× بستن تبلیغات
ژانویه
12
2018

قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین

قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین, زنجیره تامین,نرم افزارهای برنامه ریزی منابع موسسه (ERP),نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین (SCM),نرم افزارهای بهینه سازی تولید (OPT),نرم افزارهای تجزیه و تحلیل (ANAL),نرم افزار CONSONA ,نرم افزار EPICOR,نرم افزار ORACLE,نرم افزار SAP دسته بندی فایل :  مدیریت زنجیره تأمین شامل تمام فعالیت های مرتبط با […]

The post قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین appeared first on مرسی وب| مرکز آموزشی.

لینک منبع و پست :

قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین


http://mer30web.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/

قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین – سل یو
sellu.ir/product-192512-قابليت-ساختار-سيستم-نرم-افزار-مديريت.aspx‎Cachedزنجیره تأمین شامل تمام فعالیت های مرتبط با جریان مواد و اطلاعات از تأمین کندگان مواد
اولیه تا تحویل محصول به مشتری نهایی است و بر بهبود خدمت رسانی به مشتری ،
سودآوری،و عملکرد سازمان تمرکز دارد.
قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین …
powerpoint.wordpressblog.ir/قابلیت-ها-و-ساختار-سیستم-ها-و-نرم-افزاره/‎Cached24 جولای 2017 … دانلود پاورپوینت قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای مدیریت … nowindoc.
sellfile.ir/prod-1043012-دانلود+پاورپوینت+قابلیت+ها+و+ساختار+سیستم+ها+و+نرم
+افزارهای++مدیریت+زنجیره+تامین.html Cachedزنجیره تامین سیستم های زنجیره
تامین نرم افزارهای زنجیره تامین consona epicor sap. دانلود دانلود …
[PDF] مدیریت زنجیره تامین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
fshiau.ac.ir/articles/Management93/1468.pdf‎Cached
Similarو کار و تاکتیک هایي این بخش با هدف بهبود بلند مدت عملکرد شرکت ها و کل زنجیره.
تامین. ) Mentzer.johnT.William Dewitt 2001. (. مدیریت زنجیره تامین هماهنگ ….
ضرورت ایجاد ساختاری جدید در روابط بین سازماني ….. مدیریت دقیق آن بستری مناسب
از نرم افزار ها و سیستم های اطالعاتي یکپارچه و شبکه های اکسترانت و اینترانت مورد.
تهران آی تی | دانلود ۱۱ مقاله scm مدیریت زنجیره تامین به زبان فارسی …
tehranit.net/دانلود-11-مقاله-scm-مدیریت-زنجیره-تامین-به-ز/‎Cachedمقاله scm مدیریت زنجیره تامین – زنجیره تامین یکی از مهم ترین مولفه ها در سازمان های
، شرکت ها و .. میباشد و عبارتست از … دادههای بدست امده نیز با استفاده از نرم افزار
SPSS و روش آماری میانگین و ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت. … این روش عارضه یابی
در یک شرکت خودرو ساز ایرانی اجرا و نتایج خوبی از قابلیت های آن کسب شده است .
[PDF] ﭘﺬﯾﺮي در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ و ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﻨﺎ
journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj/article/download/2913/1817‎Cached
Similar9 ا کتبر 2013 … ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﭘﺬﯾﺮي در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮادي. 1،. ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن. 2.
، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ. 3. *. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮ. ﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 17 ….. ﻫﺎي
ﻧﺮم. اﻓﺰاري و ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه داده. و). )ج. ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. ﺳﺎزي ﮐﺴﺐ. وﮐﺎر. (. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي
ﮐﺴﺐ. وﮐﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ). ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. ﺳﺎزي دو ﻧﻮع.
مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات – پورتال سامان
www.sis-eg.com/…/2245-مدیریت-زنجیره-تامین-پشتیبانی-تکنولوژی-اطلاعات.html?…‎Cached
Similarاهداف نرم افزار مدیریت زنجیره تامین مدرن کاهش عدم اطمینان و ریسک در زنجیره تامین
است. … این گونه سیستم ها به صورت یکپارچه ای فعالیتهای برنامه ریزی توزیع،
ساخت، برنامه ریزی تفصیلی، کنترل موجودی، هماهنگی تامین با چندین کانال توزیع،
جریان اطلاعات صحیح درباره تقاضا، سرمایه گذاری، ظرفیت موجودی، برنامه ریزی
تفصیلی …
[PDF] زﻧﺠﻴﺮه ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت در اﺷﺘﺮاك ﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ – دانشگاه تهران
https://jitm.ut.ac.ir/article_24891_ec9400cec687bc21961098d2777f2c44.pdf‎Cached
Similarﺷﻮد . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت، اﺟﺎزه ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﭘﺎﺳﺦ. ﮔﻮي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ .]23[. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه. اي. ﺑﺮ. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. زﻧﺠﻴﺮه. ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﺑﻪ
….. آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در. ﻧﺮم. اﻓﺰار. UciNet. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻠّﻲ ادﻏﺎﻣﻲ در. زﻧﺠﻴﺮه.
5. ﺑﺮرﺳﻲ ادﻏﺎم ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻲ ﺑﺮ. اﺳﺎس درﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در. راﺳﺘﺎي ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺳﺎده. ﺳﺎزي. ﺳﺎﺧﺘﺎر.
مديريت زنجيره تامين و پشتيباني تکنولوژي اطلاعات – نرم افزار …
www.toluecrm.com/art_show?art_id=91‎Cached
Similarمديريت زنجيره تامين و پشتيباني تکنولوژي اطلاعات – نرم افزار طلوع crm –
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان. … اين گونه سيستم ها به صورت يکپارچه اي
فعاليتهاي برنامه ريزي توزيع، ساخت، برنامه ريزي تفصيلي، کنترل موجودي،
هماهنگي تامين با چندين کانال توزيع، جريان اطلاعات صحيح درباره تقاضا، سرمايه
گذاري، ظرفيت …
[PDF] بهای تمام شده – سیستمهای اطلاعات مدیریت شرق رایا
sharghraya.com/wp-content/uploads/2017/07/Raya-ES.pdf‎Cachedمطالب . معرفی نرم افزارهای یکپارچه تحت وب رایا. 1 . مدیریت منابع انسانی. 2 .
مدیریت فرایندهای مالی 3 . مدیریت زنجیره تامین 4 . مدیریت ارتباط با مشتریان 5 …
تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم. افزارهای سازمانی. رایا،. پی. ش. بینی های الزم برای
توسعه آتی سیستم ها و ابزارها توسط س. ازمان. خریدار و یا شرکت شرق رایا. صورت.
زنجیره تامین چیست؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد؟ – پایگاه مقالات علمی …
system.parsiblog.com/…/زنجيره+تامين+چيست؟+آيا+مي+توان+آن+را+مديريت+کرد؟/‎Cached
Similar20 ژانويه 2013 … این امر یعنی جریان سریع اطلاعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و
سیستم های حمل و نقل،که بعضی از شرکت ها را قادر می سازد که زنجیره های عرضه … دامنه
پیاده سازی تکنولوژی، راههای جدیدی را برای تغییر ساختار سازمانی از تکنولوژی
سخت افزار به تکنولوژی نرم افزار و اطلاعات برای سازماندهی می گذارد.
آذر کیانی نژاد | ERP و زنجیره تامین SCM در سازمان ها – FUMblog
fumblog.um.ac.ir/fumindex.php?op=Default&postCategoryId…‎Cached
Similarسازمان هاي توليدي و خرده‌فروشي در حال حاضر از نرم افزارهاي متعددي نظير برنامه
ريزي منابع كسب و كار (ERP)، مديريت زنجيره تامين (SCM) و برنامه ريزي و
زمانبندي پيشرفته (APS) براي ارتقاء … اطلاعات بين دپارتمان ها به اشتراك گذاشته
مي شوند چرا كه ساختار نرم افزار كاربردي ERP امكان برقراري ارتباط ميان فرايندها را
فراهم مي كند.
ERP را انتخاب کنید که در برابر پیشرفت های سازمان، منعطف باشد
erpfocus.ir/2017-02-15-09-55-11/item/409-erp‎Cached3 دسامبر 2017 … پیشینه های کاری و مدیریت مالی ارائه دهندگان ERP را بررسی کنید. آیا ارائه دهندگان
ERP مد نظر شما نیز در حال پیشرفت هستند یا اینکه روز به روز پسرفت می کنند؟ آیا
نرم افزار آن ها همگام با تغییرات تکنولوژی بروز می شود؟ ساختار مالی شرکت فروشنده
نرم افزار نیز باید از ثبات برخوردار باشد. یک ERP منعطف …
[PDF] ارزیابــی عمكــرد زنجیره تأمیــن بــا رویكــرد مــدل مرجــع عملیاتــ
barresybazargani.itsr.ir/article_28146_2b52311fc4ed20cdcd8cf9a068eeb337.pdf‎Cachedکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تولید و عملیات fatemeh.abadi@ymail.com.
زنجیره تأمین / ارزیابی عملكرد / مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین. / تكنیک دیمتل.
چكیده. عملكرد مناسب زنجیره تأمین نقش حیاتی در موفقیت سازمان ها. دارد. لذا، به
کارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملكرد. زنجیره تأمین به منظور بهبود مستمر آن
ضروری است.
دانلود پ‍اورپوینت بررسی مبانی مدیریت زنجیره تأمین – accessfile
accessfile.ir/دانلود-پ‍اورپوینت-بررسی-مبانی-مدیریت/‎Cached17 دسامبر 2017 … پاورپوینت آماده بررسی اجزاو مبانی مدیریت زنجیره تامین و نرم افزار زنجیره تامین
۱مقدمه ۲تاریخچه مدیریت زنجیره تامین ۳تعریف مدیریت زنجیر. … پاورپوینت نقش
تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین به بررسی این موضوع به منظور کسب
مزیت رقابتی برای سازمان ها در غالب یک کار پژوهشی ارائه شده است.
نرم افزارهای مهندسی صنایع – فرادرس
https://faradars.org/how-to-learn/industrial-engineering-software‎Cachedده ها ساعت آموزش تصویری نرم افزارهای مهندسی صنایع به صورت کاربردی و گام به گام،
با تدریس مجرب ترین اساتید کشور. … برای مهندسین صنایع، مانند Primavera (
برنامه ریزی و کنترل پروژه)، COMFAR III (اقتصاد سنجی و امکان سنجی)، Minitab (
کنترل کیفیت آماری)، LINGO (بهینه سازی سیتم ها)، Arena (شبیه سازی سیستم ها)
و …
مديريت زنجيره تامين: تعريف، تاريخچه، اهداف، فرايندها، مزايا و موانع …
www.mgtsolution.com/olib/100520175.aspx‎Cached
Similarبه طور کلی مدیریت زنجیره تامین بر افزایش انطباق پذیری و انعطاف پذیری شرکتها
تاکید دارد و دارای قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثر بخش به تغییرات بازار است.
… برای تسهیل جریان دقیق اطلاعات مدیریت دقیق آن بستری مناسب از نرم افزار ها و
سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و شبکه های اکسترانت و اینترانت مورد نیاز است.
[PDF] اصل مقاله – مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی – دانشگاه تربیت مدرس
ormr.modares.ac.ir/article_5632_fbe7ad2ce1ef83c0b5900cd340f233f8.pdf‎Cachedنتایج تحقیق نشان داد نتایج چابکی، قابلیت های چابکی و فرایندهای زنجیره تأمین
سازمان ها. کمتر تحت تأثیر عوامل …. تکنولوژی تولید: سیستم چابک نیازمند سخت
افزارها و نرم افزارهای مناسبی است که. امکان تغییرات …. که در این تحقیقی پنج
زیرساخت سازمانی استراتژی، ساختار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت. دانش و
تکنولوژی …
[PDF] بر انسانی منابع مدیریت و تأمین زنجیره مدیریت سازمانی، منابع ریزی …
modiriatzanjireharzesh.ir/article_27536_bf357e78a5f274f3dbf7d9c835961646.pdf‎Cachedسیستم. های. ERP. و. مدیریت. زنجیره. ارزش. و. مدیریت. منابع. انسانی. باعث. افزایش.
کارایی. عملکرد. سازمان. ها. می. شود . داده. های الزم جهت بررسی فرضیه. های پژوهش از
طریق پرسشنامه به دست آمده است. همچنین. پژوهش. از. روش. مدل. معادالت. ساختاری. برای.
ارزیابی. مدل. علی. و. بررسی. قابلیت. اطمینان. و. اعتبار. مدل. اندازه. گیری. استفاده.
ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده …
modiriatzanjireharzesh.ir/article_21399.html‎Cachedبهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت‌ های
رقابتی برای شرکت ‌ها می ‌باشد. این مقاله … ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد
مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی.
مقاله 1، …. مجموع این تصمیمات قابلیت ها و کارایی زنجیرۀ تأمین شرکت ها را مشخص
مینماید.
با مدیریت زنجیره تامین ، به کارآفرینی رونق بیش تری ببخشیم …
kimiai.ir/مدیریت-زنجیره-تامین/‎Cached9 دسامبر 2017 … تفکر مدیریت زنجیره تامین ، از قدمت بالایی که مربوط به هزاران سال پیش می باشد،
برخوردار است. مدیریت … -ها به دلیل تمرکز نداشتن بر روی خدمات پس از فروش،
زنجیره تامین کارآفرینانه بزرگی را از دست. می دهند. … شرکت سسیکو سیستمز (
خریدار شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری در زمینه های کابل، سیستم.
[PDF] 2 – 3 ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ – اتاق بازرگانی
tccim.ir/images/Projects/TCCIMirProjects950510_105.pdf‎Similar26 مه 2016 … ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ. زرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ . داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﭘﺮوژه ﺗﻨﺪر. 90 ……
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ. ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. ISO 28000 .12. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ. ISO 31000 .13.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ISO/FDIS 50001 .14. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. اﻋﺘﻤﺎد.
دانلود دانلود پاورپوینت قابلیت ها و ساختار سیستم ها و نرم افزارهای …
www.snowdl.ir/2017/05/01/دانلود-دانلود-پاورپوینت-قابلیت-ها-و-سا/
1 مه 2017 … مقدمه در سال های اخیر مدیریت زنجیره تأمین( SCM )به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و
کار اهمیت زیادی پیدا کرده است،اما آنچه که باعث شد تا زنجیره تأمین اهمیت زیادی پیدا
کند به دهه ی 90 میلادی باز میگردد که مدیران بسیاری از صنایع دریافتند برای ادامه ی
حضور در بازار،تنها بهبود فرآیندهای داخلی کافی نیست بلکه …
[PDF] مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو – دانشگاه جامع علمی …
curriculums.uast.ac.ir/Archive/New/Ksh/Sa/ksh.sa.46.pdf‎Cachedدر صورت وجود سیستم لجستیکی کارا در سطح کشور، تولید کنندگان، راحت تر و
سریع تر به بازار ها دسترسی خواهند. داشت. به طور مثال، تولید … افراد دانش آموخته دار
این رشته ضمن آشنایی با ساختار و معماری زنجیره تامین خودرو و عناصر آن بر تمام
فرایندهای. لجستیکی …. کارشناسی و مسئول سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزاری
لجستیکی …
مهندسی صنایع تنها با یک کد رشته در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد
brb.co.ir/13-news/76-news941125002‎Cached«سیستم برنامه ریزی مسیر ره آورد» به عنوان یکی از اجزای بسته نرم افزاری «مدیریت
لجستیک ره آورد» قابلیت های گسترده ای را در اختیار کاربران قرار می دهد. … با
عناوین صنایع و سیستم‌ها (بهینه سازی سیستم ها)، سیستم‌های سلامت، لجستیک و
زنجیره تأمین، سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی، سیستم های مالی، کیفیت و پایایی،
مدیریت …
[DOC] متن کامل (DOC)
jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_id=756&slc_lang=fa&sid…‎Cached
Similarارزيابي ريسک يکي از مراحل مهم مديريت ريسک بوده و با توجه به وجود ريسکهاي فروان
و نيز لزوم صرف بهينه منابع در زنجيره تامين، اهميت زيادي دارد و نادیده گرفتن آن و ….
برخی از محققین در مطالعات خود به شناسايي و دستهبندي و ساختار شکست ريسکهاي
زنجيره تامين پرداختهاند و در آنها ريسکها در نه دسته شکست ها، تاخيرها، سيستم ها، …
[PDF] اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ – ورود به سیستم
www.mymabna.ir/…/ead8ec89-ff97-4571-9c2b-3dacb9e47bdf.pdf‎Cached
Similarﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪاران و ﻋﺮﺿﻪ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪارﻛﺎت،. ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﺑﺎ. اﻳﻦ.
ﻣﻔﻬﻮم. اﺣﺴﺎس. راﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ،. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻣﻮج ﺳﻮم. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ و. ﻛﺎر. اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ،. ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﻣ. ﻴﺰﺑﺎن. ﺟﻬﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم. اﻓﺰار. ، اراﺋﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه. اي. را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را.
نرم افزار Tiger Enterprise | راهکارها و محصولات سیستمهای شناسایی …
www.sinap-co.com/solution/نرم-افزار-tiger-enterprise‎Cachedنرم افزار TIGER ENTERPRISE به همراه امکانات سازگار خود، روش های انعطاف پذیر
متنوعی را در اختیار شرکت ها می گذارد و آنها را قادر می سازد تا تمامی منابع خود را به
راحتی مدیریت نمایند. این نرم افزار ارائه دهنده یک محصول کاملا یکپارچه به همراه راه حل
های تکمیل کننده می باشد که توسط بیش از 100 همکار تجاری در زمینه ارائه راهکارهای …
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) | پایگاه دانش BPM رایورز
https://bpms.rayvarz.com/…/سیستم-های-برنامه-ریزی-منابع-سازمانی-erp‎Cached
Similarبا بزرگ شدن سازمان ها و نیاز های جدید بازار درخواستهایی برای ایجاد قابلیت های
اضافی و سیستم های نرم افزاری جدید پدید آمد. مهمترین آن ها سیستم های مدیریت زنجیره
ی تامین (SCM) و سیستم های مدیریتی ارتباط با مشتریان (CRM) هستند. در حالی که
قابلیت های اساسی مربوط به مدیریت زنجیره تامین قبلاً در سیستم های ERP در نظر …
لجستيک چيست – انجمن لجستیک ایران
www.ilscs.ir/index.php?option=com_content&view…id…‎Cached
Similarاين ويژگي ها شرايط و مشخصات خاصي را براي زنجيره تامين و لجستيك اين نوع مواد و
محصولات ايجاب مي كند. بدين ترتيب فناوريها و تجهيزات و سيستمهاي مديريتي،
برنامه ريزي، نرم افزاري و عملياتي خاص در حوزه هاي حمل و نقل، انبارش، توزيع،
شناسايي، كدگذاري و رديابي، توزين، بسته بندي و ديگر حوزه هاي لجستيكي طلب مي
كند.
SID.ir | تجارت الكترونيك و تعامل عامل هاي هوشمند در زنجيره تامين و …
www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=6561‎Cached
Similarدر اين مقاله با بررسي ساختار و خصوصيات زنجيره تامين، عامل هاي هوشمند و رفتار و
تعاملات بين آن ها، روشي براي تكميل فرآيندها، هماهنگي، پويايي و انعطاف پذيري …
اوليه و موفق زنجيره هاي تامين مبتني بر عامل هاي نرم افزاري و نتايج حاصل از شبيه
سازي روش پيشنهاد شده، عملكرد زنجيره، انعطاف پذيري، پويايي و كارآمدي سيستم
بررسي …
[PPT] ارزش تجاري سيستم هاي مديريت زنجيره تأمين سيستم هاي مديريت …
www.pogc.ir/portals/0/maghalat/891025.4.pps‎Cached
Similarاين سيستم ها كه به سيستم هاي برنامه ريزي منابع بنگاه معروف هستند، برمبناي
رشته اي از بخش هاي نرم افزاري بهم يكپارچه و يك پايگاه داده هاي مركزي مي باشند.
پايگاه … گرچه اين سيستم ها در آغاز با هدف ماشيني كردن فرآيندهاي كسب و كار داخلي
سازمان طراحي شدند اما اكنون به فعاليت هاي بيرون از سازمان و قابليت ارتباط با
مشتريان، تأمين …
زنجيره تامين ، مزیت رقابتی – نملین
www.namlin.com/blog/…مديريت-زنجيره-تامين…هاي…/view/‎Cachedدر اين راستا تامین کنندگان در تامين نر م افزارها، دانش فنی، مواد اوليه و خدمات نقش
مهمی در رقابتی شدن سازمان به عهده دارند. امروزه رسازما ن های برتر تامین كنندگان به
عنوان مشارک و يكی از توانمندسازهای سازما ن ها به شكل عملياتی و واقعی مورد توجه قرار
گرفته و اين اقدام و عمل نشات گرفته از اين تفكر است كه توليد كيفی و كسب مزيت …
نرم افزارهای تکتا – شرکت تکتا
https://tactatech.com/Software.html‎Cachedنرم افزارهای تکتا TacTa Software,نرم افزار مدیریت انبار تکتا WMS,نرم افزار
مدیریت اموال تکتا AMS,نرم افزار و سیستم لیبلینگ و بسته بندی کالا تکتا LPS
… سیستم انبار مکانیزه (WMS) می تواند به صورت یک نرم افزار مجزا با قابلیت
اشتراک گذاری داده ها با سایر نرم افزارهای موجود در هر کسب و کار مورد استفاده قرار
گیرد.
ايتنا – یکپارچه‌سازی سیستم‌های کاربردی سازمان (EAI)
www.itna.ir/article/…/یکپارچه-سازی-سیستم-های-کاربردی-سازمان-eai‎Cached
Similar21 جولای 2015 … یکپارچه‌سازی سیستم‌های کاربردی سازمان (Enterprise Application Integration-EAI)
مکانیزمی را به منظور اشتراک‌گذاری داده‌ها و فرایندها فراهم می‌سازد. … این نرم‌افزارها
غالباً به صورت مستقل (مستقل از سایر نرم‌افزارهای موجود در سازمان) و به منظور تأمین
نیازهای بخش خاصی از سازمان تولید و توسعه می‌یابند که این امر باعث …
تقویم نهایی کارگاه ها منتشر شد – چهاردهمین کنفرانس بین المللی …
iiiec.ir/fa/news.php?rid=90‎Cached3 دسامبر 2017 … نگهداری و تعمیرات پایدار و مبتنی بر قابلیت اطمینان. نیم روزه. 6ساعت. 13آذرماه. 15-
8. 180. مهندس علی کاروان. 4. بکارگیری رویکرد سیستمی برای حل مسائل پیچیده
اقتصادی و اجتماعی (بهمراه آموزش نرم افزار ونسیم). یک روزه. 8ساعت. 14 آذرماه. 17-8.
240. دکتر سید حسین حسینی. 5. کار با نرم افزار‌های مدیریت …
[PDF] از دیدگاه مالکان شناور زنجیره تامین بندر امام … – پژوهشنامه حمل و نقل
www.trijournal.ir/article_50996_d956060ab9f804608888386257fd83d2.pdf‎Cached4 ژانويه 2017 … داده ها. از آزمون شاپیرو. -. ویلک. 1. ، آزمون کولموگروف. -. اسمیرنوف. و. چولگی و
کشیدگی. استفاده شده است. جهت. اندازه. گیری تحلیل آماری از نرم افزار. SPSS …
شاخص ها عبارتند از. -1. میزان توانایی بندر در تاسیس سیستم. ارتباطاتی و
اطالعاتی در راستای تس. هیل یکپارچگی با سایر. حلقه های زنجیره تامین. -2.
نرم افزار CRM طلوع –
https://www.toluesoft.com/‎Cachedباشگاه مشتریان بانک ها و موسسات مالی · نرم افزار Cloud CRM · نمونه کارهای وب
سایت طلوع (95-96) · سیستم کارت وفاداری · نرم افزار صندوق · نرم افزار مدیریت
باشگاه تامین کنندگان · نرم افزار مدیریت باشگاه نمایندگان · نرم افزار خزانه داری ·
ادامه… اخبار …
مقاله ساختار و نقش سیستم اطلاعات در زنجیره تامین – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-PPS01-PPS01_017=ساختار-و-نقش-سیستم-اطلاعات-در-زنجیره-تامین.html‎Cachedاطلاعات شامل ابزارها یی است که برا ی کسب آگاه ی ها ی لازم از بـ ین اطلاعـات موجـود و
همچنـین تجزیه و تحلیل آنها برای گرفتن بهترین تصمیم در زنجیره تامین بکار می
رود . … سجادی, علی و شیما امینی، ۱۳۸۵، ساختار و نقش سیستم اطلاعات در زنجیره
تامین، کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور، تهران،
گروه …
همه چیز درباره “ERP تحت وب” – شرکت آتراویژن
www.orcaspl.com/Fa/atravision…/25-erp-web-application.html‎Cached19 آگوست 2017 … زمانی که شروع به بررسی و انتخاب یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) می
کنیم، با سیستم های نرم افزاری متنوع داخلی و خارجی مواجه می شویم. … هستند(به دلیل
اینکه زمانی که این شرکت ها شروع به توسعه سیستم کردند، نرم افزارهای تحت وب به
گستردگی امروز نبودند)، اما بخشی از قابلیت های آنها تحت وب است.
زنجیره تامین
supplychain.persianblog.ir/‎Cached
Similarنحوه پردازش داده ها در سیستمهای مدیریت زنجیره تامین جدید نصب شده در سازمانها به
گونه ای است که برای آن برنامه ریزی شده . ولی نرم افزار در چند ماه اولیه نصب در سازمان
نمیتواند از روشها , سنتها و تاریخچه عملکرد سازمان با خبر باشد . برنامه ریزیها و پیش
بینی کننده ها باید متوجه این موضوع باشند که اولین اطلاعاتی که از اینگونه سیستمها

اصول انبارداری نوین در فرآیندهای سیستم حسابداری انبار | آرین …
https://www.linkedin.com/…/اصول-انبارداری-نوین-در-فرآیندهای-سیستم-حسابداری-انبار-ariansystem-co-‎Cached3 آوريل 2017 … در این راستا مدیریت موجودی کالا با توجه به گسترش سازمان ها و مشکلات فرآیند
تولید و فروش یکی از بخش های حیاتی در زمینه زنجیره تامین کالا است. و با توجه به
شرایط و ساختار سازمانی وجود یک نرم افزار انبار کارآمد امری اجتناب ناپذیر است.لذا
نرم افزار انبار آرین سیستم به عنوان یک سیستم انبارداری …
ارائه و اجرای راه حل های جامع مشتری – راد اندیش
www.radandish.com/index.php/…/ارائه-و-اجرای-راه-حل-های-جامع-مشتری‎Cached… خصوصی، دولتی و عمومی گروه راد اندیش را بر آن داشته است که با تلفیق سیستم
های اطلاعاتی، مدیریتی و انسانی اقدام به ارائه راه حل هایی نماید که مجموعه نیازهای
مشتری را رفع کند. این راه حل ها هر چند از لحاظ چارچوب کلی مشابه هستند ولیکن با
توجه به نیازها و خصوصیات هر مشتری از قابلیت تطبیق بسیار مناسبی برخوردار می
باشند.
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر محمود مرادی
https://staff.guilan.ac.ir/mmoradi/?lg=0‎Cached
Similarعضویت ها: 1. عضو کمیته علمی همایش اروپایی مدیریت دانش(ECKM). 2. عضو کمیسون
توسعه مدیریت شرکت توزیع برق استان گیلان. 3. عضو کمیسیون توسعه مدیریت …
مباحث مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین (لجستیک، مدیریت موجودی، قابلیت همکاری،
مدیریت ریسک). …. Journal: I. J. Intelligent Systems and Applications, 6(5), 76-82,.
[PDF] زنجیره تامین ابری در بنگاههای کوچک و متوسط پراکنده.pdf
coop.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=853‎Cachedبه تقاضاهای روز افزون و متنوع و فضای رقابتی بازار کسب و کار. مورد توجه قرار داده
است . یکپارچه سازی. و استانداردسازی. سیستمها و تکنولوژیهای تولیدی، ارتباطی،
اطالعاتی، مکانیکی و مدیریتی به عنوان ضرورت تعامل و قابلیت همکاری. بنگاهها. در
کالس جهانی است و در این راستا زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر تولید. و خدمات.
ابری.
[PDF] دریافت به صورت PDF – مشاوران توسعه آینده
www.moshaveran.net/uploads/Knowledge%20Magazine/mag71.pdf‎Cached
Similar11- ارائه چارچوبی جهت بهینه سازی زنجیره تامین خودرو از طریق مدیریت دانش. 12-
مدیریت دانش در سطح عملیاتی در …. ســازمانی بــه بخشــی جدایی ناپذیــر از فرآیندهــا،
سیســتم ها و فرهنــگ. ســازمانی تبدیــل می شــود و مدیریــت دانــش … اجــزای نرم
افــزاری، خــود شــامل بســته هایی بــا قابلیت هــای بســیار. اســت کــه می توانــد بــا
یکدیگــر …
نرم افزار رستوران ، فست فود و کافی شاپ – سپند
https://sepand.biz/‎Cachedنرم افزارها و راهکارهای هوشمند سپند یک سیستم نرم افزاری فروش (POS) می باشد که
برای انواع اماکن غذایی از قبیل: رستوران، فست فود، کیترینگ، کافی شاپ، سلف
سرویس، سفره خانه، طباخی و … به صورت کاملاً اختصاصی طراحی و عرضه شده است.
این نرم افزار دارای ابزارهای کاربردی متعدد با قابلیتها و تنظیمات پیشرفته ای است
که …
[PDF] نشریه مصاف – اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی صنایع
ussaie.ir/wp-content/uploads/2017/12/Nashrie-1.pdf‎Cachedاسـت و تحلیـل و طراحـی سیسـتمها در عمـل تلفیقـی از رشـته هـای مختلـف از قبیـل
مهندسـی نـرم افـزار، مهندسـی …. قابلیــت هــا بــراي بررســی روندهــاي تجــاري و
تحلیــل … پاســخ گو باشــد و از تمــام اطاعــات ســاختار. یافتـه و یـا سـاختار نیافتـه
بـرای تصمیم سـازی. اســتفاده نمایــد. هوش تجاری و کاربرد آن در مدیریت. زنجیره
تأمین.
لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین
www.pickpack.ir/…زنجیره…تامین/…مدیریت-زنجیره-تامین/807.html‎Cached
Similarمدیریت زنجیره تأمین در برگیرنده تمامی برنامه ریزی ها و مدیریت فعالیت هایی است
که در تدارک ، تأمین ، تبدیل و هماهنگی های لجستیکی می باشد. از این منظر، مدیریت ….
سیستمهای لجستیک، مجموعه ای از داده، سخت افزار، نرم افزار و قوانینی هستند که برای
پشتیبانی یک فعالیت با یکدیگر همکاری میکنند.لجستیک ا لکترونیکی در وهله

[PDF] های ساخت و ساز طراحی مدل نوآورانه ارزیابی عملکرد تامین کنندگان/ پیمانک
https://www.researchgate.net/…/Design-model-innovative-performance-evaluation-of-suppliers-and-contractors-in-construction-supply-chai…‎Cachedهر. سازمان. حاصل. عملکرد. مدیریت. و. ساختار. زنجیره. تأمین. آن. سازمان. است. این امر. از
. طریق. بهبود. در. ساماندهی. زنجیره. تأمین. میسر. می. شود. مدیریت. زنجیره. تأمین، …..
رتبه بندی کامل تامین کننده و. پیمانکاران با رویکرد. DEA/AHP. بدست آوردن شاخص
ها به وسیله نرم. افزار. Matlab. تشکیل زنجیره تامین چابک. بیان مساله. شکل .3.
حسابداری آنلاین و حسابداری تحت وب بهسا
https://behsaa.com/‎Cached
Similarبهسا جامع ترین و پر سرعت ترین نرم افزار حسابداری آنلاین تحت وب، با قابلیت وب
سرویس API و دسترسی نامحدود دارای فرآیند ساز و فرم ساز ویژه.
دانلود ترجمه مقاله شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار – فرداپیپر
https://fardapaper.ir/sustainable-supply-chain-dynamic-capabilities-enterprise-performance‎Cached12 ژوئن 2011 … Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic
capabilities, and enterprise performance. کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین
پایدار؛ قابلیت های دینامیک زنجیره تامین؛ عملکرد شرکتی؛ شیوه ها. درسهای مرتبط :
مدیریت زنجیره تامین …
[DOC] مدیریت زنجیره تامین و تجارت الکترونیک – چهارگوش
dl.4goush.net/2015/05/مبانی-فناوری-اطلاعات.docx‎Cachedمشتریان در سازمانهای امروزی در تولید کالا و ارائه خدمت، رویه‌های انجام امور و فرایند ها،
توسعه دانش و توان رقابتی همراه و همگام اعضای سازمان می‌باشد. مدیریت موثر زنجیره …
به طور کلی مدیریت زنجیره تامین بر افزایش انطباق پذیری و انعطاف پذیری شرکتها
تاکید دارد و دارای قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثر بخش به تغییرات بازار است …
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی – لجستیک
www.ptec-ir.com/index.aspx?siteid=1&pageid=162‎Cached
Similarمدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تامین می باشد که وظیفه برنامه ریزی،
اجرا، کنترل بهره وری، کارایی، ارسال و دریافت جریان و انبارش سرویس های کالا و
اطلاعات مرتبط با آنها را مابین نقطه مقصد و نقطه مصرف بر اساس در نظر گرفتن
نیازمندیهای مشتری بر عهده دارد. مدیریت پروژه لجستیک بر کاربرد دانش، مهارت ها،
ابزار و تکنیک …
مفهوم مدیریت زنجیره تامین و لجستیک – نرم افزار حسابداری بهین سیستم
www.behinehsazan.com/Articles/tabid/118/…/13/Default.aspx‎Cached
Similarنظر به منفعت¬ های زیادی که به دلیل به کارگیری مدیریت زنجیره تامین حاصل گردیده
است، امروزه این فلسفه در بین سازمان ها و کشورهای مختلف مقبولیت خاصی پیدا کرده و
هر روز نیز به مشتاقان آن افزوده می گردد. در کنار این، طی سه دهه اخیر، نگرش علمی و
آکادمیک به مبحث مدیریت زنجیره تامین بسیار مثبت بوده و مقالات و کتاب های
فراوانی …
ارقام نگار اندیشه | نرم‌افزار فروش فروشگاهی، نرم افزار فروشگاه های …
www.arghamnegargroup.ir/software/…/زنجیره‌ای-هایپرمارکت‎Cached
Similarنرم افزار یکپارچه فروشگاهی باران راهکاری مناسب برای اتوماسیون فروشگاه های
زنجیره ای و هایپر مارکت های شما خواهد بود. … ایمیل و پیامک اتوماتیک بر اساس
رخدادهای نرم افزار; قابلیت چند زبانه بودن نرم‌افزار، گزارش ها و فاکتور فروش; امکان
تعریف حقوق دسترسی کاربران برای عملیات مختلف … مدیریت تامین کننده و
سفارشات خرید.
[PDF] اصل مقاله (654 K) – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)
jmsd.atu.ac.ir/article_5010_55678aa0a13e67b26257e95c93969c6e.pdf‎Cachedمدل تصمیمگیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره
تامین … در متون … ۱-۲) تعیین شاخصی ها و معیارهای عملکرد i – iliard. 2 – Soft. 3 –
TOPSiS. ECTREرHi هاه. 5- Analytic tietworkprocess (ANP). 6- Dependences and
feedbacks. 7- Saaty …. دومین تفاوت آن است که فرآیند تحلیل شبکه ای ساختاری
غیر خطی.
بررسی تأثیر قابلیتهای لجستیک بر چابکی زنجیره تأمین | طراحی …
dimehr.ir/?p=356‎Cached
Similar1 ا کتبر 2015 … از مدل ساختاری در نرم افزار v.pls1.04b1استفاده شد.برای بررسی تأثیر متغییر
واسطه از آزمون سوبل استفاده شد. در این پژوهش تمام فرضیه ها بجز فرضیه سوم “
قابلیتهای تعامل مدیریت– اطلاعات لجستیک اثر مثبت و مستقیم بر چابکی زنجیرة
تأمین صنعت لوازم خانگی دارد” پذیرفته شدند. یافته ها نشان می دهد که …
راه کارهای جامع در استقرار و اجرای سیستمهای منابع انسانی ERP
www.eniac-tech.com/product_content.php?modepage=home…‎Cached
Similarو از سوی دیگرچه مزایا، قابلیتها و راه کارهایی در ساختار سیستمهای ERP هست که
سازمان را متمایل به استفاده و خرید از آن مینماید؟ … غیر قابل کنترل و مدیریت لحظه
ایی منابع مهم و موثر در مدیریت و کنترل سازمان مثل اطلاعات و آمار مالی ، خرید،فروش و .
… عدم بازدهی ، پاسخگویی و تامین نیازهای اطلاعاتی سیستمها و نرم افزارهای موجود
خدمات ما – رایورزان کیفیترایورزان کیفیت
rayvarzan.com/?page_id=22‎Cachedهمه سازمانها و شرکت هایی که مدیریت کیفیت فعال را به عنوان زیر بنای فلسفه
شرکت اتخاذ کرده اند و قصد مدون نمودن فعالیت ها در سطح گسترده جهانی را دارند. …
ساختار این استاندارد همانند استاندارد زیست محیطی است و به همین دلیل در بسیاری از
سازمانها به عنوان الگویی مناسب برای توسعه سیستم مدیریت بکار گرفته می شود.
قابلیت …
AuraPortal BPMS – فراگستر آیوت
www.ayot.ir/index.php/aboutus/auraportal-bpms-bpms-ayot‎Cachedهسته اصلی این نرم افزار Core BPM می باشد که خود دارای 3 ماژول است: فرآیندها (
Processes). شبکه داخلی / خارجی (Intranet … AuraPortal امکان مدیریت کارآمد همه انواع
مستندات را با هر درجه ای از پیچیدگی می دهد؛ مستنداتی نظیر: فایل ها، تاییدیه ها،
امضای الکترونیک، جستجوی محتوا، تصمیم ها و … . ساختار و رفتار کتابخانه های
اسناد بمنظور …
[PDF] يکپارچگی‌زنجیره‌تأمین‌و‌عملکرد‌شرکت‌در‌صنعت‌مواد‌ غذايی‌ا – چشم انداز …
jbmp.sbu.ac.ir/article/download/7066/4168‎Cached
Similar22 فوریه 2015 … ها از. طریق نرم. افزار لیزرل در بررسی شرکت. های تولیدی مواد غذایی در ایران، م. ی.
توان عنوان نمود که. یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت ….
ای: قابلیت. عملیاتی مدیریت زن. جیره تأمین به. یکپارچگی زنجیره تأمین منجر می.
شود. اثر عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت. لی و همکاران.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls‎Cached
Similar9, 9, بررسی تاثیر انگیزنده ها وپاداش ها بر جذب و نگهداری منابع انسانی نیروی
مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, غلامعلی مجتبایی, دکتر علی عطافر,
75ـ1374 ….. 189, 189, تاثیر پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره ی عرضه ی
الکترونیکی بر وفاداری مشتریان در صنعت لوازم خانگی, عباس میزایی, دکتر علی
شائمی, 1387.
[PPT] (EIS) سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS)
mfaghihi.ir/wp-content/uploads/…/مدلسازي-اطلاعات-سازمان-مقدمه.ppt‎Cached
Similarساختار سیستمهای اطلاعاتی. سیستم مدیریت ارشد (EIS). سیستم پشتیبان تصمیم
گیری (DSS). سیستم اطلاعات مدیریت (MIS). سیستم گزارشات مدیریت (MRS).
سیستم اتوماسیون اداری (OAS). سیستم پردازش عملیات (TPS). سیستم تحلیل
اطلاعات (ASI). سیستم مدیریت و ارتباطات پایگاه داده ها (RDBMS). بستر سخت افزار
و نرم …
مجله – نوماتک
https://www.nomatec.net/KnowledgeBase/Magazine/…/Detail/?…6‎Cachedمتفاوت می باشد.دایره استفاده سازمانها از این نرم افزارها از بسته های عمومی مانند
Microsoft office تا پیچیده ترین نرم افزارها مانند ERP ها متغیر می باشد. …. اگر نرم
افزار جدید شما قابلیت یکپارچگی با نرم افزارهای موجود را داشته باشد، شما می توانید
فرایندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین خود را از یکپارچگی این نرم افزارها مدیریت
کنید.
[PDF] از پیاده سازی معماری سرویس گرا تا چابکی سازمان با رویکرد مدلسازی …
jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3592-fa.pdf‎Cachedتا. چابکی. سازمان. اب. رویکرد. مدلسازي. پویایی سيستم. سیّد محمّد زرگر. *. دکتری
مدیریت سیستم. ها. گروه مدیریت. ، واحد سمنان،. دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران. ….
حال حاضر معماری سرویس. گرا یکی از گزینه. های رویکرد توسعه نرم. افزار است که به
اصول. مهندسی نرم. افزار از قبیل انعطاف. پذیری، نگهداری، قابلیت همکاری، توسعه
سریع …
[PDF] IT ت بر زنجیره تامین و اثر آن بر عملکرد شرک بررسی تاثیر تعریف …
files.mecharithm.ir/repository/2/etc/seminar_industry.pdf‎Cachedبرای. زنجیره تامین. و. توسعه. تکنیک. هایی. برای. مدیریت. آن. شده. است . امروزه.
مدیران. ارشد. شرکتهای. تولیدی. از. روش. ها. و. ابزار. های. گوناگونی. جهت دستیابی. به.
اهداف ….. پیاده سازی سیستمهای. سخت افزاری. و. نرم افزاری. که. جهت. پردازش،. نگهداری
،. جمع. آوری،. ذخیره. سازی،. توزیع،. انتقال. و. امنیت. اطالعات. به کار. می رود.
قابلیتهای.
مديريت زنجيره تامين | ITIRAN
itiran.com/d/46239‎Cached20 ژوئن 2004 … همکاران سیستم – امروزه مديريت زنجيره تامين به عنوان يكى از مبانى زير ساختى
پياده‌سازى كسب و كار الكترونيك در دنيا مطرح است. … مديريت زنجيره تامين ( SCM )
پديده‌اى است كه اين كار را به طريقى انجام مى‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان
و سريع را با محصولات با كيفيت در …. اجراى ارزيابى ها و نقش آنها
ارزیابی نقش‌ مدیریت‌ دانش‌ مشارکتی‌بر افزایش‌ یکپارچگی زنجیره تامین
https://www.ict.gov.ir/…/ارزیابی-نقش-مدیریت-دانش-مشارکتی-بر-افزایش-یکپارچگی-زنجیره-تامین‎Cached15 نوامبر 2013 … این پژوهش بر آن است که معیارهای تاثیر گذار نقش روش‌های مدیریت دانش مشارکتی بر
افزایش یکپارچگی زنجیره تامین را به دست آورده و با استفاده از … در این مقاله برای
وزن دهی شاخص‌ها و گزینه‌ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار
EXPERTCHOICE استفاده می‌شود. … ساختار مقاله به شرح زیر است:.
ســــایان ارقام | مدیریت زنجیره تامین چیست؟
www.sayanargham.com/مديريت-زنجيره-تامين-چیست؟/‎Cachedاز طرف دیگر با توسعه سریع فناورى اطلاعات در سال‌هاى اخیر و کاربرد وسیع آن در
مدیریت زنجیره تامین، بسیارى از فعالیت‌هاى اساسى مدیریت زنجیره با روش‌هاى جدید
درحال ….. مشتریان،داده های فروش،ظرفیت ساخت و قابلیت های تحویل محصول به
سیستم ندهید،انتظارنداشته باشید که نرم افزارهای کاربردی برنامه ریزی اتان خیلی
دقیق باشند.
سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات | مشاوره و پیاده سازی itil – مشاوره …
www.samanitg.com/itil/‎Cached
Similarاز میان این روش ها، ابتکار سازمان OGC انگلستان، ITIL ، با گذشت حدود ۲۰ سال از
اولین تلاش ها، به عنوان استاندارد پذیرفته شده در دنیا در مدیریت سرویس های IT مطرح
می … (به لحاظ ساختار سازمانی) مدیریت شده و با استفاده از یک زنجیره تأمین اطلاعات
که شامل روال‌ها و متدهای ارتباط بین فرآیندها می باشد، در اختیار فرآیند مدیریت سطح
خدمات …
همایش بین المللی مدیران زنجیره تامین و لجستیک
supplychainmanagers.ir/fa/news.php?id=19‎Cachedسید حیدر میر فخرالدینی، احمد جعفرنژادچقوشی و مجتبی جوانبخت . “فرآیند گرایی
در ساختار نوین سازمان.” : مهربان نشر، 1390. جعفرنژادچقوشی ، احمد و مجید اسماعیلیان
. “مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان.” : سمت، 1390. جعفرنژادچقوشی ، احمد و محمد
فاریابی . “مدیریت تولید و عملیات نوین (مفاهیم، سیستم ها، مدل ها و زنجیره تامین):
مجموعه ای …
انواع استانداردهای ایزو – وب سایت رسمی سیاوش جعفری
www.siavashjafari.com/انواع-استانداردهای-ایزو/‎Cachedساختار اين استاندارد همانند استاندارد زيست محيطي است و به همين دليل در بسياري از
سازمان ها به عنوان الگويي مناسب براي توسعه سيستم مديريت به كار گرفته مي شود.
… این مشخصه فنی ارائه سیستم مدیریت کیفیتی است که با تأکید بر پیشگیری
از خطا و کاهش انحرافات و ضایعات در زنجیره تأمین و ارائه دهندگان خدمت، زمینه را برای …
[PDF] بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونيک
www.cbi.ir/page/3145.aspx‎Cached
Similarﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ. ﺳـﺎﺯﻱ ﻭ ﺑـﻪ. ﻛـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ. ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ. ﻫـﺎﻱ ﺍﻣـﻦ
ﻭ ﻓـﺎﻳﺮﻭﺍﻝ. ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ. ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬـﺎﻱ ﺗﻬﻴـﻪ ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩﮐـﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺁﺳـﻮﺩﮔﻲ.
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ …. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ. ۶۹. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ١. (. ERP. ) ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺘﺮﻱ. (. CRM. ) ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴـﺮﻩ. ﺍﻱ ﺗـﺄﻣﻴﻦ. ٢. (. SCM. ) ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ. ٣. (.
MES. ).
نرم افزارها و سیستم‌های جامع مدیریت پروژه – مدیرسان
www.modirsun.com/…/نرم-افزارها-و-سیستم‌های-جامع-مدیریت-پروژه‎Cached
Similarنرم افزار (P6)Primavera Enterprise6 براي اين نوع سازمان ها بسيار مفيد است. با
استفاده از اين نرم افزار به راحتي مي توان ساختار پروژه ها (EPS) را در سلسله مراتب
شركت تعريف نمود. اين ساختار تشكيل دهنده پروژه هاي سازمان بصورت سلسله مراتبي
است. سپس مي توان ساختار سازماني و مسئوليتها (OBS) را براي مديريت پروژه ها
تعريف …
نسيم غنبرطهراني – صفحه شخصی – دانشکده فنی و مهندسی
eng.khu.ac.ir/~nasim.tehrani‎Cachedمديريت دانش: مفاهيم، اندازه گيري، نرم افزارها، ابزارها، استقرار، مدل ها، يادگيري
سازماني. – مديريت زنجيره تامين: مفاهيم، مدلسازي و بهبود، فرآيندها. – مديريت فرآيندي
: مفاهيم، مدلسازي و بهبود، نرم افزارها، بلوغ سازماني، مهندسي سازمان. – مدلسازي و شبيه
سازي: سيستم دايناميك، تفكر سيستمي، تحقيق در عمليات، داده كاوي. – دروس تفكر …
نگاهی به مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی | سیتنا
www.citna.ir/news/178451‎Cached
Similar7 جولای 2015 … مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی که حاصل بکارگیری اینترنت و سیستم های
اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تامین است، شرکت ها را مجبور به ارزیابی ارزش پیشنهادی
مشتریان … الظوبی (2010)، استفاده از مدیریت زنجیره تامین الکترورنیکی را با به
کارگیری سیستم های کامپیوتری و نرم افزار مورد مطالعه قرار داد.
[PPT] مدیریت زنجیره تامین داخلی
www.modir21.com/wp-content/uploads/2010/07/karafani.pptx‎Cached
Similarاين فلسفه ها، شامل رقابت مبتني بر زمان، مديريت کيفيت جامع، برون سپاري منابع،
بازمهندسي کسب و کار و مديريت تغيير مي شود. اين اصول و فلسفه ها و ابزارهاي
مرتبط با … توليد هر نوع محصول ويا ايجاد هر خدمتی شامل ساختمان سازی ،حمل ونقل ،
الکترونيک،نرم‌افزارهای کامپيوتری ،خدمات مالی و…. هر کدام ديدگاهها ی اجرائی ونقطه
نظرات …
[PDF] اتوماسیون ها – تیم یار
www.teamyar.com/…/کاتالوگ%20خودکارسازی%20های%20تیم%20یار(اتوماسیون%20ها)….‎Cached
Similarبــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار، می تــوان کلیــه فعالیت هــا و. فرآیندهــای ســازمانی را
پیاده ســازی و به ســادگی پیگیــری. و مدیریــت نمــود. کاربــران می تواننــد بــا
اســتفاده از ایــن. ابزارهـا سـرعت و … قابلیت های مهم سیستم مدیریت اسناد تیم یار.
تعریف چندین ….. مدیریت زنجیره تامین و ارتباط با تامین کنندگان. کنتــرل
کیفــی …
برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت زنجیره تامین (SCM)
jafarpalideh.blogfa.com/post/124‎Cached
Similarآسان یاب – برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت زنجیره تامین (SCM) – دنیای
مطلب و نرم افزار – آسان یاب. … به منظور روشن ساختن روابط میان این ساختارها ، مدل
معادلات ساختاری (خطای) است به منظوربررسی تناسب مدل و فرضیه 9. خطای نتایج به
وضوح نشان ….. قابلیت از سیستم ERP شرکت این است که هسته اصلی فعالیت ها ،
مانند
SCS – کانبان
www.escm.ir/Promotion/Papers/Paper.aspx?p=TPS_Success‎Cached
Similarنرم افزار کانبان الکترونیکی. … Collapse کتابخانه مدیریت لجستیک و زنجیره
تامین, کتابخانه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین … موفقیت سیستم تولید تویوتا
. باگذشت سال ها از عملکرد موفقیت آمیز سیستم تولید تویوتا، هنوز آنچه درون شرکت
اتفاق می افتد به صورت معمایی باقی مانده است. در اینجا به بررسی قوانینی می …
مدیریت زنجیره تامین – پارس مدیر
https://www.parsmodir.com/db/product/scm2.php‎Cached
Similarاین مقاله درصدد است تا علاوه بر معرفی گامهای ایجاد و توسعه یک رابطه موفق، به
صورت ساختاری به اصول اولیه و مفاهیم موجود برای بررسی و تحلیل روابط میان شرکا
(خریداران و تامین کنندگان)بپردازد و در همین راستا در بخشی از آن انواع شبکه های
موجود در تحلیل زنجیره ها و روابط میان آنها معرفی گردیده است. 1-مقدمه در طول دو دهه
اخیر،مدیران …
وبلاگ جعفر چگنی – اصول و مبانی زنجیره تامین
jafar-chegeni.blogfa.com/post/68‎Cachedمدیریت زنجیره تامین : یعنی یکپارچه سازی این فعالیت ها از طریق بهبود روابط
زنجیره تامین برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار . ایریس ( AYERS ) نیز
تعاریف زیر را برای … عناصر سیستم زنجیره تامین : نواوری تکنولوژیکی ،
استفاده از داشته های نرم افزاری ، مشکلات موجود در مراحل پیاده سازی. عملکرد 5: کاهش
زنجیره تامین :.
مدیریت زنجیره تامین SCM – مدیریت سرآمد ایرانیان
www.msi.co.ir/knowledge/…/530-supply-chain-management.html‎Cached
Similar27 جولای 2013 … لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM و کاربردهای آن. … اين ويژگي ها شرايط و
مشخصات خاصي را براي زنجيره تامين و لجستيك اين نوع مواد و محصولات ايجاب مي كند.
… داده هاي فروش، ظرفيت ساخت و قابليت هاي تحويل محصول به سيستم ندهيد،
انتظارنداشته باشيد كه نرم افزارهاي كاربردي برنامه ريزي خيلي دقيق باشند.
بهین ریل – به کارگیری مدل معادلات ساختاري براي تجزيه وتحليل اثر …
behinrail.com/…/به-کارگیری-مدل-معادلات-ساختاري-براي-تجزيه-وتحليل-ا.aspx‎Cached
Similar25 فوریه 2014 … يكي از دلايل تلاش براي كسب اين مزيت ها كاهش قابل توجه هزينه ها از طريق توانایي هاي
شركت در مديريت زنجيره تأمين است. ….. انجام داداند، و نتايج پژوهش آنها در نرم افزار
شركت براي سنجش ميزان ارزش پولي اجراي سياست هماهنگ سازي در زنجيره تأمين ،
ترويج همكاري وحداقل ساري هزينه كلي سيستم زنجيره تأمين كاربرد دارد.
دانلود مقاله : فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک استراتژی کلیدی …
isiarticles.com/article/44827‎Cached
Similarهدف این مقاله تحلیل رابطه میان فن آوری اطلاعات و ارتباطات، استراتژی ها و مدیریت
زنجیره تأمین است. برای انجام این کار یک نظر سنجی در میان مدیران 288 شرکت کوچک
و متوسط تولید کننده در اگوئاسکالینتس انجام شد. داده ها با استفاده از معادلات
ساختاری، پشتیبانی نرم افزار EQ، و همچنین از طریق مدل های رگرسیون خطی با
پشتیبانی …
[PDF] در سبز تامین زنجیره مدیریت سازي پیاده تکنولوژیکي در مسیر موانع …
research.iaun.ac.ir/pd/barati/pdfs/PaperC_5326.pdf‎Cached
Similarاطالعات در این گونه شرکت ها تمایل موثر آنها بریکدیگر شناخته شده و اولویت. های
متاثر فناوری اطالعا. ت بر مدیریت زنجیره تامین ت. بین. و در راستای تحقق اهداف
پژوهش بهینه شده. اند. لذانتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که منابع آموزش دیده در
زمینه آی تی،. 05. حمایت مدیران ارشد، وجودزیر ساخت. های سخت افزاری و نرم افزاری،
تجارت …
[PDF] اصل مقاله (8038 K) – مدیریت برند – دانشگاه الزهرا
bmr.alzahra.ac.ir/article_2582_0d7d68a7f6dbf8ccd0fd6cf7b8d3a837.pdf‎Cachedداده ها با روشی معادلات ساختاری. و تکنیک حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار
لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساسی. یافته های پژوهشی، هر چهار قابلیت
بازاریابی با عملکرد سازمان ارتباط مثبت و معنی داری. دارد. همچنین در بررسی اثر دو
متغیر میانجی (عمر و اندازه سازمان) بر رابطه قابلیتهای. بازاریابی با عملکرد سازمان،
نتایج …
[PDF] مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی – پارک فناوری پردیس
techpark.ir/uploads/portal_pardis/faslname/Pardis37-Final-Site.pdf‎Cached
Similarواحدهای فناور عضو. گـزارش ها. سال جهانی نـور. پارك فناوری پردیس صاحب امتیاز: مهدی
صفاری نیا مدیر مسئول: امین رضا خالقیان سردبیر: مسعود آدم عارف دبیر اجرایی: ….
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی، نرم افزارهای اجتماعی، مدیریت دانش
اجتماعی، شرکت های دانش بنیان …. تشریح ابعاد دیگر ساختار مدل، در شکل آمده است.
مزایای استفاده از سیستم erp در مدیریت یکپارچه سازمان – اخبار رسمی
https://news.akhbarrasmi.com/…/مزایای-استفاده-از-سیستم-erp-در-مدیریت-یکپارچه-سازمان/‎Cachedشما ممکن است با توجه به نوع فعالیت خود از نرم‌افزارهای دیگری هم‌چون زنجیره تامین یا
بارکدخوان استفاده کنید ولی تصمیم داشته باشید با مرتبط‌سازی از مزایای
پیاده‌سازی erp … تکامل تدریجی با مزایای سیستم erp، قابلیت و منافع بیش‌تر و
جدید از قبیل مدیریت زنجیره عرضه، ارتباط با مشتری، توسعه مرزها و برنامه‌ریزی
پیشرفته
[PDF] 6 تحصيالت تکميلي ) کارشناسي ارشد ( مهندسي … – آموزش الکترونیکی
https://elearning.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Elearning/…/gggg1.pdf
بهينه. سازي سيستم. ها. 2. -. سيستم. هاي سالمت. 3. -. لجستيک و زنجيره تامين. 4. -.
سيستم. هاي کالن. 5. -. مهندسي. مال. ي. 6. -. مديريت مهندسي. 7. -. کيفيت و. بهره. وري. 8
…… و یا ابزارها و مهارت هائی که استاد راهنما تعیین. می. کند( آشنا شده و قابلیت
بکارگیری آن ها در دروس و پژوهش را بدست می. آورد. رئوس مطالب: نرم. افزارهای
محاسباتی، آمار.
مدیریت و كنترل پروژه – مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی …
pishgam11.blogfa.com/post-566.aspx‎Cachedراه حلهایی برای مشكلات زنجیره تامین وجود دارند كه از آن جمله می توان به «ادغام عمودی»،
«موجودی مناسب»، «استراتژی های كاهش عدم اطمینان محیطی» و استفاده از «تكنیك ها و
فنون مناسب برنامه ریزی و تولید» اشاره كرد. فناوری اطلاعات نیز با پشتیبانی از راه
حلهای ارائه شده گام موثری در حل مشكلات مذكور برداشته است كه از آن جمله به نرم افزارهای

فصل اول: مقالات علمی و تخصصی – مجله الکترونیکی علمی تخصصی …
www.e-code.ir/فصل-اول-مقالات-علمی-و-تخصصی/‎Cached
Similarمديريت منابع سازماني يكي از ابزارهاي مؤثر در مديريت زنجيره تأمین سازمانهاي بزرگ
است كه پيادهسازي آن نيازمند بسترهاي شناسايي و ره‌گیری ميباشد. ….. برای برپایی
یک سیستم جامع و همچنین پیاده‌سازی ERP، ضروري و کیفیت اطلاعات با روش بهینه
کدینگ قابل دستیابی است بنابراین، ساختار کد ملي، پایهای برای نرم افزارهای
دخیل …
رقابت پذیری در زنجیره تامین | پارسی فایل
persianfile.twpp.ir/persianfile/40080‎Cached21 نوامبر 2017 … فهرست. عنوان صفحه. مقدمه 2. فصل اول. تعریف مدیریت زنجیره تامین 5. طرح کلی یک
زنجیره تامین 7. فرآیند اصلی 8. فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین 10. انقلاب
زنجیره تامین 11. شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند 14. فصل دوم.
مدیریت موجودی کالا 17. تدارکات 18. ارسال به موقع کالا 20.
[PDF] ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ – کتابخانه ملی
www.nlai.ir/files/pdf/Publication/KM.pdf‎Cached
Similarﻫﺎ ، ﺧﻂ ﻣـﺸﻲ ﻫـﺎ، روش ﻫـﺎ، ﻧـﺮم. اﻓﺰارﻫﺎ، اﺳﻨﺎد و …). داﻧﺶ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺛﺒـﺖ و
ﻫـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ. دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ . ﭘﻮﻻﻧﻲ. (. 1996. ) در ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﺬاري ﻣﻴﺎن دو ﻧﻮع داﻧـﺶ ﻣـﻲ. ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن داﻧﺶ
…. ﻼﻋــﺎت و داده ﻫــﺎ را اﻓــﺰاﻳﺶ داد . ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬــﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﺑﺎﻋــﺚ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪه ا. ﺳﺖ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده. : ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮدازش ﻋﻤﻠﻴﺎت. ]6[. اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي

مدیریت زنجیره تامین
www.karimiweb.ir/index.aspx?id=284‎Cachedامروزه با تولد فناوری های نوین در سطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و بویژه
تکنولوژی های هوشمند به مانند OLAPو سیستم های هوش تجاری (BI) کمتر مدیری استفاده
از این تکنولوژی ها را فراموش می کند به شکلی که جهت گیری به سوی برقراری BI در هر
بنگاه و هر زنجیره تامینی به عنوان استراتژی اصلی مدیران در عصر حاضر تلقی می
شود.
زنجیره تامین حلقه بسته و زنجیره تامین پایدار | بهینه گستر صنایع …
www.bgsiran.ir/زنجیره-تامین-حلقه-بسته-و-زنجیره-تامین-پ/‎Cached
Similar3 نوامبر 2016 … مدیریت لجستیک معکوس و زنجیره¬های تأمین حلقه بسته یکی از جنبه¬های مهم و
حیاتی هر کسب¬وکاری بوده و متضمن ساخت، توزیع و پخش خدمات و پشتیبانی … موارد
فوق نمایانگر ارزش ها و موقعیت های اقتصادی است که در انتهای زنجیره تامین
قرارگرفته است و با توجه به ملاحظات زیست محیطی به عنوان پایه ای برای ایجاد …
[PDF] ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻬ
pantajournals.ir/uploads/pdf/20164716381890.pdf‎Cachedﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﭼﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮي در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ، زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ، ….. ﻓﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ، اﺳﻨﺎد. اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻗﺮارداد، ﺟﻠﺴﺎت رﺳﻤﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي رﺳﻤﯽ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي
ﻃﺮح اﺟﺮاي …
نقش تکنولوژی RFID در زنجیره تامین الکترونیکی – شرکت شلر
www.shelerco.com/…/22-بررسی-نقش-تکنولوژی-rfid-در-زنجیره-تامین-الکترونیکی.html‎Cached
SimilarRFID فناوری جدیدی در صنعت حمل و نقل، توزیع و انبارداری و کل عملیات مدیریتی در
این حوزه ها است که ارتباط تنگاتنگ با آینده زنجیره تامین دارد. … نرم افزارهای مرتبط
بوجود آمده، قابلیت های جدیدی نظیر دسترسی بلادرنگ به اطلاعات اقلام و نیز تغییرات
اساسی در اینکه چگونه لیست اقلام در زنجیره تامین مدیریت می شود، را برای مدیریت …
فازC: معماری سیستم های اطلاعاتی – ایران توگف | Iran TOGAF
irantogaf.ir/index.php/…/108-فازc-معماری-سیستم-های-اطلاعاتی‎Cached
SimilarفازC: معماری سیستم های اطلاعاتی. فاز C در مورد مستند سازی ساختار اساسی سیستم
های فناوری اطلاعات سازمان ها می باشد. این سیستم ها شامل: اطلاعات و سیستم های نرم
افزاری است که، آنها و روابطشان با یکدیگر و محیط را پردازش می کند. دو مرحله در این
فاز وجود دارند، که ممکن است پی در پی و یا به طور همزمان توسعه یافته باشند:.
ترجمه مقاله درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن …
projectfa.hjds.ir/projectfa/36314/html‎Cached29 نوامبر 2017 … براساس مطالعات شرکت های تولیدی در ژاپن، این مقاله درباره فرآیند ترمیم زنجیره
تأمین پس از بلایای شدید طبیعی و اختلالات بشری بحث می کند و از نظر برنامه
ریزی برای بلایا و حصول واکنش ها، درس های زنجیره تأمین را منعکس می کند. قابلیت
های بحرانی از اطلاعات زنجیره تأمین، قابلیت انتقال، و پراکندگی مورد بحث …

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات