× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه بررسی و تاثیر موفقیت کاری افراد در سازمان و پیشرفت از لحاظ ارتقا شغلی

دانلود پرسشنامه بررسی و تاثیر موفقیت کاری افراد در سازمان و پیشرفت از لحاظ ارتقاع شغلی بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی و تاثیر موفقیت کاری افراد در سازمان و پیشرفت از لحاظ ارتقا شغلی


http://lono.fileina.com/product-76076-پرسشنامه-بررسي-و-تاثير-موفقيت-کاري-افراد-در-سازمان.aspx

پرسشنامه بررسی و تاثیر موفقیت کاری افراد در سازمان و پیشرفت از …

fileina.com/product-76076-پرسشنامه%20بررسي%20و%20تاثير…

Cached

Translate this pageپرسشنامه بررسی و تاثیر موفقیت کاری افراد در سازمان و پیشرفت از لحاظ ارتقا شغلی … موفقیت کاری افراد در سازمان , پرسشنامه پیشرفت شغلی , پرسشنامه ارتقا …

[PDF]ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎ

www.ensani.ir/storage/Files/20151018152320-10005-20.pdf

Cached

Similar

Translate this pageOct 18, 2015 – اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. 12. ﺳـﺆاﻟﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ … اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان آن. ﻫـﺎ را در ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ اﺻـﻠﯽ، ﺷـﺎﻣﻞ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. 3 … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑـﻪ ﺗﺮﻓﯿـﻊ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر … ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ …. در آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.

[PDF]بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر کيفيت زندگي کاري در بين کارکنان …

www.ensani.ir/storage/Files/20160829125325-9625-207.pdf

Cached

Similar

Translate this pageکه در نهايت پس از مشاهده آلفاي کرونباخ باالي 0/70، پرسشنامه نهايي در بين نمونه آماري 384 نفر توزيع … اخالق کاري، ميزان پايگاه شغلي و ميزان رضايت شغلي تأثير افزاينده بر روي … به صورت يكي از مهمترين اهداف سازمان و كاركنان آن درآمده است )محب علي، 54 :1373(. …. والتون هشت متغير اصلی را به عنوان هدف ارتقاء كيفيت زندگي كاري.

[PDF]ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﻫﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐ – فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

www.jdem.ir/article_438_a98790c78ea1ecef698cc71878f403db.pdf

Cached

Translate this page
by زاهدی – ‎2014
63. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎر. راﻫﻪ ﺷﻐﻠﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ … ﺣﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮازن و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرراﻫﻪ ﮔﺎﺗﯿﮑﺮ و ﻻروود ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ …. ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺳﺎزﻣﺎن ….. ادراك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﮐﺎر راﻫﻪ دﯾﮕﺮان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ. ﮐﺮده. اﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ …

[PDF]اصل مقاله (660 K) – فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

www.jdem.ir/article_534556_9e0ffc6d521bf43219b7566254ca48a…

Cached

Translate this page
by ملکی – ‎2017
سازمان یا نهادی کار می کند ارتقای شغلی بالقوه امری مطلوب است. با در مطالعات جامعه شناختی … میشوند و پیشرفت آنان برای سایر افراد بی اهمیت تلقی میشود و حتی.

[PDF]بررسی میزان تأثیر عوامل فرسودگی شغلی بر عملکرد و ویژگیهای نوع …

si.jrl.police.ir/…/77f5c34caae419ffffea76eefde5c7e80b3b2bc0.pdf

Cached

Translate this page2ضمن ارتقاي پاسخگويي، میزان تحقق اهداف و برنامه هاي هر سازمان را مشخص مي سازد … به همین دلیل، اين پژوهش درنظر دارد تا با بررسی تأثیر فرسودگی شغلی بر … آيا نبودن احساس موفقیت و پیشرفت بر عملکرد و ويژگیهاي نوع کار فرماندهان کوپ ….. انتظامی از نوع استخدام رسمی است و افراد در نیروی انتظامی از امنیت شغلی نسبی از لحاظ.

[PDF]The Effect of Job Specification Training on Knowledge about Job …

smsj.sums.ac.ir/index.php/SMSJPersian/article/viewFile/271/256

Cached

Translate this page
by فرمان بیگ محمدی – ‎2017 – ‎Related articles
شرایط احراز شغل، سیستم های نظارتی و چگونگی ارتباطات سازمان می باشد. … بحث و نتیجه گیری: موفقیت و پیشرفت هر سازمانی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مهارتها، تواناییها و … این است که کار به افراد ماهر سپرده شود (۶). … بررسی تاثیر آموزش سازمانی بر آگاهی کارکنان از شرایط … گردید و در پایان دوره آموزش، پرسشنامه مجددا در.

[PDF]تأثیرات وابسته )متقابل( مهارت سیاسی و موفقیت شغلی )کارکنان( با …

journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/…/article-1081-209445.pdf

Cached

Translate this pageMay 1, 2015 – … مطالعـه بررسـی نقـش. مهـارت هـای سیاسـی کارکنـان بـر موفقیـت شـغلی آنهـا بـا … افـرادی کـه در سـازمان ها کار می کنند يا در شـرايط. پرخطـر کار مـی …

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی کارکنان …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=مسیر+پیشرفت+شغلی

Cached

Translate this pageبررسی وضعیت مسیر پیشرفت شغلی کارکنان بانکهای سپه استان سمنان و رابطه آن با … مسیر پیشرفت شغلی شاین، پرسشنامه محقق ساخته نگرشهای شغلی و پرسشنامه … بررسی تاثیر تاکتیکهای مدیریت تاثیر بر مسیر پیشرفت شغلی در دانشگاه … افراد در سازمان، رفتارهای تاثیرگذاری است که به منظورهای متفاوت از جمله ارتقای …

[PDF]اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان یک … – طب نظامی

https://militarymedj.ir/article-1-1028-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by M Bahadori – ‎2013 – ‎Related articles
ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود که بر اساس تئوری انگیزش هرزبرگ طراحی شدند. روش مورد استفاده … انگیزش شغلی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در موفقیت و عقب ماندگی …. موفقیت،. مسئولیت و رشد و پیشرفت ]8[ و با بررسی متون تهیه و مولفه های …. نیازهاي افراد در سازمان در ایجاد انگیزش شغلي براي پیش بیني و تفسیر.

[PDF]بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی مؤثر بر توسعه و بهسازی عملکرد …

mshsj.ssu.ac.ir/article-1-103-fa.pdf

Cached

Translate this pageمدیران، دارای تأثیر مستقیم و معنادار بر عملکرد شغلی اعضا هیأت علمی بود. … اقتصادی و اجتماعی جامعه تأثیر بگذارد و در ارتقای … و سازمانی که کار انجام می شود، تأثیر می گذارد. در واقع … افراد، سهم عمده ای در حفظ، بقاء و موفقیت یک سازمان … نشان دادند موفقیت و پیشرفت هر سازمان مبتنی بر … پژوهش حاضر به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات.

[PDF]بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در … – دانشگاه شاهد

cs.shahed.ac.ir/article-1-886-fa.pdf

Cached

Translate this pageاز طريق ارتقای کیفیت زندگی کاری میتوان اهداف سازمان را تحقق داد. … استفاده از پرسشنامه جمع آوری که تعداد ۱۱۰ نفر از کارکنان از جامعه آماری کل کارکنان … و دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار / مدیریت و پیشرفت/ دانشگاه شاهد / تیر ۹۰/ سال … بر این اساس بایستی افراد سازمان همه جانبه … زندگی کاری (شغلی و سازمانی به طور اخص.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر با رویکرد …

jorar.ir/article-1-257-fa.pdf

Cached

Translate this pageراهکارهای ارتقای آن است که ضمن مروری بر. مهم ترین … بین شاخصهای پرسشنامه و عوامل رضایت شغلی. و بررسی … مبحث رضایت شغلی از یکدیگر تأثیر می پذیرند. … رضایت شغلی نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت … این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت سازمان هلال احمر …. مثبت در مقایسه با افرادی که نگرش منفی به کار و.

فرم نظرسنجی پرسنل شرکت داده گستر عصرنوین – بهمن / 92 کد شرکت در …

www.hiweb.ir/Custom/Widgets/Survey/SurveyDetail.aspx?qs…

Cached

Similar

Translate this pageلذا مفهوم رضایت شغلی را مطرح و آن را اینگونه تعریف می کنیم : … در این بخش از پرسشنامه، سوالاتی در مورد شخصیت شما پرسیده می شود. …. 26. وظایف من در موفقیت سازمان تاثیری ندارد … شغل من پتانسیل ارتقا به مراتب بالاتر سازمانی را ایجاد می کند … در محیط کاری من افراد از یکدیگر حمایت نمی کنند ….. بررسی رضایت از محیط کاری …

[PDF]ﯽ ﺷﻐﻠ ﺸﺮﻓﺖ ﯿ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﭘ ﯽ ﺘﯿ ﺷﺨﺼ ي ﻫﺎ ﯽ ﮋﮔ ﯾو ﺮ ﯿﺗﺄﺛ

qrm.abhariau.ac.ir/usersFiles/…/r_377_170512222622.pdf

Cached

Translate this pageﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽ. -. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن در اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮك ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ. NEO-. FFI … ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ. ) ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي. ﮐﺎر ﺗﻌﺎدل … ﮐﺎري از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، داﺷﺘﻦ ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ و ارﺗﻘﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ … ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻮد . وﯾﮋﮔﯽ.

[PDF]ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ي ﺗﺴﻬﯿﻞ – نشریه پرستاری ایران

ijn.iums.ac.ir/article-1-2398-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﮐﺎر و. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روش. ﺑﺮرﺳﯽ …. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺑﺎﻻدﺳـﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ … ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ. ارﺗﻘﺎء و. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ. ﮐﺎري ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ.

[PDF]اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات – کتابخانه …

nastinfo.nlai.ir/article_867_c95c1dd644f1ee377d6a1f3eccb65aa9….

Cached

Translate this pageآم اری 290 نفر بود که در نهایت 250 پرسشنامه تحلیل شد. مؤلفه های … عوامل می توان به صفات کارکنان، نوع کار، محیط کار، و روابط انسانی کار اشاره کرد )هل … که بررسی عوامل فرهنگی در این سازمان و ارزیابی کارکنان آن به عنوان فرصتی برای افزایش … مطالعات حاکی از آن است که رضایت شغلی در موفقیت و بهره وری سازمان ها تأثیر.

بررسی ارتباط میان برنامه ریزي و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و …

download-thesis.com/…/بررسی-ارتباط-میان-برنامه-ریزي-و-مدیری…

Cached

Translate this page2-18 مراحل اصلي پيشرفت شغلي يك شخص از ديد گاه وان مانين و شاين 41 2-19 موفقيت مسير پيشرفت شغلي 42 … جدول 3 1: طیف لیکرت در بخش دوم پرسشنامه 72 … 4 2: جدول فراوانی مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه کاری 81 … نیرو در تلاش است تا عوامل موثر بر ارتقا رضایت و تعهد کارکنان خود را بررسی نماید.

[PDF]ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﻓﺎداري ﺳ – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

jmsd.atu.ac.ir/article_7478_183077ba0812240e737c38138464882…

Cached

Translate this page
by اسماعیلی – ‎2017
رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ روش. ﻫﺎي رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮا و … رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻟﺬت و اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از راﺑﻄﻪ … ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨ … ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﻓﺎداري … ﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ … وﻓﺎداري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺰد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

[PDF]نقش عوامل مؤثربر ایجاد انگیزش شغلی کارکنان امور مالیاتی ارومیه

joeat.ir/article-1-69-fa.pdf

Cached

Translate this pageMay 3, 2002 – تحقیـق حاضـر بـه بررسـی عوامل موثر بـر کارایی کارکنـان … عوامـل متعـددي در انگیزه کاري پایین در سـازمان ها وجود دارنـد و به همین دلیل مدیریت . … جانـب آنـان بـرای ارتقـاء کارایـی و بهـره وری شـغلی کارکنان زیـر مجموعه … در زمینـه عوامـل مؤثـر بـر رضایت شـغلي و انگیـزش افـراد، تئوري هـاي … الف( انگيزه ي پيشرفت.

[PDF]Page 1 بررسی رابطه مدیریت استعداد و دلبستگی شغلی کارکنان …

https://www.researchgate.net/…/brrsy-rabth-mdyryt-astdad-w-dlbstg…

Cached

Translate this pageشامل دو پرسشنامه مدیریت استعداد و پرسشنامه دلبستگی شغلی بود. … کارها برخوردارند و علاوه بر آن برای موفقیت سازمان تلاش مشهود بیشتری دارند و … فرایند شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقاء و نگهداری افراد مستعد با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور … است، که سازمانهای مدرن پیشرفت خود را در گرو سرمایهگذاری بر روی کارکنان …

[PDF]وري كاركنان بررسي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره ) مپنا …

www.ikiu.ac.ir/public…/39afb2a7967704d6954af56276143359.pd…

Cached

Translate this pageرضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان شرکت مپنا بویلر بررسی شود و به … موضوع با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و به وسیله … نارضایتی شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در عدم موفقیت شغلی به حساب می آید. … باشد، تا با ایجاد رضایت، بهره وری واحد تولیدی یا سازمان خود را افزایش دهد، در این … رضایت افراد.

[PDF]رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان …

https://ieijqp.ir/article-1-326-fa.pdf

Cached

Translate this pageبه منظور تحقق اهداف پژوهش و گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه ۹۰ سوالی هوش هیجانی باران،. ۵۷ عبارتی ویژگی … طور غیر مستقیم با افزایش هوش هیجانی، رضایت شغلی کارکنان را ارتقا داد. … شاخص های تعیین غیبت و ترک خدمت در افراد سازمان می باشد. بدین معنی … موفقیت و پیشرفت در نظر گرفته می شد، اما امروزه با تغییر در. دیدگاه های …

[PDF]بررسی عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی

https://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-4933-fa.pdf

Cached

Translate this pageApr 22, 2017 – ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ. اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻮ. اﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. … ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن … ﺷﺨﺺ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺷﻐﻠ. ﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. ﮐﻮرﻣﻦ … اﺳﺎس ﺑﺼﯿﺮت و آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن در … ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ اﺷﺨﺎص ﺷﺪت ﺑﺨﺸﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد … در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮده و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ارﺗﻘﺎء.

بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان … – حرم امام رضا

https://astan.razavi.ir/portal/home/?news/176127/180383/179305/

Cached

Translate this pageرضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی، بروز … بررسی تاثیر شایسته سالاری بر افزایش رضایت شغلی کارکنان کتابخانه …. سلامت کامل به بار می آورند، رویداد سلامت سازمانی از لحاظ مفهوم پویاییهای سازمانها و ….. افراد سازمان برای پنج عامل حقوق و دستمزد، فرصت ارتقا، ماهیت کار ، خط مشی ها و …

[PDF]نقش یادگیری سازمانی بر پاسخگویی و عملکرد شغلی کارکنان درمانی

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2143-fa.pdf

Cached

Translate this pageOct 11, 2014 – اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر … بحث و نتیجه گیری: یادگیری سازمانی بر ارتقای عملکرد شغلی و … ظرفیت یادگیری افراد در همه سطوح سازمان بهره بگیرند. … آمده و تعهد به پیشرفت مداوم در سازمان است (۱۰). همچنین، … میزان تلاش و حدود موفقیت کار در اجرای وظایف شغلی و تکالیف.

[PDF]موفقیت کاری در حرفه های علوم پزشکی – مجله دانشکده مدیریت و اطلاع …

jms.kmu.ac.ir/files/site1/user…/asghari-A-10-59-2-bc52f12.pdf

Cached

Translate this pageمالی. اشتغال. هستند .(2). موفقیت در هر شغل و حرفه. ای، نقطه اوجی. است که افراد می. خواهند به آن برسند. موفقیت کاری عامل بسیار. مهم و تاثیرگذاری. در پیشرفت کاری ک.

[PDF]بررسی دیدگاه‌های کارکنان و سرپرستان شرکت ملی نفت ایران: تعیین …

icssjournal.ir/article-1-127-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﺗﺤﻘﯿـﻖ، از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و … رﺿـﺎﯾﺖ از ﺷـﻐﻞ ﺑـﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﺪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿــﺮی: دﺳﺘﻤﺰد و ارﺗﻘﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد. … آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد، ﺑﺎزﺧﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد … ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روش در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ. ﺑـﺮ … ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و. ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔــﯽ.

برند شخصی و تاثیر آن بر پیشرفت و ارتقاء شغلی – لیزینگ صنعت و …

www.imlco.ir/…/برند-شخصی-و-تاثیر-آن-بر-پیشرفت-و-ارتقاء-…

Cached

Translate this pageدر محیط سازمان نیز تک تک افراد دارای برند شخصی هستند که قدرت این برند می تواند باعث پیشرفت و موفقیت در کار و پست سازمانی افراد گردد، در این مقاله سعی می … شخصی و ساختن این برند بر پیشرفت و موفقیت افراد در شغلی که دارند بررسی شود.
Missing: پرسشنامه

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ آرزوﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ د

https://journals.ut.ac.ir/article_50469_13005665e28a9d6fac36e1e6…

Cached

Similar

Translate this page
by فتحی – ‎2014
Sep 28, 2012 – ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آرزوﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل … ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ؛ اول اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و ﻛﺎراﻣﺪ … ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ اﻓﺮاد، ﺑﺎﻳﺪ در آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰة ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﻲ اﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ). ….. ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ و ارﺗﻘﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن … ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺮﻓﻴﻊ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات