× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بانک‌های تجاری

دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بانک‌های تجاری بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بانک‌های تجاریhttp://lono.fileina.com/product-76080-پرسشنامه-بررسي-تاثير-بازاريابي-داخلي-بر-بازارگرايي.aspx

بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملکرد سازمان هاي …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199479

Cached

Similar

Translate this page
by سرمدسعيدي سهيل
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير بازاريابي داخلي، تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني … در اين مطالعه با استفاده از روش تحقيق ميداني و به کارگيري پرسشنامه … جامعه آماري، کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و شهرونداني (مشتريان) مي باشد که از خدمات … داخلي بر تعهد سازماني، رفتار شهروندي سازماني، بازارگرايي و عملکرد سازماني است.
Missing: تجاری

پرسشنامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد …

search20.blogfa.com/post/154

Cached

Translate this pageبانک پرسشنامه – پرسشنامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بانک‌های تجاری (مطالعه موردی شعب – پرسشنامه علوم انسانی به خصوص …

پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد …

fileina.com/product-76080-پرسشنامه%20بررسي%20تاثير%20ب…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بانک‌های تجاری بر گرفته شده از پایان نامه تایید …

[PDF]تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

www.ensani.ir/…/20101002105512-تأثير%20بازاریابی%20داخل…

Cached

Translate this pageﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار. ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ . در اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. آﻣﺎده ﮐﺮده. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ … ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﭘﺲ از ﺑﺎﻧﮑﺪاري دوﻣﯿﻦ. ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در. ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و ارﻗﺎم. ﻣﻨﺘﺸ.

بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های …

bar.yazd.ac.ir/article_744.html

Cached

Similar

Translate this page
by تقوی فرد – ‎2015
ابزار جمعآوری دادهها برای متغیر بازارگرایی، پرسشنامه استاندارد نارور و اسلاتر (1990) است که روایی محتوا … تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری. … بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‌های تجاری ایران.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی

https://www.civilica.com/Printable-CAFM03_022=بررسی-تاثیر-…

Cached

Translate this pageگواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی (مطالعه موردی شعب بانک رفاه در شهر اصفهان) … برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک باحجم 150 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی …
Missing: تجاری

بررسی تاثیر گذاری بازارگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانکها

https://www.civilica.com/Paper-IBSM01-IBSM01_021=بررسی-تا…

Cached

Translate this pageمقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک ها … علی فتحی – کارشناس ارشد مدیریت، سازمان توسعه تجارت … روایی و پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرانباخ تایید شده است. …. کیفیت قوانین بین مولفه های بازاریابی داخلی و بازارگرایی با عملکرد با …

پایان نامه اثر بازاریابی درونی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-اثر-بازاریابی-درونی-تعهد-سازمانی-…

Cached

Translate this pageداده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی … بوده و علاوه بر این‌که کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش می دهند، مستقیم و …. تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان … سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین …

[PDF]بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی )

modir3-3.ir/article-farsi/arf5-89713-1.pdf

Cached

Translate this pageبررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی. )مطالعه موردی … طریق آلفای کرونباخ و روایي پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و … بانکداری. مستلزم. این. است. که. بانکهای. تجاری. بیش. از. پیش. به. رویکردها،.

[PDF]ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺄ – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

jmsd.atu.ac.ir/article_860_4e9a6539eb4aa68dfcaad2b221fe4a94.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by صفری – ‎2015
Apr 30, 2014 – اﺛﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ . ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ … ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑـﺎزارﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد …… در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ از روش رواﯾـﯽ ﺻـﻮري و ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫ.

[PDF]با نقش میانجی نوآوری سازمانی بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد …

nmrj.ui.ac.ir/article_17830_863667587bac4f84ee0ab871d1a08fc4….

Cached

Similar

Translate this page
by درویشی – ‎2016
Dec 2, 2003 – به. دنبال بررسی. تأثیر. بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نووآوری سوازمانی … واژه. های کلیدی: بازارگرایی، نوآوری سازمانی، عملکرد تجاری …… مدیریت عالی و عملکرد بانک. های دولتوی شوهر ….. استفاده از پرسشنامه استاندارد، به منظور سنجش روایوی. ،. از روایووی ….. اثر بازاریابی داخلی بر عملکورد کارکنوان:.

[PDF]اصل مقاله (449 K)

https://journals.ut.ac.ir/article_60632_8439858357ad772cb84f444f…

Cached

Similar

Translate this page
by فکور ثقیه – ‎2016 – ‎Related articles
May 29, 2016 – و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘـﻖ. ﺳـﺎﺧﺘﻪ. اي …. رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ، اﻧﺠـﺎم … ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ و ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺎﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ … ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. داﺧﻠﻲ. ﺑﺮ. ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ. و. ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. را ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻛﺮدﻧـﺪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ….. ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﺑﻪ(. واﺳﻄﺔ. اﻳﺠﺎد. ارزش). ﺑﻴﻦ. ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ. و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎي. ﺗﺠﺎري. اﺳﺖ.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی

modir123.ir/post-1599.aspx

Cached

Similar

Translate this pageمدیر 123 – بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی (مطالعه موردی شعب بانک رفاه در – تجاری – مدیر 123. … برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک با حجم 150 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی …

بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر تصویر ذهنی شرکتهای کوچک و …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?page…بازاریابی…

Cached

Translate this pageبررسی تاثیر بازاریابی اخلاق اسلامی بر ارزش ویژه برند بر متغیرهای میانجی اعتماد و تعهد … و مشتریان (در سال 1395 افتتاح حساب داشتند) شعب بانک تجارت شهرستان کرج … نوآوری،گرایش کارآفرینانه ازطریق متغیر شبکه اجتماعی بر عملکرد پرداخته شود. … تحلیل تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان :پژوهشی پیرامون …

[PDF]رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ

publij.ir/article-1-1822-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي. ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ. ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺘﺎﺑﺪاران … ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ،. رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي …. و ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري رﺷﺪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﺠﺎري (ﻻ. وﻟﺮ،. 1992 …. در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ. ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻬﺮ … ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ …. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺸﻨﻮدي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﻐﻞ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﻦ.

[PDF]بانک در صنعت و عملکرد بازار نوآوری بر تاثیر رقیب مداری و مشتری …

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1396/autumn/7.pdf

Cached

Translate this pageهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقیب مداری و مشتری مداری بر نوآوری در … نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بانک تجارت متغیر رقیب مداری دارای ….. Competitor Orientation … پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از دو قسمت تشکیل شده است. ….. سطح سازمانی است که ادراک بازاریابی داخلی توسط کارکنان و بکارگیری آن در بانک …

بررسی رابطه بازاریابی داخلی و عملکردمالی شعب بانک تجارت شهر اهواز

www.virascience.com/thesis/694072/ – Translate this page
پرسشنامه های تحقیق که بصورت تصادفی توزیع شده است و روایی سازه آن ها با استفاده از … بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﺮ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺳﻬﺎ – دانشگاه شاهد

cs.shahed.ac.ir/article-1-1129-fa.pdf

Cached

Translate this pageDec 3, 2015 – ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ. رو ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﺑـﺮ ارزش اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه … ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدا … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از. اﻳﻦ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪ . ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫـﺎي. ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻛﻤـ. ﻚ ﺑﺨـﺶ … ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و …… ﺗﻬﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠـﺎرت ﻧـﻮﻳﻦ، ﺷـﻤﺎره.

اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی …

www.jmsp.ir/article_9662.html

Cached

Similar

Translate this pageبرای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌‌ی فرهنگ سازمانی و بازارگرایی استفاده شده به … شده‌ و برای مقیاس فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد دنیسون به‌کارگرفته شده است. … بازارگرایی مطابق با نیازهای نظام بانکی کشور به بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر … خود کنند؛ در حالی که بانک‌های تجاری ایران با وجود فعالیت‌های توسعه‌ای چشم‌گیر در …

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر …

quickdl.softhd.ir/quickdl/3583/html

Cached

Translate this pageApr 14, 2018 – پایان نامه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی پایان نامه … فایل: 43 پایان نامه تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی … شناخت مسیرهای آتی تجاری و حرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را … پروژه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر سازمان ها (مطالعه موردی بازارگرایی …

بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط …

santo.ir › مقالات

Cached

Similar

Translate this pageJul 2, 2016 – چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های … پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که ۱۸۳ شرکت … در دنیای پر چالش امروزی که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی و غیرقابل … دستیابی به عملکرد عالی برای یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایدار و …

مجله مديريت بازاريابي، شماره 18 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6401&Number=18…0

Cached

Similar

Translate this pageAug 31, 2013 – پذيرش بانكداري همراه توسط مشتريان بانك هاي ايراني … سلسله مراتبي» مي باشد پرسشنامه نيز به صورت مقايسه زوجي عناصر آميخته بازاريابي طراحي شده است. … بررسي تاثير كشور سازنده نام تجاري بر ارزش ويژه نام تجاري … بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي و عملكرد سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي شعب …

[PDF]پژوهش های مدیریت عمومی

jmr.usb.ac.ir/article_3107_6971ad6754cfd44afabda2f5ef1e895d.pdf

Cached

Translate this page
by A Zarei – ‎Related articles
رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی … گامهای اولیه سازمانها برای توسعه و سرمایه گذاری جهت ورود به بازارهای جهانی و … فعالیتهای تجارت خارجی بنگاههای داخلی از طریق برنامههای توسعه صادرات ایفا نمایند. ….. توانمندیهای بازاریابی در صنعت نرم افزار ایران، به بررسی نقش بازارگرایی در افزایش.

دانلود پرسشنامه های استاندارد مدیریت بازاریابی – آریا مدیر

www.ariamodir.com/…/بانک…/443-دانلود-پرسشنامه-های-استاندارد-…

Cached

Similar

Translate this pageدانلود پرسشنامه اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی · دانلود پرسشنامه … پرسشنامه بررسی نقش تبلیغات بر پیشبرد فروش در ارزش ویژه نام تجاری · پرسشنامه … پرسشنامه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار …

00b.ir/پایان-نامه-ارشد-رشته-مدیریت-اثر-بازاری/

Cached

Translate this pageاثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی … سازمانی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد … داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و … واژگان کلیدی: بازارگرایی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بانکهای تجاری.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر سازمان ها (مطالعه موردی بازارگرایی …

fox.shopiran021.ir/fox/25907/html

Cached

Translate this pageApr 17, 2018 – بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر سازمان ها (مطالعه موردی بازارگرایی دربانک ملت استان … داخلی را بر بازارگرایی در بانک ملت استان مرکزی مورد بررسی قرار دهد. … روش نمونه گیری در این تحقیق بر اساس پرسشنامه استانداردی می باشد که …. ارتقاء مزیت رقابتی کارکنان بانک های تجاری (مطالعه ی موردی بانک ملی استان …

فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات

filechi.ir/

Cached

Translate this page۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای پرسشنامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی بانک‌های تجاری بسته هستند. پرسشنامه …

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر سازمان ها (مطالعه موردی بازارگرایی …

dzfl.ir/full/33114/html

Cached

Translate this pageJan 8, 2018 – بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر سازمان ها (مطالعه موردی بازارگرایی … روش نمونه گیری در این تحقیق بر اساس پرسشنامه استانداردی می باشد …. [2017-09-25]: ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن BCS … [2017-10-09]: بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی ستاد بانک تجارت …

[PDF]تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوس

https://journalie.ir/article-1-59-fa.pdf

Cached

Translate this pageJul 19, 1999 – پرسشنامه جمع آ. وری شد. پس. از … هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد و …. است که سازمان دارای نام تجاری قوی و موفق می. تواند.

[PDF]اصل مقاله – سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس

journals-old.modares.ac.ir/article_15393_d21665a9496a84c47836…

Cached

Translate this page
by ملکی مین باش رزگاه – ‎2016 – ‎Related articles
Feb 28, 2016 – داﺧﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ روي ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪارد. واژه. ﻫﺎ …. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ ﺑـﻮده. اﻧـﺪ … ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده. اﻧﺪ. ﺄﺗ، ….. در ﺻـﻨﻌﺖ. ﻫﺘﻠﺪاري و ﻋﺰﯾﺰي و اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮي. )1392(. ،. در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺗ. ﺄﯾ. ﯿﺪ رﺳﯿﺪ. ه اﺳﺖ …. ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠـﯽ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮﻧﯽ و ﻓـﻮرﻣﻦ …… ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ ارزش وﯾﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﺸﺘﺮي.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات