× بستن تبلیغات
مه
22
2018

پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان

دانلود پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان توسط شرکت صوتی و تصویری سروش در استان همدان بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
لینک منبع و پست :

پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریانhttp://lono.fileina.com/product-76100-پرسشنامه-بررسي-اثر-بخشي-اجراي-برنامه-هاي-تبليغات-ب.aspx

بررسی اثرات اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بانک بر جذب مشتریان …

https://www.civilica.com/Paper-ICMNG02-ICMNG02_083=بررس…

Cached

Translate this pageهدف اصلی پژوهش بررسی اثرات اجرای برنامه های تبلیغات بر جذب مشتریان بانک با توجه … پرسشنامه های محقق ساخته در اختیار 384 نفر از مشتریان بانک انصار شهر سمنان که به … رضایی، مرتضی (۱۳۹۰)، «سنجش اثربخشی تبلیغات بر جذب مشتری با .

پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر …

daneshgah.fileina.com/product-76100-پرسشنامه-بررسي-اثر-بخ…

Cached

Translate this pageدانلود پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان توسط شرکت صوتی و تصویری سروش در استان همدان بر گرفته شده از پایان نامه …

[PDF]سنجش ضریب نفوذ تبلیغات کمیته ی فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان …

urb.dehaghan.ac.ir/article_21740_f35bebf598b10a3ed6e22ce39b5…

Cached

Translate this pageامروزه شهرداری ها به عنوان یک نهاد تصمیم گیری، اجرایی و مدنی، جزو ساختار توسعه …. آگهی های بازرگانی در رسانه ی ملی«، سنجه هایی را در زمینه ی تاثیر آگهی های … اسدی )1380( در پایان نامه ی خود با عنوان »بررسی اثرات برنامه های تبلیغات بازرگانی بانک رفاه … بررسی اثربخشی تبلیغات بانک مذكور بر جذب مشتری حساب پس انداز قرض …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف د – مدیریت بازاریابی

jomm.srbiau.ac.ir/article_1772_136ffce6ad0a1b01c3f4d7a32a325f…

Cached

Similar

Translate this page
by فرهنگی – ‎2009
Sep 1, 2008 – ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ (ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ)،. داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان … ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن. ﮔﺮدآوری ﺷﺪ. …. ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ. را در راﺳﺘﺎی … در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑـﻪ ﺗﺒﻠﯿـﻎ از.

ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمرین عامل در …

nmrj.ui.ac.ir/article_17599.html

Cached

Translate this page
by ربیعی – ‎2011
در این مطالعه، تلاش شده تا اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان در جذب مشتری در سطح … و با اتکا بر ابزار پرسشنامه حاصل گردیده، حاکی از آن است که تبلیغات تلویزیونی … تبلیغات خود داشته باشند و باید توجه کنند که پس از اجرای تبلیغات، برنامه را … خود با عنوان “بررسی اثرات برنامه‌های تبلیغات بازرگانی بانک رفاه کارگران بر …

بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری …

download-thesis.com/…/بررسی-اثربخشی-رسانه-های-تبلیغاتی-ب…

Cached

Translate this pageبدین گونه که پرسشنامه های سنجش رسانه های تبلیغاتی و مدل آیدا بین مشتریان شرکت … در اجرای برنامه تبلیغاتی شرکت نادری لاهیجان، لذا در این تحقیق اثربخشی …

[PDF]:‌مورد‌ ارتباط‌بین‌اثربخشی‌تبلیغات‌و‌ارزش‌ويژه‌نام‌تجاری مطا

sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/نشریات/بازرگانی/sale12/…/4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageها: ‌ارزش ‌ويژه ‌نام ‌تجاری. ؛. اثربخشی. . تبلیغ. ؛ . وفاداری ‌به ‌نام ‌تجاری. ؛. تداعی … به بازار هدف و تأثیر. آن. بر مشتریان. است . اجرا. ی. برنامه. های تبلیغاتی. همـواره ….. اثربخشی. تبلیغ را بر ارزش ویژ. ه. نام تجاری بررسی. کند. برای این منظور، ابتدا الزم بود تا اثربخشی …. پرسشنامه تکمیل و تحویل داده شد و تحلیل های آماری بر.

[PDF]جويی‌در‌ ت‌اجتماعی‌مربوط‌به‌صرفه ارزيابی‌اثربخشی‌تبلیغا مصرف‌

jbmp.sbu.ac.ir/article/viewFile/7172/4241

Cached

Translate this page
by شهریار عزیزی
پژوهش، بررسی وضعیت اثربخشی تبلیغات اجتماعی که … معرض تبلیغات اجتماعی مربوط به کاهش مصرف برق قرار دارند، تشکیل می. دهند. داده های الزم با. پرسشنامه. 22 …. به. طوری که. بازاریابی را معادل برآوردن نیازها. و خواسته. های. مشتریان می. دانند … ارزشیابی: تأثیرات اجرای برنامه بر گروه. مخاطب سنجیده می شود. . تبلیغات. 1.

سنجش اثربخشی تبلیغات با مطالعه نمونه موردی | بانیک

banikbranding.com/measuring-advertising-effectiveness-study/

Cached

Similar

Translate this pageAug 29, 2012 – سازمانها از اجراي هر برنامه تبليغاتي هدفي را دنبال مي کنند. … پس از ارائه فرضیات بر اساس این مدل، پرسشنامه طراحی شده و در بین جامعه …. مهتا و پورویس نیز در سال ۱۹۹۴ مطالعه ای میدانی جهت بررسی ارتباط درگیری و اثربخشی آگهی های تبلیغاتی … این وضعیت به حالت وفاداری مشتریان به نام تجاری شباهت دارد که مقدار …

[PDF]336 K

https://journals.ut.ac.ir/article_62315_01b643118f2b6d7b8abfb7f3…

Cached

Translate this page
by اسماعیل پور – ‎2017
ﻫﻔﺘﻪ. اﺟﺮا. ﺷﺪ. ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﻛﻪ. ﻫﺮ. ﻳﻚ. از. ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي. ﻓﺸـﺎر زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻻ و. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺴﺘﻘﻞ. از. ﻫﻢ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻴﻦ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. ،. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن. ﺗﺤﻠﻴﻞ. وارﻳﺎﻧﺲ دو. ﻋﺎﻣﻠﻪ. و. آزﻣﻮن. ﺗـﻲ. در …. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﺸﺎر. زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺎم. ﻫﺎي ﻛﻮﺗـﺎه. در اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ. ﮔﺮي ﺳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ …. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ. ﻛﺎﻻ. ﻳﺎ. ﺧﺪﻣﺖ. ،. ﻫﻴﭻ. ﮔﺎه. ﻧﺒﺎﻳـﺪ. وﻗﻔـﻪ. اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. (. ﺻﻤﺼﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ، .)1386.

[PDF]ﻣﺸﺘﺮي ﺟﺬب در ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭼﻜﻴﺪه

bar.yazd.ac.ir/article_802_93877a3e33a100e6a1816b4504a97867….

Cached

Similar

Translate this page
by صنایعی – ‎2016
May 15, 2013 – ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ،. داﻧﺸﮕﺎه اﺻ … ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اي … اي ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺟﺮا … ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮدد، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎرا. ﻳ. ﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ. رﺳﺪ …. ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت را ﺑﺮ ﺟﺬب و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ.

بررسی اثربخشی تبلیغات تجاری در ورزش بر اساس مدل AIDA و نقش آن …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=مدل+آیدا

Cached

Translate this pageابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که محتوای آن توسط 12 نفر از … بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش و رفتار مشتریان با … تاثیر برنامه های تبلیغاتی قرارگرفته اند اما تبلیغاتی موفق و اثربخشی است که بنحو صحیح طراحی و اجرا یشود از این رو دراین تحقیق اثربخشی رسانه های تبلیغاتی …

اویرایش شده بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?page=9&q=تبلیغات…

Cached

Translate this pageبررسی و دسته بندی عوامل موثر بر اثربخشی شعار تبلیغاتی بانک های تجاری (مورد …. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه خبرگان بود که بر اساس ?p طراحی شد. … اثرات اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بانک رفاه کارگران بر میزان جذب مشتریان …

پایان نامه مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی و …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-مقایسه-تطبیقی-اثربخشی-تبلیغا…

Cached

Translate this pageرشته مدیریت بازرگانی …. بررسی و تعیین مهمترین عامل مؤثر در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه … مدیریت بازاریابی[4] : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و اجرای پندار، قیمت گذاری، تبلیغات پیشبردی و توزیع ایده …. روش میدانی: با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه که بین مشتریان بانک های …

[PDF]تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب …

https://journalie.ir/article-1-33-fa.pdf

Cached

Translate this pageMay 14, 2013 – تبيين و ارزيابي فرايند اثربخشي تبليغات … *كارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران … پرسشنامه، بر پایه مدل داگمار،. تبلیغات … یکی از ابزارهای بازاریابی كه در صورت اجرای موفق و … و بررسی. میزان آگاهی. و ادراك. مشتریان بانک. صادرات از پیام. های تبلیغات …. ارزیابی برنامه تبلیغاتی.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageبه کارگیری شخصیت برند در راستای بازی های تبلیغاتی: تاثیر ویژگی های شرکت در بازی … بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه …. failures of renewable energy projects in Sub-Saharan Africa (part 1 of 2) ♢️ ….. بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر و اجرای موفق برنامه ریزی منابع مالی …

[PDF]ارزيابی عوامل مؤثر بر كاربرد بيلبوردهای تجاری توسط شركت های …

ph.aui.ac.ir/article-1-214-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageعوامل مؤثر در استقبال شركت های تبليغاتی از بيلبورد براساس مطالعات انجام شده درباره … بدين قرار است: نوع فعاليت شركت تجاری، ميزان اندازه شركت، ادراك شركت ها نسبت به تبليغات و اثربخشی … داده های به دست آمده از پرسش نامه با استفاده از آمار توصيفی در نرم افزار … برای اجرای كمپين های تبليغات محيطی و اجاره بيلبورد در.

[PDF]مقایسه اثر بخشی بازاریابی پارتیزانی در شرکت های بزرگ وکوچک …

alborziec.ir/my_doc/shahrakalborz/Documents/7.pdf

Cached

Translate this pageمدیریت دولتی مدیریت بازرگانی مدیریت صنعتی مدیریت مالیحسابداری MBA … تبلیغات روزمره در زندگی های شلوغ شهری و عدم اقبال آنان در جلب توجه مشتریان تمامی بنگاه های … چه تفاوتی میان اجرای برنامه بازاریابی پارتیزانی در شرکتهای بزرگ و کوچک ….. پرسشنامه باید فرضیهها و اهداف بررسی را در قالب پرسشهایی بیان دارد.

پرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر …

linkfiles.ir/?p=43153

Cached

Translate this page2 days ago – پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های تبلیغات بازرگانی بر مشتریان توسط شرکت صوتی و …

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …

https://www.linkedin.com/…/پرسشنامه-محقق-ساخته-استاندارد-پرو…

Cached

Translate this pageAug 20, 2017 – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن … ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک با رویکرد … بررسی استراتژی های خوشنامی محصول، وفاداری، بازاریابی، تبلیغات · بررسی … بررسي تاثير اجراي برنامه هاي HSE برميزان حوادث در حمل و نقل ريلي …

بانک پرسشنامه – بازاریابی

search20.blogfa.com/category/2?p=2

Cached

Translate this pageپرسشنامه بررسی اثر بخشی اجرای برنامههای تبلیغات بازرگانی بر مشتریان توسط شرکت صوتی و تصویری سروش در استان همدان. موضوعات مرتبط: بازاریابی …

[PDF]ارائه راهکارهای بازاریابي مبتنی بر اثربخشی برای … – مهندسی منابع معدنی

jmre.journals.ikiu.ac.ir/article_1138_b8c6106e03b13ec4e14c5d4c…

Cached

Translate this page
by احمدی – ‎2017
ارائه راهکارهای بازاریابي مبتنی بر اثربخشی برای افزایش صادرات صنعت سنگ … ساختمانی کشور بررسی شده و سپس با ارائه روش هاي تبليغاتي موثر، عوامل اصلی … ارتباط با تکنيک هاي بازاریابي اثربخش، فروش موفق و مشتري مداري، دارای وضعيت …… هر پرسشنامه … برنامه اجرایی برای پیاده سازی استراتژی بازاریابی بنگاه یا.

activities/market.page_title – tana-group.com

tana-group.com/market

Cached

Translate this pageارزيابی اثربخشی تبليغات با استفاده از مدل های علمی; مونيتورينگ تبليغات يك كالا يا … برنامه ريزی آموزشی; ارزيابی اثر بخشی آموزش كاركنان; اجرای طرح های نظرسنجی … بررسی و تحليل موضوع; تدوين طرح تحقيق ( انتخاب روش تحقيق ، جامعه و نمونه آماری) … اندازه گیری شاخص رضایت مشتری بانک پارسیان در 7 شهر بزرگ کشور / با …

[PDF]ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺗﺒﯿﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒ – مجلات علمی پژوهشی

pubj.ricest.ac.ir/index.php/code18na/article/download/1226/1286

Cached

Similar

Translate this page
by محمدرضا حمیدی زاده – ‎2014
May 14, 2013 – *ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان … ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري. ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﮐﺸﻮر. از ﻃﺮﯾﻖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل داﮔﻤﺎر،. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت. ارزش … ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ و … ﺗﺒﯿﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن(ﻣﻮرد ﭘﺰوﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ … و ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ. و ادراك. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ. ﺻﺎدرات از ﭘﯿﺎم. ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ؛.

[PDF]اصل مقاله (448 K)

ccj.iauctb.ac.ir/article_510675_12ba15087accf529a85dc6d43e384…

Cached

Translate this pageتبلیغات و آگهی های بازرگانی در عصر جدید اساس اقتصاد و تجارت است؛ اما آنچه … هدف از انجام آن بررسی «نقش تبلیغات تجاری تلویزیون بر رفتار مصرفی زنان شمال و … این پژوهش (توصیفی – پیمایشی) و ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده است. اجرا و تحلیل داده …. مدل اثر بخشی سلسله مراتبی: طرح های تبلیغاتی بسیاری از اوایل ۱۹ گسترش …

[PDF]ﮔـﺬاري و ﻫـﺎي ﻗﻴﻤـﺖ راﻫﺒـﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ي آ – دانشگاه شاهد

cs.shahed.ac.ir/article-1-614-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageMar 9, 2014 – strategies. راﻫﺒﺮدﻫــﺎي. ﺑﺎزرﮔـــﺎﻧﻲ. (. داﻧﺸﻮر. رﻓﺘﺎر. ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. راﻫﺒـﺮد. ﻫـﺎي ﻗﻴﻤـﺖ. ﮔـﺬاري و. راﺑﻄﻪ … ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺤﻪ ﻣﻲ. ﮔـﺬارد … ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻴﺎن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ….. ﻫــﺎ و اﺟــﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ … ﻫﺎي. ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت، ﺗﺮﻓﻴـﻊ ﻓـﺮوش، ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت و … دوﻣﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي …

[DOC]4. پرورنده، ميزان تاثير نمايشگاههاي تخصصي در پيشبرد فروش از …

https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/354.doc

Cached

Translate this pageبررسي اثر حضور شركتهاي توليدي در نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني خراسان بر … جمع آوري شده از مديران فروش 76 شركت توليدي توسط پرسشنامه بهره گرفته شده است. … در تعريفي گويا و كوتاه نمايشگاه [1] را مي توان تبليغ زنده ناميد، زيرا در …. تا شركتها براي جلب مشتريان بيشتر برنامه هاي ترفيعي مناسبي تهيه و اجرا كنند.

[PDF]اصل مقاله (3565 K) – نشریات دانشگاه علامه طباطبائی

journals.atu.ac.ir/article_4790_1d17c9a73457159a10fc040c8b8f8…

Cached

Translate this page
by افجه – ‎2005
موضوع این مقاله عبارت است از: «ارزشیابی اثربخشی آگهیهای بازرگانی. مربوط به خدمات … نمی توان برنامه های بازاریابی را تنظیم کرد. بنابراین تمامی … به دلیل اینکه بررسی تأثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده و یا به عبارتی. اندازه گیری …. پرسشنامه پس از تهیه پیش نویس، بین تعدادی از مشتریان بانک مسکن و. کارشناسان امر …

[PDF]بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب و حفظ مشتریان مجموعه های ورزشی آبی …

ntsmj.issma.ir/article-1-400-fa.pdf

Cached

Translate this pageJan 25, 2015 – بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب و حفظ مشتریان مجموعه. های ورزشی آبی منتخب کشور …. اجرای امور مختلف. سازمان … رای برنامة تبلیغ …. مراجعه کرده بودند و داوطلب پاسخگویی به پرسشنامه …… نشریة مدیریت بازرگانی، دورة. 5. ، ش … بررسی میزان اثربخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران. «. نشر.

[PDF]متن کامل (PDF)

publij.ir/article-1-1809-fa.pdf

Cached

Translate this pageﻫﺪف: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت. ﻃﺮح. ﻫﺎي. ﮐﺘﺎب. ﺧﻮاﻧﯽ. ﻧﻬﺎد. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي …. اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎد. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ. ازﺟﻤﻠﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﯾﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ….. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي. ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﺪه. ﺑﺮ. اﺳﺎس …. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي آن. ﻫﺎ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﺪل آﯾﺪا در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺧﻮان …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات