× بستن تبلیغات
فوریه
5
2018

تحقیق در مورد الگوریتم های مسیریابی فازی در شبکه های حسگر بیسیم

این تحقیق در قالب word ویژه دانشجویان رشته برق در8 صفحه 2 ستونه در مورد
الگوریتم های مسیریابی فازی در شبکه های حسگر بیسیم می باشد
لینک منبع و پست :

تحقیق در مورد الگوریتم های مسیریابی فازی در شبکه های حسگر بیسیمhttp://articlefa.sellu.ir/product-227739-الگوريتم-مسيريابي-فازي-در-شبکه-حسگر-بيسيم.aspx

[DOC]الگوریتمهای مسیریابی فازی در شبکههای حسگر بیسیم – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/algwrytm-hay-msyryaby-fazy-dr-sh…

Cached

Similar

Translate this pageالگوریتمهای مسیریابی فازی در شبکههای حسگر بیسیم. پوریا نیک فرد1 ، معصومه جمشیدی2. 1فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار. pourya_nikfard@yahoo.com. 2دانشجوی کاردانی فناوری اطلاعات (IT). چكيده. يك شبكه حسگر بيسيم عبارتست از تعداد زيادي حسگرهاي كوچك باتوان پايين در ارسال و دريافت كه ميتواند ابزاري مؤثر …

الگوریتم های مسیریابی فازی در شبکه های حسگر بیسیم | Pourya …

www.academia.edu/…/الگوریتم_های_مسیریابی_فازی_در_شبکه_…

Cached

Similar

Translate this pageالگوریتمهای مسیریابی فازی در شبکههای حسگر بیسیم 2 پوریا نیک فرد ، 1 معصومه جمشیدی 1 فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر – نرم افزار pourya_nikfard@yahoo.com …. كه مشاهده کرده ، براساس مشاهدات خود هدف جمع آوري اطالعات و تحقیق در مورد تصمیم گیری نموده و عملیات مناسب را یك پدیده میباشد كاربرد دارد . اطالعات …

[PDF]اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒ – دانشگاه فردوسی مشهد

nrl.um.ac.ir/…/extending%20the%20lifetime%20of%20wireless%2…

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺎﺗﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺎ اﻣﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮐـﺎرﺑﺮد ﻫـﺎي. ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت در زﯾﺮ آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮي اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾـﺎدي را در زﻣﯿﻨـﻪ. ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴـﮕﺮ ﺑﯿﺴـﯿﻢ را ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘـﺮ، ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل …

مقاله مروری بر الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم با …

https://www.tpbin.com/article/16948

Cached

Similar

Translate this pageامروزه موضوع مسیریابی سینک های متحرکی که دارای هیچ گونه مسیر از پیش تعریف شده ای نیستند با هدف رسیدن به عملکردی بهتر از سینک (های) ثابت مورد توجه زیادی واقع شده است. تغییرات غیرمنتظره ای که سینک (های) متحرک در توپولوژی شبکه ایجاد می کنند اگرچه از یک سو سربار زیادی را برای کشف مسیرهای جدید به وجود می آورد ولی …

[PDF]ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻓﺎزي ﻪ ي ﯾ – انجمن شبکه حسگر …

wsnlab.ir/index.php?attachments/760-f-pdf.114/

Cached

Translate this pageاز ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﺎزي. درﯾ. ﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ روش را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺮ. ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﮐﺮد . ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي. LEACH. و. SEP. ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﻠﻤﺎت. ﮐﻠﯿﺪي. : ﺷﺒﮑﻪ. ﺣﺴﮕﺮ. ﺑﯽ. ﺳﯿﻢ،. ﻣﺼﺮف ﺗﻮان،. ﻃﻮل. ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ،. ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي، ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ. ١. -. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ. (WSN).

[PDF]شبکه های حسگر بیسیم برای بازگشتی – رویکردی فازی مبتنی بر روش …

9thsastech.khi.ac.ir/Admin/UploadAcceptArticles/53119751.pdf

Cached

Similar

Translate this pageافزایش طول عمر. و برای شبکه هایی با. حسگر. های متحرک حدود. 29. درصد افزایش طول عمر را نشان. می دهد. کلمات. کلیدی: شبکه، بیسیم، حسگر، مسیر یابی، هوشمند. 1 …. پایگاه. اصلی. می. باشد . الگوریتم. -آ. استار،. ساختاری. درختی. ایجاد. می. کند . گره. درخت. بر. اساس. تابع. ارزیابی. خود، f(n). ،. مورد. کاوش. قرار. می. گیرد . تابعی. که. از.

مقاله الگوریتم مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی فازی و با استفاده از …

https://www.civilica.com/Paper-CEIT01-CEIT01_419=الگوریتم-م…

Cached

Translate this pageامروزه شبکه های حسگر بی سیم بسیار مورد توجه محققیق قرار گرفته است و بزرگترین چالش آنها در این زمینه محدود بودن انرژی حسگرها می باشد. استفاده از باتری ها…

مقاله استفاده از منطق فازی و الگوریتم ژنتیک درشبکه های حسگر بی سیم

https://www.civilica.com/Paper-NCCIT01-NCCIT01_063=استفاده-ا…

Cached

Translate this pageافزایش عمر شبکه های حسگر بی سیم بعلت محدودیت منابع دراین شبکه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار میب اشد یکی از تکنیکهای مسیریابی کارا مسیریابی سلسله مراتبی م…

امنیت مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم

www.artaseminar.com/Payment.aspx?FID=152

Cached

Translate this pageامنیت مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم Routing Security in Wireless Sensor Networks. … یکی از این پروتکل‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم، پروتکل مبتنی بر مسیر‌یابی می‌باشد. از آنجا که عمل مسیریابی در … در این سمینار به بررسی جامع در مورد مسیریابی شبکه های حسگر بخصوص پروتکل های امنیت مسیریابی پرداخته شده است.

پایان نامه بهینه سازی الگوریتم leach با استفاده از جستجوی فاخته فازی …

irntez.ir/?p=511

Cached

Translate this pageJun 11, 2017 – در عصر حاضر با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در شبکه های حسگر بي‌سيم، یکی از شبکههای پر کاربرد در زمینه پزشکی، نظامی، کشاورزی و محیطهای سخت میباشد. از جمله مشکلات این نوع شبکهها محدود بودن طول عمر آنها میباشد. پژوهش و تحقیقهای بسیاری در زمینه تبادل ارتباط بین حسگرها، مسیریابی و جمعآوری داده …

مقالات ISI شبکه های حس گر : 205 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

isiarticles.com › … › شبکه های کامپیوتری

Cached

Similar

Translate this pageدر صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید. … الگوریتم مسیریابی انرژی کارآمد مبتنی بر جستجوی هارمونی بهبود یافته برای شبکه های حسگر بی سیم.

[PDF]ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺑ – مهندسی مخابرات

jce.iaubushehr.ac.ir/article_532179_b97618ee33269d843702e331…

Cached

Translate this pageFeb 6, 2017 – ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ. ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺳﺎﻧﻪ. ي ﺑﺎز ﺧﻮد، ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻮﻳﺎ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ آن آﺳﻴﺐ. ﭘﺬ. ﻳﺮ اﺳﺖ . ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮردي و ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي. ﺑﻲ … ﻣﺪل. ﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ. ﻛﺴﻲ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻜﺲ. اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، دارﻧﺪ . در. ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪون. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ، ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺷﻜﻞ. ﻣﻲ.

پروتکل مسیریابی چندپرشه انرژی- کارآمد در شبکه های حسگر بیسیم …

ited.sinaweb.net/article_527700.html

Cached

Translate this pageپروتکل مسیریابی چندپرشه انرژی- کارآمد در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر خوشه با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه. مقاله 2، دوره 5، …. 2 -1 -پروتکلهای مسیریابی مبتنی بر خوشه گروهبندی گرههای حسگر به خوشهها توسط کمیتههای تحقیق برای دستیابی به هدف مقیاسپذیری شبکه مورد مطالعه قرار گرفته است. هر خوشه باید یک …

[DOC]شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم – دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=e3e08e6c-f745…

Cached

Similar

Translate this pageدر اين تحقيق، يك پروتكل جديد خوشه‌بندي متمركز مبتني بر انرژي با استفاده از شبكة عصبي نقشة خودسازماندهي براي شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم ارايه مي‌شود كه قادر به …. سپس به مروري بر روش‌هاي مبتني بر شبكه‌هاي عصبي در الگوريتم‌هاي مسيريابي انرژي آگاه بر اساس مقالات تحقيقاتي مرتبط پرداخته و الگوريتم خوشه‌بندي LEA2C را كه …

شبکه حسگر بی‌سیم – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?…شبکه+حسگر+بی‌سیم…

Cached

Similar

Translate this pageاستفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته جهت انتخاب مناسب حسگرهای ناظر در شبکه‌های حسگر پوشش نقطه‌ای …. ارائه یک روش مسیریابی انرژی آگاه جهت افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بیسیم با قابلیت برداشت انرژی … دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک .

[PDF]پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران – متلب سایت

files.matlabsite.com/docs/papers/sp/fl-paper-031.pdf

Similar

Translate this pageﺑﻨﺪي ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺤﺮك در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي. ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪم. ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ yaghmaee@ieee.org. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ … در ﭘـﺮوﺗﻜﻞ. ﻫﺎي ﻣﺴﻴـﺮﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ. ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ. ، اﺳﺘﻔﺎده از. ﺗﻜﻨﻴﻚ.

مسیریابی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از …

jce.iaubushehr.ac.ir/article_532179.html

Cached

Translate this pageشبکه‌های حسگر بیسیم، حوزه‌ی پرکاربردی از نسلهای شبکه با پتانسیل بالا در محیط‌های غیرقابل پیش‌بینی و پویا است. با این حال، این شبکه‌ها به دلیل رسانه‌ی باز خود، توپولوژی در حال تغییر و پویا و الگوریتم‌های مسیریابی آن آسیب‌پذیر است . شبکه‌های موردی و شبکه‌های بی‌سیم ویژگی‌های مختلف مثل خود سازمان‌دهی پویا، خود …

ارائه روشی ترکیبی هارمونی جهت مسیریابی پویا در شبکه‌های حسگر …

jce.iaubushehr.ac.ir/article_532622.html

Cached

Translate this pageبا توجه به محدودیت منابع در شبکههای حسگر بیسیم، افزایش طول عمر این شبکهها با کاهش مصرف انرژی همواره مورد توجه است. انرژی گرهها بیشتر برای ارسال اطلاعات به … برای خوشهبندی از الگوریتم ژنتیک با تعداد خوشههای ثابت و برای مسیریابی از الگوریتم جستجوی هارمونی استفاده شده است. از آنجاییکه سرخوشهها انرژی بیشتری …

[PDF]الگوريتم مسيريابي جديد مبتني بر فاصله براي كاهش مصرف انرژي در …

www.khuisf.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/pazhohesh/…/25.pdf

Cached

Similar

Translate this pageچک. ي. ده. -. در سال های اخير شبکه های حسگر بيسيم توجه زیادی را در ميان. اجتماعات پژوهشی و کاربران واقعی به دست آورده اند.از آنجایی. که انرژی گره های حسگر عموماً توسط باطری تامين می شود ، مهمترین مساله ای که باید در این نوع شبکه ها مورد بررسی قرار گيرد کاهش. انرژی مصرفی گره ها به نحوی است که طول عمر شبکه به مقدار قابل قبولی …

پیشنهاد موضوع پایان نامه و مقاله شبکه های حسگر بی سیم (wsn) – نت …

https://netsimulate.net › … › شبکه های حسگر بی سیم یا WSN

Cached

Translate this page
Aug 24, 2017 – 2 posts – ‎1 author
در این بخش موضوعات پیشنهادی در رابطه با شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network – WSN) آماده کرده ایم که شما کاربران گرامی می تونید از آنها در پروپوز. … پروتکل مسیریابی ترکیبی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم فازی کلونی زنبور; شبیه سازی و مقایسه روش های مختلف مسیریابی امن از …

Providing an efficient algorithm for wireless sensor network routing …

www.pcporoje.com/detail.php?id=708

Cached

Translate this pageدر این مقاله، یک روش ترکیبی بر اساس الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و LEACH برای دسته بندی و مسیریابی به ایستگاه پایه ارائه شده است. در شبکه های حسگر بی سیم ،الگوریتم های انتقال داده ها بر اساس دسته بندی باید بهترین عملکرد در شرایط افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکه با تقسیم گره های همسایه به خوشه جدا، انتخاب …

شبیه سازی مقالات شبکه حسگر بی سیم در متلب | متلب تولز

matlabtools.com/شبیه-سازی-مقالات-شبکه-حسگر-بی-سیم

Cached

Similar

Translate this pageFeb 17, 2015 – پروژه۸۱۳: دانلود: حسگر بی سیم برای الگوریتم DEEC. >>>>توجه : برای سفارش هر یک از این پروژه ها می توانید از بخش تماس با ما (منوی بالا)، با شماره تلفن مورد نظر مکاتبه نمایید. این پروژه در نرم افزار متلب انجام شده است.

یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر بهینه سازی مورچه ها برای گسترش …

https://daneshgahyar.com › … › پروژه شبکه

Cached

Translate this pageیک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر بهینه سازی مورچه ها برای گسترش عمر شبکه در شبکه های حسگر بی سیم. چکیده انگلیسی: Reducing the energy consumption of network nodes is one of the most important problems for routing in wireless sensor networks because of the battery limitation in each sensor. This paper presents a …

شبکه هاي حسگر بی سیم – كاملترين مرجع تخصصي پایان نامه ، پروژه ، مقاله

com.rozblog.com/cat/121

Cached

Similar

Translate this pageمقاله لاتین 2013 به همراه ترجمه فارسی در خصوص کاربرد شبکه های حسگر بی سیم ( WSN) درصنعت حمل ونقل آمریکا . عنوان و چکیده مقاله لاتین ….. در اين الگوريتم اطلاعات مسيريابي به صورت محلي در داخل گره هاي شبکه، ذخيره مي شوند بنابراين در اين روش، اطلاعات سراسري در مورد مسير وجود ندارد. همين امر باعث شده که تشکيل مسير هاي …

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم مسیریابی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم …

tarjomefa.com/الگوریتم+مسیریابی+انرژی+جدید+سنسور+تحرک…

Cached

Translate this pageدانلود پروژه الگوریتم مسیریابی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم با پویایی sink به همراه ترجمه فارسی برای رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی ICT و مهندسی IT.

[PDF]ها به های سیار موردی مبتنی بر ترغیب گره بهبود کارایی شبکه همکاری و …

drshekarisaz.com/wp-content/uploads/2017/…/شبکه-های-سیار.pdf

Cached

Translate this page1. بهبود کارایی شبکه. های سیار موردی مبتنی بر ترغیب گره. ها به. همکاری و کنترل ازدحام در شبکه. چکیده. در این پروژه در مورد شبکه های موردی سیار. و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است. هم. چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های. موردی. سیارو شبکه های حسگر بی. سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار …

[XLS]پایان نامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر (96/02/24)

research.buiniau.ac.ir/file/download/page/1494758142-.xls

Cached

Translate this page32, 30, نادیا پیرزاده, 901260979, نرم افزار, 1390, 1393/05/20, 1393/05/28, دستیابی به کیفیت سرویس مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از منطق فازی, {29941006921014}, 1394/06/12, مهدی صادق زاده, _, استادیار, تمام وقت, _, _, _. 33, 31, لیلا محمدحسن زاده گاوگانی, 901261378, نرم افزار, 1390, 1393/05/20 …

[PDF]مروری بر روش های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

www.iaul.ac.ir/files/LCEE2015/LCEE-FA-1205-927.pdf

Cached

Similar

Translate this pageسلسله مراتبی در شبکه های حسگر بی سیم ایجاد می کنند که باعث استفاده بهینه از انرژی و در نتیجه افزایش طول عمر شبکه می شوند. ما. در. این مقاله تعدادی …. این الگوریتم توسط. Bakers. و. [25-26] Ephremides. ارایه شده است. این راه. ح اصوال روی. یک توپولوژی شبکه کارآمد برای پشتیبانی از حرکت گره ها. تمرک دارد. بر اساس لری خوشه …

مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه

www.oloomsara.com/…/مقالات…/مقالات_ترجمه_شده_کامپیوتر.asp…

Cached

Similar

Translate this pageفناوری که توسط خصوصیات زیگبی تعریف می گردد به نظر می رسد که ساده تر و کم هزینه تر از WPAN (شبکه های بی سیم شخصی) دیگر همانند بلوتوث باشد. هدف زیگبی زیگبی ….. مقاله انگلیسی با ترجمه الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی. بازدید:584; دسته بندی: …

[PDF]سیم به منظور کاهش انرژی و های حسگر بی ارائه یک الگوریتم مسیریابی …

research.iaun.ac.ir/pd/faghani/pdfs/PaperC_2587.pdf

Cached

Similar

Translate this pageهای حسگر بی. سیم به منظور کاهش انرژی و. افزایش طول عمر شبکه. با استفاده از ساختار درختی. -. قطاعی. A novel hierarchical routing algorithm for wireless sensor networks in … شبکه. های حسگر بی. سیم نظیر داشتن یک باتر. ی کوچک و محدود ما را از استفاده از روش. های متداول مسیریابی. مورد استفاده در. شبکه. های اقتضایی. باز می. دارد.

[PDF]ﻢ ﺳﻴﻢ ﺮ ﺑﻲ ي ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ي در ﺷ ﺑﻨﺪي ﻮﺷﻪ ﺧﻮ

www.farzad-yazdi.com/cms/user…/01/شبکه-حسگر-بیسیم.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ. ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﮔﺮدآوري: ﻣﺤﻤ . ﺪ ﻳﺰدي mfyazdi@gmail.com. 1. ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ (. 1. WSN. )، ﻛﻪ. ﻧﻴﺎز. ﻫﺎي. اﺳﺎﺳﻲ ﭼﻮن ﻧﻴﺎز. ﺑﻪ. ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎي. ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآ … ﻮﺷﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻪ n. ﻛﺎﻣﻞ در اداره ﻛ. ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر. ﻲ، در ﺑﺴﻴﺎري. ﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘ. ﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده. ﮔﺮه. ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ. ﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘ. ﻲ ﻫﺰ. ﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮو. ﮋه. ﻨﺑﺎﺷ. ﺗﺎﺪ. ﻃﻮل. ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ. ﺸﺘﺮ. در ﻣﺤﻴﻂ ﺷ. ﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮ.

بررسی پروتکل های هوشمند مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم

www.freepaper.us/farsipaper.php?paperno=7394

Cached

Similar

Translate this pageسپس، با توجه به طولانی تر شدن طول عمر شبکه، آن را به بحث در مورد پروتکل های مسیریابی مبتنی بر چنین الگوریتم های هوشمند به عنوان یادگیری تقویت (RL)، بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO)، منطق فازی (FL)، الگوریتم ژنتیک (GA)، و شبکه های عصبی ( NNS). الگوریتم های هوشمند ارائه مکانیسم های انطباقی که رفتار هوشمند در محیط …

آپارات – شبکه حسگر بیسیم

https://www.aparat.com/result/شبکه_حسگر_بیسیم

Cached

Translate this pageآپارات – شبکه حسگر بیسیم. … بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم · iran6. 71 بازدید. -. 5 ماه پیش. 0:15 · ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش بینی در شبکه حسگر بی سیم · iran6. 16 بازدید. -. 5 ماه پیش. 0:12 …

پایاننامه ارشد مهندسی کامپیوتر.معرفی یک الگوریتم مسیریابی با …

www.mehranproject.com/پایاننامه-ارشد-مهندسی-کامپیوتر-معرفی/

Cached

Translate this pageواژه‌هاي كليدي: شبکه حسگر بیسیم زیر آب، مسیریابی، منطق فازی. فهرست مطالب. فصل ۱: تاریخچه شبکه های حسگر زیر آب. ۱-۱-شرح مساله.. ۲. فصل ۲: مفاهیم اولیه شبکه های حسگر بیسیم زیر آب. ۲-۱-مقدمه.. ۷. ۲-۲-ساختار هر گره حسگر زیرآب… ۷. ۲-۲-۲-محدودیت‌های سخت‌افزاری يک گره حسگر زیرآب… ۹. ۲-۲-۳-معماري داخلي گره حسگر بی‌سیم …

مقاله های دانشجویی – معاونت پژوهشی

research.imamreza.ac.ir/index.php/fa/research…lists/360-article

Cached

Similar

Translate this pageبهاره شهبازی, مهندسی برق, پروتکل مسیریابی مبتنی بر قابلیت اعتماد مجهز به سیاست مسیریابی مجدد در شبکه های حسگر بیسیم. مهدی مطبوعی, مهندسی برق, بهبود مکان یابی شبکه حسگر بی سیم توسط الگوریتم بهینه سازی فاخته. پریسا علیزاده … شناسایی محتوایی صفحات مخرب وب بر پایه دسته بندی فازی FURIA. جواد حاجیان نژاد …

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر جلیل سیفعلی هرسینی

https://staff.guilan.ac.ir/seyfali/?lg=0

Cached

Similar

Translate this pageزمینه های مورد تحقیق: 1- تخصیص منابع و طراحی بین لایه ای در شبکه های مخابراتی بی سیم. 2- بهینه سازی و تحلیل عملکرد فناوریهای مخابراتی همیار، رادیو شناختی، و چند گامی … ارائه یک الگوریتم کارآمد خوشه بندی چندگانه بر اساس بهره برداری از خاصیت تنکی عامل های هم پوشان برای کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم، علی کیارشی

شبکه حسگر بیسیم – مکان یابی (Localization)

www.wsn2022.blogfa.com/category/9

Cached

Translate this pageهزینه سخت افزاری باید مورد توجه قرار گیرد مخصوصا زمانی که شبکه حسگر بیسیم در مقیاسی وسیع و با تعداد بسیار زیادی گره پیاده سازی میشود. اغلب الگوریتم های مکانیابی رها از دامنه فرض میکنند که گره های حسگر در یک ناحیه ی امن آرایش یافته اند. اما بسیاری از کاربردها درون محیط دشمن نظیر نظارت نظامی ممکن است حملات بداندیش …

دانلود ترجمه مقالات کامپیوتر ترجمه مقاله روش منطق فازی برای بهبود تحمل …

magale-computer.ir/prod-1711634-ترجمه+مقاله+روش+منطق+فازی+…

Cached

Translate this pageترجمه مقاله روش منطق فازی برای بهبود تحمل خطا سرخوشه در خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم.

ترجمه مقاله تحمل خطا در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از منطق فازی

magale-computer.ir/prod-1711651-ترجمه+مقاله+تحمل+خطا+در+شب…

Cached

Translate this pageبنابراین تحمل نقص یکی از مهمترین نیازمندیهای شبکه های حسگر بی سیم است. تحمل نقص یعنی در حالت رو به زوال نودها شبکه بتواند بدون کاهش کارایی و به درستی به کارش ادامه دهد. در این مقاله الگوریتمی برای افزایش تحمل نقص در WSN ها با استفاده از منطق فازی ارائه داده ایم.در این الگوریتم وقتی یک حسگر از کار می افتد فضای …

SID.ir | جستجوی مقالات مجامع علمی – نویسنده محمدرضا ميبدي

www.sid.ir/Fa/Seminar/SearchPaper.aspx?str…year…

Cached

Translate this pageكليد واژه: شناسايي اجتماع، جوامع همپوشان، شبكه هاي اجتماعي، ماتريس تعلق گراف، اتوماتاي يادگير سلولي … 4 : يک الگوريتم سبک وزن جهت مقابله با حمله گره هاي کپي در شبکه هاي حسگر بي سيم متحرک به کمک عامل هاي يادگير … كليد واژه: بهينه سازي هوش جمعي ذرات، بهينه سازي هوش جمعي ذرات تعاوني، وزن اينرسي، كنترلر فازي.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات