× بستن تبلیغات
آگوست
17
2017

پژوهش سیستم های امنیت شبکه

این متن به بررسی انواع سیستمهای امنیتی و بررسی نقاط ضعف و قوت هركدام میپردازد در این بخش مقدماتی
در مورد امنیت پروتكلها و انواع حملات بیان میشود و بخشهای بعدی به بررسی دقیق انواع فایروال (فیلتر1، 2NAT
و پراكسی3) و سیستمهای تهاجمیاب4 میپردازد سپس سه نمونه از نرمافزارهای مفید امنیتی (IPF، Snort و
SAINT) معرفی میگردد
لینک منبع و پست :

پژوهش سیستم های امنیت شبکهhttp://lono.filebooker.com/product-30807-NETSEC.aspx

پژوهش سیستم های امنیت شبکه
unipaper.flowerisarc.ir/post/matlab308.html‎Cached26 جولای 2017 … پژوهش سیستم های امنیت شبکه. سخن روز: فرادی که موفق و در جامعه مورد احترامند
کسانی هستند که بیشترین وقت را روی آماده سازی برای آینده می گذارند.
دانلود فایل کامل پژوهش سیستم های امنیت شبکه
shibaarticlez.ir/post/matlab6016.html‎Cached16 مه 2017 … دانلود فایل کامل پژوهش سیستم های امنیت شبکه. سخن روز: آنچه جذاب است سهولت
نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.
برترین پکیج پژوهش سیستم های امنیت شبکه – دانلود فایل
jacobieiro.ir/post/matlab3314.html‎Cached23 جولای 2017 … سخن روز: بسان رود که در شیب صخره سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای از
مرده نیست، زنده باش. محصول دانلودی: پژوهش سیستم های امنیت …
برترین پکیج پژوهش سیستم های امنیت شبکه – دانلود فایل – گلوبال …
globartikle.ir/…/برترین-پکیج-پژوهش-سیستم-های-امنیت-شبکه/‎Cached28 ژوئن 2017 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی
دانلود _پژوهش سیستم های امنیت شبکه_خوش امدید.امیدوارم بهره …
پژوهش سیستم های امنیت شبکه – مقاله عمران – فایل بوکر
omrani.filebooker.com/product-30807-NETSEC.aspx
امنیت شبکه پایان نامه امنیت شبکه سیستم های امنیت شبکه حملات رد سرویس یا
5DoS حملات استثماری6 حملاتی كه به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت میگیرند7 …
[PDF] PDF: پژوهش سیستم های امنیت شبکه | آرستو!
arsto.ir/5337.pdf
ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ Ping of Death … اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﻬﻬﺎی ICMP
ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻬﻬﺎی ICMP ﺑﻪ. 64KB ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺴﺘﻬﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮآﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
دانلود فایل ( پژوهش سیستم های امنیت شبکه) – firuzdlce.ir
firuzdlce.ir/post/matlab267.html
5 مه 2017 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم نام محصول دانلودی: پژوهش
سیستم های امنیت شبکه درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی این متن به …
[PDF] PDF: پژوهش سیستم های امنیت شبکه – ایران مقاله!
irarti.ir/2016/08/2499-پژوهش-سیستم-های-امنیت-شبکه-2499.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ. ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻤﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
Teardrop. اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ fragmentﻫﺎی IP ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﯾﻚ fragment ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﯿﺎن …
خرید و دانلود پژوهش سیستم های امنیت شبکه – بیسموت آرک
bismutarce.ir/خرید-و-دانلود-پژوهش-سیستم-های-امنیت-شبک/‎Cached7 جولای 2017 … خرید و دانلود پژوهش سیستم های امنیت شبکه. سخن روز: آنکس که بر خلاف علم خود سخن
می گوید دروغگو است و آن کسی هم که برخلاف جهل خود سخن …
[PDF] PDF: پژوهش سیستم های امنیت شبکه | –site-title–
www3.manudl.ir/object-24758/description.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ. 2017-03-23. ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺮاﻣﯽ، ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻣﺎﻧﻮداﻧﻠﻮد 3 ﻣﻦ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ …
[PDF] دانلود PDF: پژوهش سیستم های امنیت شبکه | ترا دانلود!
teradownload.ir/pdf/4164.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ. اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﺮﮐﺪام
ﻣﯿﭙﺮدازد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در. ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎ و اﻧﻮاع ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ …
[PDF] PDF[پژوهش سیستم های امنیت شبکه]—فروشگاه دانشجو
stusto.ir/saveAsPDF=2499.pdf
ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ. دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺎزدﯾﺪ: 3 ﺑﺎر. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 9010 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 65. ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ q. اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ q. ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ q. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی …
برترین فایل پژوهش سیستم های امنیت شبکه – nabtarinhp.ir
bist.nabtarinhp.ir/post/matlab4439.html
12 مه 2017 … مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه پژوهش سیستم های امنیت شبکه برایتان …
پژوهش سیستم های امنیت شبکه | اِی‌اِم‌پی!
amparticle.ir/2016/02/18901-پژوهش-سیستم-های-امنیت-شبکه.html
14 فوریه 2016 … این متن به بررسی انواع سیستمهای امنیتی و بررسی نقاط ضعف و قوت هرکدام
میپردازد در این بخش مقدماتیدر مورد امنیت پروتکلها و انواع حملات بیان …
خرید آنلاین پژوهش سیستم های امنیت شبکه – پاور آرتیکل
pwrarticles.ir/?p=5291‎Cached27 مه 2017 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:پژوهش سیستم های
امنیت شبکه یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی …
برترین پکیج پژوهش سیستم های امنیت شبکه – دانلود فایل – آریس …
arisarticler.ir/doc/p6793‎Cached10 مه 2017 … مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه پژوهش سیستم های امنیت شبکه برایتان …
گروه کامپیوتر – پژوهشکده الکترونیک – دانشگاه صنعتی شریف
eri.sharif.edu/computer_f.php‎Cached
Similarگروه كامپيوتر به طور خاص فرصت هاي علمي و پژوهشي كم نظيري براي دانشجويان
علاقمند و مستعد در زمينه هاي رمزنگاري، امنيت شبكه ها، پياده سازي نرم افزاري و سخت …
[PDF] PDF: امنیت شبکه در سیستم های نظیر به نظیر | فایلینگ فایل
s1.filingfile.ir/article-32153/امنیت-شبکه-در-سیستم-های…به…/pdf‎Cachedاﻣﻨﯿﺖ pptx ﺷﺒﮑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ در docx ﺳﯿﺴﺘﻢ داک ﻫﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻈﯿﺮ pdf ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﻧﻈﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ورد ﺷﺒﮑﻪ آﻣﺎده در
. ﭘﺮوژه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻈﯿﺮ …
خرید آنلاین پژوهش سیستم های امنیت شبکه
5kx0zw.yavarnfilec.ir/
کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده
توضیحات کامل محصول دانلودی|| پژوهش سیستم های امنیت شبکه || روی دکمه ادامه مطلب

[PPT] امنیت شبکه های کامپیوتری
www.ssu.ac.ir/…/amniate-shabakehay-computerimadsg.com_.ppt‎Cached
Similarمادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران. Madsg.com. مادسیج یعنی دهکده علم و
دانش ایران!! امنیت شبکه های کامپیوتری. امنیت شبکه های کامپیوتری. 3.
پورتال-شرکت خدمات انفورماتیک-محور های پژوهشی
https://www.isc.co.ir/portal/home/?41186/محور-های-پژوهشی‎Cachedمدل‌های پردازش اطلاعات مبتنی بر سخت‌افزارهای سیستم‌های بزرگ (MAINFRAME).
محیط‌های ذخیره‌سازی …. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر مبنای استاندارد ISO
27001. 1. بومی‌سازی ISMS … Network Operation Center (NOC). Security
Operation …
کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات – پایگاه اطلاع …
allconferences.ir/…/کنفرانس-ملی-پژوهش-در-علوم-کامپیوتر-و-فن/‎Cached16 دسامبر 2016 … موقعیت فعلی شما: مهندسی و تکنولوژی کنفرانس ملی پژوهش در علوم … امنیت اطلاعات
و امنیت سیستم های نرم افزاری … امنیت شبکه های کامپیوتری.
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | گروه‌های آموزشی – دانشگاه تربیت مدرس
www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=33&pageid…‎Cachedاین گروه در زمینه‌ای هوش مصنوعی، شبکه‌های عصبی، گرافیك كامپیوتری سیستم‌های
هوشمند، معماری كامپیوتر، پردازش تصویر داده‌کاوی، امنیت شبكه و VLSI، پردازش موازی

[PDF] PDF: امنیت شبکه سیستم تشخیص نفوذ | تار دانلود
s1.tardl.ir/134954/Print.PDF‎Cached… ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ q. اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: word (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت25 ﻫﺮ روز
ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬرد ﺑﺮ … ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺸﻒ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی 60 ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺎﯾﻞ ورد word
ﻓﻬﺮﺳﺖ ….. داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درباره دانشكده – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر طوسی
ce.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub…‎Cachedاز مهم‌ترین زمینه‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر می‌توان موارد
… محاسبات ابری، سیستم‌های پایگاه داده، مدیریت اطلاعات در وب، امنیت اطلاعات، هوش …
شناسایی و بررسی ریسکهای تاثیرگذار بر امنیت سیستمهای اطلاعات …
https://www.linkedin.com/…/ارائه-الگویی-جهت-شناسایی-و-طبقه-بندی-ریسکهای-امنیت-khorasanizadeh‎Cached22 فوریه 2016 … شناسایی و بررسی ریسکهای تاثیرگذار بر امنیت سیستمهای اطلاعات … هـدف ايـن
پژوهش، شناسايي مهم ترين ريسكهاي امنيت اطلاعات سازماني و … براسـاس بررسي ادارة
تحقيقات فدرال آمريكا FBI ، زيان هاي اقتصادي ناشي از امنيت شبكه در …
[PDF] Scrutinizing & evaluating the defense approaches … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…systems/…/Scrutinizing-evaluating-the-defense-approaches-of-Bio-inspired-intrusion-detection-systems.pdf
از مطالب و دستاوردهای موجود در اين پژوهش. تنها. با کسب …… بیولوژیک در زمینه
ارتقاء و بهبود سیستم های تشخیص نفوذ در امنیت شبکه های ارتباطی پرداخته. شده
است.
مرکز فناوری اطلاعات – تاریخچه – دانشگاه صنعتی شریف
itc.sharif.ir/41‎Cached
Similarعلاوه بر استفاده هاي آموزشي و پژوهشي، سيستم هاي کاربردي آموزش و پرداخت حقوق نيز
… امنيت شبکه دانشگاه از طريق دروازه ورود اصلي دانشگاه به کمک امکانات سرورها و …
نرم افزار – وبسایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
ece.ut.ac.ir/software‎Cachedدر ادامه فهرستی از زمینه‌های پژوهشی فعال در این گروه ارائه می‌گردد: … ارزیابی کارایی
سیستم‌های کامپیوتری و سیستم‌های صف; زمان‌بندی و مدیریت منابع; امنیت شبکه و …
پژوهشی مقایسه‌ای از مدل‌های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای …
https://www.aminidc.com/پژوهشی-مقایسه‌ای-از-مدل‌های-ارزیابی/‎Cached6 فوریه 2017 … این مقاله روش‌های نوین ارزیابی ریسک امنیت سایبری را از سیستم‌های رایانش …. که
راحتی، دسترسی شبکه برحسب تقاضا را برای مخزنی اشتراکی از …
امنیت شبکه – پارس مدیر
https://www.parsmodir.com/network/security.php‎Cachedامنیت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مبتلا به شبکه های کامپیوتری است.
… به این معنی که یک داده مشخص چه در درون سیستم و چه در خارج آن باید یکسان باشد و

[PDF] دکتر عمیدیان – سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
https://www.cra.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=81e44ebb…‎Cachedﭘﮋوﻫﺸﯽ. و ). ﺷﻮراي راﻫﺒﺮدي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ. از.
ﺳﺎل. 85. -. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و … ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ، ﻓﯿﺒﺮﻧـﻮري، ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ. و …) ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. : -Ph.D. thesis … ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك. ) -. ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ
.
هادی حساب رایان نوین(HHRN)|سیستم مدیریت اطلاعات،سیستم حسابرسی
hhrn.ir/‎Cachedهادی حساب رایان نوین با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه های سیستم های مدیریت
اطلاعات،مدیریت وامنیت شبکه،توسعه انواع نرم افزار های مالی و…آماده خدمت رسانی می
باشد.
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر …
www.c-it.ir/fa/page.php?rid=4‎Cachedسيستم هاي نرم افزاري، مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري، معماري نرم افزار، مهندسي وب
، پايگاه … شبكه هاي كامپيوتري، انتقال داده، امنيت شبكه هاي كامپيوتري، محاسبات …
امنیت شبکه – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (شبکه‌های … – علی شکیبا
www.1ali.ir/network-security-95-1.html‎Cachedامنیت شبکه – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (شبکه‌های کامپیوتری – تولید
نرم‌افزار) و مهندسی نرم‌افزار … بخش ۳: امنیت سیستم‌های کامپیوتری و کاربرد
الگوریتم‌های رمزنگاری در تامین امنیت یک سیستم کامپیوتری؛ دیواره‌ی آتش و …
گزارش پژوهشی.
امنیت شبکه – برای مهندس بهروز رضا سروش
www.behsoroosh.ir/خدماتآموزشیوپژوهشی/خدماتپژوهشی/شبکهکامپیوتریوسیستمهایتوزیعی/امنیتشبکه.aspx‎Cachedمباحث مرتبط با امنیت شبکه … چهارشنبه 04 بهمن 1391. آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و
طبقه بندی موضوعات پژوهشی کامپیوتر … ملاک های انتخاب سیستم نرم افزاری …
طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و هوشمند و امنیت شبکه – شرکت …
snemeraj.ir/?page_id=351‎Cachedشرکت مهندسی سیستم های نوین انرژی معراج متشکل از مجموعه ای توانمند در بخش های
تحقیقاتی ،پژوهشی ،طراحی و اجرای سیستم های حفاظت الکترونیکی می باشد که …
گروه پژوهشی امنیت سایبری xknife: صفحه اصلی
https://www.xknife.org/‎Cachedبرایتان کتابی در باره امنیت برنامه های مویابل برای سیستم عامل های Android,IOS …
اساس NetWars بر پایه چالش های امنیت کامپیوتر و شبکه طرح ریزی شده است که …
مراسم تجليل از پژوهشگران نمونه دانشگاه برگزار گرديد
nit.ac.ir/Index.aspx?…researchdepartmentmain2…researchdepartmentmain2…‎Cached14 فوریه 2017 … وي سياست هاي انتشاراتي دانشگاه را سرعت بخشيدن به چاپ تجميع يافته … كارآيي
سيستم، تقويت امنيت شبكه اينترنت، فعال كردن سامانه پژوهشي …
[PDF] معرفی لینوکس
www.cs.ox.ac.uk/people/amir.payberah/web/files/…/linux_intro.pdf‎Cachedامنیت در لینوکس. ➲. لینوکس و … فایل‌سیستم‌ها. ➲. پشتیبانی از انواع پروتکل‌های
شبکه … می‌توان از لینوکس برای تواناسازی سیستم‌های قدیمی استفاده کرد . ○ … این
توزیع برای افراد و شرکت‌هایی مفید است که نیاز به امنیت و پایداری بال دارند.
دکتر مرجان نادران طحان – دانشکده مهندسی دانشگاه – دانشگاه شهید چمران اهواز
engg.scu.ac.ir/marjannaderan‎Cached
Similarدكترا، مهندسی كامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتر و شبکه، دانشگاه صنعتی …
کارشناسی: شبکه های کامپیوتری، شبکه های بی سیم و سیار، امنیت شبکه، محاسبات
عددی، مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی، آزمایشگاه سیستم عامل، آزمایشگاه شبکه های
… معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهره
بردار …
محورهای همایش – کنفرانس ملی پژوهش در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
nrci.ir/menu,26,محورهای%20همایش.html‎Cachedامنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری،. تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری
، نظریه محاسبات، … مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری و سیستم توزیع شده،.
[PDF] PDF: پژوهش سیستم های امنیت شبکه | پرو 17
pro17.ir/451/27/پژوهش-سیستم-امنیت-شبکه/22527.html/pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ … Ping of Death. اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﻬﻬﺎی ICMP
ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻬﻬﺎی ICMP ﺑﻪ 64KB ﻣﺤﺪود ﻣﯿﺸﻮد و. ﺑﺴﺘﻬﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮآﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

طرح های پژوهشی جاری – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
ce.um.ac.ir/index.php?option=com_groups&view…‎Cached
Similar۲, یک مدل پویا احتمالی سلسله مراتبی برای بررسی امنیت سیستم‌های SCADA … ۷,
ارائه الگوریتم پویا وآگاه از نرخ ترافیک داده MAC برای شبکه های حسگر بدنی …
اولین کنفرانس ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
www.birjand.ac.ir/…/625-اولین-کنفرانس-ملی-توسعه-پژوهش-های-نوین-در-مهندسی-برق-و-کامپیوتر‎Cached15 ا کتبر 2016 … محورهای کنفرانس: قدرت. الکترونیک. سیستم های مخابراتی. سیستم های کنترل.
مهندسی و علوم کامپیوتر. مهندسی امنیت شبکه. مهندسی پزشکیزمان.
[PDF] PDF: روتکیت و امنیت در سیستم عامل | AMP-Mobile II
www2.ampmobile.ir/392974/description.pdf‎Cachedﻓﺎﯾﻞ: 70 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال دوره ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺪﺑﺎز ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آﻣﻮزﺷﮕﺎه
…. داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ روﺗﮑﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و راﯾﮕﺎن اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ.
ظرفیت بورس خارج در دکتری اعلام شد/ «پژوهش هنر» رکورددار بورس …
www.fundyab.com/…/ظرفیت-بورس-خارج-در-دکتری-اعلام-شد-پژوهش-هنر-رکورددار-بورس‎Cached24 آوريل 2017 … شرایط و ضوابط رشته های بورس اعزام به خارج در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ اعلام
و ۱۶۴ … پذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش امنیت شبکه.
گروه‌های پژوهشی – دانشگاه شهید بهشتی
https://sbu.ac.ir/Res/CRC/Pages/گروه‌های-پژوهشی.aspx‎Cachedامنیت در فضای مجازی; طرح های توزیع کلید; رمزنگاری و امنیت در شبکه های حسگر …
تسریع تولید محتوا و انتقال آن به کاربران با استفاده از سیستم های موازی ( همچون …
[PDF] مرکز ICT است که تحقق هاي اطالعات و ارتباطات آوري توسعه آموزشي و …
qodsiau.ac.ir/_DouranPortal/…/پژوهش/ICT%20%20مرکز.pdf‎Cachedتوسعه آموزشي و پژوهشي آنچنان متاثر از فن. آوري. هاي اطالعات و … دانشگاه استوار است
و تحت چهار مجموعه شبکه و ارتباطات،. وب سايت و. پورتال. هاي … تأمين امنيت سرورهاي
دانشگاه درمقابله با عوامل مخرب ونفوذگران به اطالعات سيستم هاي. نرم افزاري.
بيست‌ويکمين کنفـرانس ملی سـالانه انجمن‌ کامپیوتر ایران – CSICC …
cs.ipm.ac.ir/csicc2016/‎Cached
Similar۶, ارائه‌ی مقالات (پردازش سیگنال، امنیت داده و شبکه، سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم،
…. در ۱۲ سال گذشته پژوهش ايشان در رشته ارتباطات و پردازش صوتی-تصویری به …
درباره شرکت سدید آفرین – سدید آفرین
sadidafarin.ir/about-us‎Cached
Similarسدیدآفرین درجهت ارتقای دانش امنیت اطلاعات و سیستم‌های بازمتن در ایران به … در
حوزه‌های امنیت اطلاعات، سیستم‌های بازمتن، ارایه خدمات تخصصی در زمینه پژوهش،
مشاوره، …
مرتضی تاج بخش – دانشگاه شیراز
shirazu.ac.ir/faculty/home/tajbakhsh‎Cached
Similarمدرس تکنولوژی های شبکه و امنیت سیستم. مشاور پروژه های پژوهشی و فنی. استاد
راهنما در پروژه های دانشجویی. مشاور ارشد پروژه های اجرایی. کارشناس ارشد فنی شبکه و

[PDF] راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ – دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
chb.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=12ea2623-348f…‎Cached
Similarﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري . ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ،. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1391. ، وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. آﻟﻮده ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﺮوس و ﮐﺮم. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ

مرکز تخصصی آپا دانشگاه لرستان
cert.lu.ac.ir/‎Cachedبا توجه به افزایش تعداد حوادث امنیتی کامپیوتری و لزوم وجود مراکز پژوهشی
دانشگاهی … نیازهای پژوهشی جامعه در این حوزه، و با انگیزه ارتقای دانش و توان مهندسی
در حوزه امنیت سیستم های کامپیوتری و پردازش اطلاعات و انتقال نتایج به جامعه، مرکز
پژوهشی آپا … از موتوشاب می‌تواند اولین و بهترین گزینه برای تولید شبکه اجتماعی
باشد …
سامانه اطلاعات پژوهشی ایران – سامانه رتبه بندی نشریات علمی کشور
journals.research.ac.ir/rdsm_jarticle_list.php?slc…3…‎Cachedعنوان فارسی, طراحی و ساخت پایگاه دانش سیستم خبره برای آزمون امنیت شبکه.
چکیده فارسی مقاله, مرحله تولید پایگاه دانش سیستم‌های خبره، تنگنای طراحی
سیستم‌های …
قدرت | دانشکده برق و کامپیوتر
ece.iut.ac.ir/groups/8‎Cached
Similarسیستمهای انرژی الکتریکی این زمینه پژوهشی شامل تحلیل، بهره برداری، برنامه …
اطمینان و امنیت در شبکه های قدرت، سیستمهای انرژی تجدیدپذیر، زیر شبکه ها و …
شبکه های وایرلس – موسسه علمی پژوهشی فناوران
fanavariha.com/fa/page.php?rid=36‎Cachedسرعت استقرار: سیستم های وایرلس در سریعترین زمان و با ایجاد کمترین تغییر در
… ارائه راهکارهای امنیت شبکه: در این مرحله و با توجه به گستردگی و نیاز های شبکه …
امنیت شبکه و سیستم های مخابراتی و کامپیوتری به کمک رمزنگاری …
sbuphysics.ir/committees/extracurricular/networksecurity/‎Cached7 مارس 2017 … امنیت شبکه و سیستم های مخابراتی و کامپیوتری به کمک رمزنگاری کوانتومی …
امروزه تکنولوژی سیستمها و شبکه های کامپیوتری و مخابراتی بسیار … مشترک
انجمن علمی فیزیک و معاونت پژوهشی دانشکده فیزیک (پژوهش در فیزیک) …
امنیت شبکه – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
www.imps.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=2509‎Cachedعبارت‌های «امنیت شبکه» و «امنیت اطلاعات» اغلب به جای یگدیگر مورد استفاده قرار
… نرم‌افزارهای آنتی ویروس و یا سیستم‌های پیشگیری از نفوذ (IPS) کمک شایانی به …
مقاله های امنیت شبکه – Download-Paper
www.download-paper.com/product-category/مقاله-های-امنیت-شبکه/‎Cachedمقاله ۲۰۱۶ در مورد اندازه گیری امنیت احراز هویت در سایت های شبکه های اجتماعی … مقاله
۲۰۱۶ در مورد تشخیص حمله Wormhole در شبکه حسگر بیسیم با پروتکل AOMDV.
محورهای کنفرانس – کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
nrseconf.ir/fields/‎Cached
Similarنرم افزار،سخت افزار،شبکه های کامپیوتری،مدیریت سیستم های اطلاعاتی،هوش …
انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی- سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در …
مرکز رایانه و فناوری اطلاعات – پژوهشگاه هوافضا
www.ari.ac.ir/index.php/fa/institute-fa/…/2016-02-10-08-37-54‎Cached… تأمین امنیت برای شبکه و سیستم‌های رایانه‌ای پژوهشگاه; طراحی ایجاد و نگهداری …
به بخش‌های اداری و مالی و پژوهشی و تلاش در جهت تحقق طرح دولت الکترونیکی، شامل …
دوره آموزشی آشنایی با امنیت اطلاعات در سیستم های کامپیوتری …
iauet.ac.ir/…/دوره-آموزشی-آشنایی-با-امنیت-اطلاعات-در-سیستم-های-کامپیوتری‎Cached24 جولای 2017 … دوره آموزشی آشنایی با امنیت اطلاعات در سیستم های کامپیوتری به همت … امنیت
اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری از جمله این مولفه ها بوده که …
جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی
jatt.ir/‎Cached
Similar… دپارتمان هنر و معماری; دپارتمان مهدکودک; دپارتمان زبان های خارجه; دپارتمان حقوق. IT …
پایه”، “گروه شبکه و امنیت” و “برنامه نویسی و سیستمهای هوشمند” اقدام نموده است.
امنیت شبکه‌های بی‌سیم حسگر با استفاده از الگوریتم چندعاملی …
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/544325‎Cachedامنیت شبکه‌های بی‌سیم حسگر با استفاده از الگوریتم چندعاملی رمزنگاری و سیستم
تشخیص نفوذ با بکارگیری الگوریتم‌های هوشمند … با توجه به گستردگی استفاده از
اینترنت و شبکه های ارتباطی، شبکه های بی‌سیم، از جمله شبکه بی‌سیم حسگر مورد
توجه قرار گرفتند. قابلیت … در این پژوهش هر دو دسته حمله در نظر گرفته شده است.
امید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه) – صفحه شخصی …
mgnt.khu.ac.ir/~dr.ebadati‎Cachedامید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه) … سيستم هاي اطلاعات
مديريت ,; سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ,; مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ,;
سيستمهاي …
احسان ملكیان – صفحه شخصی – دانشکده فنی و مهندسی
eng.khu.ac.ir/~malekian‎Cached… ويژه در معماري كامپيوتر 1(امنيت داده) ,; شبكه هاي كامپيوتري ,; شبكه هاي
كامپيوتري پيشرفته ,; ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري ,. مقالات و کتب.
سوابق پژوهشي: … ويراستار كتاب معماري امنيت شبكه / انتشارات نصّ/1386/520
صفحه/چاپ اول. 8.
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه‌ی انجمن کامپیوتر ایران
csicc2017.ir/‎Cachedنشست ها. ضرورت ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسی رایانه … دانشگاه صنعتی شریف;
سیستم های موازی و توزیعی; وب سایت … امنیت داده و شبکه های کامپیوتری
مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 49 تهران » مدیر پژوهشی
no49uast.ir/new/?page_id=225‎Cachedموسس انجمن علمی امنیت سیستم های الکترونیکی ( در حال تاسیس در دانشگاه شهید
شمسی … تدریس دروس تجارت الکترونیک ، امنیت شبکه ، امنیت تجارت الکترونیک

امنیت اطلاعات| تست نفوذ| هک| مرجع امنیت اطلاعات – همایش بین المللی …
informationsecurity.ir/…سمینارهای…امنیت…/همایش-بین-المللی-فناوری-اطلاعات‎Cached15 ا کتبر 2016 … محور های همایش همایش بین المللی فناوری اطلاعات محورهای همایش : شبکه‌های کامپیوتری :
طراحی و پیاده سازی شبکه های محلی به اشتراک گذاری … شبکه های کامپیوتری و
سیستم های توزیع شده … پژوهش و آموزش در حوزه عمليات امنیت فاوا.
لیست مقالات گروه فناوری اطلاعات و کامپیوتر هفته پژوهش دانشگاه گیلان
www.guilaniscisc.ir/index.php/sbisc/108-article‎Cached
Similarبرنامه زمانبندی ارائه مقالات گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات در همایش پژوهشی
دانشگاه … سیستم هشدار زودهنگام؛ افقی جدید برای امنیت اطلاعات در شبکه های
کامپیوتری.
محورهای مقالات کنفرانس – دومین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
www.ictconf.com/fa/page.php?rid=4‎Cached
Similarمدل های مختلف تولید و ارائه محتوا در یک شبکه اجتماعی; امنیت تبادل اطلاعات; رایانش
ابری در … آموزش و پژوهش سيستم هاي اطلاعاتي; انواع و گونه هاي سيستم هاي اطلاعاتي …
امنیت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته | مرکز تخصصی آپا
www.apaiums.ir/course/امنیت-سیستم-های-اطلاعاتی-پیشرفته/‎Cachedسرفصل دوره آموزشی امنیت سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته Certified Information
System … امنیت ارتباطات و شبکه; طراحی معماری اَمن; کانالهای ارتباطی اَمن; برپایی …
جهت کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید. – شرکت بومرنگ رایانه
www.boomerang.ir/fa/about.aspx‎Cached… مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و امنیت شبکه و آموزش و پژوهش در …
فعالیتهای اصلی این شرکت در زمینه سرویس پهنای باند و شبکه های رایانه ای … ارائه
راهكارهاي امنيت شبكه … تهيه قطعات و ارائه سيستم هاي كامپيوتري و تجهيزات شبكه.
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – علی کرمی
staff.guilan.ac.ir/karami/?lg=0‎Cached
Similarعنوان تز فوق لیسانس: مطالعه پایداری سیستم های قدرت به روش تابع انرژی. … روشی
جدید مبتنی بر شبکه های عصبی در ارزیابی دینامیکی امنیت سیستم های قدرت. …
وابسته به ولتاژ”- هفتمين همايش دستاوردهاي علمي-پژوهشي دانشگاه گيلان – اسفند
1386. 7- “ارزيابي بلادرنگ پايداري گذراي سيستم هاي قدرت توسط شبكه عصبي
RBF” …
[PDF] ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻃـﻼﻉ ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭ ﭘـﮋﻭﻫـﺶ ﺳﺎﺧـﺘﺎﺭ ﺳـﺎﺯﻣـﺎﻧﻲ ﻭ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
maslahat.ir/…/شرح%20وضایف%20و%20ساختار%20سازمانی%20اداره%20کل%20…‎Cached
Similarﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺘﻮﻟﻲ. IT … ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ. Open Source. -. ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ. ﺷﺒﻜﻪ. •. ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. -. ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ …. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ.
ISMS.
[PDF] 1396 سال در لویتهای تحقیقاتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران وا
www.igmc.ir/Portals/0/tahghighat/IGMC_1396.pdf‎Cachedهای. کنترل. توان. RFP_95_01_03_02_03_01. بازسازی. ناحیه. امنیت. سیستم.
قدرت … تحقیق و پژوهش در خصوص امکان استفاده از خازن سری در شبکه برق ایران.
خرید و دانلود پژوهش سیستم های امنیت شبکه | سرو دانلود
www.sarvoptdl.ir/file874.html‎Cached5 جولای 2016 … به صفحه دانلود فایل(پژوهش سیستم های امنیت شبکه)خوش آمدید برای دانلود به ادامه
مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پژوهش سیستم …
ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسکهای امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده …
journals.atu.ac.ir/article_1322.html‎Cachedدر عصرحاضر بسیاری از سازمانها به شدت به سیستمهای اطلاعاتی خود متکیاند و … هدف
این پژوهش، اولویتبندی ریسکهای امنیت اطلاعات سازمانی، بهمنظور … ریسک،شدت
ریسکها با استفاده از AHP فازی و احتمال آنها با استفاده از شبکه بیزین،محاسبه شد و
دوره‌هاي آموزشي امنيت فناوري اطلاعات – مرکز پژوهشی آپا – دانشگاه …
https://apa.aut.ac.ir/?p=166‎Cached30 جولای 2015 … لیست دوره‌های آموزشی امنیت فناوری اطلاعات به همراه سرفصل‌های دوره‌ها در این بخش درج
شده … ۲, تست نفوذ پیشرفته در برنامه های کاربردی تحت وب, ۲۰.
آزمایشگاه و مرکز تخصصی آپا دانشگاه محقق اردبیلی
cert.uma.ac.ir/‎Cachedاین مرکز با تکیه بر گروه پژوهشی امنیت شبکه و سیستم گروه مهندسی کامپیوتر و
… قابل توجه دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی که مایل به دریافت مشاوره …
[PPT] امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی – محمد مهدی واعظی نژاد
mvaezi.ir/files/cources/ICS%20Security%20(Vaezi).ppsx‎Cachedمفاهیم کلیدی امنیت اطلاعات و امنیت شبکه; تهدیدها و مخاطرات امنیتی سازمان‌های
صنعتی … راهبردهای امن‌سازی سیستم‌های کنترل صنعتی; روش‌های اجرایی امنیت
سیستم‌های … در سیستم‌های کنترل صنعتی; انجمن‌ها و مؤسسات پژوهشی در حوزه امن‌سازی
سیستم‌های …
چهارمین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش – سخنرانان کلیدی …
www.ictck-2018.ir/page_988.html‎Cachedعلایق پژوهشی: · سیستمهای کنترل … عضو هیات تحریریه مجله سیستم های برق و
سیگنال … چاپ بیش از 15 کتاب در حوزه شبکه های کامپیوتری و امنیت. · مدیرعامل …
هانیپات – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/هانیپات‎Cached
Similarبه زبان ساده هانی پات یک سیستم یا سیستمهای کامپیوتری متصل به شبکه و یا …
هانی پات‌های پژوهشی: این نوع سیستم وقتی که سازمان می‌خواهد فقط امنیت شبکه و …
درباره ما » آزمايشگاه تخصصي آپا شهركرد
cert.sku.ac.ir/index.php?do=static&page=about‎Cachedامنيت شبكه‌هاي رايانه‌اي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري، موضوع جديدي در حوزه فناوري اطلاعات و
… بر طبق مستندات تاریخی حدود 60 تا 80 هزار رایانه در شبکه اینترنت آن زمان …
سیستم های کامپیوتری و پردازش اطلاعات و انتقال نتایج به جامعه، مرکز پژوهشی آپا …
اعضاي هيأت علمي: محسن رضوانی – دانشگاه صنعتی شاهرود
www.shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S017‎Cachedگرایش تحصیلی: شبکه و امنیت دانشگاه محل فارغ التحصیلی: UNSW Australia
رتبه دانشگاهی: استادیار زمینه ها و علایق پژوهشی: امنیت شبکه و اطلاعات، سیستم های

[PDF] ﮋوﻫﺸﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟ
www.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/ارتباط%20با%20صنعت/1.pdf‎Cached
Similarﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ … ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت … ﺷﺪه از
ﺷﺒﻜﻪ و. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن. ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن. اﺻﻔﻬﺎن. 6286334. 6286320. ﻓﻨﺎوري.
صفحه اصلی : پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات | پایگاه اطلاع …
https://www.itrc.ac.ir/‎Cached
Similarفراخوان پذیرش شرکت های فناور جوان در حال توسعه ….. پژوهشکده امنیت فاوا در
راستای پژوهش در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات، توسعه و بهبود ظرفیت‌ها و
زیرساخت‌های …
مرکز تحقیقات ریزشبکه های هوشمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
https://www.iaun.ac.ir/smart-microgrid-research-center‎Cachedمرکز پژوهشی شبکه های هوشمند در زمینه ی تحلیل، مدلسازی و کنترل ریزشبکه ها،
… برای ایجاد و امکان استقرار شبکه ی هوشمند، تحقق قابلیت اطمینان و امنیت
سیستم.
محورهای کنفرانس – دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
www.nera2017.ir/Home/Content/5‎Cachedآموزش و پژوهش و نقش آن در مدیریت اقتصادی. اقتصاد ، توسعه اقتصادی … شبکه های
کامپیوتری و امنیت. سیستم های انتقال و ارتباطات هوشمند و سیستم های اطلاعاتی.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات