× بستن تبلیغات
مارس
29
2018

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 121
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

فروشنده فایل

کد کاربری 29

کاربر

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند.

مولوی علیه الرحمه می فرماید:

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد.

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه … – دانلود پایان نامه

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهر اردبیل پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی مقدمه ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی ب.
پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه …

پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک فصل اول (مقدمه) ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر.
مقاله بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و …

سلیمی, نوید؛ مریم حمزه ای؛ سیدعلی جابری و سعید عسکری، ۱۳۹۵، بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان، https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO03- PSYCHO03_184.html.
OL91-بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و …

نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان: مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف: پیشینه پژوهشی: مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن در خانه: سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز: (بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در شهرستان ساری، سال 1384) یافته ها: فصل سوم روش تحقیق
تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان …

عنوان : تحقیق بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل. تعداد صفحات :۴۸. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. سازگاری افراد هر جامعه با مقتضیات همان اجتماع اصلی که بایست به آن توجه خاص نمود بی تردید این سازگاری نیز جز در پرتو سلامت افراد جامعه چه از لحاظ جسمانی و چه از بعد روانی …
بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و …

11 مه 2008 … وبلاگ مقالات کامل روانشناسی مصطفی نجفی – بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان – ارائه مشاوره خانوادگي،ازدواج، ومشاوره پايان نامه وتهیه تستهای تخصصی روانشناسی 09191738354.
مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان در سالمندان ساکن/غیر ساکن سرای …

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان …. اي رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨـﺪ؟ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ روان. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ در آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺰل ﭼﻘـﺪر ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﺮاردارد؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘـﻴﻢ.
مقایسه میزان شادکامی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندان

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻛﻪ. آﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ. ﻣﻴـﺰان. ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان. ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺰل و ﺳﺎﻛﻦ در ﺳﺮاي ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان. ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ. داري. وﺟﻮ. د دارد ؟ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ را در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳـﺰي دﻗﻴﻘـﻲ. ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در آﻳﻨﺪه ﺑﺮدارد . روش ﺑﺮرﺳﻲ. ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و اﻫـﺪاف ﻣـﻮرد. ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻲ. -. ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. اي.
مقایسه سلامت عمومی سالمندان مقیم یا غیر مقیم سرای سالمندان

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺷﺎﺧـﺼﻪ. ﻫـﺎي آن در ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘـﻴﻢ و ﻏﻴـﺮﻣﻘﻴﻢ ﺳـﺮاي. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ. 254 … ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻓﻮﺑﻴﺎ، وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻠـﻲ و. ﺣﻤﻼت. وﺣﺸﺘﺰدﮔﻲ وﺟﻮد دارد. ).5(. در ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ از ﺷـﻴﻮع. ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. اي ﮔـﺴﺘﺮده، ﺣـﺪود. 8/17 %. از.
بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و …

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل. فصل اول (مقدمه). ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی …
بررسی مقایسه ای سلامت جسمی و روانی ومیزان استفاده از خدمات و مراقبت …

مطالعه به صورت مقطعی مقایسه ای با هدف مطالعه تعیین ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی جامعه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1385 انجام گرفت و توسط ….. در پژوهش دیگری که برای بررسی وضعیت شناختی و افسردگی سالمندان مقیم خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منازل شخصی و ارتباط آن با میزان افسردگی در شاهرود …
مقایسه سلامت روان و شادکامی سالمندان مقیم خانواده و سالمندان مقیم خانه …

روش بررسی: طرح پژوهش مقطعی از نوع علی- مقایسه ای می باشد. … نتیجه گیری: یافته ها نشان داد میزان سلامت روان و شادکامی سالمندان ساکن در منزل بـه طـور معنـی داری بیـشتر از سـالمندان سـاکن در سـرای سالمندان است؛ و ساکنین مقیم خانه سالمندان بیشتر از سالمندانی که در خانواده زندگی می کنند در معرض کاهش سلامت روان و شادکامی و افزایش …
مقایسه خودکارآمدی در سالمندان ساکن و غیر ساکن آسایشگاه سالمندی …

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ. ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﻏﯿﺮ ﺳﺎﮐﻦ و. ﺳﺎﮐﻦ. ﺳﺮاي. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ. ان. در ﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮاد و. روش. :ﻫﺎ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴ. ﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . 100. ﻧﻔﺮ از. زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﻻي. 60. ﺳﺎل. ﺑﻮدﻧﺪ . ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺷﺮر اﺳﺘﻔﺎده …
مقایسه و ارتباط حمایت اجتماعی و استرس با رضایت از زندگی در …

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ. ي. رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ. ،. اﺳﺘﺮس و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ. ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري. وﺟﻮد دارد. 01(. 0/. <. P. ).. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ. ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ و. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .. واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي.
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی در … – طلوع بهداشت یزد

25 مه 2014 … روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانِ . ﻣﻘﻴﻢ. و. ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢِ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانِ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي. ﺑﻪ ﺣﺠﻢ. 117 …. ﻣﻨﺎزل ﺷﺨﺼﻲ. ﺑﻮده اﺳﺖ . )14(. Hemmati Alamdarlu. و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﻳـﻦ. ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان. ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و …
ارتباط میزان علاقه اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان غیرمقیم و مقیم در م

مقیم و همچنین سالمت روانی بهتر سالمندان غیر تنها نسبت به. در سال 2014 ١سالمندان تنها )27(، مطالعه شیمیدا و همکاران. مبني بر شیوع بیشتر انزواي اجتماعي در سالمندان تنها در مقایسه. ٢با سالمندان ساکن خانه )28(، مطالعه ورنر و سیگال-کارپاس. در سال 2014 مبني بر ارتباط قوي بین مشکالت سالمتي و. وضعیت شناختي ضعیف و زوال عقل در …
The Comparison of Depression and Death Anxiety among Nursing …

سرای سالمندان و یا حتی منزل شخصی دارد. نتایج. مطالعات نشان داد افراد ساکن در خانه سالمندان دارای. اختلالات بیشتری بوده و سلامت عمومی و کیفیت. زندگی پایین تری را در مقایسه با سالمندان مقیم منزل. تجربه میکنند. یافتههای برخی از پژوهشها نیز به. اثر مثبت نگهداری در سرای سالمندان بر سلامت روانی و. جسمی افراد سالخورده اشاره کرده و …
The Spiritual Health of Seniors Living in Sanitarium and Home …

25 ژوئن 2013 … از. آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري t. ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻛﺎي دو. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳـﻼﻣﺖ. ﻣﻌﻨـﻮي و آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ و. ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﻛﺎي دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت. دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. از. 209. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ. ،. 104. ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳـﺎﻛﻦ ﺳـﺮا و. 105. ﻧﻔــﺮ ﺳــﺎﻛﻦ ﻣﻨــﺰل و در ﻣﺠﻤــﻮع. 89/57%. ﻣــﺮد. و. 1/42%. زن. ﺑﻮدﻧﺪ . 5/63%. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺳـﺮا.
بررسی مقایسه ای رضایت از سالمندی در بین سالمندان آسایشگاه و …

امروزه، در سراسر جهان، جمعیت سالمندان روبهگسترش است؛ ازاینرو، لازم است مشکلات آنها با استفاده از روشهای علمی شناسایی شود. در این پژوهش، مسئلۀ رضایت از دوران سالمندی، در بین سالمندانِ مقیمِ آسایشگاه و سالمندانِ ساکن در خانه، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، در این مطالعه، روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز …
صفحه خانگی – مشاهده فعالیت – دانشگاه علامه طباطبائی

نعیمی ابراهیم، بررسی جاذبه رفتاری اهالی مسجد در جذب و حفظ کودکان و نوجوانان، مقالات و بررسی ها، 9، 9، 1393/05/01; نعیمی ابراهیم، دانشگاه سنگر انقلاب، 1389/03/ 23 … نعیمی ابراهیم، کاظمی طاسکوه زینب، دهقان کبری، تحلیل کانونی رابطه بین جهتگیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی در سالمندان، مطالعات روانشناسی بالینی، 6/23، 23، …
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های …

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت … – معماری برای سالمندان -معماری برای کودکان -معماری برای معلولین -معماری ادیان -زنان معمار ریز محور های شهرسازی: طراحی شهری -برنامه ریزی شهری -درک و بیان محیط شهری
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

سیاستی. منسجم. برای. از. بین. بردن. نابرابری. در. سالمت. و. لحاظ. کردن. عوامل. اجتماعی. موثر. بر. سالمت. فراهم. آمد. ه .بود. بررسی. و. مقایسه. برنامه. ها. و. سیاست. های. SDH ….. سالمندان. مضر. است . انزوای. اجتماعی. هم. چنین. ممکن. است. به. دلیل. نژاد پرستی. ،. تبعیض. ،. بدنامی. ،. خص. ومت. و. بیکاری. نیز. به. وجود .آید. این. شرایط. مردم. را. از.
احسان علیخانی، از طلاق والدینش گفت – برترین ها

30 مه 2017 … احسان علیخانی همراه با مادرش زندگی میکنه و پدرش ازدواج دومی داشته و همراه با همسر و فرزندانش شهر دیگه ای زندگی میکنه . … مقایسه میکنی شهید جایگاه بسیار بالایی داره کسی هست از جون و زندگی و تمام لذت دنیا خود گذشته علیخانی آدم خوبیه ولی مجانی که برنامه اجرا نمیکنه کلی پول میگیره این چه مقایسه ای که شما میکنی.
زندگی خوب شهریار – انجمن اتیسم ایران

دکتــر نحوی نــژاد بــا اشــاره ای کوتــاه بــه. اینکــه ســازمان بهزیســتی کل کشور، دســته. هــای بســیاری از افــراد بــا مشــکات ذهنــی. و جســمی را تحــت پوشــش خــود قــرار داده. 2۰ هـزار معلـول، سـالمند، بیمـار. ً. گفـت: مثـا. روانــی مزمــن،۱7 هــزار ضایعــات نخاعــی،. نابینایــان مطلــق بــا درصــد بیــکاری و. مشــکات زیــاد و در کشــور وجــود دارنــد …
سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

باورود به وب سایت تبیان ویدئو های خودرا به اشتراک بگذارید از غنی ترین مقالات و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه اجتماعی و وبلاگ تبیان در ارتباط باشید.

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات