× بستن تبلیغات
ژانویه
12
2018

مدل های پیش بینی ورشکستگی

مدل های پیش بینی ورشکستگی, ورشکستگی,دلایل ورشکستگی ,نشانه های ورشکستگی ,مراحل ورشکستگی(نیوتن),Z score,مدل اسپرینگت,مدل زیمسکی دسته بندی فایل :  مدیریت از نقطه نظر اقتصادی ، ورشکستگی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت، شرکت دچار عدم موفقیت شده است در واقع، در این حالت، نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ […]

The post مدل های پیش بینی ورشکستگی appeared first on مرسی وب| مرکز آموزشی.

لینک منبع و پست :

مدل های پیش بینی ورشکستگی


http://mer30web.ir/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c/

مدلهای پیشبینی ورشکستگی – PBworks
srbiau.pbworks.com/w/page/…/مدلهای%20پیشبینی%20ورشکستگی‎Cached
Similarورشکستگی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی. استاد:دكتر بهارمقدم. ارائه كنندگان:
حسين شاه حيدري پور و عليرضا انصاري. مقدمه: ‌مهمترین‌ موضوعهای‌ مطرح‌ شده‌ در زمینه‌
مدیریت‌ مالی، سرمایه‌گذاری‌ و اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ برای‌ افراد حقیقی‌ و حقوقی‌ است.
در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ درمورد فرایند تصمیم‌ به‌ …
[PDF] ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺍﻥ
danesh.dmk.ir/article-1-749-fa.pdf‎Cached
Similarﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ. ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ. (. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ. ) ﺩﻛﺘﺮ. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. 0F. 1.
ﺭﺷﻴﺪ ﺗﺎﺗﻠﻲ. 2. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺪﻟﻲ ﺍﺯ. ﺗﻌﺪﻳﻞ. ﺿﺮﺍﻳﺐ. ﻣﺪﻝ ﺁﻟـﺘﻤﻦ، ﺍﺳـﭙﺮﻳﻨﮕﻴﺖ ﻭ ﺯﻳﻤﺴـﻜﻲ ﻭ
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎﻱ. ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺁﻧﻬﺎ. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﻭ ﺭﮔﺮ. ﺳﻴﻮﻥ ﻟﺠﺴـﺘﻴﻚ، ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺮﻛﺖ
ﻫـﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧـﺪﻩ ﻭ. ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ

ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران …
smr.journals.iau.ir/article_524024.html‎Cached
Similarهدف تحقیق حاضر ارائه مدلی کارا و توانمند جهت پیشبینی ورشکستگی شرکتهای
تولیدی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم
ژنتیک- شبکه گروهی دستکاری داده ها (GA-GMDH)، میباشد. هم چنین، با استفاده از
تعدادی از پر کاربردترین روشهای انتخاب متغیر در ادبیات پیشبینی ورشکستگی،
مطالعه …
بررسي توانايي مدل هاي پيش بيني ورشکستگي آلتمن و اهلسون در پيش …
www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=109202‎Cached
Similarبا گسترش روزافزون شركتهاي سهامي و متنوع شدن ساختار سرمايه آنها از يكسو و پديدار
شدن بحرانهاي مالي شديد در ابعاد كلان و خرد اقتصادي از سوي ديگر، مالكان و ذينفعان
مختلف بنگاه ها بدنبال ايجاد پوشش و سپري براي مصون كردن خود در مقابل اينگونه
مخاطرات بوده اند و اين موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهاي پيش بيني كننده
براي …
بررسی کاربرد مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی فالمر و اسپرینگیت در …
arfr.ir/article_51273.html‎Cachedورشکستگی شرکتهای بزرگ در سطح بین‌المللی و نیز نوسانات شدید بورس‌های اوراق
بهادار ، وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را ضروری می‌سازد. یکی از
ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکتها، استفاده از نسبتهای مالی و نیز مدلهای پیش‌بینی
ورشکستگی است. تغییرات سریع محیطی و رقابت روزافزون بنگاه‌های اقتصادی، …
[PDF] ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻟﺘﻤﻦ و ﻓﺎﻟﻤﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪ
https://journals.ut.ac.ir/article_19967_8c47ca8138ac190e9ebe00451fcc8aa0.pdf‎Cached
Similar7 سپتامبر 2008 … ﭼﻜﻴﺪه. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷ. ﺮﻛﺖ. ﻫﺎﺳﺖ . ﻣﺎﻟﻜﺎن، ﻣﺪﻳﺮان،. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاران، اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺷﺮﻛﺎي ﺗﺠﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ. وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﻳﺮا در ﺻﻮرت ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎ. ي زﻳﺎدي ﺑﻪ آﻧ. ﻬﺎ. ﺗﺤﻤﻴﻞ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . اﻣﺮوزه ﻣﺪل. ﻫﺎ. ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي.
ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﻫﺪف. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ …
بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در …
https://journal.ut.ac.ir/article_19967.html‎Cachedپیش‌بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت‌هاست. مالکان،
مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند
به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه‌های زیادی به
آنها تحمیل می‌شود.امروزه مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی ورشکستگی مورد استفاده
قرار …
[PDF] : موضوع ارزيابي و مقايسه پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته …
fshiau.ac.ir/articles/Accounting93/1821.pdf‎Cached
Similarارزيابي و مقايسه پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار. تهران براساس مدل تعديل شده آلتمن و زاوگين. فاطمه کارمزی. ،. دکتر اکبر امینی
مهر. ،. دکتر محمد تمیمی. چکیده. : ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین
المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود. ابزارهایی برای ارزیابی
توان …
مقاله بررسی مدل های پیش بینی ورشکستگی – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-NOORACCOUNTING01-NOORACCOUNTING01_089=بررسی-مدل-های-پیش-بینی-ورشک…‎Cachedبررسی مدل های پیش بینی ورشکستگی. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۵ | تعداد
نمایش خلاصه: ۲۳۳۹ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۱. محل انتشار: اولین همایش ملی
حسابداری و مدیریت. کد COI مقاله: NOORACCOUNTING01_089. زبان مقاله: فارسی.
حجم فایل: ۳۱۹.۳ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می
باشد).
بررسي دقت مدل هاي پيش بيني ورشکستگي ( مدل هاي آلتمن، شيراتا …
iranianaa.ir/…/بررسي-دقت-مدل-هاي-پيش-بيني-ورشکستگي-مدل-هاي-آلتمن،-شيراتا،-اهلسون،-زميسکي،-اسپرينگيت،-سي-اي‎Cached
Similarبررسي دقت مدل هاي پيش بيني ورشکستگي ( مدل هاي آلتمن، شيراتا، اهلسون،
زميسکي، اسپرينگيت، سي اي اسکور، فولمر، ژنتيک فرج زاده و ژنتيک مک کي ) در
بورس اوراق بهادار تهران. يکي از روش هاي پيش بيني تداوم فعاليت شرکتها، استفاده
از الگوهاي پيش بيني بحران مالي است. در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي درجه
کارآمدي مدل …
مروري بر روش ها و مدل هاي پیش بینی ورشکستگی | Request PDF
https://www.researchgate.net/…/256050654_mrwry_br_rwsh_ha_w_mdl_hay_pysh_byny_wrshkstgy‎Similar21 دسامبر 2017 … مروري بر روش ها و مد… | وضع نامطلوب مالی شرکت موجب زیان براي اقشار مختلف جامعه و
خصوصاً سرمایه گذاران می گردد.نه تنها سرمایه گذاران بلکه مدیران ارشد و حسابداران نیز
علاقه مند هستند که به طور علمی وضعیت مالیشرکت را پیش بینی کنند. خطر
ورشکستگی براي هر یک از این گروه ها متفاوت است ولی همه آنها در …
[PDF] بررسی توانایی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در …
www.ensani.ir/…/20110206190532-بررسی%20توانایی%20مدل‌های%20پیش‌بینی%20ورشکستگی%2…‎Cached
Similarﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻟﺘﻤﻦ و. اﻫﻠﺴﻮن در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﺪﻳﺮي ﻣﻘﺪم. *. *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﺴﺎﺑﺪاري،. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣ.
ﺤﻤﺪ. ﻣﺴﻌﻮد ﻏﻼﻣﭙﻮر ﻓﺮد. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻓﺮزا. ﻧﻪ ﻧﺼﻴﺮ زاده. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه
ﺣﺴﺎﺑﺪاري،. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ و ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺪن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
آﻧﻬـﺎ …
عوامل ودلایل مهم ورشکستگی و مدلهای آن – مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی …
fatheali.blogfa.com/post-57.aspx‎Cached
Similarدر اکثر مدل هایی که برای پیش بینی ورشکستگی از اطلاعات حسابداری استفاده شده
است، این اطلاعات اغلب به شکل نسبت (مثل نسبت بدهی به جمع دارایی‌ها، نسبت جاری،
نسبت توان پرداخت بهره و مانند آن ) بیان شده اند. تلاش محققان در این تحقیقات این
است تا با استفاده از نسبت های مالی در مدل های متفاوت، شرکت ها را از نظر معیارهای …
[DOC] مدل های کاربردی معتبر پی ش بینی ورشکستگی.docx
arshad91-2.persiangig.com/…/مدل%20های%20کاربردی%20معتبر%20پی%20ش%20بینی%20ور…‎Cached
Similarخطر ورشکستگی برای هر یک از این گروهها متفاوت است ولی همه آن ها در این مسئله
ذینفع هستند.برای پیش بینی ورشکستگی روش‌های زیادی وجود دارد. این روش‌ها از
تحلیل آماری تک متغیره آغاز شده و به ترتیب شامل تحلیل تشخیصی چندگانه ،
تحلیل لوجیت و پروبیت ، شبکه های عصبی مصنوعی ، شبکه های بیز ، مدل‌های
ژنتیک است.
بررسی توانایی مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در …
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/495242‎Cached
Similarاهميت پيش بيني ورشكستگي همواره براي مالكيت شركتها رو به افزايش بوده است و
اقتصادهاي جهاني نيز امروزه نسبت به خطرات ناشي از تعهدات و ديون شركتها، مخصوصاً
پس از جريان سقوط سازمانهاي بزرگي همچون وورلد کام و انرون و اينكه يكي از اهداف مهم
قوانين باسل دو ، كاهش ريسك اعتباري مي باشد، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع
نامطلوب …
بررسی کاربرد مدل های آلتمن واسپرینگیت در پیش بینی ورشکستگی …
jmfr.srbiau.ac.ir/article_5071_0.html‎Cached
Similarهدف این تحقیق تعیین کارایی مدل آلتمن و مدل اسپرینگیت برای پیش بینی
ورشکستگی می باشد،جامعه آماری اینتحقیق شرکت های تولیدی موفق و ورشکسته در
بورس اوراق بهادار تهران است و در این تحقیق شرکت هایی که دارایمعیارهای مورد نظر
برای بررسی بوده اند انتخاب شده اند، جامعه آماری شامل 108 شرکت متشکل از 50 شرکت
ورشکسته …
تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی
jera.alzahra.ac.ir/article_1881_344.html‎Cached
Similarپژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیشبینی
ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران میپردازد. در این پژوهش چرخه تجاری ایران با
استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شناسایی شده و برای پیشبینی ورشکستگی از
مدل‌های لاجیت و تحلیل تمایزی استفاده شده است. دادههای مالی 118 شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق …
یش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لاجیت
fej.iauctb.ac.ir/article_511782.html‎Cached
Similarیکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدلهای
پیش بینی ورشکستگی است. هدف از این تحقیق ارائه بهترین مدل ورشکستگی
شرکتها در ایران است. برای این منظور از مدل لاجیت استفاده شد و مدلی جهت پیش بینی
ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردیده است.
انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی – کارشناس رسمی دادگستری …
karshenaslotfpour.blogfa.com/post/1‎Cachedانواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی: مدل های پیشبینی ورشکستگی ، در سه مدل
اصلی طبقه بندی می شوند: 1- مدل های آماری 2- مدل های هوش مصنوعی 3- مدل های نظری. 1- مدل
های آماری. در این مدل از روش مدل سازی استاندارد کلاسیک استفاده شده است و بر نشانه
های نا توانی تجاری تمرکز دارند. متغیر های مورد استفاده در ساخت این مدل ها عموما
اطلاعات …
کاربرد مدلهای شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی اقتصادی …
iee.rihu.ac.ir/article_301_74.html‎Cached
Similarیکی از پیشرفته ترین مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی٬ مدل «شبکه عصبی
مصنوعی» است. مطابق نتایج تحقیق ساختار اصلی پرسپترون سه و چهار لایه برای
پیش بینی ورشکستگی شرکتها به مدلهایی شبیه یکدیگر منتهی می شود که در این
میان شبکه سه لایه از قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به شبکه چهار لایه برخوردار

مروری بر روش ها و مدل های پیش بینی ورشکستگی – پایگاه مجلات …
www.noormags.ir/…/مروری-بر-روش-ها-و-مدل-های-پیش-بینی-ورشکستگی‎Similarعلی سعیدی,آرزو آقایی ; مجله: دانش و پژوهش حسابداری ; بهار 1388 – شماره 16 ;
مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس …
kermanshah.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID…‎Cachedیک پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به بررسی مدل های پیش بینی
ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. به گزارش
گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، جهانگیر
حاصلی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،
در پایان نامه …
[PDF] بررسي كاربرد مدل هاي پيش بيني ورشكستگي _آلتمن، فالمر …
www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/…/abstract28.pdf‎Cached
Similarﭼﮑﯿﺪه. ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺮرﺳﯿﺪﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﺴﻬﯿﻼت. دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻨﻔﯽ. ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري دارد . از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه. ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ، ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي درﺳﺖ در
زﻣﺎن اﻋﻄـﺎي. ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﺗﺴﻬ. ﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷـﺪه و از اﯾـﻦ. ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻮق ﺷﺪن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
اﺳﺘﻔﺎده …
[PDF] بررسی تطبیقی مدل خطر و مدل‌های سنتی برای پیش‌بینی ورشکستگی
qfaj.ir/article-1-861-fa.pdf‎Cachedشرکت است، از بین شرکت. های غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران. از سال. 2831. تا.
2818. انتخاب شد. برای تجزیه. وتحلیل داده. ها از تابع رگرسیون الجیت و منحنی.
مشخصه عملکرد سیستم استفاده شد. نتایج نشان می. دهد که مدل خطر برای. پیش. بینی.
ورشکستگی د. ر محیط اقتصادی ایران کاربرد دارد و از مدل. های سنتی حسابداری
پورحیدری و.
مقایسه مدل مخاطره با روش های سنتی پیش بینی ورشکستگی در بورس …
confpaper.com/…/مقایسه-مدل-مخاطره-با-روش-های-سنتی-پیش-بینی-ورشکستگی-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران‎Cachedجامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
باشند. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 117 شرکت در بازه زمانی
1392- 1388 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای مقایسه دقت مدل
های پیش بینی ورشکستگی، منحنی مشخصه عملکرد (ROC) می باشد. یافته های
تحقیق …
دانلود فایل word مقاله بررسی توانایی مدل های پیش بینی ورشکستگی …
wordpapers.4papers.ir/file-78836.htm‎Cached21 ا کتبر 2017 … دانلود فایل word مقاله بررسی توانایی مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و
اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارای
28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ
است. فایل ورد دانلود فایل word مقاله بررسی توانایی مدل های پیش بینی …
تأثیر کاهش داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی بر دقت مدل‌های پیش‌بینی …
jaa.shirazu.ac.ir/article_4055_669.html‎Cachedهدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از نسبت‌های مالی برای بالا بردن توان
تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها
است. در این پژوهش از 55 نسبت مالی پرکاربرد استفاده‌شده و با استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی به 12 عامل تبدیل شده است. سپس با استفاده از مدل لوجیت و شبکه‌های

پیشینه تحقیق پیش بینی ورشکستگی و مدل های آن و کاربرد …
payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-پیش-بینی-ورشکستگی-و-مدل-ه/‎Cachedپیشینه تحقیق پیش بینی ورشکستگی و مدل های آن و کاربرد نسبت‌های مالی مدل
فالمر و زمیجوسکی دارای ۲۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word
و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده
می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه
به …
[PDF] مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن
www.kiantadbir.com/sites/default/files/pdf/…/mm11.pdf‎Cachedمدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن. یکی از فنون و ابزارهای پیش بینی وضعیت
آینده شرکتها، عبارت از مدلهای پیش بینی. ورشکستگی شرکت است. در این مدل ها،
احتمال وقوع ورشکستگی به وسیله ی یک گروه از. نسبتهای مالی که از سوی صاحب
نظران با هم ترکیب شدهاند تخمین زده میشود. مهدی رسول زاده. کارشناس مدیریت
بازرگانی …
مروری بر مدل های پیش بینی ورشکستگی | FILEZONE
filezon.ir/tag/مروری-بر-مدل-های-پیش-بینی-ورشکستگی/‎Cachedقابلیت نسبتهای مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات
اعطائی بر اساس مدل آلتمن,انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی,مروری بر مدل های
پیش بینی ورشکستگی,مدل ورشکستگی فالمر,فرمول شاخص ورشکستگی آلتمن,مدل
ورشکستگی آلتمن,مدل آلتمن چیست؟ قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی
ورشکستگی …
مروری بر مدل های پیش بینی ورشکستگی | HIARTICLE
hiarticle.ir/tag/مروری-بر-مدل-های-پیش-بینی-ورشکستگی/‎Cachedبرچسب: مروری بر مدل های پیش بینی ورشکستگی. قابلیت نسبتهای مالی درپیش
بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن. قابلیت
نسبتهای مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر
اساس مدل آلتمن,انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی,مروری بر مدل های پیش بینی …
پایان نامه قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت …
www.mehrthesis.ir/…/پایان-نامه-قابلیت-نسبت-های-مالی-در-پیش-بینی-ورشکستگی-شرکت-های-عدم-تادیه-تسهیلات-اعطائی-بر-اساس-مدل-آل…‎Cachedپایان نامه قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت های عدم تادیه
تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری چکیده: یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است
ریسک اعتباری یا ریسک نا.
شناسایی مهمترین عوامل موثر در ورشکستگی شرکتها با استفاده از …
journals.atu.ac.ir/article_1244.html‎Cached
Similar.1 ابراهیمیکردلر، علی و مهران اعرابی. ) 1331 (. بررسی کاربرد مدل های پیش بینی
ورشکستگی )آلتمن، فالمر، اسپرینگیت، زیمسکی و شیراتا( در پیش بینی نکول
تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )مطالعه موردی
بانک سپه(. تحقیقات – . حسابداری و حسابرس ، ی سال سوم، شماره 11 ، صص 1 15
بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت …
pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid…dd78…‎Cachedپیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان،
مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند
به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به
آنها تحمیل می شود. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده

بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و …
collegepaper.ir/بررسی-قابلیت-کاربرد-مدل-های-پیش-بینی-و/‎Cachedبررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران94. چکیده هدف این پژوهش، نخست
مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی متناسب با شرایط
محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی
شرکت ها در …
بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش …
articlefarsi.ir/بررسی-کارایی-مدل-های-اسپرینگیت،-زیمسک/‎Cachedبررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی
ورشکستگی. پایان نامه,پایان نامه پیش بینی ورشکستگی,پایان نامه حسابداری,
پایان نامه مدل های اسپرینگیت,پیش بینی ورشکستگی,حسابداری,دانلود پایان نامه,
دانلود پایان نامه حسابداری,زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی,مدل های اسپرینگیت.
دانلود فایل.
دانلود مقاله : مدل های پیش بینی ورشکستگی بر اساس تجزیه و تحلیل …
isiarticles.com/article/48263‎CachedIn this paper we address the bankruptcy prediction problem and outline a
procedure to improve the performance of standard classifiers. Our proposal
replaces traditional indicators (accounting ratios) with the output of a so-called
multinorm analysis. The deviations of each firm from a battery of industry norms (
computed by …
پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق …
nmrj.ui.ac.ir/article_20671.html‎Cached
Similar‌یکی از راه‌های کمک به سرمایه‌گذاران، ارائه‌ی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها
است. تا به امروز تکنیک‌های مختلفی برای طراحی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی
شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که مطالعات اخیر در زمینه‌ی پیش‌بینی
ورشکستگی ، بر ایجاد و به‌کارگیری هوش مصنوعی و روش‌های یادگیری ماشینی
متمرکز …
بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1013494.html‎Cachedهدف این پژوهش مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون و ارائه مدل
آماری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی در یک- دو-سه سال قبل از بحران مالی است.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل Z آلتمن (
1968) و مدل اهلسون (1980) و هنچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روش های

مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با روش¬های رگرسیون لجستیک و …
ecor.modares.ac.ir/article_2204.html‎Cachedاز مهمترین روش‌هایی که می¬توان با استفاده از آن به بهره¬گیری مناسب از فرصت¬های
سرمایه¬گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی
ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش
جهت پیش¬بینی ورشکستگی از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش
آماری …
مقاله بررسی نظری مدل مخاطره و روش های سنتی پیش بینی ورشکستگی …
https://www.tpbin.com/article/53414‎Cachedیکی از مهم ترین تهدیدات اقتصاد ملی، ورشکستگی شرکت ها است. ارزیابی
ورشکستگی، اطلاعات ارزشمندی را فراهم می نماید که به واسطه آن، دولت ها، سرمایه گذاران
و سهامداران می توانند تصمیم گیری های مالی خود را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های
احتمالی پایه گذاری کنند. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد
استفاده …
مدل های پیش بینی ورشکستگی|boy
boy.agreeable.ir/cal/192612/مدل-های-پیش-بینی-ورشکستگی‎Cachedاز نقطه نظر اقتصادی ، ورشکستگی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که
در این حالت، شرکت دچار عدم موفقیت شده است در واقع، در این حالت، نرخ بازدهی شرکت
کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد.
بررسي کاربرد مدل تعديل شده فالمر براي پيش بيني ورشکستگي …
marketingarticles.ir/…/449-بررسي-کاربرد-مدل-تعديل-شده-فالمر-براي-پيش-بيني-ورشکستگي-شركت-هاي-پذيرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادا…‎Cached
Similarبررسي کاربرد مدل تعديل شده فالمر براي پيش بيني ورشکستگي شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نویسندگان: دکتر مريم خليلي عراقي1. *
جمشيد محمدزاده رستمي2. استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران،
گروه مديريت بازرگاني، تهران، ايران. کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و
تحقيقات …
فایل word مقاله بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی …
pdfile.a0c.ir/filepaper/337414.htm‎Cached10 ا کتبر 2017 … فایل word مقاله بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی فیلوسوفو و
اسپرینگیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 13 صفحه می
باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد
فایل word مقاله بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی …
[PDF] ﻫﺎي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ (
jmr.usb.ac.ir/article_1589_416806077f161d680a2e247832f2c7e6.pdf‎Cached
Similarاوراق ﺑﻬﺎدار ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ. 40
. ﺷﺮﻛﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪه از ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳ. ﺖ ﻛﻪ. ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻓﻌﻠﻲ،. از اﻳﻦ.
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ،. 7. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﭘﻴﺶ.
ﺑﻴﻨﻲ، ﻣﺪل اوﻫﻠﺴﻮن، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻻﺟﻴﺖ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. -. اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن.
مروری بر مدل های پیش بینی ورشکستگی – کتابخانه دیجیتالی تبیان
https://library.tebyan.net/…/مروری%20بر%20مدل%20های%20پیش%20بینی%20ورشکستگی‎Cached
Similarاینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان
به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی.
دانا فایل: بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …
danafile.ir/بررسی-قابلیت-کاربرد-مدل-های-پیش-بینی-و-2/‎Cachedنوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی
ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران” نام دارد و در گروه بندی “سایر رشته های علوم پایه” قرار گرفته و توضیحات
بیشتر درباره آن در ادامه آورده شده است. در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و
کاربردی …
بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی | انجمن حسابداری …
iranianaa.com/…/بررسی-اجزاء-و-مدل-های-متداول-پیشبینی-ورشکستگی‎Cached
Similarبررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی. دانش و پژوهش حسابداری و
حسابرسی. چکیده: ورشکستگي هاي اخير شرکتهاي بزرگ در سطح بين المللي و
نوسانهاي بورس اوراق بهادار در ايران، نياز به وجود ابزارهايي براي ارزيابي توان مالي
شرکتها را نشان ميدهد. رقابت روزافزون بنگاههاي اقتصادي دستيابي به سود را محدود و
احتمال …
ارائه مدل پیش‌بینی ورشکستگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک …
journals.pnu.ac.ir/article_4077_0.html‎Cached”پیشبینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی”.
تحقیقات مالی، شماره 17، تابستان.##یاری فرد، رضا (1382).” بررسی مدل‌های
پیش‌بینی ورشکستگی (مدل‌های فولمر و اسپرینگت) در بورس اوراق بهادار تهران”.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری. دانشگاه مازندران.##. Beaver, W. (1966). ”
Financialratios as …
تحقیق بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان …
projectfa.hjds.ir/projectfa/32370/html‎Cached3 دسامبر 2017 … دانلود تحقیق در مورد بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان
پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،. در قالب
doc و در 183 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده. مقدمه. فصل اول: کلیات تحقیق. 1-1
مقدمه. 2-1 بیان مسأله. 3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 4-1 اهمیت …
پیشینه عملکرد شرکت ها و پیش بینی ورشکستگی – سایت تخصصی …
saberiali.blogsky.com/1391/07/05/post-640/‎Cached
Similarاز مهمترین مدل های ارائه شده برای ارزیابی تداوم فعالیت پیش بینی ورشکستگی مدل
آلتمن می باشد. آلتمن در سال 1968 از طریق تجزیه و تحلیل ممیزی چندگانه و از میان 22
نسبت مالی که به نظر وی بهترین پیش بینی کننده ها برای پیش بینی ورشکستگی
بودند ، 5 نسبت را به صورت ترکیبی به عنوان بهترین پیش بینی کننده …
فایل ورد (Word) مدل های پیش بینی ورشکستگی – آبی فایل
pdf.papers20.ir/powerpoint-file-937425.htm‎Cached15 نوامبر 2017 … فایل ورد (Word) مدل های پیش بینی ورشکستگی دارای 30 اسلاید می باشد و دارای
تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل پاور پوینت
فایل ورد (Word) مدل های پیش بینی ورشکستگی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در
استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم …
[PDF] پیش بینی تغییر حسابرس با استفاده از متغیرهای در ماندگی مالی …
www.farabar.net/wp-content/…/@Farabar_BI-Predictive-1.pdf‎Cached
Similarکاوی می توان مدل هایی با کارآیی مناسب برای پیش بینی تغییر حسابرس شرکت ها
ایجاد یا ارائه کرد . واژه. های كلیدی: تغییر حسابرس، درماندگی مالی، داده کاوی . -1 …..
بینی درماندگی مالی. ” با استفاده از مدل لجستیک و مدل پیش بینی ورشکستگی
زیمجوسکی به این نتیجه. رسیدند که شرکتهایی که حسابرس خود را تغییر می دهند به
احتمال …
حسابداری – کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکتها
news.zar.ir/…/حسابداری-کاربرد-مدل-آلتمن-در-تعیین-وضعیت-ورشکستگی-شرکتها‎Cached
Similarیکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدلهای‌
پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است. ‌سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌
ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند.
از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها
را تخمین‌ …
[PDF] پیش‌بینی درماندگی مالی با بکار بردن‌کارایی به‌عنوان یک متغیر پیش‌ب
qjerp.ir/article-1-615-fa.pdf‎Cached
Similarاﻟﮕﻮ. (. ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺪون آن. ) ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎ. ن. ﻣﯽ. ﻨدﻫ. ﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺪل ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری. دﻗﺖ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﻣﺪل را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ.
دﻫﺪ … ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻤﺎره. 65. 124 .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. درﻣﺎ. ﻧﺪﮔﯽ. ﻣﺎﻟ. ﯽ. و. ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﻫﺪ. ر.
رﻓﺘﻦ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. و. ﻋﺪم. ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮی. از. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎ. ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاری. ﻣﻨﺠﺮ. ﯽﻣ. ﺷﻮد . ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ.
ﻣﺎﻟﯽ.
تحقیق کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش …
2il.ir/prod/15606/تحقیق-کارایی-مدلهای-اسپرینگیت،-زیمسک‎Cachedتحقیق کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی
ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورستوضیحات:پروژه آماده رشته مدیریت با
موض.
[PDF] ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ در ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘ
conf.semnan.ac.ir/uploads/Cfma_pdf_conf/047-E613.pdf‎Cached
Similarﻣﺪل. ﻫﺎى ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎل. ﻫﺎى اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل. ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎى ﻟﻮﺟﯿﺖ و ﭘﺮوﺑﯿﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد،. اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ در. زﻣﯿﻨﻪ ى
ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. در ﻓﺎﯾ. ﻨﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ. اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ. ، داراى دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮورى ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. در ﺣﻮزه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ …
[PDF] ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي – دانشکده اقتصاد و …
economics.scu.ac.ir/_…/6-%20kod%20-90–6_20110606_134007.pdf‎Similar6 ژوئن 2011 … ﭼﮑﯿﺪه. : ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻣﻮﺿﻮع. ﻫﺎي. ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه. در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ،. ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران. از ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب. اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از را. ه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔ.
ﺎده از آن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ از. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد،. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ اﺳﺖ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ. وﺟﻮد دارد.
مقاله کنفرانس: حسابرسی و مروری بر مدل های پیش بینی ورشکستگی …
elmnet.ir/…/حسابرسی-و-مروری-بر-مدل-های-پیش-بینی-ورشکستگی-با-استفاده-از-حسابرسی‎Cachedدر پاسخ به این محدودیت نسبت های مالی محققین نقش اطلاعات حسابرسی را در پیش
بینی ورشکستگی شرکت ها موردمطالعه قرار دادند. تحقیقات محققین نشان داد که
اطلاعات حسابرسی راهنمای با ارزشی در پیش بینی می باشند و مدل هایی که ترکیبی از
نسبت های مالی و اطلاعات حسابرسی هستند، توانایی پیش بینی بالاتری را از خود
نشان می …
استفاده از تکنیک درخت تصمیم داده کاوی برای پیش بینی …
scholar.conference.ac/…/6584-Using-a-decision-tree-data-mining-techniques-to-predict-the-qualitative-bankruptcy‎Cached
Similarتایج نشان می دهند که این مدل ترکیبی با دقت 69 %، بهترین پیش بینی
ورشکستگی کیفی را داشته است. بنابراین این مدل می تواند ابزار مناسبی برای
تصمیم گیری کارشناسانی باشد که در حوزه پیش بینی ورشکستگی کیفی مالی
فعالیت می کنند.
[PDF] ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭ – سامانه بانک اطلاعات پایان …
thesis.old.iaurasht.ac.ir/Files/ThesisProfiles/fa/918.pdf‎Cached14 فوریه 2016 … ﻫﺎ ﻭ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﻌﯽ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﻭﯼ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ
ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ( ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺽ ﻫﺎﯼ. ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ) ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ. ﻭﺍﻗﻌﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ …
کاربرد مدل‌ آلتمن‌ در تعیین‌ وضعیت‌ ورشکستگی‌ شرکت ها – شعار سال
shoaresal.ir/…/کاربرد-مدل‌-آلتمن‌-در-تعیین‌-وضعیت‌-ورشکستگی‌-شرکت-ها‎Cached7 دسامبر 2017 … وجود ابزارها و مدل های‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمان هاست، زیرا تا
زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌
باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌
سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدل های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.
[PDF] پیش‌بینی ورشکستگی مالی با استفاده از مدل لوجیت مرکب
jemr.khu.ac.ir/article-1-411-fa.pdf‎Cached
Similar14 مارس 2012 … ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﺮاي. ﻴﭘ. ﺶ. ﻨﻴﺑ. ﻲ. ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻟﻲ. روش. ﻫﺎ. ي. ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد . ﻳﻜﻲ ا. ز اﻳﻦ. روش. ،ﻫﺎ. روش.
ﻫﺎ. ي. آﻣـﺎري ﻳـﺎ. ﺑﻪ. ﻋﺒﺎرت. ﺑﻬﺘﺮ. ،. روش. ﻫﺎ. ي. اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ . ﭼﻮن ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ. ،. ﻳﻌﻨـﻲ.
ورﺷﻜﺴـﺘﻪ. ﺷـﺪن. و. ورﺷـﻜﺘﻪ. ﻧﺸـﺪن. ،. ﻣﺘﻐﻴﺮ. ي. ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺖ. ،. ﺑﺎﻳﺪ. از. ﻣﺪل. ﻫﺎ. ي. ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺮاي. ﻴﭘ.
ﺶ. ﻨﻴﺑ. ﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ،. از روش. ﻟﻮﺟﻴﺖ. ﻣﺮﻛﺐ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻳﻜﻲ.
پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در …
www.modiryar.com/…/5886-پیش-بینی-بحران-مالی-شرکتها-با-استفاده-از-الگوی-جریان-های-نقدی-در-دوره-نزول.html‎Cachedدر اینجا است که مدل های پیش بینی ورشکستگی اهمیت خود را نشان می دهند. این مدل ها
همانند زنگ خطری مشکلات نهفته در ساختار مالی را آشکار می کنند و امکان عکس العمل به
موقع را برای مدیران، سرمایه گذاران و سایر افراد و مراجع ذینفع فراهم می آورند. درماندگی
مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری را به …
حوزه‌های كاربردى داده‌کاوی پیش‌بینی ورشكستگي | آکادمی داده
dataacademy.ir/حوزه‌های-كاربردى-داده‌کاوی–پیش‌بینی-ورشكستگي‎Cachedوي با به‌کارگیری تحليل تشخيصي چندگانه مدلي را براي پیش‌بینی ورشكستگي
شرکت‌ها ایجاد کرد. در همین حال بسياري از محققان نیز مدل‌های جايگزين را با استفاده از
فنون آماري گسترش می‌دادند . لين و مك لين(2001)تلاش كردند تا با استفاده از 4 روش
متفاوت، ورشكستگي شرکت‌ها را پیش‌بینی نمايند 2 مورد از اين روش‌ها،روش‌های آماري …
بكارگیری الگوریتم درخت تصمیم جهت پیش بینی شركتهای ورشكسته …
nebeek.com/…/‫بكارگیری+الگوریتم+درخت+تصمیم+جهت+پیش+بینی+شركتهای+ورشكسته‬+‫و+غیر+ورشكسته+پذیرفته+شده+در+بورس+ا…‎Cached
Similarپیش بینی ورشکستگی یک نوع طبقه بندی تجاری محسوب می شود که برای آن دو روش
متفاوت وجود دارد. روش اول استفاده از اطلاعات بازار برای چنین پیش بینی می باشد و
روش دوم استفاده از نسبت های مالی است. طبق پژوهش های گذشته دقت مدلهای مختلف آماری
و هوش مصنوعی به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ، متفاوت بوده و لذا انجام …
زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکت ها … – آمارانتوس
amaranthus.gsft.ir/amaranthus/10384/html‎Cached8 دسامبر 2017 … تحقیق بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی
ورشکستگی شرکت ها (10384):حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی دانلود
مقاله پیش بینی ورشکستگی تحقیق پیش بینی ورشکستگی حاکمیت شرکتی و
پیش بینی ورشکستگی شرکت ها پیش بینی ورشکستگی شرکت ها …
پیش بینی درماندگی مالی با شبکه های عصبی مصنوعی – دانشکده اموزش …
fxf1.com/…/پیش-بینی-درماندگی-مالی-corporate-financial-distress-prediction-using-artificial-neural-networks/‎Cachedپیش بینی درماندگی مالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی : درماندگی مالی و
ورشکستگی هزینه های زیادی به همراه دارد که به اقتصاد یک کشور صدمه وارد میکند. …
مرور جامعی از مدل های پیش بینی درماندگی مالی و شبکه های عصبی مصنوعی نیز ارائه
شده است. به منظور بررسی … که مدل ANN در پیش بینی درماندگی مالی به طور معناداری
[DOC] نمونه فرم پر شده ۲ – مدیران مالی
modiranmali.ir/wp-content/uploads/2015/…/nemoune-forme-2.docx‎Cached
Similarفرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل
قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است. برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه
امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق
بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه …
[DOC] 1. معرفي مدلهاي شبکه عصبي
www.islamicec.ir/uploads/NO.6_64444.doc‎Similarکاربرد مدلهاي شبکه عصبي در. پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي بازار بورس/11
دكتر اکبر کميجاني، جواد سعادت فر. ○ عوامل مؤثر بر ريسک اعتباري مشتريان
بانکي؛. مطالعه موردي بانک کشاورزي/45 دکتر عباس عرب مازار، پونه روئين تن. ○
تئوري همگرايي و جايگاه ايران/81 دكتر سيد منصور خليلي عراقي، ناهيد مسعودي. ○
بررسي …
پایان نامه تخمین ورشکستگی یا پیش بینی ورشکستگی شرکت با استفاده از …
www.forum.tasavi.ir/index.php?topic=3999.0‎Cached27 آگوست 2016 … چکیده: پایان نامه تخمین ورشکستگی یا پیش بینی ورشکستگی شرکت با استفاده
از مدل فولمر (pdf): پایان نامه حسابداری و مالی حاضر به بررسی تخمین ورشکستگی یا
پیش بینی ورشکستگی شرکت با استفاده از مدل فولمر fULMER می‌پردازد، مدلهای
زیادی تاکنون برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها معرفی و مورد …
مقاله پیش بینی ورشکستگی: مورد مربوط به‌ شرکتهای کوچک و متوسط …
www.accpapers.com/…/494-مقاله-پیش-بینی-ورشکستگی-مورد-مربوط-به-شرک‎Cached
Similar27 ژانويه 2016 … مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه 2016، با عنوان”مقاله پیش بینی ورشکستگی:
مورد مربوط به‌ شرکتهای کوچک و متوسط بلژیک”، از سایت Emeraldinsight ، به منظور
انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده در پژوهش های حسابداری و مالی: هدف: هدف از این مقاله
تعمیم مدل پیش بینی ورشکستگی برای شرکت کوچک و متوسط …
مقاله مدل های پیش بینی ورشکستگی: می توانید قدرت پیش بینی مدل …
https://www.scipers.com/ePaper-View-235186=مقاله-مدل-های-پیش-بینی-ورشکستگی-می.html‎Cachedمقاله مدل های پیش بینی ورشکستگی: می توانید قدرت پیش بینی مدل توان با
استفاده از شاخص پویا بهبود؟, در Procedia Economics and Finance () توسط ,
Michal Karas.
[PDF] رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …
jebr.azad.ac.ir/article_526598_f8f0b1089d94e2146319f579300cbda9.pdf‎Cached
Similarدر پیش بیني ورشکستگي مطرح شده است. از مشهورترین. آلتمن Z روش های پیش
بیني ورشکستگي مدل امتیاز . توضیحات مفصل دربارۀ روش مذکور در)آلتمن، 1968(
است. بخش های بعد ارائه خواهد شد. )2006(، مدل های مختلف پیش بیني12و دار 11عزیز.
ورشکستگي را در یک سال قبل از ورشکستگي مقایسه کردند. و با تحلیل نتایج 46
پژوهش و …
رزومه – سامانه پژوهشی اساتید(هیات علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
research.iaun.ac.ir/encourage/…/Rep_Ostad_Resume_Print.php?…‎Cached19, پيش بيني درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از شبكه هاي بيز, بررسي هاي حسابداري و حسابرسي, 1388, 16, 59-78. 20,
مروري بر روش ها و مدل هاي پيش بيني ورشکستگي, دانش و پژوهش حسابداري, 1388, 5,
30-78. 21, امنيت سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري, ماهنامه حسابدار, 1386, 22, 13-20 …
ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در …
journals.msrt.ir/rdsm_jarticle_list.php?slc_lang=fa…‎Cachedعنوان فارسی, ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. چکیده فارسی مقاله, در این مقاله پنج مدل مهم پیش‌بینی
ورشکستگی را مطالعه و از میان متغیرهای پنج مدل، مدل بازطراحی شده پیش‌بینی
ورشکستگی را ارائه می‌کنیم که دربرگیرنده هشت متغیر می‌باشد. مسأله اصلی در این
تحقیق این …
مجموعه مباحث فاندامنتالي | تالار بورس
https://forum.talarebourse.com/…/مجموعه-مباحث-فاندامنتالي.2298/‎Cached21 سپتامبر 2004 … کاربرد مدل آلتمن در تعیین وضعیت شرکتها سرمایه گذاران همواره میخواهند با
پیشبینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود
جلوگیری… … از نظر حقوقی، ورشکستگی عبارت است از این که بدهکار از کل دارائی
های خود به نفع طلبکار صرف نظر کند.ولی هرگاه از ورشکستگی برائت …
[PDF] 1394 ماه اسفند ن اریا اقتصاد و مدرییت ملی حسابداری ، همایش
gorganiau.ac.ir/my_doc/gorgan//professor/m…//41564.pdf‎Cached
Similarمروری بر ادبیات نظری و مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت ها. حمید رضا مازینی.
و1. 2. دکترعلیرضا معطوفی)مسئول مکاتبات(. 3. دکترمهدی صفری گرایلی. 4. 1 .
گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی،. گرگان، ایران. 2 .گروه حسابداری،
پردیس علوم وتحقیقات گلستان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران. 3 .گروه مدیریت،
واحد …
بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در …
jak.uk.ac.ir/article_883_128.html‎Cached
Similarرسول زاده، مهدی. (1380). کاربرد مدل آلتمن در تعیین وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها.
مجله تدبیر، 120: 105-107. – رهنمای رودپشتی، فریدون و علی‌خانی، راضیه. (1388).
بررسی کاربرد مدل‌های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره 16 (55): 19-34.
پاورپوینت بررسی مبانی و مدلهای ورشکستگی – sbnet
sbnet.ir/پاورپوینت-بررسی-مبانی-و-مدلهای-ورشکست/11023‎Cachedابزار های شناسایی عوامل ورشکستگی. بررسی قانون ورشکستگی ایران‌. توانایی
پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی. هزینه های ورشکستگی. تاثیر هزینه های ورشکستگی
بر ساختار سرمایه. مالیات و هزینه های ورشکستگی. صورت وضعیت مالی شرکت
ورشکسته. ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی و مدلهای پیش بینی
ورشکستگی.
پیش بینی ورشکستگی 10 بانک و موسسه مالی در یک سال آینده
donya-e-eqtesad.com/…/3278245-پیش-بینی-ورشکستگی-بانک-موسسه-مالی-در-یک-سال-آینده‎Cached
Similar2 فوریه 2016 … دنیای اقتصاد: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان باپیش بینی اینکه
۱۰ بانک و موسسه مالی تا سال آینده ورشکست می شوند، ضمن بیان روایتی از جلسه
خصوصی چند روز پیش سیف، گفت: معاون نظارتی بانک مرکزی گفته آب از سر این ۱۰
بانک و موسسه گذشته و هیچ چیزی برای آنها مهم نیست. محمدحسین ادیب، …
[PDF] ارائه یک الگوریتم برای تخمین ورشکستگی موسسات مالی با الهام از …
uctjournals.com/farsi/archive/engineer/1395/spring/2.pdf‎Cached
Similarدر اکثر مدل. ها. یی که. برای پیش بینی ورشکستگی از اطالعات حسابداری استفاده
شده است، این اطالعات اغلب به شکل نسبت های مالی بیان شده. اند. به دلیل اینکه روش
های آماری و منطقی از فرض های محدود کننده ای چون فرض خطی و نرمال بودن متغیرهای پیش
. بینی کننده رنج می برند در این تحقیق به. ارائه روشی هوشمند مبتنی بر الگوریتم …
[PDF] اصل مقاله (7744 K) – فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
jifb.ibi.ac.ir/article_49399_3a4df7c22972db4fec8bec1b8343ed02.pdf‎Cachedآلتمن در سال ۱۹۸۳ یک اصلاحیه انجام داد و مدل جدیدی. به نام Z ارایه کرد. روشن ترین
اصلاحیه آلتمن، جانشین کردن ارزشی دفتری سهام به جای. ارزش بازاری آن و سپس
تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل بود. آلتمن در. به وجود آورد. وی این مدل را
برای پیش بینی ورشکستگی مؤسسه های غیر تولیدی و به ویژه. برای صنایعی که
نوع سرمایه …
ام اس پی | پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای بورس با الگوی جریانهای …
mspawerpnt.ir/پیش-بینی-درماندگی-مالی-شرکتهای-بورس-با/‎Cached17 دسامبر 2017 … یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی
درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی توانایی الگوی جریان های
نقدی در دوره نزول در پیش بینی بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای
1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای …
پیش‌بینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با استفاده از …
eco.iaufb.ac.ir/article_9177.html‎Cached
Similarمطالعه‌ حاضر با هدف پیش‌بینی قیمت پایانی سهام- مطالعه موردی شرکت فرآورده‌های
نفتی پارس- با به کارگیری داده‌های روزانه در دوره زمانی 13/8/1388 تا 11/11/1389 از
طریق دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی ARIMA صورت پذیرفته است.
نتایج به‌دست آمده به وسیله مدل شبکه عصبی دارای خطای کمتر، قدرت توضیح‌دهندگی
بالاتر و در …
فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 12 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5623&Number=12‎Cached
Similarسودمندي برآورد هاي حسابداري در پيش بيني سود و جريان هاي نقدي آتي دكترعباس هشي
، محمود … طراحي مدل مفهومي ريسك اوراق بهادار رهني با استفاده از معادلات ساختار يافته
دكتر علي صالح … بررسي كاربرد مدل هاي پيش بيني ورشكستگي در پيش بيني
نكول تسهيلات اعطايي به شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دكتر علي

ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته
asre-jadid.ir/دانلود-پایان-نامه-ارتباط-بین-حسابداری/‎Cached2-7- 2- تجزیه و تحلیل ریسک بازار 40. 2-8 مدل های پیش بینی ورشکستگی 40. 2-8
-1 مدل ویلیام بیور 41. 2-8-2 مدل دی کین 42. 2-8-3 مدل اسپرین گیت 43. 2-8-4 مدل
تافلر 43. 2-8-5 مدل زمیجوسکی 44. 2-8-6 مدل فالمر 45. 2-8-7 مدل کااسکور 46. 2-8-8
مدل گرایس 47. 2-8-9 مدل شیراتا(Shirata) 48. 2-9- دلایل ورشکستگی 48. 2-9-1 دلایل

پایان نامه ارشد حسابداری رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک …
perfumedownload.pdgf.ir/perfumedownload/32641/html‎Cached29 ژوئن 2017 … در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی
ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده
شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه
مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد …
تعریف ورشکستگی | ghadiriyan h – Academia.edu
www.academia.edu/19024252/تعریف_ورشکستگی‎Cached
Similarدر ادامه سیر تکوینی مدل های پیش بینی ور شکستگی را به ترتیب ظهورشان
بررسی می کنیم ). رهنمای روپشتی ، نیکومرام ، شاهور دیانی ( 512 :1385، مدل
ویليام بيور ) (1966 این مدل از نوع تحلیل تك متغیره براي ورشكستگي شركت
است . بیور در سال 1966 یك مجموعه شامل 30 نسبت مالي كه به نظر او بهترین
نسبت ها براي …
[PPT] PowerPoint Template
eng.uok.ac.ir/esmaili/teaching/spring2012/nn/presentations/G4.ppt‎Cached
Similarپیش بینی ورشکستگی; دادن وام; تشخیص پزشکی; تشخیص کاراکتر دست خط;
تشخیص گفتار. طبقه بندی کننده های آماری مبتنی … مزیت های شبکه های عصبی.
روش های خود تطبیقی برای مبنای داده هستند; می تواند هر تابعی را با دقت دلخواه تخمین
بزند; مدل های غیر خطی هستند; در تخمین احتمالات عقبی (posterior probability) توانا
هستند.
مقایسه توانایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی در …
https://penco.ir/…/مقایسه-توانایی-مدل-های-شبکه-عصبی-مصنوعی-و-شبکه-عصبی-فازی-در-پیش-بینی-درماندگی-مالی-شرکت-های-پذیرفته-…‎Cachedچکیده: درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در
مدیریت و سرمایه گذاری مالی محسوب می شود. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها پدیده
ای است که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان،شرکت های استقراض کننده،و دولت به صورت
فزاینده به آن علاقه‌مند شده‌اند. مدل های تشخیص درماندگی مالی یکی از مهمترین ابزارها در

طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی …
ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4737.html‎Cached
Similarهدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش‌بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار
گرفتن بانک‌ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص‌‌های پیشرو در پیش‌بینی
زمان … the effects of the leading indicators in predicting bankruptcy of the Iran’s
banks using Kaplan-Meier model and Cox hazard model in survival analysis
framework.
[PDF] شرکتها ورشکستگي وضعيت در تعيين آلتمن کاربرد مدل : چکيده لحاظ …
www.petronet.ir/…/کاربرد%20مدل%20آلتمن%20در%20تعیین%20وضعیت%20ورشک…‎Cached
Similarهاي. پيشرفته. روشهاي. جديد کنترل. را. به. کارگيرند. اين. تحقيق. سعي. در بررسي.
کاربرد يکي. از تکنيک. هاي. پيش. بيني. ورشکستگي. )مدل. آلتمن( دارد. به. دليل.
استاندارد و همگون. بودن. و همچنين. دردسترس. قرار داشتن. صورتهاي. مالي. شرکتهاي.
پذيرفته. شده. در بورس. اوراق. بهادار تهران، اين. شرکتها ب. راي. آزمون. مدل. آلتمن. در
يک.
بایگانی‌های مدیریت سرمایه گذاری – سیستم بازاریابی حرفه ای نگین …
neginbazar.ir/?cat=11372‎Cachedابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی بررسی قانون ورشکستگی ایران‌ توانایی
پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی هزینه های ورشکستگی تاثیر هزینه های ورشکستگی
بر ساختار سرمایه مالیات و هزینه های ورشکستگی صورت وضعیت مالی شرکت
ورشکسته ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی و مدل های پیش بینی
ورشکستگی
پیش بینی سودآوری بر مبنای سهام با استفاده از شبکه های عصبی …
amirhootan.ir/2017/04/…/کاربرد-هوش-مصنوعی-در-حسابداری-و-امور-ما/‎Cached30 آوريل 2017 … بیور [1] با انجام پژوهشی در سال ١٩٩٦ دریافت که به منظور پیش بینی ورشکستگی،
پنج سال قبل از حادثه میتوان از نسبتهای مالی استفاده کرد. نمونه های واقعی چون …. به
کمک مدل شبکه های عصبی و مدل های ترکیبی، می توان ارزش اوراق بهادار و دارایی هایی
دیگری را که می خواهیم خریداری کنیم، برآورد کنیم. در این مورد باید …
امتیاز Z آلتمن – مشاور مالی
sinamafi.com/امتیاز-z-آلتمن/‎Cached11 ا کتبر 2017 … کاربرد مدل آلتمن در تعیین وضعیت شرکتها: سرمایه گذاران همواره میخواهند با
پیشبینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود
جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی … از نظر حقوقی، ورشکستگی عبارت است از این
که بدهکار از کل دارائی های خود به نفع طلبکار صرف نظر کند. ولی هرگاه از …
زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکت ها |11961
tgarticle.olhd.ir/tgarticle/11961/html‎Cached28 نوامبر 2017 … تحقیق بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی
ورشکستگی شرکت ها (11961):پیش بینی ورشکستگی شرکت ها حاکمیت شرکتی
و پیش بینی ورشکستگی حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها
دانلود مقاله پیش بینی ورشکستگی مدلهای پیش بینی ورشکستگی …
مدل های پیش بینی ورشکستگی – مقاله دانشجویی
stuarticle.ir/مدل-های-پیش-بینی-ورشکستگی/‎Cached7 نوامبر 2017 … فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی مدل های پیش بینی ورشکستگی آماده دانلود می باشد.
بازدید کننده عزیز و گرامی شما هم اکنون در حال مشاهده فایل دانلودی با نام مدل های پیش
بینی ورشکستگی هستید. برای دیدن جزییات و کلیات کامل و مشخصات ریز به ریز
این پروژه دانلودی باید بر روی دکمه دانلود کلیک کنید. بعد از ورود به …
[PDF] ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اي دﻗﺖ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ARIMA ,ARMA ,MA ,AR ﻫﺎي ﺑ
pantajournals.ir/uploads/pdf/201666162653627.pdf‎Cached23 مه 2016 … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي دﻗﺖ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ. ARIMA ,ARMA ,MA ,AR. در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در. ﺑﻮرس ﺑﺨﺶ.
ﻣﻬﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮر راﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﻪ. …. ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﻮرس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل دﻗﺖ. ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد. (داي و ﻫﻤﮑﺎران.
مشاهده عناوین مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مالی
raja.ac.ir/…های…/مشاهده-عناوین-مقالات-دانشجویان-کارشناسی-ارشد-مهندسی-مالی‎Cached10 ژوئن 2017 … ارایه یک روش ترکیبی به کمک مدل گارچ ومدل گری برای پیش بینی نوسان های شاخص
قیمت سهام … طراحی مدلی برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک پرتفوی بااستفاده
از سریهای زمانی فازی به کمک دنباله فیبو ناتچی … پیش بینی ورشکستگی
شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران توسط رگرسیون ریج.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات