× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکیhttp://lono.fileina.com/product-76097-پرسشنامه-عوامل-موثر-بر-اعتماد-مشتريان-بانکي.aspx

[PDF]اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن

jomm.srbiau.ac.ir/article_2656_daacd595ab95335e77b0f161db13…

Cached

Similar

Translate this page
by شیخی – ‎2014
Jul 9, 2013 – اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ، ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه،. 128. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ.

بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مشتريان در خريد کالا و خدمات …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222008

Cached

Similar

Translate this page
by شيخي آزاده
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مشتريان در خريد کالا و … نفر جامعه آماري تعداد 128 پرسشنامه در ميان بانک ها، که از نمونه گيري طبقه بندي شده …

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و …

www.ariamodir.com/…/بانک…پرسشنامه…/پرسشنامه-عوامل-موثر…

Cached

Translate this pageدانلود پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی · دانلود پرسشنامه شناسائي عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در موقعيت خريد اينترنتي

[PDF]شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در بانکداری )آنالین( در

tajournals.com/archive/accounting/1396/autumn/5.pdf

Cached

Translate this pageابزار اصلی گرد آوری اطالعات، پرسشنامه محقق. ساخته حاوی ….. یی متغيرهای مهم و موثر پرسشنامه تحقيق طراحی. شد. … این پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانک.

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز …

cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=896&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageاین مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت به آزمون 10 … اعتماد وی مشخص کنند، همچنین در پرسشنامه با طرح سوالاتی میزان وفاداری مشتری …

مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن عامل اعتماد …

ims.atu.ac.ir/article_7054.html

Cached

Translate this pageاین مدل با استفاده از پرسشنامه استاندارد به بررسی عوامل موثر بر رفتار 180 مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیکی پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که …

[PDF]بررسي عوامل موثر بر پذيرش سيستم بانكداري مبتني بر … – بانک سپه

www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/…/abstract48.pdf

Cached

Similar

Translate this pageراﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ و رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ در ﭘﺬﯾﺮش و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ … ﻣﺸﺘﺮي، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي و ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ … ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر.

ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان و تأثیر آن بر قصد خرید …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/563031

Cached

Similar

Translate this pageارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده … جمع آوری داده های مربوط به آزمون فرضیات، از پرسشنامه تحت وب استفاده شده است. … پست الکترونیک 252 مشتری ارسال شد که پس از بررسی بانک اطلاعات پاسخ ها، …

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/512819

Cached

Translate this pageبررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات تهران … روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین امر و نظر خواهی از آنان و پایایی … مشخص گردید که مشتریان به دستگاه خودپرداز و دستگاه پایانه فروش اعتماد بیشتری …

بررسی عوامل موثر و موانع وفاداری الکترونیکی به خدمات بانکداری …

https://jibm.ut.ac.ir/article_50749_6973.html

Cached

Translate this page
by عباسی – ‎2014 – ‎Related articles
به‌این‌منظور، دیدگاه 420 مشتری از شش بانک خصوصی استان گلستان در سال 1390- که از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده‌اند- از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. … عامل به ‌ترتیب اولویت، رضایت مشتری، تصویر ذهنی، کیفیت خدمات، اعتماد، هزینة …

[PDF]رتبه بندی زیر شاخصهای عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری ا

www.civilica.com/PdfExport-MOCONF01_0586=رتبه-بندی-زیر-…

Cached

Translate this pageﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺯﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۵ ﻧﮑﻪ ﺍﯼ ﻟﯿﮑﺮﺕ. ﺍﺳﺖ.

رتبه بندی زیر شاخصهای عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری …

https://www.civilica.com/Printable-MOCONF01_0586=رتبه-بندی…

Cached

Translate this pageگواهی نمایه سازی مقاله رتبه بندی زیر شاخصهای عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به … ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که تعداد 384 پرسشنامه جمع آوری شده و مقیاس اندازه …

بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتري (مطالعه موردي بانك تجارت شيراز)

www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1128269&l=fa – Translate this page
اين مقاله با هدف بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانك تجارت به آزمون 10 … مشتري، تصوير مشتري، تعهدو اعتماد وي مشخص كنند، همچنين در پرسشنامه با طرح …

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/…/20100930110917-شناسايي%20عوامل%20موثر%2…

Cached

Translate this pageص ص ۱۷۷-۱۵۷. شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از … استخراج شده از تحقیقات کتابخانه ای، پرسشنامه ای مشتمل بر ۳۲ شاخص تهیه شد و … خدمات، سهولت استفاده / دسترسی و قابلیت اعتماد شش عامل مؤثر بر گرایش مشتریان به.

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-عوامل-مؤثر-بر-وفاداری-مش…

Cached

Translate this pageعوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در مدل این تحقیق شامل: شهرت، کیفیت خدمات، ارزش … میدانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد (نظر خواهی از مراجعین به شعب بانک پارسیان شهر رشت) …. بررسی میزان ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک – مرکز خدمات …

www.sinacps.ir/…/پرسشنامه-عوامل-اثر-گذار-بر-اعتماد-مشتر/

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر… پایان نامه بررسی راه های تقویت… پرسشنامه عوامل اثر گذار بر… پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و… پایان نامه بررسی عوامل موثر …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در خدمات بانکداری الکترونیک

www.modir.ir/Articles/3272.aspx

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در خدمات بانکداری الکترونیک … ابزار اندازه گیری این تحقیق ، پرسشنامه خود ساخته محقق می باشد که پایایی آن با استفاده از …

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و …

porseshnameha.com/…/پرسشنامه-عوامل-موثر-بر-رضایت-مشتریان…

Cached

Translate this pageFeb 19, 2017 – پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و … سوال، وفاداری مشتریان – ۶ سوال و اعتماد – ۴ سوال) و بانکداری الکترونیکی (دستگاه …

[PDF]بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی

iranaict.ir/journal/article-1-279-fa.pdf

Cached

Translate this pageبا استفاده از پرسشنامه های دستی و آنلاین در بازه زمانی محدود جمع آوری شده است. پایایی با … اولویت نخست از عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت الکترونیک بنگاه مشتری به ترتیب عبارت اند از: مدیریت آنلاین ارتباط با مشتری،. مدیریت اعتماد مدیریت تحویل و مدیریت خدمات پس از فروش … به حضور مشتریان در بانک و پی آمد آن کاهش ترافیک.

[PDF]ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ – دانشگاه پیام نور استان …

chb.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=53d33f42-6460…

Cached

Similar

Translate this pageﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ و. ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ….. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺪل در اﯾﺮان از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ وﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه …

[PDF]ﻫﺎ و ﺑﻨﺪى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ – دانشگاه فردوسی مشهد

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044295.pdf

Cached

Translate this page
by خوران – ‎2014
ﺣﺎﺿ. ﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪى. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨ. ﺎب ﺑﺎﻧک. ﻫﺎ. و. وﻓﺎدارى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺆ … ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎء و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

نگهداشت مشتریان نمونه – مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

www.css.ir › بررسی‌ها › سیاست اقتصادی › بازار مالی › بازار پول

Cached

Translate this pageAug 15, 2017 – با توجه به سیاستگذاری خرد و کلان دستوری در صنعت بانکداری ایران، کیفیت … هدف از این پژوهش طراحیِ مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه است. … گذاشتن پرسشنامه‌های ناقص، 2428 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که … اعتماد به بانک به‌عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل در جذب و نگهداری …

[PDF]شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتري در صنعت بانكداري مقدمه 1-

https://www.researchgate.net/…Banking…/Determinants-of-Custome…

Cached

Translate this pageشده است. ابزار جمع آوری اطالعات نیز پرسشنامه می باشد که … موثر بر وفاداری مشتریان بانکی مورد شناسایی قرار گیرد تا بدین طریق بانک … پیرامون تاثیر اعتماد، تعهد و رسیدگی به تعارض بر وفاداری مشتریان نشان دادند که رسیدگی به تعارضات با و.

[PDF]بررسی عوامل موثر درانتخاب بانک و تاثیر آن بر ماندگاری مشتریان زن بانک

www.organizationalculture.ir/1ST-article/040.pdf

Cached

Translate this pageپایای پرسشـنامه برابر با 0/832 بدسـت آمده اسـت. … کـه تمامـی عوامـل موثـر بر انتخاب یـک بانک اعم از عوامـل رفتاری، عوامل فیزیکـی، عوامل فناوری و عوامل تسـهیالت. مالـی در …. بر آن، ارتباط خوب با مشتریان مستلزم اعتمادسازی و وجود اعتماد متقابل است.

[DOC]بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان … – بانک کشاورزی

www.bki.ir/Portals/0/PropertyAgent/1171/Files/1023/mobil.doc

Cached

Similar

Translate this pageبررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل هاي … بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت دادههای 379 پرسشنامه مورد … هر دو عامل رضايت و اعتماد مشتريان بر پذيرش خدمات نوين الكترونيكي ارائه شده مؤثر هستند.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از …

www.bina.ir/…/بانک/بررسی-عوامل-مؤثر-بر-پذیرش-همراه-بانک-تو…

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش … احساس سهولت کاربری، احساس کاربردی بودن، رضایت مشتری و اعتماد مشتری. … بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت دادههای 379 پرسشنامه مورد تجزیه …

تأثیر عوامل مؤثر بر پذيرش موبايلبانک در بانک صادرات ايران | دهدشتی …

jbmp.sbu.ac.ir/article/view/14172

Cached

Translate this page
by زهره دهدشتی شاهره – ‎Related articles
تأثیر عوامل مؤثر بر پذيرش موبايلبانک در بانک صادرات ايران … دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه که به صورت طیف لیکرت بین 207 نفر از مشتریان بانک در طی زمانی … همچنین بین شهرت بانک و اعتماد اولیه نیز هیچگونه رابطه ای یافت نشد و در نهایت …

تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی- نسل جدید بانکداری الکترونیک

nmrj.ui.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3382

Cached

پرسشنامه این پژوهش به صورت الکترونیکی طراحی شد. … کلید واژه ها: بانک مجازی فواید ادراک شده درک سهولت استفاده اعتماد حمایت دولت … پژوهش حاضر به دنبال آن است که الگویی برای وفاداری مشتریان خدمات تلفن همراه از … تحقیق حاضر در پی شناسایی و دسته‌بندی مهمترین عوامل موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی می باشد.

پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی – فایلینا

fileina.com/product-76097-پرسشنامه%20عوامل%20موثر%20بر%2…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکی بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد.

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

www.tahghigh.net/namayeshe_tahghigh/948400.php – Translate this page
پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری … 17 صفحه – 2500 تومان ترجمه مقاله و تحقیق – ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این … crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات