× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری

دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتریhttp://lono.fileina.com/product-76084-پرسشنامه-بررسي-تاثير-بازاريابي-سبز-بر-رفتار-خريد-م.aspx

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری – آریا مدیر

www.ariamodir.com/…/1750-پرسشنامه-بررسی-تاثیر-بازاریابی… – Translate this page
پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری ، دانلود رایگان پرسشنامه ، دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت ، دانلود رایگان پرسشنامه روانشناسی ، آریا …

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری

search20.blogfa.com/post/148

Cached

Similar

Translate this pageبانک پرسشنامه – پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری – پرسشنامه علوم انسانی به خصوص مدیریت، بازاریابی و تبلیغات.

پایان نامه بازاريابي سبز، تاثير آن بر تصوير … – دانلود پرسشنامه و مقاله

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بازاريابي-سبز،-تاثير-آن-بر-ت/

Cached

Translate this pageOct 10, 2017 – پایان نامه بازاريابي سبز، تاثير آن بر تصوير ذهني مشتري و تصميم خريد مشتري …. 2-6-رفتار خريدار و آميخته بازاريابي.. 41 … 4-4-2- بررسی فرضیه دوم: بررسی تاثیر قیمت سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مشتريان. 106.

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری – فایلینا

fileina.com/product-76084-پرسشنامه%20بررسي%20تاثير%20ب…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتری بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد.

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻴﺨﺘﺔ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ور – دانشگاه تهران

https://jsm.ut.ac.ir/article_64751_977d156f57176f504f674ee9732f…

Cached

Translate this page
by پودینه حاجی پور – ‎2017
May 3, 2016 – ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻴﺨﺘﺔ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ورزﺷﻲ … ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﺮ از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . آﻟﻔﺎي. ﻛﺮوﻧﺒﺎخ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ …. در. ﻋﺮﺿﺔ. ﻣﺤﺼﻮﻻت. دوﺳﺘﺪار. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ ﺑﻪ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. اﺳﺖ . روﻳﻜﺮد. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﺳﺒﺰ ….. ﺧﻠﻴﻞ. (. )1390. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﺳﺒﺰ. در. رﻓﺘﺎر. ﺧﺮﻳﺪ. ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ.

[PDF]نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان بر تجاری ت بررسی اثرات تبلیغا …

www.ensani.ir/storage/Files/20180221150523-10117-32.pdf

Cached

Translate this pageFeb 21, 2018 – بازاریابی. سبز. ،. تالش. های. یك. شرکت. برای. طراحی،. ترویج،. قیمت. گذاری. و. توزیع … های نگرشی. درنیات. رفتاری و. ارزش. ادراک. شده مشتریان. تاثیر دارد. (. همان،. 601 ….. پرسشنامه قابل استفاده بود که مشارکتی در حدود. 86. %.

[PDF]ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش و ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮ – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20150908164041-9857-93.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by محمدیان – ‎2015
Sep 8, 2015 – ﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از. 402. ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ … واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ، ﻧﮕﺮش، ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ …. ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ. -. ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﯽ … ﻓﺮﺿﯿﻪ. :1. ﻧﮕﺮش. ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮش … درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ رﻓﺘـﺎر. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت …

[PDF]کنندگان مصرف خرید رفتار بر سبز بازاریابی ابزارهای تاثیر گیری …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/summer/1.pdf

Cached

Similar

Translate this pageرفتار. خرید. مصرف. کنندگان می باشد. با هدف. بررسی رابطه بازاریابی سبز، تصویر سازمان و … روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است بنابراین با استفاده از پرسشنامه … حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست.

[PDF]کنندگان مصرف خرید رفتار بر سبز بازاریابی ابزارهای تاثیر گیری اندازه

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1395/spring/19.pdf

Cached

Similar

Translate this pageبررسی. و. اندازه. گیری. تاثیر. ابزارهای. بازاریابی. سبز. بر. رفتار. خرید. مصرف … پرسشنامه. به. صورت. تصادفی. ساده. در. بین. 483. نفر. از. مصرف. کنندگان ….. خرید. مشتری. تاثیر. می گذارد. مهم. می باشد. در قالب رفتار زیست محیطی از لحاظ.

بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان و نقش آن در …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=رفتار+خرید+سبز

Cached

Translate this pageبررسی نقش تبلیغات سبز بر روی رفتار خرید مشتریان ( مطالعه موردی شهر تهران) … توزیع پرسشنامه ای ساختار یافته میان نمونه ای 170 نفری از مشتریان سبز شهر …

تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت …

barresybazargani.itsr.ir/article_19973.html

Cached

Similar

Translate this pageتعداد ٣٨٤ پرسشنامه میان مصرف‌کنندگان توزیع و جمع‌آوری شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار … حقیقی، محمد؛ مریم، خلیل،(بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید …

اثرات عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز؛ مطالعه موردی: شرکت …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_20851_0.html

Cached

Similar

Translate this pageاوزان و کیو[17] (2008) در تحقیقی به بررسی رفتار خرید مشتری نسبت به … محصول دارای تأثیر مثبت بر رفتار خرید اکثریت پاسخ‌دهندگان است. پرسشنامه … بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر عملکرد سازمانی با استفاده از نرم‌افزار EQS.

[PDF]ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ ﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ ﭼﻜ

jomm.srbiau.ac.ir/article_1641_0de37aba8e853840c1460d0dd0fc3…

Cached

Similar

Translate this page
by نخعی – ‎2012
May 17, 2012 – ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ، ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ادراك ﺷﺪه. ي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،. داﻧﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ. Page 3. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ … ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ در ﻓﺮ … ﺛﻴﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ. 30. ﺳﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار …

مقاله بررسی نقش تبلیغات سبز بر روی رفتار خرید مشتریان (مطالعه …

https://www.civilica.com/Paper-IMSYM01-IMSYM01_081=بررس…

Cached

Translate this pageهدف این مطالعه ، بررسی نقش تبلیغات سبز بر روی رفتار خرید مشتریان مشتری در شرکت ایران … در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد شامل 35 سوال که روایی این پرسشنامه به تحقیقات قبلی … اله یاری بوزنجانی، _ بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی .

مقاله تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کننده در شرکت …

https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_281=تا…

Cached

Translate this pageاین پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کننده در … لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این … های ابزار های بازاریابی سبز و پرسشنامه رفتارمصرف کننده که روایی پرسشنامه ها … محلی سبز برند سبز و برچسب سبز بررفتارخرید واقعی مشتری تاثیر دارد …

[PDF]عنوان : تاثیر آمیخته ی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کننده …

thesis.iaun.ac.ir/39206065-fa.pdf

Cached

Translate this pageتاثیر آمیخته ی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کننده ( موردمطالعه :دیجی کالا) … این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبزوهمچنین نعهد … مشتریان 385 نفر به دست آمد، که با توجه به اينكه معمولاً درصدي از پرسشنامه¬هاي توزيع شده …

بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی سبز بر خرید سبز – پاپیروس

www.papyrus.ir/…/بررسی-تاثیر-آمیخته-های-بازاریابی-سبز-بر-…

Cached

Similar

Translate this pageدر این پژوهش تاثیر آمیخته های بازاریابی سبز(قیمت سبز، محصول سبز، … برای این منظور از پرسشنامه اقتباس شده به عنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. …. دیگر به بررسی رفتار خرید مشتری نسبت به کالاهای سبز در نیوزلند پرداختند …

[PDF]بررسی اثر بازاریابی سبز بر رضایت و وفاداری و تمایل به تبلیغات …

coop.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=825

Cached

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎداري و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ….. ﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ در رﻓﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ …. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

[PDF]تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان – tajournals.com

tajournals.com/archive/accounting/1396/autumn/1.pdf

Cached

Translate this pageبازاریابی. سبز. بر. رفتار. مصرف. کنندگان. در میان. مشتریان. فروشگاه. های …. سه مؤلفه)تبلیغ زیست محیطی، برچسب محیط زیستی، برند محیط زیستی( و پرسشنامه رفتار ….. بررسی. تاثیر. آمیخته. بازاریابی. سبز. بر. تصمیم. خرید. سبز. مصرف.

[PDF]کنندگان ریزی شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف ی رفتار برنامه ارگیر

www.jdem.ir/article_441_52104e26c7022110f8bbff6f1e40110b.pdf

Cached

Translate this page
by زندحسامی – ‎2014
پرسشنامه کامل شده و از روش … سبز تاثیرگذار بوده و قصد خرید سبز بر رفتار سبز تاثیر مثبتی دارد. … بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، … توسعه و بهبود قیمت … شود( معیارهای این برآورد، اعتقادات مشتریان در مورد سطح.

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ – دانشگاه اصفهان

nmrj.ui.ac.ir/article_17684_bf2283fd9c5a31ebed5b355e0892b1c0…

Cached

Similar

Translate this pageNov 6, 2013 – ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ … آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﮔﺬار. اﺳﺖ ….. رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻻﻣـﭗ ﻛـﻢ ﻣﺼـﺮف ﺷـﻬﺮ. رﺷﺖ.

بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر رفتار خرید سبز مصرف …

marketingarticles.ir/…/777-بررسی-تاثیر-ویژگی-های-جمعیت-شناخ…

Cached

Similar

Translate this pageمدیریت ارتباط با مشتری … لذا هدف این مقاله بررسی تاثیر تفاوت های جمعیت شناختی بر رفتار خرید سبز مصرف … اعضای نمونه به پرسشنامه ی محقق ساخته پاسخ داده اند . … واژگان کلیدی : بازاریابی سبز ، رفتار خرید سبز ، مصرف کنندگان سبز …

[PDF]مدیریت ورزشی ان ادت بازاریابی بر رفتار خرید اس ة بررسی نقش آمیخت

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1060613.pdf

Cached

Translate this page
by عبدالملکی – ‎2017 – ‎Related articles
همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از. ضریب آلفای …. توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مشتریان سازمان. هاي … بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار خرید اس …. سبز،. یق. مت. گذاري. سبز. و. توز. عی. سبز. با،. رفتار. سبزِ. مشتري. و. همچد. نی. سطح.

پایان نامه نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در بازار …

www.rasathesis.ir/دانلود/…/پایان-نامه-نقش-مسئولیت-اجتماعی-در-ت…

Cached

Translate this pageپایان نامه نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده پایان نامه دوره … هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیتاجتماعی شرکت بر نحوهی … علت اصلی این اتهامات، غفلت اکثر شرکتها از ابعاد اجتماعی بازاریابی بوده است … گرفت، نقش تبلیغات بر رفتار خرید مصرفکنندگان بررسی شد(Ayanwale et al, …

پرسشنامه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان …

4p4c.ir › پرسشنامه فارسی › پرسشنامه › فروشگاه

Cached

Translate this pageپرسشنامه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان پرسشنامه فارسی پرسشنامه … افزودن به سبد خرید. دسته: پرسشنامه, پرسشنامه فارسی.

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد …

confpaper.com/…/تأثیر-آمیخته-بازاریابی-سبز-بر-تصمیم–خری…

Cached

Translate this pageJan 2, 2018 – تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های … جهت سنجش پایایی پرسشنامه حاضر از آلفای کرانباخ استفاده شد آلفای کرانباخ بدست آمده از پرسشنامه قصد خرید و بازاریابی سبز به ترتیب 79/. … یافته های نشان داد که کلیه مولفه های آمیخته بارایابی سبز ( قیمت، …
Missing: رفتار

[PDF]با‌نقش‌میانجی‌ترجیح‌ کننده مصرف بر‌رفتار‌خريد‌ مؤثر عوامل

jbmp.sbu.ac.ir/article/viewFile/18978/6242

Cached

Translate this pageبﻮد ﻛه از طﺮیق. نمﻮنه. گیﺮی. تصادفﻲ، اطالعات از. 370. نﻔﺮ. به. ﺻﻮرت. ﭘﺮﺳﺸنامه. جمع. آوری. شﺪ … مﺸتﺮیان را. تأمین. ﻛننﺪ، مﺸتﺮیان به ﻛاال و خﺪمات عالﻗه بیﺸتﺮی. نﺸان مﻲ. دﻫنﺪ ….. به بﺮرﺳﻲ. تأثیﺮ. ابزار بازاریابﻲ ﺳبز و. تأثیﺮ. آن بﺮ رفتار. خﺮیﺪ. مصﺮف. ﻛننﺪه.

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان پوشاک

avatoos.com/product/بررسی-عوامل-موثر-بر-رفتار-خرید-ناگهانی/

Cached

Translate this pageJun 18, 2016 – دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان … پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی اینترنتی بر توسعه بازار صادرات … پرسشنامه بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان 5,900 …

تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان (مورد مطالعه …

https://www.tpbin.com/journal-article/01345

Cached

Translate this pageهدف از پژوهش حاضر، شناسایی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف … تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های لوازم … دریافت مقاله; قیمت : رایگان; گزارش اشکال در مقاله · دریافت صفحه اول … ابزارهای بازاریابی راهبر و عبدالوحید (2011) با 8 شاخص و پرسشنامه رفتار مصرف …

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺮﮐﺖ آﺟﺮ زرﻧﻤﺎ اﺻﻔﻬﺎن – پایگاه …

https://www.noormags.ir/…/ﺗﺎﺛﯿﺮ-اﺑﺰارﻫﺎی-ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ-ﺳﺒﺰ-ﺑﺮ-رﻓﺘﺎر-ﻣﺼﺮف-ﮐﻨﻨﺪه-در-ﺷﺮﮐﺖ-آﺟﺮ-زر…
فروشگاه اینترنتی نورشاپ. فهرست مقالات. ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﺮﮐﺖ آﺟﺮ زرﻧﻤﺎ اﺻﻔﻬﺎن. نویسنده: سلمان پور، محمدعلی؛. پاییز 1395، دوره دوم – شماره …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات