× بستن تبلیغات
مارس
29
2018

بررسی ارتباط منبع كنترل درونی یا برونی بواسطه عزت نفس

بررسی ارتباط منبع كنترل درونی یا برونی بواسطه عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر انجام شد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 146
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

بررسی ارتباط  منبع كنترل درونی یا برونی بواسطه عزت نفس

فروشنده فایل

کد کاربری 29

کاربر

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان كه شامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:

1-بین عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

2-بین عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

3-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

4-بین منبع كنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.


فهرست مطالب:

چكیده تحقیق

مقدمه

1- فصل اول

1-1- بیان مسئله

1-2- اهمیت پژوهش

1-3- هدف پژوهش

1-4-سوالات پژوهش

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها

1-5-1- منبع کنترل

1-5-1-2-تعریف عملیاتی

1-5-2-عزت نفس

2- فصل دوم

پیشینه نظری

2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان در باره ی عزت نفس

2-1-1- نظریه جیمز

2-1-2- نظریه مید

2-1-3- نظریه کولی

2-1-4- نظریه روزنبرگ

2-1-5- نظریه سالیوان

2-1-6- نظریه هورنای

2-1-7- نظریه آدلر

2-1-8- نظریه راجرز

2-1-9- نظریه مزلو

2-1-10-نظریه ی آلپورت

2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان

2-1-12-عزت نفس و غرور

2-1-13-نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان

2-1-15-كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس

2-2-منبع كنترل

2-2-1-رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع كنترل

2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی

2-2-3-تفاوت های فردی

2-2-4-كنترل

2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل

2-2-6-منبع كنترل

2-2-6-1-منبع كنترل درونی

2-2-6-2-منبع كنترل بیرونی

2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی

2-2-7- تصور راتر در باره انسان

3- فصل سوم

3-1 – طرح پژوهش

3-2- جامعه ی مورد پژوهش

3-3- نمونه روش نمونه گیری

3-4-ابزارتحقیق

3-4-1-آزمون منبع کنترل

3-4-2-آزمون عزت نفس

3-5-روش اجرای پژوهش

3-5-1-اجرای اصلی

3-6-1-روش آمار

4- فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آمارِِِی

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش

فصل پنجم

5-1-بحث و نتیجه گیری

5-2-پیشنهادات

منابع

ضمائم

پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو …. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است.
بررسی ارتباط منبع كنترل درونی یا برونی بواسطه عزت نفس – فایل ها

توضیحات کوتاه: پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر انجام شد …
پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو … راتر , افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر  …
مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آنها با وضعیت تحصیلی …

راﺗﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ. ﻳﺎ داراي ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﺮض. ﻲﻣ. ﻛﻨﺪ . در ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل دروﻧﻲ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ادراك ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ از روﻳﺪادﻫﺎ. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮدي اﺳﺖ. ). 20(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و. ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل دروﻧﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ، ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ، اﻧﮕﻴﺰش، ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. 22(. ،. ). 21. ﺳﻴﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد …
بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس | جونی دانلود

7 فوریه 2018 … [جونی دانلود] بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 100 چکیده تحقیق پژوهش حاضر ٬ با نام … که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی ٬ فکر …
بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس | آرش دانلود

7 فوریه 2018 … پژوهش حاضر ٬ با نام بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو … که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی ٬ فکر …
بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس | کریم دانلود

6 فوریه 2018 … [کریم دانلود] بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 100 چکیده تحقیق پژوهش حاضر ٬ با نام … که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی ٬ فکر …
رابطه منبع کنترل و عزت نفس در دانشجویان دختر ناجا

23 فوریه 2017 … علاوه بر این، منبع کنترل درونی و بیرونی انتظارات فرد از آینده و بهزیستی ذهنی فرد را تحت تاثیر قرار داده، و عزت نفس سلامت روانشناختی فرد را رقم می زند (ماتلو و همکاران، 2010). بنابراین، مطالعه این دو عامل و رابطه آنها، در بررسی سلامت روانشناختی فرد راهگشا است. به نظر می رسد درونی کردن هر چه بیشتر منبع …
پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين …. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی  …
بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس

پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو … راتر , افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر  …
آﻣﻮزان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ در داﻧﺶ ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮ

16 مارس 2013 … ﻛﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ . واژه. ﻫﺎ. ي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ،. ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل .1. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. ي راﺑﻂ … ﻣﻨﺒـﻊ. ﻛﻨﺘﺮل دروﻧﻲ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺣﻮادث ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ را ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗـﻼش و ﻳـﺎ. ﻋﺪم ﺗﻼش ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ. (. آدن. 4. ،. 1971. ؛ ﻗﻨﺒﺮي، ﻗﻨﺒﺮي، ﺑﺎﻗﺮﻳﺎن ﺳﺮارودي و ﻧﺎدري ﻟﺮﺟﺎﻧﻲ،. ) …
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان …

ﻋﺰت ﻓﺘﻮﺣﯽ اردﮐﺎﻧﯽ. 2. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. 7: /7/. 95. ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ. 3: /2/. 96. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف. از. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ. -. ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ. دوﻟﺘﯽ و ﺷﺎﻫﺪ .ﺑﻮد …. ﮐﻨﺘﺮل. دروﻧﯽ. اﻋﺘﻘﺎد. دارﻧﺪ. و. در. اﻧﺘﻬﺎي. دﯾﮕﺮ. ،اﻓﺮادي. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻪ. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. روﯾﺪادﻫﺎي. زﻧﺪﮔﯽ. در. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺑﯿﺮوﻧﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺗﺼﺎدف،. ﺷﺎﻧﺲ،. ﯾﺎ. ﺗﻘﺪﯾﺮ. ﯾﻌﻨﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺑﯿﺮوﻧﯽ. ﻣﻨﺒﻊ. ﮐﻨﺘﺮل،. ﺑﻮﺟﻮد. ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس | data

2 فوریه 2018 … پژوهش حاضر ٬ با نام بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو … که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی ٬ فکر …
دانلود مقاله بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع …

«تلادو» و همكاران (۱۹۷۴) دريافتند كه توانايي بيشتر در حل مسأله به عنوان يك مهارت زندگي با افزايش عزت نفس و منبع كنترل دروني ارتباط مثبت دارد. «لازاروس و فولكمن» (۱۹۸۴) دو شكل كلي مقابله را مشخص كردند. مقابله متمركز بر مشكل و مقابله متمركز بر هيجان،. راهبرد متمركز بر مشكل ميتواند معطوف به درون يا معطوف به بيرون باشد.
دانشگاه علامه طباطبایی فصلنامه روان شناسی تربیتی 2538-3183 …

2013 http://jep.atu.ac.ir/article_2467.html هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های پرسشگری به معلمان بر میزان تفکر انتقادی دانش آموزان پسر دوره متوسطه بود. طرح پژوهش …. کمالگرایی، سلامت یا بیماری. (چاپ اول). … رابطه بین منبع کنترل درونی- بیرونی با افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان.
بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان … – یوز دانلود 7

23 نوامبر 2016 … پایان نامه حاضر٬ با نام بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران … راتر افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمده ای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر …
اقتصادی بر اقتدارگرایی – تأثیر پایگاٌ اجتماعی – جامعه شناسی کاربردی

بجز همبستگی پایگاه اجتماعی- اقتصادی و عزت نفس در این پژوهش جهد شده است اقتدارگرایی به. صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد. … واژههای کلیدی: اقتدارگرایی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، کنترل استبدادی والدین، عزت نفس، احساس آنومی. نویسنده مسؤول: ….. سرکوب شده و به عناصر ضعیفتر درونی و یا به امور. مشاغلی که افراد متعلق …
نوجوانان ناشنوا: خودپنداره و عزت نفس

این مقاله به بررسی و مرور مساله خودپنداره، عزتنفس و اعتمادبنفس میپردازد که زندگی افراد نوجوان ناشنوا را در زمینههای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد. … (مختلفی) گزارش کردهاند که این نوجوانان ممکن است در ایجاد ارتباط دوستانه و صمیمی (قابل اعتماد)، کنترل خود و خودمختاری و نشان دادن ابتکار عمل و اعتماد به تواناییهای خود (عزت نفس)، در …
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و …

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری وهوش هیجانی باتمایل به ترک شغل درکارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان گچساران …. رابطه منبع کنترل با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان ….. بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی ووالدین کودکان مرزی 7-12 ساله در شهرستان سنندج.
بررسی رابطه کمالگرایی با فرسودگی به واسطه درگیری تحصیلی …

از اینرو، شناسایی علل و همبستههای فرسودگی تحصیلی و یافتن راههایی برای پیشگیری یا جبران آن، از موضوعات کاربردی و مهم در حوزه پژوهشهای آموزشی است. واضح است که کنترل فرسودگی تحصیلی دانشجویان به خاطر بهبود پیشرفت تحصیلی و یادگیری آنها ضروری است (16، 17). بنابراین شناسایی متغیرهای اثرگذار بر عملکرد  …
حمایت اجتماعی و جرم: مطالعه تطبیقی جوانان مجرم و عادی شهر ایلام

نیسی و همکاران (1384) در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی ادراکشده و سرسختی روانشناختی با …. نظریه کنترل اجتماعی[24] : نظریه کنترل اجتماعی هیرشی[25] از جمله نظریههای کنترل است که هم کنترل درونی و هم کنترل بیرونی را مورد توجه قرار میدهد (دیویس و ستاز، 1990: …
مقایسه فرسودگی شغلی ، ناگویی خلقی ،جهت … – مجله سلامت کار ایران

ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﯽ، ﻧﺎﮔﻮﯾﯽ ﺧﻠﻘﯽ. و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ زﻧﺪان ﻫﺎي ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﻪ. ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل. ﺑﻮد. روش ﺑﺮرﺳﯽ: در. اﯾﻦ …. ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑـﻮدن. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي. ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي ﻣـﺬﻫﺐ دروﻧـﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 14[ .] ﻣﺬﻫﺐ. ﺑﺮ ﺣﻮزه. ﻫﺎي.
انگیزش – beautiful life

تبیین های دیگر از انگیزش درونی. مطابق با دسي و رايان، حداقل 20 انگيزه دروني و ذهني در رفتار برانگيخته دروني وجود دارد. سه تا از آنها (كه اولين بار توسط دسي مورد بحث قرار گرفتند) توجه بيشتري به انگيزش شغلي دارند. 1. رويكرد برانگيختگي بهينه: هب: انسانها به دنبال سطوح بهينه يا ارجحتري از برانگيختگي هستند (در اينجا  …
آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد … – qums

اﻧﺪوه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮدﻏﺮور. -. ﺷﺎدي. ﯾﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎري . -. اﻧﺪوه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﯽ. (. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ. ) ﻧﺴﺒﺖ. ﻣﯽ دﻫﺪ، از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻫﺎي ﻋﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ …
بایگانیها روانشناسي و علوم تربيتي – صفحه 154 از 185 – فایل بیس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است ….. پژوهش حاضر با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع كنترل و …
Self-efficacy – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیاء (ص)

در ارتباط است. )بندورا، ۱۹8۹(. داشتن عزت نفس باال براي یک خودکارآمدي سالم و قوي ضروري. است )محمدي زاده و همكاران، ۱۳8۷(. طبق نظر بندورا )۱۹۹۷( افراد باورهاي …… ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺮ. ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه. (. دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ) و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻛـﻪ از ﻛﺎرآﻣـﺪي ﺧـﻮد در اﻧﺠـﺎم آن. رﻓﺘﺎرﻫﺎ دارد. ،. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻫﺪاف. ،. ﻗﺪرت اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ زﻳﺎدي.
بررسی ارتباط خوشبینی- بدبینی و سبکهای مقابله با استرس با …

امروزه به واسطه افزایش میزان ناباروری زوج ها و بی سرپرستی کودکان، فرزندخواندگی بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف، بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای فرزندخواندگی برکاهش تنیدگی و تغییر سبکهای مقابلهای زوجین متقاضی فرزندخواندگی انجام گرفته است. پژوهش حاضر ازنوع طرح های نیمه آزمایشی است.
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ – فصلنامه تحقیقات روانشناختی – دانشگاه آزاد …

ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻈـﺎرت و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺖ. ) ﺑـﻪ داﻧـﺶ. آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ. دروﻧـﯽ و. ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻏﺮور و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺎﻻﺗﺮ دﺳـﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ، و ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺷﮑﺴﺖ، ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻓﺮد دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ، ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ. ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﭼﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻼ.
ایرنا – اشک دانه های پر راز

این روانشناس یادآور شد:در مباحث روانشناسی ˈ منبع کنترل افراد ˈ به دو گروهˈ شخصیتی بیرونیˈ و ˈ درونیˈ تقسیم می شود و افراد دارای شخصیت بیرونی،هر اتفاق منفی و یا مثبت را به منبع بیرونی ربط می دهند و کسانی که کنترل درونی شخصیتی دارند، خود را در حدوث اتفاقات رخ داده سهیم می دانند. وی گفت: حضور در آیین های ماه …
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در داﻧﺶ ة ﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮدﻛ ﺔ راﺑ

28 فوریه 2010 … را ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮاﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ. 79/0. ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . در. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ. 1. ﺳﺆاﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . در ﻫﻴﭻ. ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﺣﺬف ﺳﺆال. ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ. ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ . در ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺘﺒﺎر. ﺳﺎزه. اي. 2. آزﻣﻮن، اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﻮن دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ در ﻣﻮرد ﮔﺮوﻫﻲ. 100. ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم داد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ.
مقاله درباره پيدايش ترك در ساختمان |98

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 پيدايش ترك در ساختمان افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاك و عملكردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشستهاي پي مي شود . در مجموع ، بر اثر حركات زمين ، اسكلت …
کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت …

پروژه رابطه عزت نفس با منبع كنترل در بين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامي . نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه چکیده: پژوهش حاضر٬ با عنوان « بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوتمنبع كنترل و …
اعتماد بنفس – پايگاه دانلود رایگان کتاب

یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجماعی راتر منبع یا مکان کنترل است. این مفهوم دارای … راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل … آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از دانشگاه ها انجام شده است.
انجمن جامعه شناسی ایران – اخلاق در جامعه ایرانی: تحول یا بحران؟

3 آوريل 2017 … كنترل دروني يعني افرادي كه داراي شخصيت جامعه پذيرند رويدادها را به شانس و حادثه ارتباط نمي دهند. وی افزود: ما در سال 2003 آزمون … يعني فرد نسبت به آن محله احساس عزت نفس مي كند و كمتر دچار افسردگي مي شود، زيرا محيط ويژگي هايي دارد كه مي تواند فرد را به خود دلبسته كند. وقتي فرد دلبستگي مكاني دارد تمام خريدش …
استرس کاری بایگانی – بهترین فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

13 سپتامبر 2017 … طبق تعریف،استرس عبارت است از یک نشانه درونی نسبت به محیط فیزیکی، اجتماعی یا روانی که تعادل فرد را در معرض تهدید قرار می دهد. … این ویژگی ها شامل سرسختی روان شناختی ،عزت نفس پایین ،همدردی،منبع کنترل بیرونی ،سبک اسنادی و تفاوت های فردی در انتظارهای مربوط به شغل است که با فرسودگی شغلی …
مهارت های زندگی – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند

23 سپتامبر 2013 … به عنوان مثال هر فردی نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس خویشتن است و تخریب عزت نفس در هر فرد می تواند احساس شدید حقارت و در نتیجه اضطراب را به همراه … کانال ارتباطی که به آن زبان بدن یا ارتباط غیر کلامی می گویند که عناصر مهم عبارتند از تماس چشمی، فاصله با دیگران، حرکات دست و پا، حالات صورت و غیره.
بانک اطلاعات – دانشنامه زن مسلمان

تحقیق کنونی به بررسی سلامت روان و عزت نفس کودکان خانواده های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر پرداخته است. …. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل مقیاس هسته کنترل درونی-بیرونی راتر (1966) و پرسشنامه محیط خانوادگی نقاشیان (1358) که بر مبنای پرسشنامه شیفر (1965) تهیه شده بود، توسط آزمودنیها …
رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان افراد جویای تغییر …

در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن موارد فوق به بررسی رابطه بین. حمایت اجتماعی ادراک شده و سالمت … حمایت اجتماعی مس اوی با کس ب نمره باال در سالم ت روانی بوده و ارتباط بین ای ن دو متغییر معکوس و ضریب. (r= ,532 – pهمبستگی هم … برونی است که منعکس کننده احساس درونی شخص از هویت جنسی. خویش اس ت ) کاپالن و …
571 K – سامانه مدیریت نشریات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ارتباط سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیمهای منتخب. دانش آموزی پسر شهر ارومیه …. عزت نفس از طریق هویت ورزشی قوی خود دارند که. رفتارهای استبدادی ….. کنترل رفتارهای درونی و بیرونی دانش آموزان، به أن۔ منابع. ها نزدیکتر شده و باعث افزایش آگاهی اجتماعی و. درونی فرد در ارتباط با نقش خود و سایر فعالیتهای. 1.
ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ زوﺟﻴﻦ ( ﺑﺮ ) ﻣﺪار ﺠﺎن ﻴﻫ ﻲ درﻣﺎﻧ ز

5 دسامبر 2013 … اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ زوج. درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻴﺠﺎن. ﻣﺪار ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ زوﺟﻴﻦ. ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻧﻮع. ﻧﻴﻤﻪ. آزﻣﺎﻳﺸﻲ. اﺳﺖ. و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 60. ﻧﻔﺮ. 30( …. ﻛﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط و ﺷﺮﻛﺖ. در اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺪاوم ﻣﻲ. ﺑﺨﺸﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ. ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب و. ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ و.
اثربخشی هنردرمانی بر پایه نقاشی درمانی در کاهش … – مجله علمی پژوهشی

کواریانس یک طرفه استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج بیانگر این بود که بین میانگین نمرات پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی … همراه بودن آن با اضطراب، سرخوردگی، کاهش عزت نفس و. معلولیت در کنش وری اجتماعی را به … نقاشی باعث تسهیل برقراری ارتباط با کودکان میشود و. توصیه می کند که در مصاحبه با …
فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی – مرکز بررسیهای …

11 ا کتبر 2015 … فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، با صاحب امتیازی مرکز بررسی های استراتژیک. نهاد ریاست جمهوری، به ….. این صورت ساماندهی می شوند: در قسمت دوم، برخی مطالعات که به نحوی با مسئله ارتباط. دارند، معرفی خواهند شد ….. شمال جنوب ممکن است به عرصۀ منابع طبیعی سرایت کند و کشورهای توسعه نیافته اقدام.
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر مسئولیت پذیری و خودکنترلی دانش …

تواند موثر باش. د. لذا انجام تحقیقی در این زمینه و. ا. ستفاده از رویکرد. واقعیت درمانی برای تعیین اثربخشی آن ضروری به نظر می. رسد . همچنین، بررسی. نوجوانان. از. نظر ….. های بیرونی رها کند و. هب. کنترل درونی برساند. در واقع. ،. همان مفهومی که در نظریه یادگیری اجتماعی مبنی بر ارتباط میان رفتار و پیامدهایش مورد نظر گالسر نیز. می.
بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر انتظارات توانمندسازی …

در این حوزه، به بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و انتظارات کارکنان از سازمان. ) بواسطه انگیزه کاری. و درک ابهام در نقش. (. پرداخته شود . چرا که در بسیاری از …… بررسی. رضایت. شغلی،. تئوری. هرزبرگ. است . هرزبرگ. معتقد. است. که. انگیزش. شغلی. تحت. تاثیر. عوامل درونی. یا. ذهنی. ) عوامل. محرک. انگیزش. (. وعوامل بیرونی. یا .
عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان شاغل در …

زنان سرپرست خانوار با توجه به این که ترکیبی از وظایف رسمی و غیررسمی، قانونی یا عرفی، پیدا یا پنهان را در ارتباط با کارِ خانه دارند، چنانچه مجبور به حضور و کار در ….. احساس انزوا. ویژگی های زمینه ای. سن. توانمندی ذهن- روانی. هنجارهای درونی شده. توانایی تصمیمگیری. بعد خانوار. عزت نفس. مدت سرپرستی. اعتماد به نفس. وضعیت تأهل.
تحقیقات پایانی

در این پایان نامه چگونگی تشکیل جنین و مراحل آن از دیدگاه قرآن و علم تجربی بررسی می شود و نشان داده می شود که هر آنچه که قرآن در مورد خلقت انسان بیان نموده با علم روز …. از آنجا که در جامعه کنونی مردم به واسطه جهل، غفلت، هوای نفس به نعمت ها و نقمت ها به عنوان وسیله ای برای سنجش و تعالی آدمی توجه دقیق ندارند در این صورت با ابتلائات و  …
ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 2011 ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎي ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻮﯾﺘﯽ – پرتال جامع علوم انسانی

ﻋﺰت ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﻣﻮﺟﺐ. ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻣﺒﺎرك در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل. 2011 .ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ. ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺼﺮ، ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﺒﺎرك و در ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﻣﺮدم و … ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮي اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. 59. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﻫﺴﺘﯽ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ. واﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ. ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﺪرت ﺗ. ﺒﯿﯿﻦ.
عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی / مجله / 1z3g2

17 مارس 2017 … برای مثال میتوان مسئولیتهای دوایر سازمان را در هم ادغام کرده و چندین سطح مدیریت را حذف کرد و دامنه حوزه یا قلمرو کنترل را گسترش داد. ….. ارتباط گروهی زمانی مناسب ایجاد می گردد که ارتباط درونی یعنی ارتباط مدیریت با درون خودش برقرار گردد و ارتباط بیرونی زمانی می تواند اثر گذار باشد که سازمان یک ارتباط گروهی …
اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی – دانشگاه فردوسی مشهد

بازاریابی درونی به عنوان یکی از مفاهیم پیشرو در مدیریت منابع انسانی امروزه مطرح شده است و با نگاه مشتری مداری به کارکنان … ای در آکادمی وجود ندارد و نه تنها مشتریان درونی سازمان، بلکه ارباب رجوع بیرونی نیز …… هدف از انجام تحقیق، بررسی ارتباط بین سبک رهبری )تحول گرا و عمل گرا( و عزت نفس مدیران ورزش کشور است.
Theoretical Principles of Stress in Islamic Approach: A … – قرآن و طب

6 فوریه 2018 … research evidence of Islam influence on the management and control of stress …. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،. ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ …… ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﯾﺎ دروﻧﯽ. : از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی و دروﻧﯽ. ﻧﯿﺰ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس در ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺴﺪ، ﺑﺨﻞ، ﮐﯿﻨﻪ، ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ، ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ، ﺣﺐ ﻧﻔﺲ،. ﻃﻤﻊ، ﺣﺮص، …
2-4- نظريه ي کيفيت زندگي – download-thesis.com

در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار ….. دراين بررسي ها چهار جنبه رفتار والدين با كودك شامل كنترل، سطح توقع براي رفتار عاقلانه، روشن بودن ارتباط بين والدين و كودك و مراقبت از سوي والدين مورد ارزيابي …
نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

تخصص گرایی; بابیج قلمرو وسیعی از موضوعات را در کتاب ”اقتصاد ماشین آلات و تولیدکنندگان“ مورد بحث و بررسی قرار داده که در یکی از فصل های این کتاب به … کتاب اصلی فایول ( اداره امور عمومی و صنعتی برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، هماهنگی و کنترل ) در سن 75 سالگی وی منتشر شد. ….. ارزش هاي اخلاقي كاري يا اعتماد به نفس.
فصل اول: منابع فارسی و عربی – پرتال امام خمینی

بنابراین برای مهار آن باید ساز و کارهای درونی بهره گرفت. در مقابل نوگرایان معتقدند که قدرت، فسادآور است و باید از ساز و کارهای بیرونی برای مهار آن بهره گرفت. بخش دوم بررسی نظریه امام خمینی در این باره است. ایشان بر اساس نگرش عرفانی – اخلاقی خود، قدرت را ذاتاً خیر و کمال و منشأ فساد را عدم تهذیب نفس می داند. بنابراین …
بررسی نسل جدید هیوندای سوناتای هیبرید؛ کم نقص و پرحاشیه – دیجیاتو

18 ژوئن 2017 … از ابتدایی ترین اصول اقتصاد این است که منابع محدود هستند و نیازهای آدمی نامحدود به همین دلیل باید از منابع محدود به گونه ای استفاده کرد که نهایت بهره وری بدست … با این میزان مصرف سوخت به جلو بروند شاید تا چند دهه ی دیگر، خبری از سوخت برای خودروها نباشد و فرزندانشان باید پای پیاده به محل کار و یا مسافرت بروند.
بررسی رابطه منبع کنترل درونی – برونی با عزت نفس | رسانه تی وی

9 مارس 2018 … منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد. عزت نفس به مقدار ارزشي …
بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس | FILECOLLEGE

در ادامه این مطلب میتوانید خلاصه ای مفید از فایل بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس را بخانید و در صورت نیاز یا تمایل فایل مرتبط با رشته یا … ۱۹۳۰، آلپورت ۱۹۳۷، راجرز ۱۹۵۹، سالیوان ۱۹۵۳، طارن هورنی ۱۹۳۷، جیمز ۱۸۹۰ ، مازلو، ۱۹۷۰) از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره …
بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني بروني) با عزت نفس

ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ داراي دو ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮﺿﻴﺎت راﺗﺮ ,اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي. ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل دروﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻫﺎي در ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮون. دادﻫﺎي ﺑﺪ ﻳﺎ ﺧﻮب دارد و اﻓﺮاد داراي داراي ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ٬ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﺮون دادﻫﺎي. ﺑﺪ ﻳﺎ ﺧﻮب ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﻬﺎ ﻧﺪارد. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ارزﺷﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاي. او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس – جستجوی فایل

2 آگوست 2017 … فایل با عنوان بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس و فرمت doc و تعداد ۱۰۰ صفحه و حجم دانلودی ۶۹ کیلو بایت جهت دانلود موجود است …. شود (بیابان گرد، ۱۳۷۳،ص ۱۰) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص …
بررسي رابطه منبع كنترل دروني و بروني با عزت نفس – دانلود فایل

دانلود پایان نامه عزت نفس ,,عزت نفس ,,بررسي رابطه منبع كنترل دروني با عزت نفس , ,بررسي رابطه منبع كنترل بروني با عزت نفس ,پ,دانلود پایان نامه رشته … داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا …
بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس | بقال دانلود

3 مارس 2018 … [بقال دانلود] در پی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس تو سایت انقدر مپوی، هر چه می خواهی بیا اینجا بجوی ~ بقال دانلود ~ {بقال دانلود} … که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی ٬ فکر …
بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس – عزت نفس یک …

24 ژوئن 2017 … بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس – عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم … دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند …
PDF: بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) | fafree

5 روز پیش … در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮدی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ روی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺴﺎن. اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. و ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان آن ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﮐﻤﺮوﯾﯽ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، …
بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان … – مرسی فایل

19 مارس 2018 … پایان نامه حاضر٬ با نام بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو … منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمده ای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای …
لیست گیری درحسابداری, – zarberan -پروژه دانشجویی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس … كه در آن تمام اجناس و كالاها براساس اينكه بواسطه شماره كارت و يا نام كالا Sort شده باشند ارائه مي گردد. در ضمن … در اين ليست گيري براساس نام كالا يا شماره كارت كالاي موردنظر ليست تمام ورود، خروج، برگشت از رسيد و حواله، انبار يك كالا ارائه مي گردد.
گفتگو و گوش دادن به حرف دیگران یک معجزه است – مجله پزشکی …

4 ساعت قبل … روش گفتار درمانی فروید بر این اصل استوار است که وقتی ما صحبت میکنیم، احساسات و شرایط آزار دهندهای را که علت بیرونی دارند، از سطح نیمه هوشیار یا خود … اثر درمانی حرف زدن به این دلیل است که به شما کمک میکند با استفاده از احساسات خود مشکل را بشناسید، دلایل آن را بررسی کنید و برای حل آن چارهای بیاندیشید.

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات