× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری

دانلود پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری در استان مرکزی بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگریhttp://lono.fileina.com/product-76103-پرسشنامه-بررسي-عوامل-موثر-بر-بازديد-گردشگران-از-من.aspx

بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران ازمناطق گردشگری در استان مرکزی

https://www.civilica.com/Printable-AMTM01_047=بررسی-عوامل-م…

Cached

Translate this pageهدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری در … های آماری از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه به منظور گرد آوری دادهها استفاده شده است.

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری در …

search20.blogfa.com/post/133

Cached

Translate this pageبانک پرسشنامه – پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری در استان مرکزی – پرسشنامه علوم انسانی به خصوص مدیریت، بازاریابی و …

SID.ir | عوامل موثر بر رضايت و وفاداري گردشگران در استان اردبيل (مطالعه …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140712

Cached

Similar

Translate this page
by ابراهيم پور حبيب
عنوان مقاله: عوامل موثر بر رضايت و وفاداري گردشگران در استان اردبيل (مطالعه موردي منطقه … به بررسي دو عامل رضايت و وفاداري گردشگران در منطقه گردشگري سرعين پرداخته است. … از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلي در گردآوري داده‌ ها استفاده شده است. … قابل دسترس استفاده شده است و مناطق و محل ‌هايي که گردشگران معمولا براي بازديد به …

بررسي رجحان تفرجي بازديد کنندگان و عوامل موثر بر آن در پناهگاه حيات …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260815

Cached

Translate this page
by مسعودي مليحه
عنوان مقاله: بررسي رجحان تفرجي بازديد کنندگان و عوامل موثر بر آن در پناهگاه حيات وحش … قرار گرفته و استراتژي جهت حفاظت در حين درآمدزايي در مناطق حفاظت شده محسوب مي شود. … جمع آوري اطلاعات با استفاده از بازديد ميداني و پرسشنامه انجام گرفت. … جامع گردشگري نه تنها موجب جذب گردشگر بيشتر شده، بلکه آثار زيانبار توسعه آن …

[PDF]بررسی رجحان تفرجی بازدید کنندگان و عوامل موثر بر آن در پناهگاه حیات‌ و

https://ijae.iut.ac.ir/article-1-669-fa.pdf

Cached

Translate this pageAug 20, 2014 – ﻫـﺪﻑ ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪﻱ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ،. ﺭﺟﺤـﺎﻥ …. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻃﺒﯿﻌـﺖ … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﺗﻔﺮﺟﻲ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ … 25 … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. در. ﻣﮑﺎن. ﻫﺎي. ﻣﻮرد. ﻧﻈﺮ. ﺑﻪ. وﺳـﯿﻠ. ﻪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان. ﺗﮑﻤﯿﻞ. و. ﺳﭙﺲ. داده. ﻫﺎي. ﺟﻤﻊ.

[PDF]از خدمات گردشگری در مشهد منطقه بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت …

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1057321.pdf

Cached

Translate this page
by ذاکرتولائی – ‎2016
بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب. منطقه. از خدمات گردشگری در مشهد. محمد هادی ذاکر توالیی. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشگاه …

[PDF]اجتماعی در ة رونق گردشگری و سرماي بين ة بررسی رابط مناطق ساحلی …

tms.atu.ac.ir/article_5100_61c66cff3ffe31e56f3e122ff1792892.pdf

Cached

Translate this page
by امین بیدختی – ‎2005
ساكنان بومي و گردشگران مناطق ساحلي درياي خزر تشکيل مي … براي جمع آوري اطالعات مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته. شده اس. ت. …. سياسي را برميزان تقاضاي گردشگري موثر دانسته است)امين بيدختي و همکاران،. 1:99. 3. ،79 … ادبيات تحقيق به تفصيل به بررسي انواع گردشگري ،اثرات گردشگري برجامعه ، عوامل. موثر …

[PDF]ارزیابی عوامل موثر در جذب گردشگران به مراکز تجاری- تفریحی (مطالعه مورد

journals.modares.ac.ir/article-21-6334-fa.pdf

Cached

Translate this page
by ابوالفضل مشکینی
پرسش نامه و بهره گیری از مدل تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک طرفه، مؤثرترین عوامل در … حدود تا میلیون گردشگر از مکان های مذهبی بازدید می کنند اهمیت زیارت و بازدید … آیا بین عوامل مؤثر در جذب گردشگران به این مراکز تفاوت معناداری وجود دارد؟ ….. نتایج بررسی میزان حضور گردشگران در حرم مطهر و مراکز تجاری تفریحی آمده است.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐ – جغرافیایی سرزمین

sarzamin.srbiau.ac.ir/article_5285_f7f3a4853dd71bbc3fbeb1fb247…

Cached

Similar

Translate this page
by زیاری – ‎2013
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮرﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي. ﮔﺮدﺷﮕﺮان … و ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ. ﻧﻮرآﺑﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ …. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. (. Krakover, 2004, 97. ). ﺻﻨ. ﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، …. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪد از ﺟﺎذﺑﻪ. ﻫﺎي.

بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

tourismpd.journals.umz.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=111

Cached

هدف از انجام این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های … در این تحقیق از استراتژی پژوهش پیماش و برای گردآوری داده ها از توزیع پرسشنامه … موثر بر ایجاد تجربه گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدید … نتایج بررسی¬ها نشان داد: از میان منابع و جاذبه های محوری، عنصر تاریخ و فرهنگ، از …

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از منطقه بنای …

jest.srbiau.ac.ir/article_11343.html

Cached

Translate this page
by بشارت – ‎2017
چکیده زمینه و هدف: صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها در حال … ازاین‌رو، هدف از این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت‌مندی گردشگران می‌باشد. … با برآورد انجام‌شده، در روز 3000 گردشگر از این بنا در این ایام بازدید می‌کردند، تعداد … روش جمع‌آوری داده‌ها نیز میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار آن پرسشنامه است.

[PDF]مدلسازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر آن بر …

https://journals.ut.ac.ir/article_61998_83f9e23dd2b5eef88b3eb08a…

Cached

Translate this page
by طباطبایی نسب – ‎2017
وسیلة پرسشنامه. جمع. آوری شد. نمونة آماری …. حفاظت از مناطق بسیار زیبایی که ارزش. های زیبایی …. بررسی عوامل و پیامدهای شهرت شرکت: دیدگاه مشتریان. « به م … زش ویژة برند مقصد گردشگری مطالعه کردند که از عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به …. آگاهی درمورد برند مقصد، عامل کلیدی بازدید از مقصد است و عالقه به آن را افزایش می. دهد.

رابطه ی بین تصویر مقصد گردشگری، رضایت مندی از ویژگی های مقصد …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=وفاداری+گردشگر

Cached

Translate this pageایجاد تصویر مناسب از منطقه گردشگری در ذهن گردشگر امکان بازدید مجدد او را از آن … روش تحقیق حاضر توصیفی_پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه ی … بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به سفر مجدد(مورد مطالعه:گردشگران منطقه آزاد انزلی) …

[PDF]بررسی نقش پلیس درامنیت وجذب گردشگری )مطالعه موردی:گردشگران …

det.jrl.police.ir/…/b8b71def929bf8efbba67c74c626e4593481dc36….

Cached

Translate this pageهمــه ســاله و در فصل هــاى مختلــف مــورد بازديــد جهانگــردان قــرار می گيرندنشــان … كرانه هــاى درياها،نواحــی كوهســتانی،مناطق جنگلــی و در اطــراف چشــمه هاى آب گــرم …. كــه 196 پرسشــنامه در ميــان گردشــگران توزيــع شــده كــه 17 شــاخص كيفــی محيــط از … ايــران، بــه بررســی عوامــل موثــر بــر بحــران گردشــگرى ايــران پرداختــه اســت، وى …

[PDF]ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کلی گردشگران خرید در شهرمرزی شهر …

jgs.khu.ac.ir/article-1-2287-fa.pdf

Cached

Translate this pageرضايت به عواملی موثر بر فرآیند تقاضا و عواملی تسهیل کننده محیطی که در ادامه … کلید واژگان: گردشگری خرید، شهر مرزی بانه، عوامل محیطی، رضایت کلی، رضایت …. خرید یکی از محرک های اصلی مسافرت، یکی از جاذبه های مهم مقصد و از فعالیت های … خرید تاثیر گذارند، اما قیمت مهم ترین تاثیر را در توسعه خرید برای گردشگران دارد (کون،.
Missing: بازدید

[PDF]برآورد ارزش اقتصادی تفریحگاه های طبیعی و تعیین عوامل موثر بر …

https://rangelandsrm.ir/article-1-455-fa.pdf

Cached

Translate this pageDec 26, 2015 – عوامل موثر بر میزان تمايل به پرداخت گردشگران با استفاده. از روش ارزشگذاری مشروط در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت. برای … پرسشنامه. و …. گیری تمايل به پرداخت و ارزش اکوتوريسمی مناطق … بازديد. و. ارزش. اقتصادی. کل. 56. /. 484. میلیون. دالر. تخمین. زده. شد. …. ور برآورد ارزش گردشگری مراتع منطقه.

[PDF]بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان … – فصلنامه علوم ورزش

ssqj.kiau.ac.ir/article_528241_3de1c1f9790d90ac174403f7d2d702…

Cached

Translate this pageهدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای … 126 نفر به عنوان نمونه با استفاده از پرسشنامه محقق …. )2005( با عنوان گردشگري ورزشي در هند، جاذبه هاي طبیعي ورزشي را که در 1کوساسي. ) … بیان می کند که رویدادها و مسابقات از طریق اشکال مختلف میزان گردشگران و بازدید کنندگان را.

[PDF]شناسایی عوامل موثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران – مدیریت سلامت

jha.iums.ac.ir/article-%201-2138-fa.pdf

Cached

Translate this pageJun 18, 2016 – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ … ﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از. /7 … ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﺟﺎذﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و آﺛـﺎر.

[PDF]صنایع دستی، گردشگری، و اقتصاد مقاومتی: بررسی عوامل موثر بر …

https://www.researchgate.net/…tourism…/Handicrafts-tourism-and-r…

Cached

Translate this pageو گردشگری پایدار می باشد، هدف این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر رضایت … عت گردشگری، به عنوان صنعتی مهم و درآمدزا، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی مناطق … اصالت عینی اشاره به ادراک گردشگران از اشیای مورد بازدید دارد. … پرسشنامه به دالیل.

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری

linkfiles.ir/?p=43256

Cached

Translate this page8 hours ago – پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون. بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران از مناطق گردشگری در استان مرکزی. میباشد.با عنایت به …

[PDF]بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد …

https://iueam.ir/article-1-30-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageای و پرسشنامه اطالعات تحقیق گردآوری شده است. …. بررسي عامل كششي انگيزاننده گردشگران در انتخاب مقصد . …. بررسی عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری. )مطالع …. مکان الف، ب، يا جیم را برای بازديد شناسهايی. مه ….. به فراخور مناطق مورد مطالعه. ».

Open J-Gate – گردشگری و توسعه

www.itsairanj.ir/?_action=export&rf=openj_gate&issue=6844

Cached

لذا در این مطالعه به بررسی اثرات شاخص‌های فرهنگی بر جریان گردشگری کشور‌های … بر جریان ورود گردشگری بین المللی کشورهای خاورمیانه داشته و متغیرهای نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز، … عوامل جذب گردشگران درمانی عبارتند از: شاخص های هزینه، کیفیت، مقصد و …. و تمایل به بازدید مجدد گردشگران در مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ است.

مطالعه سهم مولفه های موثر بر رضایتمندی گردشگران با کاربردمدلسازی …

journal.usc.ac.ir/jot/fa/ManuscriptDetail?mid=681

Cached

Translate this pageبراین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران بوده است و از این روی با روش کمی پیمایش و ابزار پرسشنامه که اعتبار و روایی آن از … رفتار جامعه میزبان و هزینه خدمات را در مقصد گردشگری، مثبت ارزیابی کنند، … این پژوهش حاکی از آن است که اکثریت گردشگران، انگیزه سفر خود به این شهر را بازدید از …

پروپوزال بررسی عوامل موثر برتوسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر …

whydownload.softhd.ir/whydownload/14648/html

Cached

Translate this pageApr 3, 2018 – پروپوزال بررسی عوامل موثر برتوسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر جاذبه های … همچنین گردشگر ورزشی بازدید کننده موقتی است که حداقل 24 ساعت در محل رویداد … در این میان، جاذبه های طبیعی ورزشی نیز در توسعه گردشگری موثر است. … توسعه گردشگری ورزشی پرسشنامه ی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با …

[PDF]ارائة مدل توسعۀ گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران در

ntsmj.issma.ir/article-1-689-fa.pdf

Cached

Translate this pageApr 26, 2015 – پرسشنامه دریافت شد. … های ویژة گردشگری ورزشی رشتة والیبال در مناطق … جذابیت محیطی، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی، گردشگری …. در تحقيقي به بررسي عوامل مهم در توسعۀ … مﺆﺛر. از. اين. صنعت. در. جهت. توسعۀ. ورزش. کشور. بيش از پيش الزم است ….. گردشگران و مسافراني است که براي بازديد از منطقه.

[PDF]تحلیلی بر عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری

urbstudies.uok.ac.ir/article_45998_c0cddc79c3eb5b4ff655bfc80ce…

Cached

Translate this pageحاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران از شهر ارومیه و الگوی رفتاری منتج … سپس با استفاده از روش پیمایشی از طریق پرسشنامه محقق ساخته به گردآوری اطالعات در …. ایران از نظر جاذبه های گردشگری یکی از ده کشور اول جهان و …. کلیه برداشت هایی که گردشگران و یا بازدید کنندگان بالقوه از یک مکان دارند، متأثر از عوامل …

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر …

ap-post.shopiran021.ir/ap-post/14231/html

Cached

Translate this pageApr 29, 2018 – پروپوزال ارشد گردشگری؛ بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان — با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی … (گی، 1382) همچنین گردشگر ورزشی بازدید کننده موقتی است که حداقل 24 ساعت در محل رویداد اقامت … دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی، در قالب فایل word، شامل 20 پرسش.

نشريه برنامه ريزي و توسعه گردشگري ، شماره 4 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6860&number=4

Cached

Translate this pageبررسي تاثير گردشگري بر كاهش فقر در كشورهاي منتخب در حال توسعه … باشدو در اين تحقيق از استراتژي پژوهش پيماش و براي گردآوري داده ها از توزيع پرسشنامه … شناسايي عوامل موثر بر ايجاد تجربه گردشگري به يادماندني از ديدگاه گردشگران فرهنگي … عوامل تاثيرگذار بر ميل به بازديد هاي مكرر گردشگران از روستاي تاريخي كندوان

[PDF]بررسی میزان رضایتمندی گردشگران درمانی شهر یزد و اولویت‌بندی عوامل مؤ

jssu.ssu.ac.ir/article-1-2239-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﮔﺮدﺷﮕﺮان درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد و. اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. آن ﺑﺎ روش. TOPSIS. ﻓﺎزي … روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. . ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل. ﺳﺮوﻛﻮآل … ﮔﺮدﺷﮕﺮي. و. ﺳﻔﺮ. ﻧﻤﻲ. ﺗﻮان. ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎي. ﺳﻨﺘﻲ. ﻛﻪ. ﺳﻔﺮ. را. ﻣﺴﺌﻠﻪ. اي. ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻗﻠﻤﺪاد. ﻣﻲ. ﻛﺮد،. ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ ….. ﺳﻔﺮ، اﺳﻜﺎن، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﺎن وي.

گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران)

www.jmsp.ir/article_10306.html

Cached

Similar

Translate this pageدر این مطالعه، همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهم‌ترین … آب و هوایی تعداد گردشگران و بازدید از شهرها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی‌شود. … سفربه مناطق مذهبی ممکن است بنا به دلایل زیادی شکل گیرد (از اعتقادات مذهبی …
Missing: پرسشنامه

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات