× بستن تبلیغات
ژانویه
12
2018

مفاهیم ریسک و بازده

مفاهیم ریسک و بازده, ریسک و بازده,اجزای بازده,منابع ریسک,انواع ریسک,اندازه گیری ریسک و بازده,بتا,تخمین ریسک و بازده,رابطه ریسک و بازده دسته بندی فایل :  مدیریت بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود دسته بندی مدیریت فرمت فایل ppt تعداد صفحات 46 حجم فایل […]

The post مفاهیم ریسک و بازده appeared first on مرسی وب| مرکز آموزشی.

لینک منبع و پست :

مفاهیم ریسک و بازده


http://mer30web.ir/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87/

[PDF] مفاهیم ریسک و بازده
www.bahmantahlil.com/c/document_library/get_file?uuid…‎Cachedﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻆﺎر. : ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺎزده ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ. داراﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﻧﺘﻆﺎر دارﻧﺪ در ﯾﮏ دوره. آﯾﻨﺪه
ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ . ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻆﺎر ﺑﺎ ﻋﺪم. اطﻤﯿﻨﺎن ھﻤﺮاه اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺮآورده ﺷﻮد و ﯾﺎ. اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد .
Page 3. ®. ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﯽ. (. Yield. ) ، ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎزده، ﺳﻮدى. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪى دوره
اى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬارى ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮫﺮه ﯾﺎ ﺳﻮد. ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ®. ﺳﻮد. (. زﯾﺎن. ) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اى. (.
[PDF] ريسک و بازده – بورس اوراق بهادار تهران
tse.ir/cms/Portals/1/Amouzesh/38-risk%20o%20bazdeh.pdf‎Cachedرﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري. ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان www.tse.ir. ﮐﻪ در آن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ، σ. اﻧﺤﺮاف ﺑﺎزده واﻗﻌﯽ ﯾﺎ رﯾﺴﮏ، ir. ﺑﺎزده ﻫ. ﺎي واﻗﻌﯽ ، r. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزده ﻫﺎ و n. ﺗﻌﺪاد
دوره ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ. ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . رﯾﺴﮏ را
ﻣﯽ. ﺗﻮان در دو ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﮐﺮد. : §. رﯾﺴﮏ ﻓﻌﻠﯽ. : رﯾﺴﮏ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮏ
داراﯾﯽ …
نگاهی به بازده و ریسک در سرمایه‌گذاری (۱) – بآشگاه مشتریان
https://bashgah.com/blog/بازده-و-ریسک-در-سرمایه‌گذاری/‎Cached
Similar15 دسامبر 2015 … سرمایه‌گذاری موفق و سودمند در هر حوزه نیازمند داشتن اطلاعات کافی و کاربردی در آن
حوزه است. دانستن مفاهیم کلیدی، درک ارتباط و تاثیر متقابل این مفاهیم بر هم و
کاربرد آن‌ها در سرمایه‌گذاری مورد نظر امری ضروری خواهد بود. بازده و ریسک از جمله این
مفاهیم هستند که بررسی آن‌ها برای انجام یک سرمایه‌گذاری مطمئن در هر زمینه از …
accounting – مفاهیم ریسک وبازده
saportal.blogfa.com/post/8‎Cached
Similarمفاهیم ریسک وبازده همیشه درکنارمفاهیم سرمایه گذاری وتامین مالی هستندونمی توان
آنهاراجداازهم فرض کرد ،چراکه تصمیمات مربوط مربوط به سرمایه گذاری براساس رابطه
میان ریسک وبازده صورت می پذیرد. ریسک :میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه
گذاری وبازده موردانتظار. •منابع ریسک: •ریسک نوسان نرخ بهره: •ریسک بازار. •ریسک
تورمی.
مفهوم ريسک و بازده، در سرمايه‌گذاري – تالار مجازی بورس
training.irvex.ir/index.php/educational-literature/19-risk-and-return‎Cachedمفهوم ريسک و بازده، در سرمايه‌گذاري · چاپ پست الکترونیک. نوشته شده توسط مدیر
ارشد شنبه, 21 بهمن 1391 23:44. تعداد بازدید: 3215. در مطالب گذشتـه، ضمن معرفي
تاريخچـه پيدايش بورس در ايران و جهان، مزاياي سرمايه‌گذاري در بورس را به طور مفصل
تشريح كرديـم. همچنين گفتيم كه در بورس اوراق بهادار، نوعي از دارايي با عنوان دارايي

مالی آنلاین – مفاهیم ریسک و بازده ( فایل آموزشی )
malionline.ir/fa/doc/news/582/مفاهیم-ریسک-بازده-فایل-آموزشی‎Cached
Similar9 مه 2015 … فایل آموزشی ” مفاهیم ریسک و بازده ” در فایل ضمیمه در ذیل ارائه میگردد.
درس 9 – آشنایی با مفهوم ریسک و بازده و نقش آن در تصمیم گیری برای …
bourseissimple.ir/1394/03/26/post-56/درس-9-مفهوم-ریسک-و-بازده‎Cached
Similarآشنایی با مفهوم ریسک و بازده و نقش آن در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری. در درس
های گذشتـه، ضمن معرفی تاریخچـه پیدایش بورس در ایران و جهان، مزایای سرمایه‌گذاری
در بورس رو به طور مفصل تشریح کردیـم. همچنین گفتیم که در بورس اوراق بهادار،
نوعی از دارایی با عنوان دارایی مالی یا اصطلاحا دارایی کاغذی خرید و فروش می‌شه. سهام،
اوراق …
محاسبه ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تشریح نظریات بازدهی سهام …
saberiali.blogsky.com/1395/03/07/post-990/‎Cached
Similarsml صرف ریسک: تفاوت بازده دارایی از بازده بدون ریسک را، صرف ریسک مینامند.
بازده بدون ریسک- بازده دارایی = صرف ریسک. محاسبه ریسک · با توجه به تعریف
ریسک، می توان آن را با انحراف معیار محاسبه کرد: risk-calc که در آن با توجه به مفاهیم
مالی σ انحراف بازده واقعی یا ریسک , ri بازده های واقعی , r میانگین بازده ها و n تعداد
دوره ها می …
[PPT] ریسک – uploads.pptfa.com
www.uploads.pptfa.com/2011/12/Portfolio_Theory.ppt‎Cached
Similarنکته برای سرمایه گذاران ریسک و بازده پرتفوی سهام از ریسک و بازده تک تک سهام
مهمتر است چون سرمایه گذاری در چندین نوع سهام امکان پدیر است ….. یکی از مشکلاتی
که در تفسیر نتایج حاصله از CAPM وجود دارد این است که مفاهیم ریسک و بازده به
صورت پیش بینی شده (مورد انتظار) هستند و عامل ریسک نیز در واقع همان عدم اطمینان
نسبت …
ریسک و بازده در بازار سهام – بورس نیوز
www.boursenews.ir/fa/news/123807/ریسک-و-بازده-در-بازار-سهام‎Cached
Similar17 مه 2014 … سرمایه‌گذاری را می‌توان در ابعاد مختلف و در مفاهیم متفاوت تفسیر و تبیین نمود، ولی
جامع‌ترین تفسیر آن را می‌توان چنین بیان نمود «تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی
وسایل یا دارایی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشت‌های سودمند ومفید در قالب بهره،
سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.» از انواع مختلف …
[PDF] تصمیم گیری در مسائل مالی – حسابداری
dl.accdownload.ir/…/jozve_jame_tasmimgiri_dar_masael_mali_va_sarmayegozari.pdf‎Similarمفاهیم ریسک وبازده همیشه درکنارمفاهیم سرمایه گذاری وتامین مالی. هستند. و. نمی توان
آنها. را. جدا. ازهم فرض کرد ،چرا. که تصمیمات مربوط. به. سرمایه. گذاری. براساس. رابطه.
میان. ریسک. وبازده. صورت. می. پذیرد . هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان های مواجه می
گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده. مخاطره آمیز می سازد . ریسک یک دارایی سرمایه ی

مفاهیم ریسک و بازده – PicoFile.com
s5.picofile.com/file/8103844534/مفاهیم_ریسک_و_بازده.ppt.html‎Cached
Similarمفاهیم ریسک و بازده.ppt. حجم فایل, 969 KB. تعداد دانلود, 326. تاریخ انتشار, 1392/
09/22 01:22 AM. تاریخ آخرین دانلود, 1396/10/20 02:57 AM. دریافت لینک دانلود.
لینک دانلود. دانلود فایل. چنانچه این فایل را ناقض قوانین و مقررات سایت می دانید،
لطفا به ما گزارش دهید.
[PPT] فرمول محاسبه بازده مورد انتظار
www.samadi1.ir/jozvedaneshgah/masayel%20panahi/fasl%205.pptx‎Cached
Similarفصل 5: مفاهیم ریسک و بازده. استاد محترم آقای پناهی. درس :مدیریت سرمایه گذاری.
ارائه دهندگان : روزیتا حسنی-مریم نگاری. Concepts of risk and return. تقسیم بندی
سرمایه گذاری : 1- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار. 2- مدیریت مجموعه سرمایه گذاری (
پرتفلیو ). کار اصلی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار؟ کار اصلی تجزیه و تحلیل اوراق
بهادار …
[PDF] ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ رﻳﺴﻚ و ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا – دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
jfksa.srbiau.ac.ir/article_5203_8329cf31430f251e1ff5583247af7c4a.pdf‎Cached
Similar18 ا کتبر 2008 … از. آن، ﻛﻞ ﺑﺎزدﻫﻲ را ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻊ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ. ﺳﻬﺎم ﺧﺎﺻﻲ ﺷﻮد . (.
CAPM. ) از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ. (. رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. ) ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ . ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ….. ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻳﺴﻚ ﻛﻞ ﻳﻌﻨﻲ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي. از داده ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و داده ﻫﺎي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه آﻳﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ،.
مجموعه مقالات حسابداری و مدیریت – ریسک و بازده مورد انتظار
accounting2003.blogfa.com/post-4.aspx‎Cached
Similarریسک و بازده مورد انتظار. اساس و بنیان فکری برای سنجش رابطه بین ریسک و بازده
در چهارچوبی بنام ” مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای” بسط و گسترش یافته است . در
این مدل با استفاده از تئوری و متدلوژی مناسب نسبت به ارزیابی سرمایه گذاریها در
شرایطی که از سرمایه گذاری ها انتظار کسب سود در آینده می رود ، اقدام می شود .
[PDF] ﮔﺬاري در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮ
www.cbi.ir/page/5921.aspx‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري در. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻟﻲ. دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪ. ي. اﺑﺰر. ي. 1. دﻛﺘﺮ ﺳﻌ.
ﻴ. ﺪ ﺻﻤﺪ. ي. 2. ﻫﺎد. ي. ﻴ ﺗ. ﻤﻮر. ي. 3. ﭼﻜﻴﺪه. اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري ﺑﺮاي رﺷﺪو ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻪ اﻧﺪازه. اي اﺳﺖ ﻛﻪ از آن. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺮم. ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ. ﺷ .ﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ. ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن در ﻳﻚ دور ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﺎﻋـﺚ رﺷـﺪ و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ.
ريسک و بازده – آفتاب
www.aftabir.com/business/financial/management/…/risk.php‎Cached
Similarريسک و بازده. هنگامى‌که جريان‌هاى نقدى طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى مشخص باشد براى
ارزيابى مطلوبيت طرح‌هاى موردنظر از ارزش فعلى خالص استفاده مى‌کنند؛ اما زمانى‌که
جريان‌هاى نقدى به‌طور قطع و يقين مشخص نباشد يعنى در وضعيت مطمئن نباشيم، علاوه
بر محاسبه سود يا بازده بايد از معيار ديگرى نيز براى محاسبه ريسک استفاده کنيم.
[PPT] ضريب همبستگي
lib.imamreza.ac.ir/documents/10157/223256/fasle+4.pptx‎Cached
Similarریسک پرتفوی لازمه درک ریسک پرتفوی آشنائی با مفاهیم انحراف معیار پرتفوی ,
کوواریانس و ضریب همبستگی است. واریانس پرتفوی: واريانس پرتفوي را با نشان
ميدهيم كه عبارتست از ارزش مورد انتظار مجذور انحرافات بازده پرتفوي, از ميانگين
بازده مورد انتظار پرتفوي. باجايگذاري بازده پرتفوي و متوسط بازده مورد
انتظارپرتفوي …
[PPT] انحراف معیار بازده مورد انتظار
libportal.imamreza.ac.ir/documents/…/بودجه+بندي+سرمايه+و+ريسک‎Cached
Similarبه منظور ارزيابي مطلوبيت سرمايه گذاري در سهام و اوراق بهادار ، شركتها بايد سود و نرخ
بازده مورد انتظار آنها مورد توجه قرار بگيرد. علاوه بر آن ،معيار ديگري به نام ريسك هم در
ارزيابي سرمايه گذاري ها دخيل مي باشد. به عبارت بهتر ، مطلوبيت سرمايه گذاري در
سهام و اوراق بهادار بايد بر اساس مقدار ريسك و بازده آن ارزيابي شود. 2. 3. بازده و ريسك

[PDF] ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
dl.farachart.com/pdf/farsi_book/…/mabani_rezaSoleimani.pdf
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﻣﺎﻟﯽ رﻓﺘﺎري، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ،. اﻗﺘﺼﺎد. ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻟﯽ،. رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و …
ﺑﺪرﺳﺘﯽ. ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ﻟﮑﻦ ﺗﻼش. ﺑﻫﺎ. ﻮ. ﯾﮋه در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺗﻬﺮان. ﺑﺴﯿﺎر. ارزﺷﻤﻨﺪ. اﺳﺖ . ﺟﺰوه. ﭘﯿﺶ. رو.
در. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ. ﻧﯿﺎز. ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﺪرﯾﺲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻫﺪف. آن ﻧﻪ ﺑﺴﻂ داﻧﺶ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . ﻟﻬﺬا. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو واﺣﺪ درﺳﯽ در ﻣﻘﻄﻊ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ.
اسلايد آموزشي مدیریت سرمایه گذاری تالانه – SlideShare
https://www.slideshare.net/alimbeighi/ss-39039397‎Cached13 سپتامبر 2014 … اجزای ریسک: ریسک واریانسها + ریسک کوواریانسها = ریسک کل ریسک قابل تنوع
بخشی + ریسک غیر قابل تنوع بخشی = ریسک کل ریسکهای خاص شرکت +
ریسکهای بازاري = ریسک کل www.MODiRiATMAli.co m; 74. خلاصه درس هدف: آشنائی
با مفاهیم بازده و ریسک مواد: ۱. بازده و ریسک یک دارائی ۲. بازده و ریسک یک …
سودمندی صورتهای مالی در تعیین ریسک و بازده مورد انتظار داراییها
yousefjaliliyan.blogfa.com/post-161.aspx‎Cached
Similar[2] نرخ بازده مورد انتظار بستگی به پیش بینی سود و قیمت سهام دارد. نرخ بازده واقعی
، نرخی است که عملاً به دست آوردیم و بالاخره نرخ بازده مورد توقع، حداقل نرخ بازده ای
است که توقع است، در سرمایه گذاری تحصیل گردد. بنابراین مفاهیم ریسک و بازده،
مفاهیم مورد انتظار هستند، و ریسک از عدم اطمینان نسبت به بازده آتی ناشی می‌شود.
[PPT] مطلوبیت
lib.imamreza.ac.ir/documents/10157/223256/fasle+3.pptx‎Cached
Similarفصل سوم: مفاهیم پایه در نظریه نوین پرتفوی. استاد راهنما: آقای دکتر فضل زاده. تهیه
کننده: سمیرا استادی فر. دانشگاه تبریز. نیمسال دوم 93-92. 1. فهرست مطالب. مقدمه;
شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام. تجزیه و تحلیل بنیادی. تجزیه و تحلیل فنی. نظریه
نوین پرتفوی اوراق بهادار; ریسک و بازده سرمایه گذاری. نرخ بازده. ریسک. رابطه
ریسک …
[PDF] ccapm در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل آزﻣﻮن ﻣﺪل : رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده capm در ﺑﻮرس اورا – دانشگاه تهران
https://jte.ut.ac.ir/article_20048_88a1e828b3674123557701abb354dcb2.pdf‎Cachedرﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده. : آزﻣﻮن ﻣﺪل. CCAPM. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل. CAPM. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. رﺿﺎ
ﺗﻬﺮاﻧﻲ. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻬﺮان rtehrani@ut.ac.ir. ﻣﺼﻄﻔﻲ ﮔﻮدرزي. داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه. آزاد ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ. ﻫﺎدي ﻣﺮادي. داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
….. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ . -4. داده. ﻫﺎ. ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻴﻤـ. ﺖ. ﮔـﺬا. ري ﻣـﺪل. CAPM
.
[PPT] ریسک و بازده پرتفلیو ضریب همبستگی
bayanbox.ir/download/4879722661385849239/فصل-6.pptx‎Cached
Similarتئوری پرتفلیو. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل اساسی پرتفلیو را ارائه داد که
مبنایی برای تئوری مدرن پرتفلیو قرار گرفت. قبل از مارکوئیتز سرمایه گذاران با
مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند. اگرچه آن ها با مفهوم ریسک آشنا بودند ولی معمولا نمی
توانستند آن را اندازه گیری کنند. مارکوئیتز اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و
ایجاد …
مدیریت سبد دارایی – کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
seba.ir/?part=menu&inc=menu&id=265‎Similarاشکال مختلف بازده‌ سرمایه‌گذاری و محاسبه و تمایز بین مفاهیم بازده به شرح زیر: بازده
دورة نگهداری[14](بازده کل). بازدة تحقق یافته و بازدة پیش‌بینی شده. بازده مورد انتظار
. بازده ناشی از همگرایی قیمت سهم با ارزش ذاتی(در شرایطی که قیمت‌ها نامساوی باشند).
عوامل تأثیرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذار(نرخ بازده بدون ریسک، …
حسابداری – ریسک و بازده
msdaccounting.blogfa.com/post/16‎Cached
Similarحسابداری – ریسک و بازده – … سایر شاخصها از جمله ریسک نرخ بازده سهام، ریسک
تغییرات قیمت و ریسک نرخ سود نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند (Markowitz,
1952). گالیتز (Galitz, 1996)، … به‌دلیل ارتباط ریسکهای غیرمالی با مفاهیم و
متغیرهای کیفی، شناخت و ارزیابی ریسک غیرمالی از اهمیت خاصی برخوردار است.
به‌طور کلی، دو …
[DOC] مقدمه جلد اول این کتاب به تئوری های دستوری اختصاص یافته و از این …
prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/فصل%20نهم[5353336].DOC‎Cached
Similarبر اساس تئوری بازار، دو هدف برای اطلاعات حسابداری متصور است: 1) تخصیص مطلوب
منابع بین تولیدکنندگان از طریق جذب سرمایه بازار 2) ارائه اطلاعاتی به سرمایه
گذاران برای تخمین مطلوب ریسک و بازده سبد سرمایه گذاری. 4. مفاهیم و تئوری های مالی
. 4.1. فرضیه بازار کارآ. کندال در سال 1953: رفتار قیمت سهام را در طول زمان مورد
بررسی …
ریسک سرمایه گذاری در ابزارهای مالی و روشهای اندازه گیری آن – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Printable-MAVC01_078=ریسک-سرمایه-گذاری-در-ابزارهای-مالی-و-روشهای-اندازه-گیری-آن.html‎Cachedدراین مقاله سعی براین شده است تاابتدا با تعریف و توضیح ریسک روشهای اندازه
گیری و طبقه بندی معیارهای اندازه گیری آن ارتباط بین ریسک و انتخاب سبدسهام را
بررسی کنیم مفاهیم ریسک و بازده همیشه درکنار مفاهیم سرمایه گذاری و تامین مالی
هستند و نمیتوان آنها را جداازهم فرضی کرد چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری
همیشه …
[PDF] ریسک پرتفوی – PersianGig
cld.persiangig.com/dl/6ASG4/…/بهینه%20سازی%20پرتفوی.pdf‎Cached
Similarپرتفوی برای تعیین ریسک پرتفوی دانستن مفاهیم کوواریانس و ضریب همبستگی
. ضرورت دارد. بازده مورد انتظار پرتفوی. بازده پرتفویی از دارایی. ها. برابر متوسط
موزون تک تک داراییهاست. و وزن بکارگرفته شده برای هر. بازده نسبتی از سرمایه
گذاری انجام شده در دارایی می باشد. در مثالی به بررسی این موضوع می پردازیم. بازده
مورد …
معرفی کتاب: روشهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی | تالار بورس
https://forum.talarebourse.com/…/معرفی-کتاب-روشهای-سرمایه-گذاری-در-بازارهای-مالی.215299/‎Cached
Similar29 آوريل 2016 … این کتاب از مطالب متنوعی همچون سرگذشت مشهورترین سرمایه‌گذاران جهان، اصول
مقدماتی در علم سرمایه‌گذاری مانند مفاهیم ریسک و بازده و ابزار تحلیل، آشنایی با
مفاهیم مرتبط با بازارهای مختلف مالی، روش‌های سرمایه‌گذاری علمی و تجربی، از منابع
مختلف فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. کتاب در رده عمومی-مالی توسط …
کتابی در حوزه مفاهیم پایه‌ای در سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی
www.sena.ir/Sena__31429__کتابی-در-حوزه-مفاهیم-پایه‌ای-در-سرمایه‌گذاری-و-ارزش‌گذاری-دارایی.Se‎Cached
Similar11 مه 2016 … “روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی (بازارهای سهام، ارز، سکه و طلا)” از مطالب متنوعی
همچون سرگذشت مشهورترین سرمایه گذاران جهان، اصول مقدماتی در علم سرمایه گذاری مانند
مفاهیم ریسک و بازده و ابزار تحلیل، آشنایی با مفاهیم مرتبط با ابزارهای مختلف مالی،
روش‌های سرمایه گذاری علمی و تجربی، از منابع مختلف فارسی و …
دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت …
fileyar.fileyar.ir/product-620-mafahime-risk-va-bazdeh.aspx‎Cached
Similarعنوان دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته مدیریت مالیحسابداری اقتصاد فرمت
پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید 25 اسلاید طراحی با شکلهای بسیار زیبا
کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از
جمله …
مفاهیم ریسک و بازده – پاورپوینت 1400
powerpoint1400.sellfile.ir/prod-727694-دانلود+پاورپوینت+فصل+پنجم+کتاب+مدیریت+سرمایه+گذاری+تالیف+جونز+_+مفاهیم+ریسک+و+ب…‎Cached
Similarپاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف
جونز ترجمه تهرانی و نوربخش). کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر
رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح
کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. تعداد اسلاید ها: 46 اسلاید. سرفصل اسلایدها:
تقسیم بندی …
شرکت کارگزاری مدبر آسیا • چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ | بلاگ
https://emodabber.com/blog/2017/04/bourse-invest‎Cached22 آوريل 2017 … اغلب سرمایه‌گذاران با روش‌های متداول سرمایه گذاری و مفاهیم آن آشنایی کافی ندارند.
سرمایه‌گذاری در … سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است که میزان بازده
و ریسک مورد انتظار آن دارای تناسب باشد. – سرمایه‌گذاری … پس از برآورد میزان ریسک
و بازده، سرمایه‌گذار باید نقدینگی لازم جهت خرید سهام را فراهم نماید.
[PDF] بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی …
fej.iauctb.ac.ir/article_511477_be22ebbb8549d616be1185afa34c2728.pdf‎Cached
Similarتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده. پرتفوی و مقایسه
ریسک و بازدهی پیش بینی شده این مدل با ریسک و بازده پیش بینی شده در مدل …..
بسیاری از مفاهیم و مدل. های ارائه شده درطول. 61. سال اخیر،. بر فرض نرمال بودن توزیع
بازده کلیه. دارایی. ها و اوراق بهادار استوار است. اما به جزء چند استثنا، کلیه مطالعات
مالی …
ریسک در تجارت – مفاهیم پایه و مقالات مرتبط : بخش اقتصادی و مالی
www.centralclubs.com/topic-t25237.html‎Cached
Similarپیش از آن که پیرامون بازده های قابل توجه در کسب و کار خیلی به هیجان بیاییم، ایده
خوبی است که به ریسکها و مخاطرات موجود در آن هوشیارانه نگاهی داشته باشیم. جالب است
که بدانید همیشه ریسک و بازده به یکدیگر وابسته هستند و تلاش نکنید که رابطه آنها
را نادیده بگیرید. انتظار و چشم داشت غیرواقعی آن است که کسب بازده بالاتر از …
تعریف ریسک (مالی) چیست؟ – کسب و کار ایرانی
irbusinessgroup.com/80‎Cached24 ژوئن 2017 … عامل کلیدی در مدیریت ریسک، ارزیابی ریسـک است که شامل شناسایی انواع ریسکی
هایی است که می‌تواند کسب‌وکار یا سرمایه گذاری های شرکت را به مخاطره بیندازد. یکی
از بنیادی‌ترین مفاهیم در حوزه مالی و سرمایه گذاری، رابطه بین ریسک و بازده است.
هرقدر یک سرمایه گذارتمایل بیشتری برای ریسـک بالاتر داشته …
معیار ترینر ( معیار پاداش به نوسان پذیری بازده ) – مالی
ghaghaziani.persianblog.ir/1393/7/‎Cached
Similar16 ا کتبر 2014 … با توجه به ورود مباحث عدم قطعیت بازده و مفاهیم ریسک و براساس مفاهیم ریسک و بازده
تئوری پرتفلیو و بازار سرمایه و تئوری ارزیابی دارایی های سرمایه ای، روشهای
ارزیابی عملکرد نیز از این مفاهیم بهره گرفت و روشهای دیگری بر مبنای ریسک مورد
توجه قرار گرفت .در این روشها ، ریسک (انحراف معیار بازده – بتا ) و بازده …
ترجمه مقاله شناخت ریسک و بازده، مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما فرنچ …
requestedarticles.ir/translation/1084‎Cached18 ا کتبر 2016 … مقاله ترجمه شده با عنوان شناخت ریسک و بازده ، مدل قیمت گذاری اموال سرمایه ای و مدل سه
عاملی فاما فرنچ. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Understanding
Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model عنوان
فارسی مقاله: شناخت ریسک و بازده ، مدل قیمت گذاری اموال سرمایه ای و …
[PDF] بررسی کارایی سبد سهام
www.ensani.ir/…/20100912164241-p0348200080471-1XP4WQ.pdf‎Cached
Similarرﯾﺴﮏ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ. +. رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ. = رﯾﺴﮏ ﮐﻞ. رﯾﺴﮏ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺎزده ﮐﻞ
اوراق ﺑﻬـﺎدار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد . اﯾﻦ ﻧﻮع رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ﻣـﺮﺗﺒﻂ.
اﺳﺖ …. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺌﻮری ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و. CAPM. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴﮏ. و ﺑﺎزده، ﺳﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ. ﻧﺎم.
ﻫﺎی وﯾﻠﯿﺎم ﺷﺎرپ، ﺟﮏ ﺗﺮﻧﺮ و ﻣﺎﯾﮑﻞ. 7. ﺟﻨـﺴﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ. را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ در ﺳﺎل. 1960
.
چگونه مديريت ريسک و سرمايه گذاري بخوانيم؟-همگام سنجش
sanjeshserv.ir/hamgam/content.aspx?id=wfzYEO2LQEc=‎Cachedاين درس ،درس تخصصي گرايش مالي با ضريب 4 و در ساير گرايشها ضريبش صفر
است و از سال 88 كه آزمون کارشناسی ارشد مدیریت مالي و بازرگاني از هم جدا شد، بعنوان
درس تخصصي گرايش مدیریت مالي مطرح شد. اين درس به داوطلبان اين توانايي را مي دهد
تا بتوانند با مفاهيم سرمايه گذاري بازده و ريسك آشنا شده و از روش هاي سرمايه گذاري و

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته …
download-thesis.com/…/رابطه-بین-ریسک-نقدشوندگی-و-بازده-غیرعا/‎Cached1-9 تعريف مفاهيم و واژگان عملياتي 7 1-10 ساختار کلی تحقیق 9 فصل دوم: ادبیات
موضوع و پیشینه تحقیق 2- 1 مقدمه 11 2-2 تعریف نقدشوندگی 11 2-3 دلایل اهمیت
نقدشوندگی 13 2-3-1 اهمیت نقدشوندگی در رشدو توسعه بازار 14 2-3-2 نقدشوندگی
معیاری برای ارزیابی ریسک 15 2-3-3 تاثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه 15
[PPT] فصل هشتم ارزيابي عملكرد سرمايه گذاري استاد
up.shamsipour-ac.ir/do.php?down=57296‎Cached
Similarبا استفاده از مفاهيم تئوري بازار سرمايه و CAPM، و همچنين مفاهيم ريسك و بازده، سه
محقق به نام هاي ويليام شارپ، جك ترينر و مايكل جنسن، معيارهايي را براي ارزيابي
عملكرد پرتفليو در سال 1960 ارائه كردند. اغلب به اين معيارها، معيارهاي تركيبي
عملكرد پرتفليو گغته مي شود كه در برابر ريسك تعديل شده اند. اين معيارها كه امروزه
اغلب از …
بیشتر بدانید – کارگزاری خبرگان سهام
www.khobregan.com/risk-management‎Cached
Similarدر واقع سرمايهگذار براي پذيرش ريسك بيشتر، خواهان بازدة بيشتر نيز خواهد بود.
بانكداري، فعاليتي همراه با ريسك است و بانكها با ريسكهاي مختلفي روبرو هستند.
امروزه نوآوريهاي مستمر و متعدد در بازارهاي مالي و بينالمللي شدن جريانهاي مالي، چهرة
بانكداري را متحول كرده است. پيشرفتهاي فناوري و مفاهيم مقرراتزدايي، علاوه بر
فرصتهاي …
انواع ریسک و عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک – مدیریار
www.modiryar.com/…/risk/5884-انواع-ریسک-و-عوامل-مؤثر-بر-ریسک-سیستماتیک.html‎Cached
Similarسرمایه‌گذاران می‌کوشند منابع مالی خود را درجایی سرمایه‌گذاری نمایند که بیشترین
بازده و کمترین ریسک را داشته باشد.بنابراین شرکت‌ها باید در کنار تمرکز بر سود ،
بر ریسک به‌عنوان عامل محدودکننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.برخلاف بازده،
ریسک مفهومی ذهنی و غیر کمی است. در این مقاله می‌کوشیم به مفاهیم ریسک و بازده و
اجزاء …
کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
www.ketabforooshi.com/…/633-modiriat-sarmaye-gozari-va-risk.html‎Cachedفصل دوم- مفاهیم ریسک و بازده 1- سود نقدی 2- افزایش سرمایه از محل اندوخته ( سود
سهمی-سهام جایزه ) 3- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی 4- تجزیه سهام 5- تجمیع
سهام ( تجزیه معکــوس ) میانگین حسابی در برابر میانگین هندسی بازده واقعی بازده
تعدیل شده ریسک انواع ریسک ریسک های غیر مالی طبقه بندی معیارهای اندازه گیری
ریسک
اقتصاد و خانواده – بازده و ريسك
houseconomy.blogfa.com/post/9/بازده-و-ريسك‎Cached
Similarبازده و ريسك. در قسمت‌هاي قبلي بحث گرديد كه پس‌اندازهاي خانوار بايد تبديل به
سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي اقتصادي گردد تا منابع درآمدي خانوار افزايش و متنوع گردد.
سرمايه‌گذاري علاوه بر اين كه باعث افزايش درآمد خانوار مي‌شود، باعث تنوع منابع درآمدي
نيز خواهد شد( منابع درآمدي شامل درآمدهاي ناشي ازكار و ناشي از سرمايه) كه در نوع خود مزيت

[PDF] اصول و مفاهیم مدیریت ریسک – بانک سینا
www.sinabank.ir/parameters/sinabank/modules/cdk/…/risk.pdf‎Cached
Similarاصول و مفاهیم مدیریت ریسک. 24. مي رود و نرخ بازدهي سرمایه گذاري سازمان کاهش مي
یابد. ریسک عملیاتي، به طور عمده ناشي از گستره وسیعي از احتماالت بروز. خطا و
نقصان در عملیات خاص بنگاه تجاري یا مالي است. ریسک عملیاتي. در موسسات مالي و
بانکي، ریسکي مي دانند که مستقیما به ریسک هاي. اعتباري و بازار مربوط نیست.
گروه توسعه دانش مالی نماد | مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری
www.namadfinance.com/…/36/مباحث-پیشرفته-سرمایه‌گذاری.html‎Cached
Similarتعریف و محاسبه نوسان‌پذيري بازده، نحوه پیش‌بینی آن و تمايز بين نوسان‌پذيري
بازده تاريخي و نوسان‌پذيري بازده ضمني. انواع روش‌های اندازه‌گیری ریسک نرخ سود(
رويكرد ارزش‌گذاری کامل(تجزيه و تحليل سناريو) و رويكرد ديرش/ تحدب) و توضیح
مزایای استفاده از هرکدام از این روش‌ها. 4-4 ارزش‌گذاری سهام عادی. 4-4-1 مفاهیم
ارزش‌گذاری سهام.
روزنامه سرمايه86/10/6: بازده بدون ريسك در سرمايه گذاري خارجي – Magiran
www.magiran.com/npview.asp?ID=1546969‎Similar27 دسامبر 2007 … دستيابي به مدرك تحليل گري بين المللي CIIA نيز آشنايي با اين مفاهيم را مي طلبد.
در نتيجه بر آن شدم كه در اين شماره از متسا در مورد يكي از ساده ترين مطالب مالي يعني
نرخ بازده بدون ريسك و انتخاب آن در صورت داشتن گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري از
كشورهاي مختلف بپردازم. البته در ابتدا به مواردي كه معمولادر محاسبه …
[PDF] سرفصل های آموزشی بازارها، ابزارها و نهادهای مالی : فصل اول مفاهیم مربو
kenareh-gostare-aras.ir/files/1/seminar_management.pdf‎Cachedسرفصل های آموزشی بازارها، ابزارها و نهادهای مالی. فصل اول. : مفاهیم مربوط به بازارهای
مالی. فصل دوم. : مفاهیم مربوط به بازده و ریسک اوراق مالی. فصل سوم. : مفاهیم مربوط به
انواع اوراق مالی. فصل چهارم. : آشنایی با نهادهای مالی ، نقش و کارکرد آنها. شرکت
کارگزاری بانک ملی ایران. 2 …
[PDF] مروری بر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با نگرش … – مجله اقتصادی
ejip.ir/article-1-469-fa.pdf‎Cached
Similarﮔﺬاران در ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺑـﺎزده ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـ. ﺬاری ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ. ﮐﻨـﺪ،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاری داراﯾﯽ. ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ای اﺳـﺖ . اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺗﻮﺳـﻂ وﯾﻠﯿـﺎم ﺷـﺎرپ در ﺳـﺎل. 1960. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ . در ﻣﺪل. ﺷﺎرپ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﯿﻤﺖ. ﮔـﺬاری داراﯾـﯽ. ﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ای. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد،. اﺛﺮ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ
ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاری ﺗﻮﺳـﻂ ﺿـ. ﺮﯾﺐ ﺑﺘـﺎ ﮐـﻪ ﺑـ. ﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮی و ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮی
ﻣﺒﻨﺎ …
کتاب مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده – مدرسه سهام
stockschool.ir/388-2/‎Cached
Similarریسک تجاری – ریسک نرخ بهره – ریسک نرخ تورم – بازده مورد انتظار سبد کارآ –
اوراق مشارکت – صورت سود وزیان ترازنامه – گردش وجوه نقد – مدل مارکوپتز بازار
کارآیی – نسبت جاری نسبت آنی – گردش دارائی ها گردش موجودی کالا – دوره متوسط
وصول مطالبات نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام نسبت بدهی به کل
دارائی – توان …
نرخ بازده – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/نرخ_بازده‎Cached
Similarنقدهایی نیز بر کاربرد نرخ بازده ساده در تحلیل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری وارد شده
است، چرا که در این روش زمان‌بندی خروجی‌ها و ورودی‌های سرمایه آشکار نیست و نیز ارزش
زمانی پول به کار گرفته نمی‌شود. تحلیل‌گران برای ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، نرخ
بازده ساده را معیار کارآمدی نمی‌دانند و به جای آن بر “نرخ بازده داخلی” طرح‌های
سرمایه‌گذاری …
[PDF] اصل مقاله (3272 K) – مطالعات تجربی حسابداری مالی
qjma.atu.ac.ir/article_4101_77a5b66ee967758e05031e3117a2ef30.pdf‎Cachedریسک رابطه همبستگی ضعیف مثبت وجود دارد و اینکه، G (بازده تفاضلی یا غیرعادی
. سهام)،RVAR (بازده سهام تعدیل … براساس ریسک کل، بازده سهام تعدیل شده براساس
ریسک سیستماتیک، بازده تفاضلی یا. غیرعادی سهام، ارزش ….. مفاهیم ریسک و بازده،
سه محقق به نامهای ویلیام شارپ، جک ترنر و مایکل جنسن در دهه. ۱۹۶۰ معیارهایی را برای

ارزش در معرض ریسک – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=ارزش+در…ریسک…4…‎Cached
Similarیکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک اندازه‌گیری آن است . … بهینه‌سازی سبد
سرمایه‌گذاری با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک مشروط (CVaR) در بازار بورس
اوراق بهادار تهران … هدف این پایان نامه استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش
در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است
.
مدیران مالی – مطالب درس مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
maliiauec.mihanblog.com/post/category/9‎Cached
Similarچهار فصل اول این کتاب به بررسی مفاهیم اولیه سرمایه گذاری، انواع اوراق بهادار،
بازارهای اوراق بهادار، و نحوه معامله اوراق بهادار می پردازد. فصل پنجم به معرفی ریسک و
بازده و نحوه اندازه گیری آنها پرداخته و در فصل ششم تئوری پرتفلیو بیان شده است.
فصل ششم به بررسی مدلهای قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای پرداخته و ارزیابی
عملکرد …
تئوری پرتفوی (تئوری پرتفلیو) – ترجمه تخصصی حسابداری
www.accpapers.com/…/1050-تئوری-پرتفوی-تئوری-پرتفلیو-‎Cached
Similar30 نوامبر 2016 … قبل از مارکوئیتز سرمایه گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند اگر چه آنها با
مفهمون ریسک آشنا بودند ولی معمولاً نمی توانستند آن را اندازه گیری کنند. سرمایه
گذاران از قبل می دانستند که ایجاد تنوع مناسب است و نباید ( همه تخم مرغ ها را در یک
سبد بگذارند ) با این حال، مارکوئیتز، اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و …
[PDF] اصل مقاله
jha.sums.ac.ir/article_16902_b729ff728aba9aabed11645dfbab09cf.pdf‎Cachedﺟﺎري، ﻧﺴﺒﺖ آﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدي. ،ﻫـﺎ. ﻧﺴـﺒﺖ. ﮔﺮدش دارا. ﯾﯽ. ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓـﺮوش.
رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﻮد ﻫﺮﺳﻬﻢ .)6(. روﯾﮑﺮد ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﺎ. :ﻟﯽ. در اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از.
ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫـﺎ. ي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴـﮏ و ﺑـﺎزده. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣـﯽ. ﺷـﻮد . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ارزﯾـﺎﺑﯽ در اﯾـﻦ
روﯾﮑـﺮد. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ. :از. ﺑﺎزده ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺮ ﺳـﻬﻢ،. ﺑﺎزده دارا. ﯽﯾ. ﻫﺎ. و ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم. ). 7(.
[PDF] ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ – ﻣﺪﻝ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﻴ
jamm.scu.ac.ir/article_11341_c1634557160b0936435208a15777e9e2.pdf‎Cached
Similarﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺑـﻪ . ﻧﺤـﻮﻱ. ﻛـﻪ، ﻣـﺪﻝ. ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺩﺭ
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ … ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ. ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳـﻲ،. ﻧﺤﻮﻱ ﺑﻪ. ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ. ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺎﺯﻱ. ﺭﻳﺴﻚ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬﺍﺭﻱ
ﮔـﺮﺩﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ. ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﻣﺪﻝ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. -. ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ. ﻣﺎﺭﻛﻮﻳﺘﺰ. ]1[. ﻛﻪ ﻣـﻲ. ﺗـﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ. ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﭘـﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻤﻲ ﺩﺭ
ﺣـﻮﺯﻩ.
مفاهیم: نسبت قیمت به درآمد (P/E) چیست؟ – همشهری آنلاین
www.hamshahrionline.ir/details/67331‎Cached
Similar3 نوامبر 2008 … مفاهیم: نسبت قیمت به درآمد (P/E) چیست؟ اقتصاد > تجاری – مالی – همشهری آنلاین:
نسبت قیمت به درآمد یا P/E، یکی … ۶- نسبت P/E نشان‌دهنده سطح ریسک یک سهم نیز
است. هر چه P/E بالاتر باشد، ریسک سهم بالاتر خواهد بود. … ۱۲- نرخ بازده رایج بازار از
سرمایه‌گذاری. ۱۳- نرخ بهره در شبکه بانکی. برگرفته از www.Irtahlil.
[DOC] رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته …
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=425&slc_lang=fa&sid…‎Cached
Similarبرقراري تعادل ميان ريسک و بازده از جمله کارکردهاي مهم بازار سرمايه است. ريسک و
بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده که در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود.
هرينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه
سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود.به عبارت ديگر
هزينه …
گروه حسابداری و تکمیل مهارت قاین – سوالات تصمیم گیری
groupaccqaen.blogfa.com/post/87‎Cached
Similarدر شکل 1-1 RF خطی است از بازده یک دارایی بدون ریسک از قبیل اوراق خزانه ، در این
حالت ریسک سرمایه گذاری صفر است و بازده مورد انتظار برابر است با نرخ فعلی
بازده …. مفاهیم ریسک و بازد ه. تفاوت میان بازده تاریخی و بازده مورد انتظار را بیان
کنید. بازده تاریخی (تحقق یافته) بازده ای است که واقع شده است و یا بازده ای است که
کسب …
[PDF] نقش قابليتها در ايجاد مزيت رقابتي پايدار – چشم انداز مدیریت مالی
jfmp.sbu.ac.ir/article/download/399/400‎Cachedین مفاهیم در. تصمیم. گیری. سرمایه. گذار. ی )در پرتفوی(. ،. بازده و ریسک. می. باشند
. رابطه. میان بازده و ریسک یک رابطه. ” مستقیم. ” است. ]9[ . از این روست که. الگوها. ی.
انتخاب پرتفوی. و معیارهای. اندازه. گیری. ریسک مختلفی توسط صاحبنظران مالی
ارائه. شده. است. که با داشتن. جزئی. ات مربوط به بازده و. ریسک پرتفوی، در. جستجو.
دانلود مقاله : مفاهیم ریسک و بازده از دریچه سرمایه گذاری در بازارهای سهام …
isiarticles.com/article/15758‎CachedThe dynamic linkages and the effects of time-varying volatilities are investigated
for major emerging Central European (CE) and developed stock markets. Risk
and return implications for portfolio diversification to these markets are assessed,
causal lead–lag relationships are identified and asymmetric volatility effects are …
[PDF] ای ﺑﺎ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داراﯾﯽ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی – (SSRN) Papers
https://papers.ssrn.com/sol3/…/SSRN_ID2233968_code1355276.pdf?…1‎Similarﮔﺬاران در ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ و ﺑـﺎزده ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاری ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ. ﮐﻨـ. ﺪ،. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖ. ﮔﺬاری داراﯾﯽ. ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ای اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی وﯾﻠﯿﺎم ﺷﺎرپ در ﺳـﺎل. 1960. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ . در ﻣﺪل آﻗﺎی ﺷﺎرپ ﮐـﻪ در
اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺪل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻗﯿﻤـﺖ. ﮔـﺬاری داراﯾـﯽ. ﻫـﺎی. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ای ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد،اﺛﺮ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ
ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاری ﺗﻮﺳـﻂ ﺿـﺮﯾﺐ ﺑﺘـ. ﺎ ﮐـﻪ. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮی و ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺒﻨـﺎ …
Risk Management مدیریت ریسک مفاهیم و مقدمات. Financial …
slideplayer.com/slide/8646973/‎CachedPresentation on theme: “Risk Management مدیریت ریسک مفاهیم و مقدمات.
Financial … 1 – ريسك به عنوان هر گونه نوسانات احتمالي بازدهي اقتصادي در آينده. … (
هر چه دورة سررسید بیشتر شود ریسک افزایش می یابد ) رابطة مستقیم بین ریسک
و بازده ( ریسک بیشتر = بازدهی بالاتر ) ( ریسک کمتر = بازدهی پایین تر )
Source: www.
[PDF] توليد حق بيمه توليد حق بيمه 10000 ميليارد ريالي … – صفحه اصلی
www.asiainsur.ir/AsiaInsurWeb/fa/KhabarNameh/PDF/130.pdf‎Cached2-2( مفاهيم ريسک و بازده. اصوالً سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم پذيرش.
مخاطره و ريسک است و بازده، متغير كليدی تصميم سرمايه گذاری. است كه باعث می شود
سود مورد انتظار سرمايه گذاری مختلف را با. بازده مورد نياز مقايسه نمائيم. 1-2-2( بازده.
بازده در فرآيند سرمايه گذاری نيروی محركی است كه ايجاد. انگيزه می كند و پاداشی برای

رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال …
jera.alzahra.ac.ir/article_1883_0.html‎Cachedبرای پاسخگویی به این سوال باید تمامی مولفه‌هایی که در مدل تحقیق مطرح گردیده را در
نظر گرفت و سپس تمامی فرضیه‌های فرعی تحقیق را مورد آزمون قرار دهیم و در پایان
قادر خواهیم بود که نسبت به رابطه ی بین استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه و نرخ
بازده حقوق صاحبان سهام2، که معرف عملکرد می باشد، در یک شرکت اظهار نظر نماییم.
چگونه ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنیم ؟ ریسک‌های بازار بورس
https://www.bourseiness.com/323/manage-investment-risk‎Cached2 ا کتبر 2013 … یکی از اصول اساسی مالی، بده بستان یا توازن بین ریسک و بازده است. هرچه ریسک
یک فرصت سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، بازده مورد انتظار آن نیز بالاتر خواهد بود. به
عبارت بهتر هر چه ریسک یک فرصت سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، باید سود مورد
انتظار بالاتری داشته باشد تا سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری نماید.
اسلایدهای آموزشی مالی – سایت مدیریت مالی
www.investopersia.com/index.php?option=com_content…‎Cached
Similarفصل 5) مفاهیم ریسک و بازده دانلود فصل 6) تئوری پرتفلیو دانلود فصل 9) سهام
عادی دانلود فصل 19) اوراق اختيار معامله دانلود عنوان کتاب: مدیریت مالی پدیدآورنده:
دکتر رضا تهرانی (برای دانلود فایلهای PDF بر روی گزینۀ دانلود راست کلیک کرده و
سپس گزینه Save Target As را انتخاب کنید) فصل 1) کلیات دانلود فصل 7) بازده و

[PDF] ﮔﺬاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺪ ي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ ﻧﻈﺎم ي اﺛﺮا
jaa.shirazu.ac.ir/article_513_1e65d6b95f04db3b8ca60ded9fcceb11.pdf‎Cached
Similarي ﺑـﻴﻦ رﻳﺴـﻚ و ﺑـﺎزده اﺳـﺖ. (. ﺷـﺎه وﻳﺴـﻲ،. 1389. ). از اﻳـﻦ رو، در ﺗﺼـﻤﻴﻢ. ﻫـﺎي. ﺳﺮﻣـــﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري، رﻳﺴﻚ
. و. ﺑﺎزده ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬار. ي ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪي داﺷـﺘﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ رﻳﺴـﻚ و. ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻴـﺰان آن.
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاران، از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ. ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ . درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ….. ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر، ارزش ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻗﻼم داراﻳﻲ،. ﺑﺮاﺳﺎس داده. ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ.
مراحل صحیح برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری – مدیریت دارایی کارگزاری …
funds.emofid.com/Learning/InvestmentSteps‎Cached
Similarهمه به یک برنامه ریزی مطمئن برای آینده نیاز دارند. شما می توانید با برنامه ریزی
مناسب و سرمایه گذاری بخشی از درآمد خود، اهداف خود را تحقق بخشید. هنگام سرمایه گذاری
صرفا به دانش خود تکیه نکنید و ابتدا با شناخت اهداف، نیازها و میزان ریسک پذیری
خود، یک استراتژی مناسب برای خود تعیین نمائید.
ريسك چيست؟ – تازه های حسابداری
www.accpress.com/news/1391/05/ريسك-چيست؟/‎Cached
Similar5 آگوست 2012 … دو واژه مرسوم که به عنوان معادل برای ریسک بکار برده می‌شود «خطرپذیری» و «عدم
قطعیت» است، حتی برخی ریسک را معادل با نوسان (Volatility) یا واریانس در نظر
می‌گیرند. اما در علم مدیریت مالی ریسک واقعا هیچیک از این مفاهیم نیست. به عنوان مثال
اگر یک سرمایه‌گذار در یک دارایی پرنوسان (به لحاظ بازده تاریخی) …
مدلسازی مالی در اکسل (Excel) | مدرسه کارآفرینی خورشید | Khorshid …
www.khorshidschool.org/node/1275‎Cached
Similar29 نوامبر 2011 … o ريسك يا عدم اطمينان يكي از مفاهيم مهم مالي است كه عدم توجه به آن منجر به اتخاذ
تصميمات اشتباه خواهد شد. بايد توجه داشت كه صرف توجه به سود (بازده) و غفلت از
مفهوم ريسك، قابليت اتكا به تحليلهاي مالي را به شدت كاهش خواهد داد. o ابتدا مفهوم
ريسك را بررسي نموده و نحوه محاسبه آنرا توضيح خواهيم داد. o در ادبيات مالي …
[PDF] The management of optimal loan portfolio in banking … – بانک سامان
https://www.sb24.com/…/93550eea-cb39-40f0-9613-32fd6f3e5e6c.pdf‎Cached
Similar19 ا کتبر 2010 … ﺎع ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﺻـﻠﯽ اﻗﺘـﺼﺎد. ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد، … ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪل
ﻣﺮﺳـﻮم. و ﻣﺘﺪاول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺎرﮐﻮﯾﺘﺰ، ﻧﺮﻣﺎل. ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ. ﻫﺎ و رﯾﺴﮏ. ﮔﺮﯾـﺰ ﺑـﻮدن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
. ﮔـﺬار. اﺳﺖ . اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،. ﻓﺮض ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی داراﯾـﯽ. (. در اﯾﻨﺠـﺎ اﻋﺘﺒـﺎرات. ) در ﻧـﺮخ ….
اﺛﺮ اﻧﺪازه ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﺮ روی رﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑـﺎزده. ﻫـﺎ در ﺑﺎزارﻫـﺎی. اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻮرد …
[PDF] تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه بر بازده سهام شرکت های داروسازی فعال …
qfaj.ir/article-1-116-fa.pdf‎Cached
Similarعالوه بر آن بین هزینه های تحقیق و توسعه و صرف ریسک. نیز در پرتفوی پوشش …
واژه های. کلیدی: تحقیق و توسعه، بازده. سهام، پوشش ریسک، پرتفوی، اندازه شركت. -1
. مقدمه. توسعه و گسترش سرمایه های فكری در بنگاه های اقتصادی از مهمترین چالش. های.
دهه … دی اطالعات مالی برای سرمایه گذاران باشد؛ و با توجه به این كه هدف اصلی مفاهیم.
[PDF] اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ Financial Strategies
www.hajarian.com/esterategic/tarjomeh/mirab2.pdf‎Cached
Similarﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ …. ﺛﺮوت
ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﻮدﺑﻪ ….. ر ﮔﺮدش و رﻳﺴﻚ و
ﺑﺎزده. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ، ﻣﻴﺰان
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ. ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ را ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ.
تئوری پرتفولیو – حسابداری و حسابرسی
www.hesab88.blogfa.com/post-6.aspx‎Cached
Similarمارکویتز نخستین کسی بود که یک معیار خاص برای ریسک سبد سهام تدوین نمود و
بازده مورد منتظره و ریسک یک سبد سهام را استخراج نمود . مدل او بر پایه مشخصه های
بازده منتظره و ریسک اوراق بهادار بنا شده و در اصل ، یک چارچوب نظری برای تحلیل
گزینه های ریسک و بازده است. مدل میانگین واریانس مارکویتز مشهرترین و متداول
ترین …
الدوز – ريسك چيست؟
ulduze.blogfa.com/post-269.aspx‎Cached
Similarدو واژه مرسوم كه به عنوان معادل براي ريسك بكار برده مي‌شود «خطرپذيري» و «عدم
قطعيت» است، حتي برخي ريسك را معادل با نوسان (Volatility) يا واريانس در نظر
مي‌گيرند. اما در علم مديريت مالي ريسك واقعا هيچيك از اين مفاهيم نيست. به عنوان مثال
اگر يك سرمايه‌گذار در يك دارايي پرنوسان (به لحاظ بازده تاريخي) سرمايه‌گذاري كند
لزوما نشان‌دهنده …
[PDF] عوامل مؤثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری در … – بانك اقتصاد نوين
https://www.enbank.ir/utils/getFile.aspx?Idn=2435‎Cached
Similarس هامداران حقیقی، ارزش ابطال، بازده بازار، ریسک )قدر. مطلق انحراف از میانگین(، …..
اوراق بهادار تهران گزارش می شود. ریسک سرمایه گذاری. ب رای اندازه گيری ريس ک
ب ازده صندوق ها از ش اخص قدر مطلق. انحراف از ميانگين استفاده شده است. ….. ش
غلی، اغلب با »چالش« اشتباه می ش ود، اما اين مفاهيم يكی نيستند. چالش به ما از …
اندیشمند برتر – انتخاب پرتفوی بهینه
hoomank13.blogfa.com/post/5‎Cached
Similar7 ا کتبر 2012 … وزن به کار گرفته شده برای هر بازده نسبتی از سرمایه گذاری انجام شده در دارایی مذکور
خواهد بود و به صورت زیر است : Rp=x1r1+x2r2+……+xnrn. Rp=£xjrj. Xj= میزان
سرمایه گذاری در دارایی. کل مبلغ سرمایه گذاری در پرتفوی. ریسک پرتفوی. برای
درک بهتر مفهوم ریسک پرتفوی می بایست با مفاهیم زیر آشنا شویم :.
[PDF] ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺑﻮرس
research.irantvto.ir/uploads/83_127_tahlilgar%20bors%2088.pdf‎Cached22 جولای 2004 … ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻄﻮح ﻳﺎدﮔﻴﺮي. آﺷﻨﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ. /. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺎﻣﻞ. /. اﺻﻮل. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي. /. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻛﺎر. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻐﻞ.
: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺑﻮرس. ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر،. ﻣﻨﻄﻘﻪ
، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺑﺎزار، ﺻﻨﺎﻳﻊ، داراﺋﻲ و …
روش های کمی مقدماتی – مرکز مدیریت مالی آریانا
www.aryanafinance.com/Default.aspx?tabid=1064‎Cached
Similarتعريف و محاسبه ميزان چولگي و كشيدگي نمونه. مفاهيم احتمال. – تعريف و كاربرد اميد
رياضي در مسايل سرمايه گذاري. – محاسبه و تفسير كواريانس و ضريب همبستگي. –
محاسبه ارزش مورد انتظار، واريانس و انحراف معيار مربوط به متغير تصادفي و بازده
سبد. محاسبات بازده و ريسك. – محاسبات مقدماتي مربوط به بازده. ü تعريف و محاسبه
بازده كل …
سرمایه گذاری چيست؟+نمودار و جدول – سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار …
www.tabnak.ir/fa/news/625203/سرمایه-گذاری-چيست-نمودار-و-جدول‎Cached
Similar23 سپتامبر 2016 … در این مطلب به تشریح اصطلاح سرمایه گذاری پرداخته ایم.
حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان – مفاهیم بازده وریسک:
jit.blogfa.com/post-256.aspx‎Cached
Similarاین مووضع از طریق بررسی بازده اوراق بهادار واز طرفی ریسک خرید این اوراق انجام
میشود که بایستی یک سرمایه گذار اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهد. در هرحال هدف
هرسرمایه گذار حداکٍثر کردن بازده مورد انتظار واز طرفی کاهش ریسک خود در زمینه
سرمایه گذاریهای انجام شده مخصوصاً سهام می باشد. بازده. بازده در فرآیند سرمایه گذاری
نیروی …
[PPT] سرمايه‌گذاري
xa.yimg.com/kq/groups/…/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE‎Cached
Similarسرمايه‌گذاري، بازارهاي اوراق بهادار، ريسك و بازده. اهداف جلسه. آشنايي با مفاهيم
سرمايه‌گذاري. انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري. انواع دارايي‌هايي که مورد سرمايه‌گذاري قرار
ميگيرند. مباني تصميم‌گيري مالي. نحوه محاسبه بازده. ميانگين حسابي و هندسي. بازده
و نرخ تورم. 2. سرمايه‌گذاري. سرمايه‌گذاري عبارت است از تبديل وجوه نقد به يك يا چند
نوع دارايي …
[PDF] ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
www.hamyarprojeh.ir/…/hazineh-sarmayeh-www.hamyarprojeh.ir_.pdf‎Cached
Similarﺑﻨﺪي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻧﻮع. ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺧﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ. ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ. وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در رﯾﺴﮏ اﯾﻦ ا. وراق ﺑﻬﺎدار.
، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد. ﻧﺮخ. ﺑﺎزده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ. ﻧﺮخ ﺑﺎزده
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺮﯾﮏ از اﺟﺰاي. ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﮐﻪ در …
management – تصمیم گیری در مسائل مالی
www.managementmasoud.blogfa.com/category/3‎Cached
Similarمدیریت سرمایه گذاری چالز پی جونز. ۴, مفاهیم ریسک و بازده. مدیریت سرمایه گذاری
چالز پی جونز. تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد. ۵, سهام عادی, مدیریت
سرمایه گذاری چالز پی جونز. ۶, تامین مالی کوتاه مدت ومیان مدت, تصمیم گیری در مسائل
مالی دکتر وکیلی فرد. ۷, تامین مالی بلند مدت, تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر
وکیلی …
ریسک و بازده – kums.ac.ir;pr.kums.ac.ir – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
pr.kums.ac.ir/fa/article/331‎Cached
Similar29 ژوئن 2014 … موضوع تحقیق : ریسک و بازده. ارائه دهنده : مجید لرستانی. حسابدار مسئول اعتبارات و
درآمد مرکز آموزش درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه. ریسک وبازده: هنر سرمایه گذاری با
ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک
بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این نکته …
[PPT] موضوع سخنراني ريسك و بازده مورد انتظار
iranjoman.org/…/file/کتاب%20تصمیم%20گیریهای%20مالی.ppt‎Cached
Similarريسك و بازده مورد انتظار. 2. اساس و بنيان براي سنجش رابطه بين ريسك و بازده در
چارچوبي به نام. «مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي». (CAMP: Capital Assets
Pricing Model). بسط و گسترش يافته است. 3. اهداف سخنراني. آشنايي با تئوري
قيمت گذاري دارايي سرمايه اي. 4. CAMP تئوري جامعي از روابط بين ريسك و بازده در
شرايط بازار …
[PDF] اصل مقاله (852 K) – پژوهشهای نوین درحسابداری – دانشگاه پیام نور
nra.journals.pnu.ac.ir/pdf_1695_65b8d3426e987664952ff1e36d547209.html‎Cachedاین مقاله به بررسی ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و ریسک عدم نقد شوندگی در
بورس اوراق بهادار تهران که به منظور بیان. شرایط مناسب برای بهبود عملکرد … بالا
رفتن اعتماد سهامداران و کاهش. صرف ریسک، بازده مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت
را ….. در این پژوهشی به منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از. روش کتابخانه ای و آرشیو

بازار سرمایه – خبر ها و خبر گزاری ها
www.fipiran.com/News?Cat=1&Feeder=0‎Cached
Similarبه گفته مدیر‌عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اماکو، ارز و سکه رشد قابل توجهی تا
پایان سال نخواهند داشت و در صورتی که ریسک سیاسی خاصی در بازار نداشته باشیم
همه … های گزارش تفسیری مدیریت و مفاهیم و آموزش های لازم برای ناشران بورسی و
فرابورسی بازگو می شود و آنها نیز موظفند با توجه به زمان توقف و بازگشایی نمادها ،
اطلاعات و …
دانلود نمونه سوالات تستی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه …
2017articles.xyz/id/49152‎Cached19 آوريل 2017 … دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
تالیف جونز… عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب
مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته: مدیریت مالی-
حسابداری- اقتصاد فرمت: پاورپوینت (Powerpoint) تعداد اسلاید: 25 اسلاید طراحی …
بورس تهران در انتظار پشت سر گذاشتن ریسک‌های سیاسی – ترابر نیوز …
www.tarabarnews.com/…/بورس-تهران-در-انتظار-پشت-سر-گذاشتن-ریسک‌های-سیاسی‎Cached1 روز پیش … ترابر نیوز: به گزارش ایسنا، در پنج روز کاری بورس تهران در هفته جاری شاخص کل
بازده نقدی و قیمتی ۲۵۶ واحد افزایش یافت و از تراز ۹۵ هزار و ۹۲۹ تا ۹۶ هزار … ترابر
نیوز: این هفته قیمت بیشتر سهم‌ها در بازار سرمایه ایران نوسان زیادی را تجربه نکردند
؛ در عین حال هفته آینده بورس تهران می تواند با مشخص شدن ریسک های …
معرفی کتاب الفبای بورس – اکسیژن
dpe.ac/odo/2016/11/02/معرفی-کتاب-الفبای-بورس/‎Cached2 نوامبر 2016 … بر اساس چارچوب فوق برنامه تلویزیونی «الفبای بورس» در قالب جذاب نقاشی و
گفتار تولید شد که مهم‌ترین بخش‌های آن عبارتند از: تاریخچه بورس در نظام اقتصادی،
تبیین ریسک و بازده به عنوان مفاهیم کلیدی در سرمایه‌گذاری، چگونگی سرمایه‌گذاری،
آشنایی با انواع اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس، آشنایی با مهم‌ترین …
سرفصل های مقدمات امور مالی شرکتی | دکتر رضا مناجاتی
monajati.net/سرفصل-های-مقدمات-امور-مالی-شرکتی/‎Cached3-5 تعاریف مقدماتی مربوط به بازده. اشكال مختلف بازده‌ سرمايه‌گذاري و محاسبه و تمايز
بين مفاهيم بازده به شرح زير: بازده دورة نگهداری (بازده کل). بازدة تحقق يافته. بازدة
پيش‌بيني شده. بازده مورد انتظار. عوامل تأثیرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار يك
سرمايه‌گذار (نرخ بازده بدون ريسك، نرخ تورم مورد انتظار و صرف ريسك). 3-6 مفاهیم
پایه …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات