× بستن تبلیغات
ژانویه
12
2018

مدیریت پسماندهای صنعتی

مدیریت پسماندهای صنعتی, پسماندهای عادی,پسماندهای پزشکی,پسماندهای ویژه,پسماندهای کشاورزی,پسماندهای صنعتی دسته بندی فایل :  مدیریت مطابق قانون پسماندها پسماند به مواد جامد، مایع و گاز(غیر از فاضلاب) گفته می شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی می شود(ماده 2) دسته بندی مدیریت فرمت فایل ppt تعداد […]

The post مدیریت پسماندهای صنعتی appeared first on مرسی وب| مرکز آموزشی.

لینک منبع و پست :

مدیریت پسماندهای صنعتی


http://mer30web.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/

مدیریت پسماندهای صنعتی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی عباس آباد)
jest.srbiau.ac.ir/article_10746_1824.html‎Cachedزمینه و هدف: با افزایش پسماندهای صنعتی خطرناک و کمبود قانون های لازم برای مدیریت
پسماند مشکلات جدی در برخی نقاط ایران به وجود آمده است. هدف این تحقیق ارزیابی
شرایط جمع آوری ، حمل و نقل ، بازیافت و دفع پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی
عباس آباد تهران می باشد. روش بررسی: این تحقیق مقطعی بوده و به وسیله پرشس نامه
و …
بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در منطقة 9 شهرداری تهران – محیط شناسی
https://jes.ut.ac.ir/article_21809.html‎Cachedدر کلانشهر تهران با جمعیت ????????? نفر در سال 1387 روزانه 7000 تن پسماند
شهری تولید شده است. بر اساس تقسیمات شهرداری، این شهر به 22 منطقة شهری تقسیم
بندی شده است. در این مقاله منابع تولید، کمیت، کیفیت، ذخیره در محل و روش دفع
پسماندهای صنعتی و ویژه، در تمام واحدهای صنعتی منطقة 9 شهرداری تهران به تفضیل
مورد بحث …
مدیریت پسماند‌های صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم در سال …
ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1392&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarفرزادکیا مهدی، فهیمی نیا محمد، مجیدی غریب، میرزابیگی ارهانی منیره، حسینی محمد
رضا، یوسفی ناصر. مدیریت پسماند‌های صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم در
سال ۱۳۹۲. سلامت كار ايران. ۱۳۹۴; ۱۲ (۵) :۶۴-۷۴. URL: http://ioh.iums.ac.ir/article-۱-
۱۳۹۲-fa.html …
بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی صنایع حد فاصل تهران تا کرج در …
ijhe.tums.ac.ir/browse.php?a_id=56&sid=1&slc_lang=fa‎Cached
Similarکرمی محمد امین، فرزادکیا مهدی، جنیدی جعفری احمد، نبی زاده رامین، گوهری محمود رضا،
کریمایی مصطفی. بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی صنایع حد فاصل تهران تا کرج
در سال ۱۳۸۸. سلامت و محیط زیست. ۱۳۹۰; ۴ (۴) :۵۰۷-۵۱۸. URL: http://ijhe.tums.ac.ir/
article-۱-۵۶-fa.html …
[PDF] قانون مدیریت پسماند – پژوهشکده محیط زیست
ier.tums.ac.ir/uploads/قانون_پسماند.pdf‎Cached
Similarﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎرج اﺳﺖ . .ت. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه. : ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاص ﺧﻄﺮﻧﺎك از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻤﯿﺖ، ﺑﯿﻤﺎري. زاﯾﯽ،. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. اﻧﻔﺠﺎر ﯾﺎ
اﺷﺘﻌﺎل، ﺧﻮر. ﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺰ. ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎص دارﻧﺪ ﺟﺰء ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﺤﺴﻮب. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ.
[PDF] ی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮک ﻫﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ – دانشگاه علوم …
tums.ac.ir/…/32-%20Binavapour.pdf-jnouri-2016-08-14-11-40.pdf‎Cached
Similar14 آگوست 2016 … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑ. ﻪ. دﻟﯿﻞ. ﻓﻘﺪان. ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺧﺎص اﺟﺮاﯾﯽ. ،. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣـﺪون
ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﻨﻨـﺪه. و ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ. ،. از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨ. ﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ آﻣﺎر
ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. از . اﯾﻦ رو. ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آن. ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد . در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ.
مقاله مدیریت پسماند صنعتی – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-UMCONF04-UMCONF04_085=مدیریت-پسماند-صنعتی.html‎Cachedمدیریت پسماند صنعتی. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه:
۴۳ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۵. محل انتشار: چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های
نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران. کد COI مقاله:
UMCONF04_085. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۴۲۶.۰۲ کلیوبایت (فایل این مقاله در
۱۲ صفحه با …
[PDF] و ﻣﺤﻴــﻂ زﻳﺴــﺖ ﺑﻬــﺪاﺷــﺖ ﻣﺪﻳـﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤــﺎﻧﺪ – سازمان مدیریت پسماند
pasmand.ardabilcity.ir/_…/جزوه%20آموزشی%20پسماند_20171123_100349.pdf‎Cached
Similar23 نوامبر 2017 … ﻳﺎﻓﺖ. 15. ﺧﻼﺻﻪ اي از روش ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر. 15. ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ. 17. ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ. 17.
ذﻛﺮ ﻧﻜﺎﺗﻲ در اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮ. آ. ﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ. 18. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك. 19. ﺗﻌﺎرﻳﻒ. EPA. 20. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻨﺎﻳﻊ. 20. ﺑ. ﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك. 20. ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاﻳﺪات ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك.
بررسي مديريت پسماندها در شهر صنعتي رشت
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=80737‎Cached
Similarبررسي يافته ها نشان مي هد که اکثر صنايع شهر صنعتي مورد مطالعه رويکرد منفعلانه
اي نسبت به ملاحظات حفاظت محيط زيست، جذب کارشناس محيط زيست و مديريت علمي
پسماندها دارند. در اين راستا تنها 13.4 درصد از واحدها داراي کارشناس محيط زيست مي
باشند، 14.9 درصد از واحدهاي صنعتي اقدام به مطالعه پسماندهاي خود نموده اند. از اين رو 2
واحد …
[DOC] فرم برنامه عملیاتی مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه
https://www.doe.ir/Portal/file/?…مديريت…پسماندهاي-صنعتي-و…‎Cachedبرنامه عملياتي مديريت اجرائي. پسماندهاي صنعتي و ويژه. براساس قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادي كشور «بند ب ماده 192» و قانون مديريت پسماندها. نام واحد صنعتي :
تهيه و تنظيم : تاريخ تنظيم : بسمه تعالي. برنامع عملياتي پسماندهاي صنعتي و ويژه
. اين برنامه عملياتي به منظور تعيين وضعيت مديريت بر پسماندهاي ويژه و صنعتي …
[PDF] بررسی خصوصیات کمی و کیفی و مدیریت پسماندهای صنعتی در 13
www.iraneia.ir/FileForDownload/files/T11%20%202.pdf‎Cached
Similarی جهت بررسی کمی و کیفی پسماندهای صنعتی استفاده شد. بدین. منظور پس از مراجعه
به واحدهای صنعتی و تکمیل. پرسشنامه. ،ها. داده. ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا
وضعیت کنونی پسماندهای صنعتی و همچنین مدیریت پسماند در صنایع مشخص. شود.
نتایج حاص. ل از پرسشنامه. ها نشان داد، مقدار کل پسماند تولیدی در. 26. صنعت فعال. /
04.
کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی – مصاف
icpt.ir/کارگاه-آموزشی-مدیریت-پسماندهای-صنعتی/‎Cached5 سپتامبر 2017 … *یکشنبه ۲۶ شهریور | ساعت ۹ الی ۱۳ | سالن همایش ساختمان فناوری شهرک صنعتی
نصیرآباد راهکارهای کاهش هزینه | آگاهی از فرصت ها | رعایت الزامات قانونی سرفصل ها:
شناخت آلودگی های زیست محیطی: – آلودگی هوا و منابع آن، منابع آلاینده و مصادیق و نمونه
های آلودگی در برخی شهرها. – آلودگی خاک و منابع آن، منابع آلاینده و …
واحد مدیریت پسماند صنعتی – سامان محیط پارس
www.smp-co.ir/ShowText.aspx?ID=3‎Cached
Similar(توانمندی های شرکت سامان محیط پارس در بخش مدیریت اجرايي پسماند صنعتی و ویژه).
ارائه خدمات مشاوره زيست محيطي و مديريت اجرايي پسماند به كليه شركت هاي صنعتي و
ارائه راهكارهاي مناسب و تخصصی که شامل موارد ذیل می باشد : 1-حمل و نقل انواع پسماند
هاي جامد و مايع صنعتي ، ويژه و خطرناك با مجوز سازمان حفاظت و محيط زيست.
ایرنا – راه اندازی مرکز مدیریت پسماند اصفهان اقدام کلان زیست محیطی
www.irna.ir/fa/News/82421354‎Cached8 فوریه 2017 … به گزارش ایرنا، مدیریت مواد زائد صنعتی و خطرناک یا به اصطلاح پسماندهای ویژه از
اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح آن می تواند موجب
آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و خاک و هوا در سطحی گسترده شود. امروزه توجه
بسیار زیادی به دفع بهداشتی و اصولی پسماند می شود . در بخش صنعت، …
بررسی کمی، کیفی و مدیریت پسماندهای شهرک صنعتی جی اصفهان
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/506984‎Cached
Similarامروزه با تمرکز صنایع در مراکز صنعتی و توسعه فعالیتهای صنعتی، پسماندهای
مختلفی تولید می‌شوند. تولید و دفع غیراصولی پسماندهای صنعتی بروزآلودگی های
آب و خاک را به همراه خواهد داشت. مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های بسیار
مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط‌زیست و کاهش اثرات سوء
فعالیتهای …
[PDF] برنامه عملياتي
www.khrdoe.ir/Documents/Human_Doc/Frm-19.pdf‎Cachedاين برنامه عملياتی به منظور تعيين وضعيت مديريت بر پسماندهاي. ويژه و. صنعتی.
واحدهاي. صنعتی. تدوين گرديده است .0. نام واحد. صنعتی. : .2. نام و نام خانوادگی مدير
عامل. : .9. نام و نام خانوادگی كارشناس مسئول پسماند واحد بر اساس ماده. 22. آ. ئین نامه
اجرائی. ) مديريت اجرايی. پسماندها. بايد از خدمات كارشناسان و متخصصین واجد شرايط )
به …
مجتمع فناوری پسماند زیست
wamco.ir/‎Cached
Similarمديريت و امحاء ‌پسماندهاي صنعتي، پسماند کشاورزی، پسماند صنایع دارویی تمركز بر
بازيافت، سوزاندن و دفن مهندسی پسماند.
صنعت سبز کاسپین | دفن مهندسی (لندفیل) پسماندهای صنعتی
https://waste.ir/Home/ShowService/83‎CachedCGI در چاچوب همکاری های بین المللی خود با استفاده از تجارب شرکت های اروپایی در
حال طراحی و اجرای بزرگترین لندفیل پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور می باشد. با
توجه به لزوم مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، ما شرایطی را بوجود آورده ایم که
بیشترین حجم پسماندها با کمترین هزینه با روشی مناسب دفع نهایی گردد. دفن
پسماندها در …
پسماند – شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
www.pazargad.org/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID…‎Cached
Similarتعاریف و اهمیت مدیریت پسماند. پسماند عبارتست از تمام مواد زائد حاصل از فعالیتهای
انسان و حیوان که معمولا جامد بوده و غیرقابل استفاده و بی مصرف می باشند. طبق
تعریق قانون مدیریت پسماند، این کلمه به مواد جامد، مایع و گاز (غیراز فاضلاب) گفته
می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید

کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی در شهرستان البرز برگزار شد …
https://www.mehrnews.com/…/کارگاه-آموزشی-مدیریت-پسماندهای-صنعتی-در-شهرستان-البرز-برگزار‎Cached26 سپتامبر 2016 … قزوین- کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی بر پایه اکولوژی صنعتی در
شهرستان البرز برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش مدیریت پسماندهای
صنعتی بر پایه اکولوژی صنعتی صبح دوشنبه برای تعداد ۶۰ نفر از مسئولان HSE
واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان البرز، کارشناسان ادارات بهداشت و …
همشهری استان ها | پیشگامی قزوین در مدیریت پسماندهای صنعتی
ostani.hamshahrilinks.org/…/پیشگامی-قزوین-در-مدیریت-پسماندهای-صنعتی?…
7 فوریه 2017 … تصور بیشتر ما از زباله، همان چیزی است که روزانه در سطل زباله منازل یا محل کارمان
یافت می‌شود و شامل باقی‌مانده مواد غذایی یا دیگر مواد ساده و بی‌خطری است که همه ما طی
روز با آن سروکار داریم. جهان با پیشرفت بشر و حرکت به سمت و سوی مدرنیته با انواع
دیگری از زباله نیز مواجه شده که آثار مخرب آن بر محیط زیست بسیار …
RPSCO.CO – مپصا‌شرکت رهپویان صالح‌ مرکز مدیریت پسماند کشور‌
rpsco.co/ViewNews.aspx?n=33‎Cached
Similarبازدید مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از امکانات و فعالیت های مرکز مدیریت
پسماندهای صنعتی و ویژه کشور (مپصا) در استان اصفهان 1394/5/29. به گزارش روابط
عمومی شرکت ره پویان صالح (مپصا)، آقای دکتر سروش مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان
حفاظت محیط زیست، آقای جلال وند مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی، آقای قوامی از

شيمي سبز ؛ راهکاري براي مديريت پسماندهاي صنعتي – روزنامه اطلاعات
www.ettelaat.com/etiran/?p=216789‎Cached
Similar17 جولای 2016 … در راستای توجه به طراحی فرایندهای مهندسی شیمی در توسعه پایدار و راهکارهای
شناسایی بازیافت از پسماند و پساب های صنعتی تاکنون تعدادی همایش و کنفرانس هم
در ایران برگزار شده است که مهمترین آن کنفرانس مهندسی و تکنولوژی های سبز برای
آینده پایدار است که آبان پارسال (۱۳۹۴) در دانشگاه صنعتی امیر کبیر …
[PPT] پسماند – واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمان
oh.kmu.ac.ir/Images/UserUpload/Document/oh/Behgar/پسماند.ppt‎Cachedبراي تامین سلامت عوامل اجرایی پسماندهاست برنامه کشوری در نظر گرفته شده که
سرلوحه ان دستورالعمل سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت
پسماندهاست . 3. در هر کارگاه یا واحد شغلی ممكن است يك يا چند و يا اينكه تمامي انواع
پسماندهاي عادي، پزشكي(بيمارستاني)، وي‍ژه، كشاورزي و صنعتي وجود داشته باشد كه
عوامل …
[PDF] ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…industrial_waste…/53d8c1550cf2a19eee83725e.pdf‎Cached3 مارس 2011 … روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗـﻦ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮ. ﻟﯿﺪ و از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﮐﻨﺘﺮل، دﻓﻊ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻤﺎره دو …
استخدام منشی در شرکت خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی | ایران استخدام
iranestekhdam.ir/استخدام-منشی-در-شرکت-خدمات-مدیریت-پسما/‎Cached9 دسامبر 2017 … عنوان شغل, شرایط. منشی خانم, با سابقه کار مسلط به تایپ، امور دفتری، امور اداری
مسلط به کلیه نرم افزارهای Office روابط عمومی قوی و مهارت ارتباط موثر و توانایی جذب
خوش برخورد و داشتن انرژی مثبت دقت و سلیقه در انجام امور دفتری پاسخ به مراجعین
تلفنی و حضوری انجام پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها نگهداری مستندات و پیام …
مدیریت پسماند – شرکت شهرک های صنعتی کرمان
iec.kr.ir/pasmand‎Cached
Similarمدیریت پسماند. جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت ، معدن وتجارت سازمان صنایع کوچک
و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی کرمان (سهامی خاص) معاونت عمران و
محیط زیست …
مديريت پسماند در آمريكا و چند كشور اروپايي – ase.sbu.ac.ir
www.pwut.ac.ir/FA/Adjutancies/Adj2/Office4/Risk/…/default.aspx‎Cached
Similarلازم به ذکر است برای پسماندهای صنعتی و خطرناک در کشور ژاپن این قوانین به شدت
ذکر شده در امریکا اجرا نمی‌شود. هزینه مدیریت پسماند در امریکا: هزینه مدیریت پسماند
در امریکا کمتر از کشور ژاپن است. بر طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات و
آماردهی حذف پسماندها متوسط هزینه‌ای که دولت برای نابود کردن پسماندها متحمل می‌شد
برابر …
[PDF] بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناک تولیدی در استان سیستان و …
https://zjrms.ir/article-1-363-fa.pdf‎Cached
Similarﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. زﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺎي. ﺻﻨﻌﺘﻲ. از. ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ. ﺑﺮﺧﻮردار. ﻧﺒﻮده. و. در. ﺑﻴـﺸﺘﺮ. ﻣـﻮارد. آﻣﺎر. ﺻﺤﻴﺤﻲ. از.
ﻣﻴﺰان. ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﻳﻦ. ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از. اﻳـﻦ. رو. ﻗﺒـﻞ. از. ﻫـﺮ. ﮔﻮﻧـﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﻳـﺰي. در. ﺧـﺼﻮص. اﻳـﻦ.
ﻣـﻮاد ﻛﻤﻴـﺖ و ﺑﺮﺧـﻲ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. آﻧﻬﺎ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﻮاد و. روش ﻛﺎر. : ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ. در ﻣﻮرد. وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺳﻴـﺴﺘﺎن و.
مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در دستورکار محیط زیست – ایسنا
https://www.isna.ir/…/مدیریت-پسماندهای-صنعتی-و-ویژه-در-دستورکار-محیط-زیست‎Cached7 سپتامبر 2014 … مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برآورد میزان
پسماندهای صنعتی و ویژه مجدداٌ مطالعه و به روز رسانی شده است، گفت: توجه به اجرای
ضوابط مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در کشور از اولویت‌های مهم و در دستور کار
سازمان حفاظت محیط زیست است. به گزارش سرویس محیط زیست خبرگزاری …
[PDF] مدیریت پسماند کلیات – HSE
hse.nioc.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=03549742-18d0-4144…‎Cachedپسماندهاي ويژه. : به. كليه. پسماندهايي. گفته. مي. شود. كه. بدليل. باال. بودن. حداقل.
يكي. از. خواص. خطرناك. از. قبيل. : سميت،. بيماريزايي،. قابليت. انفجار. يـــــا.
اشتعال،. خورندگي. و. مشابه. آن. به. مراقبت. ويژه. نياز. داشته. باشد. و. آندسته. از.
پسماندهاي. پزشكي. و. نيز. بخشي. از. پسماندهاي. عادي،. صنعتي،. كشاورزي. كه. نياز.
به. مديريت.
بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در شهر رفسنجان در سال 1391-1390 …
journal.rums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-598-2&slc…‎CachedMalakootian M, Mobini Lotfabad M. Investigation of Industrial Solid Waste
Management in Rafsanjan During 2012: A Short Report. JRUMS. 2013; 12 (7) :
589-596. URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-1914-fa.html. ملکوتیان محمد،
مبینی لطف‌آباد محمد. بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۱-
۱۳۹۰: یک …
استخدام منشی در شرکت خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی | آگهی – ایران …
www.ghatreh.com/…/استخدام-منشی-شرکت-خدمات-مدیریت-پسماندهای-صنعتی‎Cached26 نوامبر 2017 … آگهی استخدام شرکت خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی شرکت خدمات مدیریت پسماندهای
صنعتی دفتر در محدوده میدان کاج سعادت آبادِ تهران استخدام می نماید: – سایت ایران
استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و
نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت.
برنامه عملیاتی پسماند های صنعتی و ویژه – مهندسین مشاور خرم زیست …
khorramzistpajoh.ir/برنامه-عملیاتی-پسماند-های-صنعتی-و-ویژه/‎Cachedبرنامه عملیاتی پسماند های صنعتی و ویژه. اهداف: تدوین برنامه عملیاتی پسماند در
راستای حفاظت از محیط زیست و بهبود وضعیت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و
همچنین اجرای قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی مربوطه اجرا می‌شود که اهداف عمده آن
عبارتند از شناسائی پسماندهای حاصل از فرآیندهای تولیدی و طبقه‌بندی آنها جهت
برنامه‌ریزی …
کارگاه آموزشی مدیریت HSE با رویکرد کاهش حوادث و پسماندهای صنعتی
www.iran-gma.com/services/training-courses/2121/‎Cached11 مه 2017 … دوره آموزشی تخصصی با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا و موسسه آموزشی اروپایی
WIFI برای درک و بکارگیری اصول مشترک سیستم مدیریت HSE در صنایع مختلف
طراحی شده است.این دوره آموزشی شامل ترکیب اثربخشی از : دانش روز و کاربردی
مدیریت HSE، کارگروهی و تیمی، حل مسئله و بررسی چندین موضوع قابل مطالعه …
طرح مدیریت پسماندهای صنعتی چهار محال و بختیاری کلید خورد – قدس …
qudsonline.ir/…/طرح-مدیریت-پسماندهای-صنعتی-چهار-محال-و-بختیاری-کلید-خورد‎Cached18 دسامبر 2016 … شهرکرد- طرح مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه با موافقت کارگروه مدیریت پسماند در
چهارمحال و بختیاری شروع شد.
چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران | پسماندهای صنعتی …
tsdi.ir/post.aspx?Id=7629
7 سپتامبر 2016 … به گزارش دبیرخانه چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران، پسماند هاي مختلف
حاصل اجتناب ناپذير استفاده گسترده از مواد شيميايي و محصولات و فرآورده هاي
صنعتی مختلف در زندگي روزمره ما مي باشد . تجربيات جهاني نشان داده است كه چنانچه
بر پسماندها مدیریت مناسب صورت نگرفته و این مواد با شيوه هاي علمي و …
صنعتگران موظف به امحا ی پسماندهای صنعتی – روزنامه صمت
www.smtnews.ir/…/industrial…/23697-صنعتگران-موظف-به-امحا-ی-پسماندهای-صنعتی.html‎Cached
Similar18 سپتامبر 2016 … زینب عبدی – گروه صنعت: مدیریت پسماند در برخی شهرک‌های صنعتی دارای واحدی
مجزاست تا هماهنگی‌های لازم برای انتقال و امحای پسماندهای صنعتی انجام شود اما درنهایت
امحا و دفن پسماندهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برعهده صاحبان صنعت بوده و
فقط شناسایی محل مناسب انباشت پسماندها و هماهنگی با دستگاه‌های …
[PDF] ﻗــــــﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑ
alborziec.ir/my_doc/shahrakalborz/…/ModiriatePasmand.pdf‎Cachedﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ. : ﺑﻪ آﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺎز ،
ﻧﻔﺖ و. ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻲ و اﻣﺜﺎل ﺁن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮادﻩ هﺎ ، ﺳﺮرﻳﺰهﺎ و ﻟﺠﻦ هﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ. ج. -.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮﻳﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. : ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺴﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهﻲ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺟﻤﻊ ﺁوري ، ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزي ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ، ﭘﺮدازش و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. هﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ …
نشست تخصصی بررسی چالش های مدیریت پسماندهای صنعتی کشور …
www.tehran-doe.ir/fa/News/Detail/dlofojllof‎Cachedنشست تخصصی بررسی چالش های مدیریت پسماندهای صنعتی کشور.
پاك زيست – پسماند صنعتی
parsa3486.blogfa.com/post/2‎Cachedجابجايي و استعمال نامناسب پسماند صنعتي كه اغلب محتوي مواد خطرناك هستند،
مشكلات زيادي را براي انسان و محيط زيست او ايجاد مي‌كند. كنترل موثر و اعمال يك
مديريت صحيح پسماند صنعتي، براي بهداشت، حفظ محيط زيست، و مديريت منابع
طبيعي، از اهميت خاصي برخوردار است. جدول شماره( 1)، توليدات و تركيباتي را كه به
آنها پسماند …
اشتغال زایی با پسماند – خبرگزاری علم و فناوری
www.stnews.ir/content/news/37739/اشتغال-زایی-با-پسماند-‎Cached11 ا کتبر 2017 … ما اگر مدیریت درستی نسبت به هر یک از این پسماندهای ناخواسته و خطرناک محیط
زیست و سلامت داشته باشیم، می توانیم این تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم. اهمیت
این بحث و چگونگی مدیریت پسماند باعث شد سیستم های مدیریت پسماند در اواخر دهه
1940 و پس از آن بازیافت مواد و انرژی از دهه 1970 در کشورهای صنعتی …
رتبه اول ایران در عدم مدیریت پسماند صنعتی – دوستداران پویش سبز
pishgar.ir/رتبه-اول-ایران-در-عدم-مدیریت-پسماند-صنع/‎Cached6 جولای 2017 … اما این موضوع در حالی وجود دارد که صاحبان صنعت از موضوع تصویب این قانون خبر
ندارند و در بسیاری از موارد آنها از مفهوم پسماند خبر ندارند و در مقابل بخشی از پسماند
صنعتی که خاص است و به مدیریت نیاز دارد یا اصلا دیده نمی شوند و یا آنکه به دلیل
مقروهن به صرفه نبودن و هزینه بر بودن از قسمت خرج کردن صنایع خارج می …
[PDF] دانلود فايل : PASMAND OFONI.pdf
www.behdasht.gov.ir/uploads/PASMAND%20OFONI_103223.pdf‎Cached
Similarﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻏﯿﺮ از ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎ و. روﺳﺘﺎﻫﺎ. و ﺣﺮﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري. ﻫﺎ و
دﻫﯿﺎري. ﻫﺎ و در ﺧﺎرج از ﺣﻮزه و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري. ﻫﺎ و. دﻫﯿﺎري. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه. ﺑﺨﺸﺪاري. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه ﺑﻪ. ﻋﻬﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . در. ﺻﻮرت ﺗﺒﺪﯾﻞ. آن ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ،. دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ و ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .” ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﺎده. 7. ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. و.
[PDF] ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ – ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ا
www.gums.ac.ir/Upload/…/ganoon%20modyriat%20pasmand.pdf‎Cached
Similarﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ. : ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺎز،
ﻧﻔﺖ و. ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و اﻣﺜﺎل. آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮاده ﻫﺎ، ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ و ﻟﺠﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ . ج. –.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. : ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،. ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺟﻤﻊ آوری، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ،. ﭘﺮدازش و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و.
[DOC] دریافت فایل
khrimt.ir/Modules/GetFile.aspx?Source=T_Instructions&file…‎Cached
Similarبرنامه عملياتي مديريت اجرايي. پسماندهاي صنعتي ويژه. (براساس قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادي كشور (بند ب ماده 192) و قانون مديريت پسماندها). نام واحد صنعتي :
تهيه و تنظيم : تاريخ تنظيم : باسمه تعالي. برنامه عملياتي پسماندهاي صنعتي و ويژه
. اين برنامه عملياتي به منظور تعيين وضعيت مديريت بر پسماندهاي ويژه و صنعتي …
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی – اخبار رسمی
news.akhbarrasmi.com/…/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مدیریت-پسماندهای-صنعتی/‎Cached26 سپتامبر 2016 … کارگاه آموزش مدیریت پسماندهای صنعتی بر پایه اکولوژی صنعتی برای 60 نفر از
مسئولانHSE واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان البرز، کارشناسان ادارات بهداشت و
درمان، صنعت، معدن …
[PDF] ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
pasmand.qazvin.ir/c/document_library/get_file?uuid…ad0a…‎Cached
Similarﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ: ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ. ﻓﻀﻮﻻﺕ
، ﻻﺷﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ (ﺩﺍﻡ، ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ) ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻓﺎﺳﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ . -5. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ: ﺑﻪ
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺎﺯ، ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ، ﺳﺮﺭﻳﺰﻫﺎ ﻭ ﻟﺠﻦ ﻫﺎﻱ. ﺻﻨﻌﺘﻲ . ﺝ. –. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ: …
زیست آزما – مدیریت پسماند
www.zistazmagroup.com/خدمات/مشاوره…و-مدیریت…/مدیریت-پسماند‎Cachedانجام خدمات شناسایی کمی و کیفی (Inventory) و مدیریتی پسماند های صنعتی، ویژه و
روش های کنترل، تصفیه، کاهش آلودگی و مدیریت دفع مواد زائد جامد.تدوین و اس…
[PDF] قانون و ضوابط مدیریت پسماندهای بیمارستانی – معاونت درمان
treatment.tbzmed.ac.ir/…/قانون%20و%20ضوابط%20مدیریت%20پسماندهای%20بیمارستانی….‎Cached14 ژوئن 2004 … ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ. : ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﮔـﺎز
،. ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮو. ﮔﺎﻫﯽ و اﻣﺜﺎل آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮاده ﻫﺎ، ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ و ﻟﺠﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ . ج
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. : ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﯾـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﻣﺴـﺆول. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی،. ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺟﻤﻊ آوری، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﺟﺪاﺳـﺎزی، ﺣﻤـﻞ و.
رزومه تخصصی مدیریت پسماند | مهندسین مشاور کیان زیست
www.kianzist.com/رزومه-تخصصی-مدیریت-پسماند/‎Cached
Similarتاکنون برنامه عملیاتی پسماند مورد تأیید سازمان محیطزیست (فرم خود اظهاری) بیش از
۳۰۰ کارخانه توسط این مشاور به سرانجام رسیده است. صنایع شیمیایی. v مطالعه
مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه کارخانه داروسازی روزدارو غرب (صنایع شیمیایی-
تهران). v مطالعه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه کارخانه داروسازی حکیم (صنایع
شیمیایی- …
[PDF] ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن
aryaparto.com/fa/wp-content/uploads/2015/06/1-66.pdf‎Cached
Similarﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. ﻧﺎﺻﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ. 1. ،. اﯾﻮب ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﺸﻨﯽ. 2
. ،. ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ. 3. ، ﻣﺴﻌﻮد ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ. 4. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺑﺨﺶ راه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ. و1. و2. 3. ، اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس. 4 taleb@shirazu.ac.ir1, ajashni@yahoo.ca2,
mojtaba.kharazmi@gmail.com3. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ …
مطالعات مدیریت پسماندهای صنعتی در اردبیل اجرایی می‌شود – خبرگزاری …
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/05/1056917‎Cached24 آوريل 2016 … مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی و
مکان‌یابی برای پسماندها در استان مطالعات اولیه انجام شده که با تائید نهایی این
مطالعات اجرایی و عملیاتی می‌شود.
[DOC] مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک فاطمه علی اکبری مقدمه: طي چند دهه …
www.ssu.ac.ir/journals/articles/congressfull/3044.docx‎Cached
Similarمدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک. فاطمه علی اکبری. مقدمه: طي چند دهه گذشته جامعه
با يكي از مهم ترين پيامدهاي توسعه صنعتي مواجه شده است. حمل و دفع نامناسب مواد زائد
كه سهم بزرگي از كل آلودگي محيط زيست را تشكيل مي دهد و اثرات مخرب آن در ايجاد
بحران هاي زيست محيطي كاملاً مشهود است.با توجه با اهمیت محیط زیست و تاثیر آن در
زندگی …
مدیریت پسماند – شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های …
fanpaya.com/مدیریت-پسماند/‎Cachedشامل اجرای برنامه عملياتي پسماندهاي صنعتي و ويژه می باشد. اين برنامه عملياتي به
منظور تعيين وضعيت مديريت بر پسماندهاي ويژه و صنعتي واحدهاي صنعتي تدوين
گرديده است . در روند انجام این عملیات اندازه گیری نمونه های خاک توسط دستگاه فتومتر
7100، PH متر،هدایت سنج و جذب اتمی تحلیل می شود. Copyright © All rights reserved.
مشخصات – مدیریت پسماند
mahzadco.ir/fa/خدمات/مدیریت-پسماند‎Cachedشرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز به عنوان پیمانکار معتمد محیط زیست دارای مجوز حمل
پسماند ویژه و گواهینامه‌های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، صنعت معدن و
صنعت آب، با همکاری مراکز دارای صلاحیت در امحاء، پردازش و بازیافت انواع پسماندهای
صنعتی، ویژه و پزشکی آماده ارائه انواع خدمات محیط زیستی به شرح زیر می باشد:.
مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه | رهاورد سبز پاسارگاد
www.rahavardsabz.com/page-18/gallery/‎Cachedمدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه. – پسماند های نفتی – پسماندهای الکترونیکی –
تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه. هیچ تصویری برای نمایش
پیدا نشد. عضویت در خبرنامه. ثبت نام. تماس با ما. تلفن دفتر: 5-88539193-021
فکس دفتر:8853996-021 ایمیل: info@mywebsite.ir آدرس دفتر: تهران- خیابان
شریعتی- …
پاورپوینت مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک | دانشجویان بهداشت …
https://www.pinterest.es/pin/528961918726656371/‎Cachedدید کلی مهندسی صنایع مهندسی صنایع چیست؟ “آیا این بهترین روش است؟” این سؤالی
است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول می‌کند تا به این وسیله بهترین
راه را برای تولید محصول و حل مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی یا خدماتی پیدا کند.
در واقع فارغ‌التحصیل این رشته تلاش می‌کند تا با یک نگرش سازمان …
مدیریت پسماند
sabzpalayesh.ir/index.php/departments/wastemanagment‎Cachedمدیریت پسماند. پسماندها حاصل فعالیت های متنوع انسانی در بخش های مختلف صنعتی،
کشاورزی، بهداشتی و خدماتی می باشند. مدیریت پسماندها امری مهم و ضروری بوده و ارایه
خدمات در حوزه پسماندها امری با اهمیت محسوب می گردد. مجموعه فعالیت های معرفی شده زیر
بخشی از توان این شرکت در حوزه مدیریت اجرایی پسماندها می باشد. مطالعات کمی و …
مدیریت پسماند در شهرک های صنعتی با بهره مندی از بودجه سال 97 – ایلنا
www.ilna.ir/…/568039-مدیریت-پسماند-در-شهرک-های-صنعتی-با-بهره-مندی-از-بودجه-سال‎Cached9 دسامبر 2017 … به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرکهای صنعتی ، عیسی کلانتری معاون
رییس جمهور در دیدار با صادق نجفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حل موضوع محل
های دفع پسماندهای ویژه، استقبال کرد و گفت: در راستای اجرای ماده ١٢ قانون مدیریت
پسماند، باید شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش …
مدیریت پسماند – آزمایشگاه محیط زیست
www.environment-lab.ir/engineer-service/solid-waste-managment‎Cached
Similarتکمیل فرم برنامه عملياتي مديريت اجرائي پسماند هاي صنعتي و ویژه. هر فعالیت
صنعتی ناگزیر دارای پسماند است. بی توجهی به بحث مدیریت صحیح پسماند خطرات و
مشکلات زیادی را متوجه محیط زیست می کند. پسماندها شامل پسماندهای شهری، صنعتی و
ویژه هستند. تدوین و استقرار مدیریت پسماند صنعتی و شهری. تدوین برنامه عملیاتی

[PDF] ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ -، 1383 ﻣﺼﻮﺏ
81.91.157.27/…/آيين%20نامه%20اجرايي%20قانون%20مديريت%20پسماندها.PDF‎‎Cachedﻣﺼﻮﺏ. 1383. -2. ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ. : ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. -3. ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ. : ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ
ﺍﻧﺮژﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ. -4. ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﻲ. : ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ. -5. ﺻﻨﺪﻭﻕ. : ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺯﻳﺴﺖ. (. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ. ((. ﺏ. )) ﻣﺎﺩﻩ. (. 68. ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫ. ﻨﮕﻲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. –. ﻣﺼﻮﺏ. 1383. ) -6. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. : ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
. -7.
بزرگترین مرکز مدیریت پسماندهای صنعتی خاورمیانه افتتاح شد
www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=201422‎Cached4 فوریه 2017 … شرکت ره پویان صالح با نام تجاری مپصا (مدیریت پسماند صنایع) در اصفهان بعنوان
بزرگترین مرکز مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در خاورمیانه و جزو مراکز بزرگ
مدیریت پسماند صنعتی و ویژه در سطح دنیا می باشد که توانایی امحا 260 تن انواع
پسماند صنعتی و ویژه در طول یک روز را دارد.
اولين كنفرانس مديريت پسماند و بازيابي انرژي در … – شرکت ملی گاز
www.nigc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?…ID…‎Cached
Similar24 آوريل 2011 … 17. مديريت پسماند (پسماندهاي جامد، پسماندهاي تخريب و ساختاري، پسماندهاي صنعتي،
پسماندهاي مخصوص صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش، پسماندهاي خطرناک
، پساب ها، سيستم هاي بازيافت) 18. سياست ها، سرمايه گذاري ها، پروژه ها و قوانين
مربوط با مديريت پسماند 19. مديريت پساب ها و صنايع نفت، گاز، …
مدیریت پسماند – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مدیریت_پسماند‎Cached
Similarمدیریت پسماند یا مدیریت زباله (به انگلیسی: Waste management)، مدیریت جمع
آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت یا دفع و انهدام زباله‌ها (مواد زاید) است. منابع[ویرایش]
. در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ مدیریت پسماند موجود است. مدیریت پسماند با کمک
میکروارگانیسم‌های تکنولوژی ای ام EM Technology. [نمایش]. ن · ب · و · آلودگی.
باحضور دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور بزرگترین مرکز مدیریت
esf.mimt.gov.ir/…/400971-باحضور-دکتر-نوبخت-معاون-محترم-رییس-جمهور-بزرگترین-مرکز-مدیریت-پسماندهای-صنعتی-ویژه-خاورمیانه.html?…‎Cached5 فوریه 2017 … به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان بزرگترین مرکز
مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در خاورمیانه با حضور دکتر نوبخت معاون محترم
رییس جمهور، استاندار، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولان
استانی در چهارمین روز دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.
پسماند صنعتی – نمایش محتوای تولیدات ویژه – صدا وسیمای قزوين
qazvin.irib.ir/-/پسماند-صنعتی‎Cached4 جولای 2015 … پسماند صنعتی. Industrial waste. پسماند یا زباله به مواد جامد، مایع و گاز( غیر از
فاضلاب) گفته می شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده …
تصویب سرمایه گذاری خارجی دفع پسماند درقزوین · مدیریت پسماندقزوین با همکاری
بخش خصوصی · پسماندهاي بيمارستانی · آغازطرح مطالعاتی تولید سوخت …
کلاس عملی و حضوری در مورد پسماند های صنعتی
https://mehdinemati.ir/news/127/‎Cachedبرگزاری کلاس عملی مدیریت پسماندهای صنعتی از دروس دانشگاهی در رشته
کارشناسی بازیافت مواد است و جضور در مشاغل مصرف کننده قطعات و خدمات خودرو و
پسماندهای تولیدی آن و آشنایی با بازیافت و استفاده مجدد از موارد کلاس های حضوری
است.
[PDF] ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
www.nioec.com/HSEInstruction/…/محیط%20زیست.pdf‎Cachedروش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ وﻳ. ﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ. ﻫﺎي. ﻧﺨﺎﻟﻪ. ﺷﻬﺮي. ﻫﺎي. زﺑﺎﻟﻪ. ﭘ. ﺴﻤﺎﻧﺪ. ﺰي. ﻓﻠ. ﺮوﻧﻴﻜﻲ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻟﻜﺘ.
ﺴﻤﺎﻧﺪ. ﭘ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ي. ﻛﺎﻏﺬ. ﺴﻤﺎﻧﺪ. ﭘ. ﻲ. ﻜ. ﭘﻼﺳﺘﻴ. ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدي. ﺗﻮﻟﻴﺪي. : ﻣﺠﻤﻮع. ﻣﻴﺰان.
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي. : ﺗﺒﺼﺮه. : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻧﻮع از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺿﺮوري. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ. : ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ. : اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ.
[PDF] پردازش و دفع مواد زائد جامد
www.iauyazd.ac.ir/blog/images/887/20160603-060602.pdf‎Cached
Similar3 ژوئن 2016 … اهمیت. موضوع مدیریت پسماند. •. سیاره. ما. نزدیک. به. هفت. میلیارد. جمعیت. دارد. و.
روزانه. هزاران. تن. زباله. تولید. می. شود . •. در. کشور. ما. روزانه. 40000. تن. زباله. در.
بخش. شهری. تولید. می. شود . در. تهران. به. تنهایی. بیش. 7از. هزار. تن. در. روز. زباله.
تولید. می. شود . •. در. کشورهای. صنعتی. و. پیشرفته. زباله. یک. ثروت.
خدمات حمل و نقل و امحاء پسما – پارت پیشروگامان
www.partpishrogaman.com/…/خدمات-حمل-و-نقل-و-امحاء-پسماند-های-صنعتی.html‎Cached
Similarپروژه های انجام شده در زمینه مدیریت پسماند های صنعتی. ردیف. شرح مختصر. کارفرما.
1. حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه. شرکت خودرو سازی
سایپا. 2. نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب. شرکت خودرو سازی سایپا.
3. حمل ، بارگیری ، بی خطرسازی و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه. شرکت ایران خودرو.
برگزاری اجلاس مدیریت پسماند مشترک دو کشور ایران و آلمان – AHK Iran
iran.ahk.de/…/برگزاری-اجلاس-مدیریت-پسماند-مشترک-دو-کشور-ایران-و-آلمان/?…‎Cached
Similar1 فوریه 2017 … اجلاس مدیریت پسماند مشترک دو کشور ایران و آلمان از جمله پسماندهای پتروشیمی و
صنعتی با حضور مقامات دو کشور، 7 اسفند ماه سال جاری در سازمان حفاظت محیط زیست
ایران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی
وی سی، بر اساس تفاهمنامه همکاری های اقتصادی دولت های ایران و آلمان، …
[PDF] دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه در و
mboh.umsha.ac.ir/uploads/d%20ejra%20pasmand.pdf‎Cached
Similarﻣﺒﺤﺚ. 1. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و. ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺨﺶ
اول. –. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ. اﻟﻒ. –. ﺑﻪ. اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده. 7. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ از
ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾـﮋه. در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري، دﻫﯿﺎري و در ﺧﺎرج از ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ
ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و. دﻫﯿﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺸﺪاري ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه.
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند صنعتی و ویژه
www.arak-tbsc.ir/?p=243‎Cachedسعید مردان در اولین کارگاه آموزشی شناخت و ارتقاء دانش مدیریت پسماند ویژهصنعتی
افزود: توسعه متوازن و دستیابی به اهداف توسعه محور از آشتی صنعت و محیط زیست
حاصل می شود. مدیر محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت:
توسعه متوازن و دستیابی به اهداف توسعه محور از آشتی صنعت و محیط زیست حاصل می

روزنامه دنياي اقتصاد89/9/7: مديريت پسماند صنعتي متولي مي خواهد
www.magiran.com/npview.asp?ID=2195836
28 نوامبر 2010 … گروه صنعت و معدن- در حال حاضر مديريت پسماندهاي صنعتي در کشور ما به دليل نبود
متولي اجرايي، خلاقوانين و معيارهاي مدون کنترل کننده و کارآمد نبودن ابزار هاي نظارتي
، از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. حتي در اين مورد، آمار دقيقي از ميزان توليد اين
مواد در صنايع مختلف نيز وجود ندارد. اين در حالي است که در کشورهاي …
مدیریت پسماند
www.azss.ir/services/wast-management.aspx‎Cachedتدوین و استقرار مدیریت پسماند صنعتی و شهری. تدوین برنامه عملیاتی پسماند های
صنعتی بر اساس قانون مدیریت پسماند ها و آئین نامه اجرایی مربوطه. طراحی بانک
اطلاعات پسماند. ارائۀ خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و منابع. انجام و
آماده سازی طرح های جامع کاهش الودگی منابع خاک در مناطق صنعتی و شهری و کشاورزی و
رودخانه ها.
زیرپورتال مهریز/برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی …
mehriz.yazd.pnu.ac.ir/Portal/…/ShowPage.aspx?…‎Cached6 فوریه 2017 … پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه
پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات,
مراکز دانشگاهی, دانشگاه کشوری, درباره پیام نور, payame Noor, payame noor
University, pnu, elearning-/
نگاهی به مدیریت جامع پسماند – گروه نفت و انرژی
www.oilenergy.ir/index.php/component/k2/modiriat-pasmand‎Cached
Similar20 مه 2015 … در گذشته باتوجه به ساده بودن زندگی ها ونزدیک بودن انسان ها به طبیعت ومصرف همگن
با طبیعت، پسماندهای حاصل نیز به راحتی درمحیط زیست قابلیت برگشت وتجزیه را
داشتند وآسیبی به محیط زیست نمی رساندند.با توسعه شهرها، افزایش جمعیت، صنعتی
شدن جوامع وتغییر الگوهای مصرف ناشی از عرضه موادغذایی درانواع …
مدیریت پسماند ویژه صنعتی بر اساس طبقه بندی کنوانسیون بازل در …
scholar.conference.ac/…/665-Special-waste-management-industry-based-on-the-classification-of-the-Basel-Convention-on-the-cooperatives-The-…‎Cachedچکیده مقاله. توسعه صنایع و رشد سریع جمعیت با توجه به افزایش مواد مصرفی و در
نتیجه ازدیاد مواد زائد جامد از موضوعاتی است که در سالهای اخیر بحران های عظیمی در
جوامع بشری به وجود آورده است. مدیریت پسماندهای صنعتی به طریق علمی و اقتصادی از
عمده ترین مشکلات بهداشتی و زیست محیطی بشر می باشد. پسماندهای ویژه به دلیل
ویژگی …
مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک – مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط …
hse-eng.ir/?page_id=3588‎Cachedمدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک. بنا به يك تعريف ساده، محيط زيست عبارت
است از همه عناصر جاندار يا بى جان كه پيرامون انسان را فرا گرفته و همه آنها با يكديگر
داراى ارتباطى متقابل هستند و يا بعبارتي محیط زیست مجموعه ای از عوامل مختلف است
که در پیرامون ما قرار داشته، از آن تاثیر می گیریم و برآن تاثیر می‌گذاریم.
رونمایی از کتاب مدیریت پسماند در صنعت پتروشیمی
donya-e-eqtesad.com/…/434519-رونمایی-از-کتاب-مدیریت-پسماند-در-صنعت-پتروشیمی‎Cached
Similar17 ژانويه 2012 … از زمانی که شهرداری‌ها ایجاد شده‌اند یعنی از سال ۴۲ به این طرف وظیفه جمع آوری پسماند
های شهری بر عهده این نهاد بوده اما مشخص نبوده وظیفه جمع‌آوری و امحا پسماندهای صنعتی
با کدام نهاد است و یا قانون جامعی به نام قانون مدیریت پسماند وجود نداشته که پسماندها
در آن طبقه‌بندی و تفکیک شود و وظیفه هر دستگاهی در رابطه با آن …
سازمان مدیریت پسماند شهردای مشهد:: تور مجازی – شهرداری مشهد
https://www.mashhad.ir/…/1629812-تور-مجازی-مجتمع-صنعتی-بازیافت-اطلاع-رسانی.html‎Cachedآدرس : مشهد بزرگراه شهید کلانتری – بین میدان حافظ و غدیر – سازمان مپ (مدیریت
پسماند) شهرداری مشهد. کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد. تامین و
به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد.
انجمن علمی – فرهنگی ايران – مدیریت پسماند ها
www.iranscs.blogfa.com/post-56.aspx‎Cached
Similar16 سپتامبر 2009 … و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی ، کشاورزی که
نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند. پسماندهای کشاورزی: به
پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل
فضولات ، لاشه ی حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد …
قانون مدیریت پسماند – SavehPasmand.com | سازمان مدیریت پسماند …
savehpasmand.com/default.aspx?cmd=Page&pid=1037‎Cached
Similarماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها
به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده
بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد
بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد
بود.
مصوبه اصلاحیه بند (الف)
www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=12781‎Cached10 دسامبر 2016 … نظر به اهمیت حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت شهروندان محترم تهرانی در راستای اجرای
قوانین، ضوابط و مقررات مدیریت پسماند و نیز به منظور جبران هزینههای ناشی از
کاربست و توسعه استانداردها و روزآمدی امکانات فنی جمعآوری، حمل و دفع پسماندهای ویژه
پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران، ماده دوم (۲) ذیل بند «الف» ماده …
[PDF] ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
www.sardabi.ir/download/66f041e16a60928b05a7e228a89c3799‎Cached
Similar6 مارس 2005 … ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ : ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﻧﺮژﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ. 4. – ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﻲ : ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ. ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ. 5. – ﺻﻨﺪﻭﻕ : ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ (ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ. ﺏ”. ” ﻣﺎﺩﻩ (. 68. ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. –. ﻣﺼﻮﺏ. 1383. -). 6. – ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ : ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 7. – ﺟﺰء ﻭﻳﮋﻩ : ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ …
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست – پسماند – شرکت ملی صنایع پتروشیمی
www.nipc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=85&pageid=2126‎Cached… جهت کنترل انواع آلودگی ها از مصادیق آن می باشد. نصب و راه اندازی 17 دستگاه
پسماندسوز پیشرفته و مجهز به سیستمهای کنترل و پایش آلودگی هوا در مجتمع هاتی
پتروشیمی و احداث اولین و تنها لندفیل استاندارد پسماندهای صنعتی و خطرناک، تنها
گوشه ای از فعالیت گسترده شرکتهای پتروشیمی در مدیریت نهایی پسماندها به شمار
می رورد.
Home – وب سایت مدیریت پسماند و توسعه انرژی نو آریا
nolangroup.co/energy/‎Cached21 ژوئن 2017 … مدیریت پسماند و توسعه انرژی نو آریا. شرکت مدیریت پسماند و توسعه انرژی نو آریا از
سال ۱۳۹۰ فعالیت خودر ا در زمینه تامین و تولید ماشین آلات و تجهیزات در حوزه مدیریت
پسماند و در بخش های شهری، کشاورزی و صنعتی آغاز نموده است. این شرکت با بهره
گیری از تجربیات و دانش فنی پرسنل مجرب و متخصص ، آماده ارائه …
راه اندازی سامانه بانک جامع اطلاعات پسماندهای ویژه و صنعتی استان گیلان
www.paksabaco.ir/…/73-the-first-our-free-template-for-joomla‎Cached29 جولای 2017 … راه اندازی سامانه بانک جامع اطلاعات پسماندهای ویژه و صنعتی استان گیلان. نوشته شده
توسط مدیر: دسته: نمایشی. ghwdb. راه اندازی سامانه بانک جامع اطلاعات پسماندهای ویژه
و صنعتی استان گیلان برای اولین بار درایران توسط شرکت فن آوری و زیست محیط
پاک صبا. tafahom …
دانشگاه صنعتی شریف – خانه – جدیدترین کتاب های چاپ شده در انتشارات …
www.sharif.ir/home?…‎Cached13 مه 2017 … در حالی‌ که روزانه انواع پسماندهای جامد شهری، روستایی، و صنعتی در سراسر کشور
تولید می‌شود، مدیریت و مهندسی پسماندهای جامد در مراحل اولیۀ شکل‌گیری است. برای
رفع این مشکل، نیاز به اقدامات جدی علمی و عملی است. این کتاب چارچوبی در اختیار
خواننده می‌گذارد تا از مهارت ها و دانش خود برای شرکت در فعالیت های رو به رشد …
[PDF] اراﺋﻪ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧ
www.shiraz.ir/bundles/IcmsDownloadcenter/files/…/file4594.pdf‎Cached
Similarﭼﮑﯿﺪه. ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ از وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﯽ. ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﺧﺘﺮاع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺟﯿﻤﺰ وات ﺟﻬﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺰرگ در. ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ. ﺧﻄﺮﻫﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ. ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. را. ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ آﻟـﻮدﮔﯽ. ﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﮑﻨﯿﻢ …
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه در …
https://www.jamaran.ir/…/627880-کارگاه-آموزشی-آشنایی-با-نحوه-مدیریت-پسماندهای-صنعتی-ویژه-در-ساوجبلاغ‎Cached24 آوريل 2017 … به گزارش ایرنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ در جریان
برگزاری این کارگاه گفت: افزایش جمعیت و نیازهای بشری، سیاست های تشویقی
دولتها با هدف توسعه صنعت برای افزایش رفاه بشری، همواره افزایش ضایعات و
پسماندهای صنعتی و وارد شدن آنها به محیط زیست را در پی داشته است. فردین حکیمی …
بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با …
ceej.aut.ac.ir/article_331_0.html‎Cachedامروزه در کشور های صنعتی و درحال توسعه، صنایع مختلف با سرعت زیادی رو به
گسترش هستند. جمع آوری صنایع در یک محل مزایایی مانند امکان مدیریت بهتر، ایجاد
زیر ساخت های لازم با هزینه کمتر، کنترل آلودگی و ایجاد رقابت بیشتر و همچنین
معایبی مانند تولید زباله متفاوت بسته به نوع صنایع با حجم بالا می شود. بدین
منظور، کمیت و …
مديريت پسماند – شركت پالايش نفت اصفهان
https://www.eorc.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1…‎Cached27 آگوست 2017 … مدیریت پسماند: مدیریت ضایعات و پسماند هاي عادي ، صنعتي و ويژه. انتقال، نگهداری و
مدیریت لجن ها و خاکهاي آلوده به مواد نفتي در سايت مخصوص. لایروبی مخازن نفت خام به
روش N.E.S بمنظور کاهش لجن حاصل از لایروبي بروش سنتي · نصب سیستم سرمایشی
(سردخانه) جهت نگهداري موقت و پيشگيري از فساد زباله و پسماند …
پسماندهای الکترونیک با تمرکز برلامپ های جیوه ای
www.iribnews.ir/…/پسماندهای-الکترونیک-با-تمرکز-برلامپ-های-جیوه-ای‎Cached8 آگوست 2017 … بر اساس این قانون مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک به عهده تولید کننده آن است و
چنانچه این پسماندها به پسماند عادی تبدیل شوند وظیفه شهرداری هاست که آنها را مدیریت
کنند. بر اساس ماده 23 قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان
ناظر عالی در این حوزه معرفی شده است و در خصوص پسماندهای خطرناک و …
قانون مديريت پسماندها – شهرداری اصفهان
isfahan.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order…‎Cached
Similarپسماندهاي ويژه : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از
خواص خطرناك ، از قبيل سميت، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و
مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي
از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي …
تولید سالانه 30 میلیون تن پسماند‌ صنعتی در کشور – باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/…/تولید-سالانه-30-میلیون-تن-پسماند‌-صنعتی-در-کشور‎Cached5 ژوئن 2017 … به‌طور کلی بیش از ۹۰‌درصد پسماندهای فلزات قابل بازیافت هستند که این رقم در
پسماندهای مایع به حدود ۶۰‌درصد می‌رسد. روز گذشته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان
حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تولید سالانه ۳۰‌میلیون تن پسماند صنعتی در کشور
روند مدیریت این پسماند را تشریح کرد و گفت: از این میزان هشت‌میلیون تن …
قانون مدیریت پسماند – پرتال اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست
www.hseportal.ir/Blog/aft/14‎Cached6 نوامبر 2016 … 3- پسماندهای ویژه : به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل بالا بودن حداقل،
یكی از خواص خطرناك ، از قبیل سمیت، بیماری زایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال،
خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشكی و
نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی ، كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص …
[DOC] نمونه تكميل شده برنامه عملياتي پسماند صنعتی.doc
sarafraz66.persiangig.com/پسماند/نمونه%20تكميل%20شده%20برنامه%20عملياتي%20پسماند%20ص…‎Cached
Similarانتظار داریم این کتابچه تحت نظارت وبا مسئولیت مدیریت اجرایی هریک ازواحدهای
شغلی برای کلیه فرایندهایی که احتمال مواجهه شاغلین تحت پوشش مدیریت مزبوربا
پسماند( از مرحله تولید پسماند تا مرحله دفع آن ) را موجب می گردد تکمیل وپس از تایید
واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ذیربط به مورد اجرا گذارده شود . بدیهی است مدیریت …
قوانین و مقررات | سازمان مدیریت و پسماند شهرداری اراک
www.swmarak.ir/fa/page/ghavanin‎Cachedماده 7- مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن
ها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده
بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد
بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد
بود.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات