× بستن تبلیغات
ژوئن
27
2017

پرسشنامه عملکرد تحصیلی

The post پرسشنامه عملکرد تحصیلی appeared first on سایت دانلود مقاله , دانلود مقاله ,داک لونو.

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

لینک منبع و پست :

پرسشنامه عملکرد تحصیلی


http://doc.lono.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان – پرسشنامه رایگان
questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-عملکرد-تحصیلی-دانش-آم/‎Cached21 جولای 2016 … هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میا نجی گرانه خود تنظیمی در رابطه بین سبک
مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس مقطع ابتدایی …
پرسشنامه رایگان عملكرد تحصيلي دانشجويان – پرسشنامه رایگان
questionnaire1.com/پرسشنامه-رایگان-عملكرد-تحصيلي-دانشجو/‎Cached25 فوریه 2016 … این پرسشنامه شامل ۴۸ سوال بوده و با هدف بررسی تاثیر ساده و توام شبیه سازی های
ذهنی فرآیندی و فرآورده ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان …
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-فام-و-تیلور/‎Cached
Similar21 مه 2015 … پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور
است که در سال ۱۹۹۹ تهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی برای …
پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی فام و تیلور199 – پایان نامه ،مقاله …
spsslisrel.persianblog.ir/…/پرسشنامه_رایگان_عملکرد_تحصیلی_فام_و_تیلور199‎Cached
Similarپرسشنامه عملکرد تحصیلی ETP اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور(1999) در حوزه
عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ایران ساخته شده است(فام و تیلور،1999 به نقل …
SID.ir | تاثير آموزش راهبردهاي فراشناخت بر عملکرد تحصيلي و …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=167220‎Cached
Similarابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سنجش عملکرد تحصيلي (EPT) فام و
تيلور و پرسشنامه شيفر براي سنجش خلاقيت بوده است. جهت محاسبه پايايي از آلفاي

SID.ir | مقايسه عملکرد تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=236454‎Cached
Similarجهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عملکرد تحصيلي درتاج (2004) و پرسشنامه
خودکارآمدي تحصيلي جينک و مورگان استفاده شده است. نتايج حاصل از داده هاي
پرسشنامه ها …
[PDF] بررسی رابطه ادراک از رفتار معلم با خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد …
www.ensani.ir/storage/Files/20101109162431-3.pdf‎Cached
Similarداده ﻫﺎ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ادراك از رﻓﺘـﺎر. ﻣﻌﻠﻢ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره. ي. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮده
اﺳﺖ . ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎر. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و در ﺳﻄﺢ آﻣﺎ.
[PDF] اصل مقاله (253 K) – مجله مطالعات آموزش و یادگیری
jsli.shirazu.ac.ir/article_2958_33f67d89c2ee74e689c9623cf6efeac6.pdf‎Cachedﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ادراك ﺷﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻴﻔﻲ (ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﻧﮕﻴﺰش و ﻓﻘﺪان. ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺎﻣﺪ) ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد …
پرسشنامه پیشرفت تحصیلی | ام داک
mdoc.ir/tag/پرسشنامه-پیشرفت-تحصیلی/‎Cached
Similarعنوان: بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی «
چكيده» پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش

پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج (1383) doc – دانلود پروژه دانش آموزی …
prozhee.sellfile.ir/prod-209237-پرسشنامه+عملکرد+تحصیلی+درتاج+1383+doc.html‎Cached
Similarپرسشنامه عملکرد تحصیلی (Educational performance test ETD) EPT اقتباسی از
پژوهش هاي فام و تیلور(Fam and Taylor) (1999 ) در حوزه عملکرد تحصیلی است که …
پرسشنامه فشار روانی و عملکرد تحصیلی
www.a00b.com/…/پرسشنامه_فشار_روانی_و_عملکرد_تحصیلی.htm‎Cached
Similar20 آگوست 2015 … موضوع اصلي پرسشنامه بررسي تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي می باشد . . .
پرسشنامه عملکرد تحصیلی EPT – فام و تیلور 1999 | دانلود پرسشنامه …
edu-admin.ir/…/پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-ept-فام-و-تیلور-1999/‎Cached
Similar17 دسامبر 2014 … توضیحات. سازنده ابزار: تعداد گویه/سوال: 48. مولفه/زیر مقیاس: 5 زیر مقیاس :
خودكارآمدي؛ تأثيرات هيجاني؛ برنامه‌ريزي؛ فقدان كنترل پيامد؛ انگيزش.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/596319‎Cachedﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد. ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه. 80. /. 17 …..
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺎم و. ﺗﯿﻠﻮر. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ از. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
.
تحلیل عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر …
ganj.irandoc.ac.ir/articles/585240‎Cached
Similarتحلیل عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه …
نامه خود پنداره تحصیلی 2- پرسش نامه عوامل درون مدرسه ای الف) پرسش نامه عملکرد …
[PDF] ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒ
psyedu.toniau.ac.ir/article_6752_1cf5fef1dcd4c8ab7061f9947957a563.pdf‎Cached25 سپتامبر 2010 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺷﻴﻔﺮ. 3. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ. 84/0. و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛ.
بررسی رابطه رویکردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی کیفی و کمی …
etl.journals.pnu.ac.ir/article_1186_108.html‎Cached
Similarبرای سنجش رویکردهای یادگیری از پرسش‌نامه‌ رویکردهای یادگیری برای دانشجویان (
ASSIST) و برای سنجش عملکرد تحصیلی کیفی از پرسش‌نامه‌ عملکرد تحصیلی …
[PDF] دوره راهنمایی آموزان: نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش شهر تهران
journals.atu.ac.ir/article_630_45d59281fb78372d1415131afc6b6adf.pdf‎Cachedجهت بررسی عملکرد خانواده های گروه نمونه مورد. اجرا قرار گرفت و شاخص های به دست آمده
از اجرای پرسشنامه ها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که بر. پایه معدل دانش آموزان …
رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی …
jinev.iaut.ac.ir/article_520863.html‎Cachedابزار جمع‌آوری داده‌ها برای سنجش فرسودگی تحصیلی پرسشنامه برسو و برای انگیزش
پیشرفت پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و برای عملکرد تحصیلی معدل کل …
بررسی رابطه ابعاد شخصیت با عملکرد تحصیلی دانشجویان | عیسایی …
mpes.sbu.ac.ir/article/view/7058‎Cachedبرای جمعآوری دادهها پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (NEO)، فرم کوتاه، پرسشنامه
عملکرد تحصیلی درتاج استفاده شد. دادهها با نرم افزار (SPSS) و آزمونهای تحلیل …
خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی
jeps.usb.ac.ir/article_737_130.html‎Cached
Similarبرای جمع آوری اطلاعات دراین زمینه ازشیوه ی پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده
است. نمره ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در این تحقیق برابر با معدل امتحانات
نیمسال …
تاثیر راهبردهای سازماندهی برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش …
download-thesis.com/product/تاثیر-راهبردهای-سازماندهی-برنامه-ریز/‎Cachedداده ها با استفاده از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج جمع آوري و با استفاده از تحلیل
كوواريانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی …
رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی …
journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-602-fa.html‎Cachedابزار جمع‌آوری داده‌ها برای سنجش فرسودگی تحصیلی پرسشنامه برسو سال (1997) و
برای یادگیری خودتنظیمی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری سال (1990)
و …
رابطه خودتنظیمی عاطفی و مهارت‌های مطالعه با عملکرد تحصیلی …
ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1564-1&slc…‎Cachedرابطه خودتنظیمی عاطفی و مهارت‌های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه …
مطالعه و از پرسشنامه عملکرد تحصیلی و معدل برای عملکرد تحصیلی استفاده شد.
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) – ترم آخر
termeakhar.com/2016/…/پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-فام-و-تیلور-ept/
17 ژانويه 2016 … هدف: ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی،
برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش). تعداد سوال: 48. تعداد بعد: …
رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم …
jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=697&sid=1&slc…fa‎Cached
Similarابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه 29 سوالی منبع کنترل راتر بوده است و محقق با
حضور در کلاس های ترم سوم انتخاب شده، پرسشنامه فوق و نیز پرسشنامه جمعیت …
پرسشنامه عملکرد تحصیلی – دانش پژوه
www.daneshpazhoh.ir/?tag=پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی‎Cachedپرسشنامه رایگان رضایت شغلی (۲) · پرسشنامه رایگان پرسشنامه فشار روانی و
عملکرد تحصیل · پرسشنامه رایگان مدیریت ارتباط با مشتری · پرسشنامه رایگان …
[DOC] مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی
hamayesh.irantvto.ir/my_files/article_files/85_article.docx‎Cached
Similarابزار جمع آوری دادها در متغیر احساس تعلق به مدرسه پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه
ساخته شده توسط بری،بتی و وات(2004) و در انگیزه پیشرفت تحصیلی پرسشنامه …
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) – سال آخر
www.saleakhar.com/پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-فام-و-تیلور-ept/‎Cachedهدف: ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی،
برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش). تعداد سوال: ۴۸. تعداد بعد: ۵. شیوه نمره …
[PDF] خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان هدف – پویش در آموزش علوم …
educationscience.cfu.ac.ir/article_204_ff714bd648adc9e496e94bbe6e4f44bb.pdf‎Cachedیادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان بود … کننده عملکرد تحصیلی بود …..
پرسشنامه. جهت. گیری. اهداف. پرسشنامه دیگری که در این پژوهش ب. ه. کار گرفته شد …
بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان …
www.zjrms.ir/article-A-10-1-66-1-fa.html‎Cached
Similarدر این مطالعه فراوانی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد
… ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و پرسشنامه مشخصات …
بررسی رابطه سبکهای یادگیری با عملکرد تحصیلی، جنسیت و رشته …
https://www.researchgate.net/…/259753589_brrsy_rabth_sbkhay_yadgyry_ba_mlkrd_thsyly_jnsyt_w_rshth_thsyly_dansh_amwzan_mqt_mtwsth_…
در این پژوهش به منظور بررسی سبک یادگيري از پرسشنامه سبکهاي یادگيري کلب )
9191 ( و براي ارزیابی عملکرد تحصيلی از معدل دانش آموزان استفاده شد. نتایج به …
[PDF] رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی دانشجویان …
jwc.iauahvaz.ac.ir/article_522675_2bbe12290815e3799a1aef9c2a0ed8e2.pdf‎Cachedپرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی گیزلی )GAMS( و آزمون ارتباط با محیط …
ماندگی تحصیلی، انگیزه پیشرفت تحصیلی ضعیف، ترک تحصیل، عملکرد …
بررسي تأثیر اثربخشی روش تدریس فرایندی بر عملکرد تحصیلی …
www.academia.edu/…/بررسي_تأثیر_اثربخشی_روش_تدریس_فرایندی_بر_عملکرد_تحصیلی_دانش_آموزان_مقطع_متوسطه_دوره_اول_شهر_ق…‎Cachedبررسي تأثیر اثربخشي روش تدریس فرایندی بر عملکرد تحصیلي ….. پرسشنامه
عملکرد تحصیلي EPT – حوزه عملکرد تحصیلی است كه به وسیله درتاج در
سال …
رابطه بین امید ،خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی …
jsp.uma.ac.ir/article_203_0.html‎Cached
Similarنتایج نشان داد که معنای تحصیل، امید، خوش‌بینی با عملکرد تحصیلی رابطه‌ی … به
صورت تصادفی شامل 30 دانش‌آموز انتخاب شد و در نهایت 337 پرسشنامه (136 پسر و …
بررسی رابطه امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی | Ajam …
knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/503‎Cached
Similarبررسی رابطه امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی. … ابزار مورد استفاده سه
پرسشنامه استاندارد امید به کار اسنایدر، پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند … امید
به کار و انگیزش تحصیلی را در دانشجویان افزایش داده و موجب عملکرد تحصیلی …
ارتباط ویژگیهای شخصیتی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با …
journal.irphe.ir/browse.php?a_id=2225&slc_lang…‎Cached
Similarاز آنجا که عملکرد تحصیلی دانشجویان به‌عنوان معیار مهم کیفیت نظام آموزش‌عالی در …
به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)، مقیاس …
دانلود رایگان پایان نامه تاثیر پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی …
https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-پایان-نامه-تاثیر-پیش-دبستانی-در-پیشرفت-دانش-کالج-پروژه‎Cached28 آوريل 2016 … دانلود رایگان پایان نامه تاثیر پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی … با استفاده
از کتاب، مجله، پایان نامه، اینترنت و پرسشنامه انجام گرفته است.
تفاوت های جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفات شخصیت …
www.jbs.ir/article-A-10-66-2-1-fa.html‎Cached
Similarتفاوت های جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفات شخصیت … روش : 419 دانشجو (
166 پسر و 253 دختر) پرسشنامه پنج عامل ( BFI ) را کامل کردند. به منظور بررسی …
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور1999 |
good-file.ir/پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-فام-و-تیلور1999/‎Cached
Similar4 ا کتبر 2015 … پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور روایی و پایایی دارد فایل پی دی … بعد
پرسشنامه قابل اجرابا موضوع بررسی تاثیر رضایت شغلی بین بر …
[PDF] رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و عملکرد تحصیلی دانش … – سیویلیکا
https://www.civilica.com/PdfExport-RAFCON03_197=رابطه-شبکه-های-اجتماعی-مجازی-و-عملکرد-تحصیلی-دانش-آموزان-مدرسه-تیزهوشان-پس…‎Cachedﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﭘﺴﺮﺍﻧﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻧﺎﺣﯿﻪ 1 … ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺍﻭﺭﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.
[PDF] اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻮﯾﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎرﺗﺮ
www.keyhanravan.ir/Content/media/image/2016/…/240_orig.pdf?t…‎Cachedاﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮑﻲ. از. اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎي. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻧﯿﺮوﯾﻲ. دروﻧﻲ. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه …
ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻫﻤﺮاه. اﺳﺖ،. ﺳﻮق. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ( ﻇﻬﯿﺮى و. رﺟﺒﯽ،. 8811. ). ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

دانلود پرسشنامه پیشرفت تحصیلی – برگزیده ها
www.bargozideha.com/tag/دانلود-پرسشنامه-پیشرفت-تحصیلی‎Cached
Similarپایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی + پرسشنامه … (MPPT ) و همین
طور برای سنجش عملکرد تحصیلی آزمودنیها ازمعدل نیم سال گذشته آنها استفاده شد …
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM) – سایت علمی و آموزشی …
www.irantahgig.ir/?p=39923‎Cached
Similar12 آگوست 2015 … پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ISM) توسط مک اینری در سال 1992 طراحی شد
. با خرید و دانلود این پرسشنامه روایی و پایی و نمره گذاری آن را …
پیشرفت تحصیلی – قائم مقام
ghaemmagham.com/index.php/k2/accelerator‎Cachedاطمینان داشته باشید با اصلاح نگرش‌ها و عادات مطالعه و یادگیری خود، در عملــکرد
تحصیــلی و کسب نــمرات بالا موفق خواهیــد شد. در آخر این پرسش‌نامه می‌توانید تحلیل
آن …
بررسی عوامل مؤثّر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان (مطالعة موردی …
journal.sanjesh.org/article_15111.html‎Cachedروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. … مشاهده شد
دانشجویان دختر در مقایسه با پسران، عملکرد تحصیلی بهتری دارند و اینکه بین …
[PDF] پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی … – مجله علمی پژوهان
psj.umsha.ac.ir/article-1-97-en.pdf‎Cachedمطالعه عوامل موثر بر پیشرفت یا عملکرد تحصیلی نسبتا پیچیده است زیرا این
مفهوم … ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون هوش هیجانی …
رابطه خودکارآمدی و سبک‌های دلبستگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی …
empoweringchildrenj.com/article/zgqkxuje0ht3‎Cachedپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگ‌سال کولینز – رید، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی عبدخدایی – فرم دبیرستانی جهت گردآوری
داده‌ها …
رابطه سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی …
libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid…‎Cached
Similarهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با
عملکرد تحصیلی بر اساس یک الگوی علّی است که در آن درگیری تحصیلی میانجی …
ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950521000667‎Cached15 آگوست 2016 … هدف از این پژوهش، ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی … برای کل
پرسشنامه 0/93، و برای خرده‌مقیاس‌های عملکرد تحصیلی 0/89، …
خرید پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) بایگانی – دانش …
daneshdost.ir/tag/خرید-پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-فام-و-تیلو/‎Cachedپرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) که هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی
از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، …
نقش مؤلفه‌های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیت و عملکرد تحصیلی در …
journals.iau.ir/article_518923_111439.html‎Cachedدر این پژوهش از پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه به منظور سنجش ویژگی‌های
عاطفه … همچنین از نمرات معدل نیمسال اول سال تحصیلی 92/91 به عنوان شاخص عملکرد

[PDF] Gender and academic stress: A model for moderating effects in …
oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:737378/FULLTEXT01.pdf‎Cachedبه پرسشنامه استرس تحصیلی ….. نسخه جدید پرسشنامه استرس تحصیلی را با
الگوگیری از مقیاس … دشهواری عملکرد تحصیلی در کالس، دشواری عملکرد تحصیلی.
لیست پرسشنامه های علوم اجتماعی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
www.sinacps.ir/لیست-پرسشنامه-های-علوم-اجتماعی/‎Cached
Similarپرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی. پرسشنامه
تاثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی متغیر های اقتصادی …
[DOC] 6) پرسشنامه مقياس انگيزش تحصيلي AMS
zn.farhangoelm.ir/…/248ee75f-0f14-4664-a052-d9a6a5379d69/‎Cached
Similarدر تحقيق حاضر تلاش شده است که پس از مروري نظري بر وجوه عمدهي تفاوتهاي
جنسيتي در تواناييهاي شناختي، عملکرد تحصيلي و تبيين آن با استناد به برخي …
[PDF] بررسي رابطه كمال گرايي با افسردگي و عملكرد تحصيلي و رابطه دو …
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_518224_ba1924ab99d5cdc48c90fcb37bdb1d23.pdf‎Cachedﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﮐﻤﺎل. ﮔﺮاﯾي،. اﻓﺴﺮدﮔي و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠي را. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧ. ﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕي
ﭘﯿﺮﺳﻮن. ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾي ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔي. و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠي. ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕي ﻣﺜﺒﺖ و …
[PDF] عوامل مؤثر بر سالمت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه …
journal.ihepsa.ir/article-1-151-fa.pdf
پرسشنامه های استاندارد خودکارآمدي اجتماعی، اضطراب پیشرفت تحصیلی،. (SF-
36حمایت …. که رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان. و نوجوانان

اثربخشي خانواده‌‌درماني با الگوي شناختي رفتاري مذهب‌محور بر عملكرد …
ravanshenasi.nashriyat.ir/node/234‎Cached
Similar19 دسامبر 2013 … ابزارهاي مورد‌استفاده در‌ اين پژوهش، پرسش‌نامه ارزيابي عملکرد خانواده، پرسش‌نامه
سازگاري دانش‌آموزان دبيرستاني و عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان بودند.
[PDF] عملكردي، درگيري تحصيلي و پيشرفت تحصيلي در – دي آور مدل …
psychoscience.ir/wp-content/uploads/2014/…/———-5–23.pdf‎Cached
Similarمقدماتی محتواي این پرسشنامه. ها از نظر مفهومی مورد ا الح قرار گرفت. در ای. ن پژوهش
معدل دانش. آموزان در پایان سال تحصیلی. در پنج درس اخت صا ی به عنوان شاخ صی از
پی …
رابطه کاربست یادگیری فعال با باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی
jontoe.alzahra.ac.ir/article_347_0.html‎Cachedپایایی هر دو پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ احراز شد و برای روایی سازه در
… یافته‌ها نشان داد که رابطه کاربست یادگیری فعال و عملکرد تحصیلی و هم چنین …
مقایسه کارکردهای اجرایی وخلاقیت دردانش آموزان دختر با پیشرفت …
https://fasleno.org/…/مقایسه-کارکردهای-اجرایی-وخلاقیت-دردانش-آموزان-دختر-با-پیشرفت-تحصیلی-بالا-و-پایین
6 دسامبر 2015 … تگ: کارکردهای اجرایی ، خلاقیت ، پیشرفت تحصیلی ، سازمان دهی ، حافظه … ابزار های
مورد استفاده مقیاس کارکرد اجرایی کولیج(2002) و پرسشنامه …
بررسی ارتباط بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی با بازی های رایانه ای در …
pubj.ricest.ac.ir/index.php/code3ott/article/view/601‎Similarبررسی ارتباط بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی با بازی های رایانه ای در دانش آموزان
دختر … به بازی های رایانه ای توسط دانش آموزان و پرسشنامه ی آزمون خلاقیت عابدی بود.
تاثیر میان وعده غذایی در مدرسه بر توانایی یادگیری و پیشرفت …
tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_id=1421&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedتاثیر میان وعده غذایی در مدرسه بر توانایی یادگیری و پیشرفت تحصیلی … عادات
غذایی بوسیله پرسشنامه و مصاحبه، عملکردهای شناختی با سه آزمون ویژه عملکرد ذهنی و

رابطه انواع حافظه با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ابتدایی دارای …
asj.basu.ac.ir/article_1361_205.html‎Cachedپایایی کل پرسشنامه حافظه کوتاه و بلندمدت با آلفای کرونباخ 90/0 و پایایی … داد
که بین عملکرد حافظه فعال، حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت با پیشرفت تحصیلی رابطه

عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده …
sdmej.ir/browse.php?a_id=367&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedبا توجه به اهمیت عادت های مطالعه افراد در عملکرد تحصیلی، این پژوهش با هدف … ابزار
گردآوری داده ها پرسش نامه عادت های مطالعه ( PSSHI ) بود که به روش خود- ایفا در زمان …
بررسی رابطه بین استفاده دانشجویان از فناوری‌اطلاعات و ارتباطات …
ijvlms.ir/online/browse.php?a_id=522&sid=1&slc_lang=fa‎Cached… استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد تحصیلی آنها بود. …
برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و صوری استفاده شد و پایایی آن با …
پرسشنامه بررسی تأثیر خوردن صبحانه بر پیشرفت تحصیلی
canciling.blogfa.com/post/24‎Cached
Similarدوست عزیز با سلام. پـرسشنامه حاضر میزان تأثیر خوردن صبحانه را در پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان می سنجد. فلذا تقاضا دارد تا با صداقت و دقت کافی سئوالات را …
انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول
porseshname.com/‎Cached
Similarانواع پرسشنامه طراحی پرسشنامه. … پرسشنامه سنجش تاثیر رایانه بر عملکرد
تحصیلی – هوش – انزوا – سلامت دانش اموزان کد پرسشنامه : 5010 · پرسشنامه فناوری
اطلاعات …
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی …
ijee.ias.ac.ir/article_3596_440.html‎Cached
Similarابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودنظم ده …
پرسشنامه ساختار هدف کلاسی میگدلی و برای اندازه¬گیری پیشرفت تحصیلی …
[PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ روش اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ 88
ldfb.ir/Content/ldfb.ir/Page/12/…/6295-88879570-DA4.pdf‎Cached
Similarﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ روي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺣﺴﺎب ﻧﺎرﺳﺎ اﺟـﺮا ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﻴﺶ. آزﻣﻮن و ﭘﺲ
آزﻣﻮن ﺑﺪون ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و. ﻧ. ﻴﺰ ﻧﻤﺮات ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ اﻳـﻦ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻧﻴـﺰ. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ …
رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی …
journal.bpj.ir/article_522471_111291.html
یافته‌ها: نتایج نشان داد انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری
… و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و پرسشنامه …
ارتباط سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان …
search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile…
Title: ارتباط سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم …
social capital questionnaire as well as Ang et al’s cultural intelligence scale.
بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
jalalazad.blogfa.com/post-24.aspx‎Cached
Similarبررسي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان. استاد راهنما: آقاي
…. و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي براي دانش آموزان است استفاده كرده ام. مقدمه.
مقایسه تاب آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش …
jac.scu.ac.ir/article_10315_1073.html‎Cached
Similarبرای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌ تاب آوری کونور-دیویدسون، پرسشنامه
… بالاخره، عملکرد تحصیلی دخترهای خانواده های طلاق پایین تر از خانواده های عادی بود
.
اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری – فصلنامه …
ijnv.ir/browse.php?a_id=64&sid=1&slc_lang=fa‎Cachedاضطراب امتحان می‌‌تواند با عملکرد تحصیلی ضعیف، مرتبط باشد. … 88/0 و همسانی
درونی 95% و روایی معیار 72/0 و پرسشنامه 14 سؤالی مشخصات فردی و تحصیلی بود.
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990) – آسان داک
https://asandoc.com/…/پرسشنامه-عملکرد-تحصیلی-فام-و-تیلور-1990/‎Cached9 مه 2017 … پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹۰). روایی و پایایی دارد. نحوه نمره دهی
وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه اقتباسی از پژوهشهای فام و تیلور …
رابطه درگیری مدرسه ای با عملکرد تحصیلی و گرایش به ترک تحصیل …
www.noormags.ir/…/رابطه-درگیری-مدرسه-ای-با-عملکرد-تحصیلی-و-گرایش-به-ترک-تحصیل-در-دانش-آموزان-دوره-راهنمایی‎Similarراضیه ظهره وند,علیرضا کیامنش,زهره خسروی,مهناز اخوان تفتی ; مجله: تعلیم و تربیت ;
تابستان 1389 – شماره 102 ;
مقاله ویژه متخصصین – دکتر معصومه بهبودی
www.drbehboodi.ir/fa/مقاله-ویژه-متخصصین‎Cachedکلید واژه‌ها: باورهای جنسیتی، رضایت مندی روانی، سرآمدی، عملکرد تحصیلی … تمام
شرکت کنندگان در پژوهش هر سه پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD- I ) و منبع کنترل …
لیست آزمونهای روانشناختی گروه سنی کودک و نوجوان به زبان فارسی …
koodaknojavan.com/410/‎Cached12 ژانويه 2013 … پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان … پرسشنامه افسردگي كلدبرگ …. دارای ۴ زیرمقیاس
: عملکرد تحصیلی، ارتباط با همسالان، روابط خانوادگی و وظایف …
[PDF] راﺑﻄﮥ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن – فرهنگ در دانشگاه اسلامی
ciu.nahad.ir/article_308_1fab31943634821b3bbb39cc2f1056b9.pdf‎Cachedﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه، ذﻫﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده. اﺳﺖ ….. ﺑﺮاي
ﺳﻨﺠﺶ. ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺧﻮدﮐﺎراﻣﺪي و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
پیشرفت تحصیلی | فصلنامه نوآوری های آموزشی
noavaryedu.oerp.ir/fa/کلیدواژه/پیشرفت-تحصیلی‌‎Cached
Similarتأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
…. آنان پرسشنامه ای را متشکل از خرده مقیاس های اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، …
بررسی آگاهی نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت نسبت به …
journal.gums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-36-40&sid…‎Cached
Similarاین کودکان در خطر اختلال عملکرد تحصیلی و رابطه با همسالان در مدرسه هستند. …
بررسی با استفاده از پرسشنامه خودگزارشگر و بدون نام شامل بخش‌های اطلاعات جمعیت

بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با خودکار‌آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی …
https://jlib.ut.ac.ir/article_56981_7626.html‎Cachedهمچنین بین خودکار‌آمدی رایانه‌ای با عملکرد تحصیلی رابطۀ مثبت ومعناداری دیده می‌شود
؛ … Quirion’s information literacy questionnaire (2003), and Murphy’s computer …
پژوهشنامه تربيتي، شماره 48 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6230‎Cached
Similarبررسي عملكرد نظارتي مديران مدارس ابتدايي شهر انديمشك و رابطه آن با انگيزه شغلي
… نقش هوش موفق، خرد و خلاقيت در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تيز هوش و عادي …
دانلود پرسشنامه علوم انسانی ، فنی مهندسی و هنر – بانک مقالات انگلیسی …
https://goo.gl/zDiSy0‎Cachedلیست پرسشنامه ها موجود : DASS- پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس 21 ماده ای
ENRICH پرسشنامه رضایت زناشویی 47 (EPT) پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و
تیلور
بررسی انگیزه پیشرفت و ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی و عملکرد …
behsan.ajums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument…‎Cachedج) پرسشنامه ویژگی های شخصیتی: به منظور بررسی ویژگی های شخصیتی افراد در
این … مسئله انگیزش دانش آموزان در امر آموزش و تأثیر آن روی عملکرد تحصیلی افراد …
[PDF] در ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣ – دانشگاه آزاد اسلامي واحد …
journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/…/af_66346224.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤ. ﺎﻳﻲ … ﻧﻔﺮ از. آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . اﺑﺰ. ار ﮔﺮدآوري. داده ﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪة. ﺗﻌﻬﺪ.
[PDF] بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی …
mcs.ajaums.ac.ir/article-1-79-fa.pdf‎Cachedمهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل است. این
یک مطالعه … تمام دانشجویان پرسشنامه مدیریت زمان شامل 66 سؤال را تکمیل نمودند.
a8 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
tonekaboniau.ac.ir/psyedu/index.php?option=com…view…‎Cached
Similar15 ژانويه 2012 … تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان … پژوهش
، پرسشنامه ی سنجش عملکرد تحصیلی[1] (EPT) فام و تیلور[2] و …
بررسی ارتباط هوش اجتماعی و اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانشجویان …
jne.ir/browse.php?a_id=542&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarهدف این مطالعه بررسی ارتباط هوش اخلاقی و اجتماعی با عملکرد تحصیلی … برای
گردآوری داده ها از نسخه فارسی پرسشنامه های هوش اجتماعی تت و هوش اخلاقی لنیک و
کیل …
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان از نظر دانشجویان و اساتید …
journal.skums.ac.ir/browse.php?a_id=428&sid=1&slc_lang…‎Cached
Similarنظرات آنان به وسیله پرسشنامه محقق ساخته (به روش قیاسی) و مشتمل بر ویژگی های
دموگرافیک و 6 بخش و 47 سوال در زمینه عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی جمع آوری شد

فروشگاه اینترنتی پر از کالا      پر از کالا    سایت تبلیغات رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات