× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات

دانلود پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغاتhttp://lono.fileina.com/product-76079-پرسشنامه-بررسي-عملکرد-تأثيرگذار-بر-نگرش-نسبت-به-تب.aspx

پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات

www.ariamodir.com/…/1756-پرسشنامه-بررسی-عملکرد-تأثیرگذا… – Translate this page
پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات توسط مرکز علوم مدیریت آریا مدیر گردآوری شده است و روایی و پایایی آن در تحقیقات متفاوت …

پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات

fileina.com/product-76079-پرسشنامه%20بررسي%20عملکرد%20…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,دانلود پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد.

مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات به طور کل و …

https://www.civilica.com/Paper-IMMC04-IMMC04_055=بررسی-ع…

Cached

Translate this pageنگرش نسبت به تبلیغات احساس و ارزیابی کلی افراد از تبلیغات اشاره دارد هرچند … به تبلیغات به طور کل و تبلیغات موبایلی به بررسی تاثیر سه عامل تاثیرگذار … نتایج حاصله از 571 پرسشنامه حاکیست که نگرش جامعه نسبت به تبلیغات به …. صادرات در شرکت های کوچک و متوسط · تأثیر تفکر ناب بر بهبود عملکرد بانک با …

پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات

search20.blogfa.com/post/155

Cached

Translate this pageبانک پرسشنامه – پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات – پرسشنامه علوم انسانی به خصوص مدیریت، بازاریابی و تبلیغات.

بانک پرسشنامه – تبلیغات و برند

search20.blogfa.com/category/1

Cached

Similar

Translate this pageپرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات … پرسشنامه بررسی تاثیر جاذبه های عاطفی و منطقی در تبلیغات بر نگرش نسبت به تبلیغات …

[PDF]ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﺑﺮان در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ارزش درك ﺷﺪه

nmrj.ui.ac.ir/article_17611_62cce2a30e3d098037ebe3e6020dfe95….

Cached

Similar

Translate this page
by نبی زاده – ‎2011
Dec 31, 2011 – اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزش ﺑﺮ ﻧﮕﺮش در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﺑﺮاي. ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، … ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ …. ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در …. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘ …. ﻋﻤﻠﻜــــﺮد در ﺗﺠــــﺎرت.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران …

nmrj.ui.ac.ir/article_21457.html

Cached

Translate this pageنتایج آزمون فرضیه‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS و PLSنشان‌دهندة آن است که … بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت در بین کاربران تلگرام ….. و لذت اطلاعات رابطة مثبتی با نگرش نسبت به پیام‌های بازاریابی رسانة اجتماعی دارد. … باور دارند در صورت به‌کارگیری یک فناوری خاص عملکرد کاری آنها بهبود می‌یابد.

بررسي عوامل تاثير گذار بر نگرش نسبت به تبليغات به طور كل و …

vareshtahghigh.ir/…/بررسي-عوامل-تاثير-گذار-بر-نگرش-نسبت-…

Cached

Translate this pageOct 24, 2017 – بررسي عوامل تاثير گذار بر نگرش نسبت به تبليغات به طور كل و … نتايج حاصله از ۵۷۱ پرسش نامه حاكيست كه نگرش جامعه نسبت به تبليغات به …

[PDF]نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان بر تجاری ت بررسی اثرات تبلیغا …

www.ensani.ir/storage/Files/20180221150523-10117-32.pdf

Cached

Translate this pageFeb 21, 2018 – نسبت به عملکرد … نتایج تحقیفات اهمیت افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصوالت در تغییر … در واقع، بررسی وارزیابی نقش تبلیغات سبز در نگرش مصرف کنندگان به …. دسترسی مناسب مهمترین عوامل منفی تأثیرگذار بر این موضوع هستند. … پرسشنامه قابل استفاده بود که مشارکتی در حدود. 86.

پرسشنامه های علوم اجتماعی موجود – مرکز خدمات روانشناسی سینا

www.sinacps.ir/پرسشنامه-های-علوم-اجتماعی-موجود/

Cached

Similar

Translate this pageبررسی نگرش اقشار جامعه نسبت به تبلیغات تجارتی تلویزیون بررسی عوامل … بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان قشربندی …

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20150927184114-9859-23.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by مصلح – ‎2013
Sep 27, 2015 – ﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داده. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از …. ﻧﻤﻮد،. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻧﮕﺮش و واﮐﻨﺶ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. و. ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده. از. اﯾﻦ. رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ. در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ….. و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت. ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ. (. اﻣﻦ،. 2010. ؛. ﺑﻨﮏ. 1. و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 2010. ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و. ﺗﺄﺛ. ﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدن آن ﺑﺮ …. اﻓﺮاد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ. ﺑﺎور. ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻋﺚ. ﺑﻬﺒﻮد و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ،. ﻓﻨﺎوري.

[PDF]336 K

https://journals.ut.ac.ir/article_62315_01b643118f2b6d7b8abfb7f3…

Cached

Translate this page
by اسماعیل پور – ‎2017
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار. ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫـﺪف. اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﺸﺎر زﻣﺎﻧﻲ وارد. ﺑﺮ. ﭘﻴﺎم. ﻛﻮﺗﺎه. در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت … در. ﻣﻌﺮض. ﭘﻴﺎم. ﻛﻮﺗﺎه. ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. در. ﭘﺎﻳـﺎن. ﻫﻔﺘـﻪ. ، ﭘـﺲ از ﺗﻮزﻳـﻊ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻴﻦ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن …. ﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ … ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺟﻮان ﮔـﺰارش داد.

پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-پاسخ-رفتاری-کاربران-به-تبلیغا…

Cached

Translate this pageبا توجه به این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت … ولی متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی، چندان مورد بررسی محققان قرار نگرفته … به شدت مبتنی بر عملکرد میباشد و در عین حال به عنوان شاخصی مهم برای بررسی … نگرش نسبت به تبلیغات، زمینه برای پاسخ به یک محرک تبلیغاتی خاص، به …

[PDF]ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮ – پژوهش‌های مدیریت در ایران

mri-old.modares.ac.ir/article_14043_d73688769fb6079f09c960e9…

Cached

Translate this page
by صفری – ‎2016 – ‎Related articles
… ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ …. ﻫﺎي داروﺳﺎزي، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش … ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد. ﻋﻤﻠﮑﺮد …. ﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺗﻮزﯾﻊ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش را ﺑﺮاي.

بررسي عوامل تاثير گذار بر نگرش كشاورزان نسبت به توسعه كشت كلزا …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9224

Cached

Similar

Translate this page
by صديقي حسن
تبلیغات … عنوان مقاله: بررسي عوامل تاثير گذار بر نگرش كشاورزان نسبت به توسعه كشت … پرسشنامه اي نيز جهت گردآوري ويژگيهاي حرفه اي كشاورزان و سنجش متغيرهاي … ميانگين عملكرد كلزا در اين مزارع 1.98 تن در هكتار و تقريبا برابر ميانگين …

[PDF]شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات موبایلی …

bmr.alzahra.ac.ir/article_2857_ca28e2f7541abd645ddc59d15f4bf6…

Cached

Translate this page
by سلیمی فرد – ‎2016
نگرش نسبت به تبلیغات. موبایلی را حل ک. رده. و به مدیران در راستای. نیل به …. سودمندی. تبلیغات. موبایلی. 9. و. عواملی مانند کاهش قیمت گوشی. هلای چندرسلانه. ای بلا ….. سیاوشی و عابدین ). 1833. (. در پژوهشی. با. استفاده. از. 533. پرسشنامه. و. نمونه.
Missing: عملکرد

پرسشنامه بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات

linkfiles.ir/?p=43102

Cached

Translate this page3 days ago – پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون بررسی عملکرد تأثیرگذار بر نگرش نسبت به تبلیغات. میباشد.با عنایت به اهمیت و ضرورت …

بررسی تأثیر علاقه به برند و تصویر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?page…

Cached

Translate this pageهدف دوم این تحقیق ارزیابی تأثیر باورهای شکل‌دهنده نگرش نسبت به تبلیغات فو . … که از تعداد 31 پرسشنامه 29 مورد آن مورد استفاده قرار گرفت؛ عناصر توسط نخبگان و با استفاده از … بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند و عملکرد بازار …. متغیر ارزش ویژه برند به عنوان متغیر تأثیر گذار بر تصمیم خرید در بانک ملت .

[PDF]ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ورزﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ د

journals.pnu.ac.ir/article_4295_1cd1db94ab4b9cad1fd655bd8467…

Cached

Translate this page
by AR Zakerian – ‎Related articles
ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ. ﻣﺼﺮف … ﻧﻔﺮ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ. اﺑﺰار. ﺟﻤﻊ. آوري داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وو و ﻫﻤﻜﺎران (. 2008. ) ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ ﺻﻮري و … ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ا. ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ….. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن. را. ﻧﻴﺰ. ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﺪ. و. در. ﻧﺘﻴﺠﻪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن. اﻓﺰاﻳﺶ. ﺧﻮاﻫﺪ. ﻳﺎﻓﺖ … ﺗﻴﻮاري،. ).2015. درﺣﺎل. ﺣﺎﺿﺮ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ورزﺷﻲ. ﺑﻪ. درك. ﺑﻴﺸﺘﺮي. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ. رﺳﻴﺪه. اﻧﺪ.

[PDF]بررسی رابطه بین جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش …

jhsw.tums.ac.ir/article-1-5332-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی رابطه بين جو ايمنی و عملکرد ايمنی کارکنان با توجه به نقش ميانجی دانش ايمنی … 69 …. کشورها تاثيرگذار می باشد و ضروری است که برای. پيشگيری از حوادث … در سال های اخير در دنيا نگرش ها درباره. ايمنی تغيير …. کامل، تعداد 500 پرسش نامه به نسبت تعداد. کارکنان در هر واحد ….. ايمنی از طريق تبليغات، تشکيل جلسات منظم.

[PDF]بررسی نگرش مراجعین به مراکز مختلف درمانی … – طلوع بهداشت یزد

tbj.ssu.ac.ir/article-1-2409-fa.pdf

Cached

Translate this pageبهداشت دهان و دندان در جامعه انکارناپذیر است مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش مراجعین به مراکز. مختلف درمانی … است به انجام کارهای مناسب یا نامناسب، نسبت به موضوعی. درگیر کرده و … مختلفی صورت گرفته است از جمله این موارد تبلیغ و تلاش برای … تأثیر گذار است (۶). … به منظور تهیه قسمت دوم پرسشنامه، ابتدا مجموعه ای از باورهای.

[PDF]عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی، بازداری

qrsm.atu.ac.ir/article_481_8ba0a220825f96b07f4f0e73045a865d….

Cached

Similar

Translate this page
by مظلومی سوینی – ‎2013
Mar 21, 2012 – بررسي تأثير کيفيت خدمات مقاصد گردشگري ورزشي بر تبليغات. دهان به دهان … دهند که منجر به افزایش رضایت و تبلیغات دهان به دهان نسبت به مقصد گردشگری شود … خدمت را. به وسیله ی. تفاوت. بین. انتظارات. مشتری. از عملکرد. ارایه. کننده. خدمت ….. عناصر تاثیر گذار درتبلیغات دهان به دهان مورد توجه قرار گیرند.

[PDF]تاثير نگرش خريدار بر ارزش برند به واسطه کيفيت رابطه فروشنده …

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1041424.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by رحیم نیا – ‎2014
اين تحقيق بررسي تأثير نگرش خريدار به برند شرکت بر ارزش برند و بررسي کردن نقش واسط … فروشنده در تأثيرگذاري نگرش خر … جهت سنجش روايي پرسشنامه، اعتبار محتوا و اعتبار سازه و جهت سنجش پايايي معيار … هر شرکتي تمايل دارد تا از برندي قدرتمند نسبت به ساير رقبا برخوردار باشد. ….. آمدهاي عملکرد نام تجاري تأثير مي.

[PDF]عوامل مؤثر بر ترغیب دانشجویان به استفاده از … – تعامل انسان و اطلاعات

hii.khu.ac.ir/article-1-2478-fa.pdf

Cached

Translate this page
by KY Lin – ‎Related articles
Oct 12, 2016 – ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣ. ﻲ. ﻃﺮاﺣ. ﻲ. ﺷﺪ و در ﺑـ. ﻴﻦ. داﻧﺸـﺠﻮ. ﻳﺎن. ﺗﻮز. ﻳـﻊ. ﮔﺮد. ﻳﺪ. و در ﻧﻬﺎ. ﻳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ …. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﮕـﺮش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ. ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷـﺒﻜﻪ … ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ (ﻛﻮون و. ﻫﻤﻜﺎران. 16 …… ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮاي.

[PDF]ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ، ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻧﻮراﻟﻠﻬﻲ ،

jorar.ir/article-1-259-fa.pdf

Cached

Translate this pageSep 17, 2008 – ﮔﺎﻫﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در زﻣﻴﻨﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ. ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ … ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻤﻊ. آوري ﮔﺮدﻳﺪ ….. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺷﻬﺮداري در. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ …

دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره 23 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3681&Number=23…0

Cached

Translate this pageبررسي رابطه بين مشاركت در بودجه بندي و عملكرد مديران و اثر اطلاعات مرتبط با شغل در … بررسي عوامل موثر بر نگرش خريداران فرش ماشيني نسبت به نام هاي تجاري …

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …

https://www.linkedin.com/…/پرسشنامه-محقق-ساخته-استاندارد-پرو…

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – ارائه الگوی راهبردی به منظور تامین نیروی انسانی از طریق بکارگیری نیروهای پاره وقت دانشجویی (کارورز) · نقش کشور مبدا و ملي گرايي بر اعتماد و نگرش مصرف کننده ايراني … بررسی رابطه استراتژی های قیمت گذاری با استراتژی عملکرد رقبا … متوسط · بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به تبلیغات مبتنی بر …

[PDF]ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وب راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕ – فصلنامه علوم مدیریت ایران

journal.iams.ir/article_44_55a4e82358d8ba955f9348e811168707….

Cached

Similar

Translate this pageاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وب … ﮔﺮدآوري داده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ. ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﺎﻣ. ﻬﺎي. ﺗﺠﺎري … و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺪه، ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺼﺮف …. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ، ﮐﻨﺪي ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن، ﮔﯿﺞ. ﮐﺮدن. ﻣﺼ. ﺮف ….. از آزﻣﻮن. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺳﻄﺢ.

[PDF]بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان – دانشگاه شاهد

cs.shahed.ac.ir/article-1-1017-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageNov 10, 2013 – ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺳﻄﺢ ﺳﻮدآوري و ارزش ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر ﺑﺮاي ذي … ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل … ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﻨﻮا در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان آزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪ . آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ. در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. اﻳﺠﺎد. ارز. ش. وﻳﮋه ….. ﺑﺪون وﺟﻮد آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ، ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧـﺸﺎن ﺷـﻜﻞ. ﻧﻤﻲ ….. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراك ﺷﺪه و ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ،. ﺑﺮ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮآوري ﺧ – Journal of Industrial …

mgmt.iaufb.ac.ir/article_12331_78b33dda3248960afd6529282138…

Cached

Similar

Translate this page
by J Mehrabi – ‎2015 – ‎Related articles
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮآوري در. ﺧﺪﻣﺎت ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪ. ) ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ. داده ﺷﺪ . وﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮال ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده. وﻣﻘﻴﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات